logo SDS
Dnešní datum: 30. 11. 2023   | Hlavní stránka | Tématické skupiny | Seznam rubrik | Download |  
zelené návěští   Hlavní menu zelený nadpis
Hlavní stránka
Kdo jsme - něco o SDS
Stanoviska SDS
Tiskové zprávy SDS
International
Staré stránky SDS

Ankety
Download
TOP 50
Tématické skupiny
Seznam rubrik (témat)

červené návěští   Rubriky červený nadpis

zelené návěští   Čtenář zelený nadpis

Jméno (přezdívka)
Heslo


Úprava osobního účtu

červené návěští   Evropská levice červený nadpis


Na web SEL

Manifest SEL
Čtěte o SEL u nás


zelené návěští   Nejčtenějąí/rok zelený nadpis

Neexistují vhodná data!


červené návěští   SDS červený nadpis
Strana demokratického socialismu
Přípotoční 869/19
101 00 Praha 10
Návątěvy po předchozí dohodě
tel.:
(420) 608 630 506
(420) 608 181 054
(420) 728 074 253 (nejlépe SMS)
Bankovní spojení - transparentní účet pro příjem darů: 2101181284/2010
Případné dárce žľádáme, aby ve "zprávě pro příjemce" uvedli účel daru, např.: "příspěvek na činnost SDS" a identifikovali se jménem a příjmením. Děkujeme.
secret@sds.cz
(c) SDS

Kanál RSS

TOPlist

zelené návěští   Interní statistika zelený nadpis
Denni
Max. 30
Prům. 16.3
21 denni
Max. 604
Prům. 352.6

Nyní si čte web : 82 uživ.

Dokumenty SDS

* Program SDS

Vydáno dne 22. 11. 2003 (25061 přečtení)

Platný programový dokument Strany demokratického socialismu schválený 3. zasedáním 7. sjezdu SDS 22. listopadu 2003.

1. Naším východiskem je demokratický socialismus

Plně si uvědomujeme možnosti SDS. Nepřeceňujeme vliv a význam malé země, jakou ČR je, ani možnosti autonomního vývoje v ní. Vycházíme ale z toho, že správné stanovení cílů není ani na místní úrovni možné bez porozumění globálním problémům a bez snahy přispět k jejich řešení. Bez  vědomí globálního rozměru a odpovědnosti by politika degradovala  na víceméně sobecký boj za zájmy úzce vymezených skupin či dokonce na pouhý boj o moc a hmotný prospěch.

Přes obrovský rozvoj výrobních sil a s ním spojený nárůst úhrnného světového hmotného bohatství je pro většinu obyvatel naší planety nedostupný důstojný a vpravdě lidský život. Mnozí jsou odsouzeni k smrti hladem a na nejbanálnější choroby . Zbytečné a rádoby odůvodněné plýtvání na jedné straně je provázeno děsivou hmotnou chudobou na straně druhé. To se týká nejen vztahů mezi bohatými a chudými zeměmi. Má to svůj odraz i v rámci samotných "bohatých" zemí. Nejde jen o to, že taková situace je nelidská a nespravedlivá, ale jsme přesvědčeni, že ve věku jaderných zbraní představuje smrtelné nebezpečí pro celou lidskou civilizaci. Jsme svědky skutečnosti, že v podobě individuálního i státního terorismu se před našima očima hodnoty této civilizace pozvolna rozkládají.

Ve jménu pokroku lidstvo stále spotřebovává mnoho vzácných a obtížně obnovitelných zdrojů, často velmi neefektivně a v zájmu nepočetných menšin. Současně negativně ovlivňuje přírodní a klimatickou rovnováhu naší planety a ochuzuje budoucí generace o druhové bohatství živé přírody. Tento trend ohrožuje další vývoj naší civilizace.

Jsme přesvědčeni, že tyto rozpory jsou přímým důsledkem kapitalistických výrobních vztahů, založených na úsilí o maximální zhodnocení kapitálu a maximální zisk. Tyto výrobní vztahy neustále podobné rozpory vytvářejí už svou podstatou.. Jejich překonání a odstranění není možné bez překonání kapitalistického výrobního způsobu. V době jaderných zbraní je přitom životně důležité pro celé lidstvo, aby k takovému překonání došlo vývojem v rámci existujících vztahů a nikoliv destrukcí stávajícího řádu. Takový vývoj musí také umožnit další využití tvůrčího potenciálu lidí - alespoň stejně efektivně, jako to dokáže kapitalistický výrobní způsob.

Nepředkládáme žádný dogmatický plán vývoje lidské společnosti. Nejsme apoštoly žádného nového náboženství. Jako rozumně uvažující lidé však usilujeme o to, aby měl každý člověk právo na lidskou existenci - na rozvoj svých duševních i tělesných schopností a na důstojné postavení v lidské společnosti, bez ohledu na to, kde a komu se narodil, a bez ohledu na případná omezení jeho tělesných či duševních schopností.

