Socialismus a Pražské jaro (literatura)

Autor: Josef Heller <(at)>, Téma: 10. Části knih a dalších textů, Vydáno dne: 10. 06. 2018

Seznam literatury teoretického příspěvku Josefa Hellera, jak jej připravil měsíc před svým náhlým skonem. Počátek textu Pepova politického testamentu naleznete ZDE.
(Milan Neubert, 10. 6. 2018)

Seznam použité literatury a pramenů
(abecední seznam není propojen s odkazy v textu, pozn. MN)

ABALKIN, L. I., Dialektika socialistickej ekonomiki. Bratislava. Pravda.1984.

BONDY, E., Otázky bytí a existence. Praha: Svobodné slovo, 1967.

BONDY, E., Útěcha z ontologie. Academia, Praha 1967.

CVIKLOVÁ, Lucie. Politické a společenské postavení bývalých československých nomenklaturních elit v období tzv. normalizace. Okolnosti jejich rozkladu a vybrané aspekty jejich adaptace. In: Studie národohospodářského ústavu Josefa Hlávky. Praha: NÚ Josefa Hlávky, studie 6/2008. ISBN 80-86729-41-9

CVIKLOVÁ, Lucie. Rozklad nomenklaturního vlastnictví a postprivatizační proměny formálních a neformálních vztahů na podnikové úrovni. In: Studie národohospodářského ústavu Josefa Hlávky. Praha: NÚ Josefa Hlávky, studie 9/2002, 123 s.

DEUTSCHER, I., The Unfinished Revolution: Russia 1917–1967. London: G. M. Trevelyan lectures,1967

DJILAS, Nová třída: Kritika soudobého komunismu. Curych:Demos. 1977.

DZIEDZINSKÁ, L., Inteligence a dnešek. Praha: Melantrich. 1968.

ENGELS, B., Anti-Dühring. In: Spisy sv.20.Praha: Svoboda. 1966. s.184-187,292.

FLEK, A., Pracovně profesionální a sociálně ekonomický aspekt dělby a kooperace práce. In: Sociologický časopis 1977/2.

FLEK, A., Způsob výroby a sociální struktura. Nepublikovaná verze kandidátské práce. Osobní archiv J. Hellera.

FORMÁNEK, M., Socialistická robotnícka trieda. Bratislava:Pravda-1985.

GOČEV, P., Rehabilitace pracovní teorie hodnoty. In: Praha:VŠE. /online/.Dostupné: https://www.nb.vse.cz.Gocev /cit. 7.6.2011/.

HÁBA, Z., KŘÍŽEK, M., K základním teoretickým otázkám politické ekonomie socialismu. In: Politická ekonomie 1971/2

HÁBA, Z., Socialistické společenské vlastnictví. Praha: SPN.1975.

HELLER, J., NEUŽIL. F., Kdopak by se Marxe bál?, Praha: Futura,a.s. 2011.

HELLER, J., Protosocialismus – první historický krok za hranice kapitalismu. In: Socialismus pro 21. století. Sborník statí. Praha: TAP ÚV KSČM. 2008.

HOLUBEC, S., Socialismus mezi minulostí a budoucností. Praha: KSČM. s.3-6. /online/ Dostupné: http:www.kscm.cz, rubrika Naše politika /odborné zázemí/TAP/ Studie a vystoupení. /cit. 6.6.2011/

HRUZA, I., Aktuální otázky historického poslání a vedoucí úlohy dělnické třídy. In: Dělnická třída a současnost. Praha:Svoboda.1973.

CHLUMSKÝ, J., CHYBA, A., JANIŠ, J., RUMLER, M., SLÁDEK, J., SMETANA, L.,

CHLUMSKÝ, Jiří, JANIŠ, Jindřich, Státně kapitalistické tendence ve vyspělých zemích. Praha: Vyd. ÚV KSČ. 1965.

KELLER., J., Tři sociální světy: sociální struktura postindustriální společnosti. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON), 2010.

KOLEKTIV, Poučení z krizového vývoje ve straně a společnosti. Praha: SPN. 1988.

KOLEKTIV, Učebnice politické ekonomie pro vysoké školy. Základní kurs. Praha: Praha: Svoboda. 1984. s.85-386

KOSOLAPOV, R. I., Socialismus. K otázkám teorie. Praha: Svoboda 1982.

KOŠŤÁL, Z., O podstatě tzv. Pražského jara a jeho interpretacích. /45.výročí/. K referátu 16.4.2013. Praha:SMKC. /online/.Dostupné: https://www.komsomol.cz. /cit.2.1.2018/.

LENIN, V. I., Stát a revoluce. In: LENIN, V. I.. Spisy sv. 25. Praha: SNPL.1956.s. 393-505.

LENIN, V. I., Usnesení ÚV KSR (b) z 12.1.1922: „O úloze a úkolech odborů za nové ekonomické politiky. In: LENIN,V. I., SPISY sv.33. Praha: SNPL.1955. s.99-10

LENIN, V. I., Velká iniciativa. In: LENIN, V. I.. Spisy sv. 29. Praha: SNPL.1959. s. 405-430.

MACHONIN, P. a kol., Sociální struktura socialistické společnosti: sociologické problémy soudobé československé společnosti. Praha: Svoboda 1966.

MACHOVÁ, D., Aktuální problémy zbožně peněžních vztahů a zákona hodnoty za socialismu. Praha: Nepublikovaná práce – podkladová studie pro potřeby IVVK. ČSAV - Osobní archiv J. Hellera. 1988.

MARKS, K., Process proizvodstva kapitala /Okončanije/. In: MARKS,K., Sočinenija, t.48, otd. I., Moskva: Izdatelstvo političeskoj literatury. 1980.s 3-117.

MARKS, K., Rezuľtaty neposredstvennogo proizvodstva. In: Sočinenija t. 49. Moskva: Izdatelstvo političeskoj literatury. 1974. s. 3-136.

MARKS, K., Sočinenija,t.47,otd.I.Moskva: Izd.polit.liter. 1973.s.3-189.

MARX, K., Ekonomicko-filozofické rukopisy z roku 1844. Praha: Svoboda. 1978. s.53-60.

MARX, K., ENGELS, B., Manifest komunistické strany. In: MARX,K., ENGELS, B., Spisy sv.4. Praha: SNPL. 1958.s.435-437

MARX, K., ENGELS, B., Německá ideologie. In: MARX-ENGELS, Spisy sv.3. Praha: SNPL. 1958. s.81.

MARX, K., Kapitál sv.I. Praha: SNPL. 1954. s.356-357

MARX, K., Kapitál sv.II. Praha: SNPL. 1955. Kap. VI/I a II.

MARX, K., Kapitál sv.III/1. Praha: SNPL. 1956. s.157-222

MARX, K., Kritika gothajského programu. In: MARX-ENGELS, Spisy sv.19. Praha: NPL.1966. s.47-57.

MARX, K., Rukopisy „Grundrisse“ sv. II. Praha: Svoboda 1974.

MARX, K., Teorie o nadhodnotě sv. I., Praha: SNPL, 1958.

MEDVEDEV, V. A., Socialistická výroba. Praha: Praha: Svoboda. 1981.

MENCL, V., Křižovatky dvacátého století. Praha: Naše vojsko. 1990,s.

MLYNÁŘ , Z., Československý pokus o reformu 1968 : Analýza jeho teorie a praxe (1975)

MLYNÁŘ, Z., K teorii socialistické demokracie (Praha:1961)

NEUŽIL, F., Souvislost mezi marxistickým pojetím všeobecné práce a utvářením třídně socialistického uvědomění dělnické třídy. In: Socialismus pro 21. století. Sborník statí. Praha: TAP ÚV KSČM. 2008. s.168-173.

NIKIFOROV, V., N., Východ a světové dějiny. Praha: Svoboda 1980, s. 168-169.

RANSDORF, M., Nové čtení Marxe I.díl. Vimperk:Futura. 1996.

ROŠKO, R., K teorii sbližovania robotníckej triedy a inteligencie. In: Sociologia 1986/2.

RUTKEVIČ, Proces sbližování tří a sociálních skupin. Praha: Svoboda. 1985.

SLEJŠKA, D., Možnost samosprávného modelu v našich podmínkách, Filosofický časopis, 1969/3.

STALIN, J. V., Ekonomické problémy socialismu v SSSR. Praha: SNPL. 1955. s. 26-30.

STALIN, J. V., Otázky leninismu. Praha: SNPL. 1954. s.526-528.

ŠIK, O., Ekonomika, zájmy, politika. Praha: NPL. 1962.

ŠIK, O., K problematice socialistických zbožních vztahů. Praha:Nakladatelství ČSAV. 1964.

ŠIK, O., Plán a trh za socialismu. Praha: Academia.1967.

TEJKL, M., Historie téměř detektivní aneb Co Marxovi bránilo ve vydání dalších dílů Kapitálu. In: Britské listy 2008/6/20.

TROCKIJ, L., Zrazená revoluce. Brno: Doplněk.1995.

UHL, P., Program společenské samosprávy. Kolín n. Rýnem: Společné vydání Index (Kolín nad Rýnem) ve spolupráci s informačními materiály (Západní Berlín), 1982.

URBAN, L. Kapitalismus našeho věku. Praha: NPL. 1966. 423.


PhDr. Josef Heller, CSc. (19. 8. 1947-12. 2. 2018) absolvoval Filosofickou fakultu University Karlovy, pracoval v Městské politické škole v Praze, poté byl pracovníkem katedry marxismu na Institutu vzdělávání vědeckých kádrů ČSAV. Po převratu v roce 1989 byl analytikem odborného zázemí ÚV KSČM, členem Teoreticko-analytického pracoviště, později do roku 2013 Centra strategických a teoretických studií ÚV KSČM. Publikoval ve Filosofickém a Sociologickém časopise a v interních tiscích ČSAV, v samizdatech a na webových stránkách KSČM, v Haló novinách a Alternativách. Je spoluautorem publikací Heller, Neužil a kol. – „Kdopak by se Marxe bál“, „Bojíte se socialismu?“ a sborníku „Socialismus pro 21. století“.