Jsme si vědomi, že jde o určitý ideál, který nelze jednoduše zavést a tím méně nadekretovat. K němu musí lidstvo postupně směřovat. Toto směřování označujeme jako socialismus, protože podmiňuje individuální uplatnění člověka jeho uplatněním společenským. Protože současně dovršuje osvobození člověka od nadvlády vnějších, jemu vnucených vztahů, hovoříme o socialismu demokratickém. Chceme tím vyjádřit také náš cíl uskutečnit tuto přeměnu demokratickou cestou, na základě diskuse a sjednocování názoru většiny lidské společnosti. Uvědomujeme si, že to někdy nepůjde bez odporu vlivných a privilegovaných menšin. Překonávání takového odporu se nesmí stát záminkou k omezování demokracie, svobody a lidských práv. Socialismus a demokracie jsou od sebe neoddělitelné, demokracie bez socialismu se stává pouhou formou, socialismus bez demokracie ztrácí svůj humanistický obsah.

Proto jsou nám cizí úvahy o násilném převzetí politické moci  nebo o diktatuře kterékoliv třídy, strany či hnutí. Tzv. reálný socialismus byl pokusem vybudovat socialismus jako uzavřený, od hospodářského i sociálního vývoje v ostatním světě izolovaný hospodářský a společenský systém antikapitalistické povahy. Tento pokus měl sice zprvu podporu širokých sociálních vrstev, záhy ale vedl k potlačování demokracie včetně využívání politického teroru a represí i vůči nevinným lidem, ke stagnaci hospodářského a sociálního vývoje a narůstající nespokojenosti zejména mladších generací. Pokusy čelit těmto problémům potlačováním občanských práv a svobod a prohlubováním bipolárního rozdělení světa a militarizací vztahů v něm byly bezperspektivní.

V životě společnosti se však uplatňovaly také takové socialistické hodnoty, které samy o sobě vůbec nebyly hodné zavržení - bezplatné vzdělání a zdravotní péče, vyloučení nezaměstnanosti jako sociálního problému a celkový pocit sociální jistoty všech občanů. Dokonce i v politické oblasti existovaly vztahy a instituce, které se po odstranění mocenského monopolu komunistické strany mohly stát základem pro samosprávu a uplatňování vlivu občanů na pracovištích i regionálně. Proto jsme přesvědčeni, že renesance socialismu je historicky nezbytná a reálná.

Ačkoliv spojujeme své naděje s překonáním nebo transformací kapitalismu, neznamená to, že bychom rezignovali na politickou aktivitu v rámci stávajících politických poměrů a že bychom neusilovali o jejich reformování. Vyplývá to i ze samotné podstaty našich představ o postupné systémové přeměně a z našeho přesvědčení, že zárodky nových vztahů kolem nás vznikají už dnes. Podporujeme vše, co vede k odstraňování materiální i právní nerovnosti mezi lidmi, třídami, rasami, národy. Chceme se zapojit do všech aktivit, které posilují samosprávnou účast člověka na rozhodování o věcech, dotýkajících se jeho společenského i hospodářského života, správy obce, regionu, možnosti kontroly a svobodného přístupu k informacím.

2. V praktické politice dáváme přednost všelidským a společenským zájmům před stranickými, třídními či osobními

Ve své činnosti obhajujeme a prosazujeme zájmy lidí tvořivé práce bez ohledu na jejich národnost, původ či přesvědčení. Navazujeme na humanistické a demokratické tradice českého a světového myšlení, nedávná minulost naší vlasti a zkušenosti levice je nám přitom zdrojem poučení a současně trvalým varováním. Základními hodnotami jsou pro nás svoboda, spravedlnost a rovnost, solidarita, lidská práva a demokracie, mír a trvale udržitelný způsob života. Tyto hodnoty jsou spolu nerozlučně spojeny a jejich uplatňování je prakticky možné jen v jejich jednotě.

Úsilí o svobodu jednotlivce je pro nás spojeno s úsilím o maximální rovnost předpokladů pro skutečné využití této svobody, tedy s úsilím o sociální spravedlnost a rovnost a s rozvíjením činné solidarity. Demokracie bez možnosti reálného spolurozhodování občanů a svobodné volby mezi možnými alternativami vývoje společnosti je pouhým souborem procedurálních pravidel, bez reálného obsahu. Mírový a ekologicky vyvážený vývoj jsou základními podmínkami další existence lidské společnosti

Jsou nám cizí myšlenky na jakoukoliv diktaturu, na násilné převzetí moci a na projevy násilí v politice vůbec. Odmítáme snahy o monopolizaci moci tzv. velkými stranami a hrstkou jejich politiků. Upřednostňujeme občanskou společnost, ve které je dostatek prostoru a politických prostředků i k prezentaci a odpovídajícímu uplatnění menšinových politického názorů a k rozvíjení aktivity politicky neorganizovaných občanů.

Jsme svébytnou levicovou stranou, usilujeme o spolupráci se všemi levicovými a demokratickými silami všude, kde se naše ideály a cíle shodují. Cestu ke zvýšení naší účasti v politickém životě ČR vidíme v nejbližší době zejména v širším zapojení našich členů a příznivců do komunální politiky a do občanských aktivit, zaměřených na řešení každodenních problémů občanů. Máme upřímný zájem o spolupráci s takovými občanskými sdruženími a iniciativami. Zejména v této oblasti lidské činnosti je třeba princip konkurence nahradit principy spolupráce a  soutěživosti.

3. Místo ČR vidíme v prosperující, demokratické a sociální Evropské unii, v mírovém a bezpečném světě

Podporujeme zapojení České republiky do Evropské unie, kterou chápeme nejen jako nástroj evropské integrace a posílení váhy Evropy ve světě, ale zejména jako jeden z kroků na cestě k postupnému vyrovnání regionálních a sociálních rozdílů. Pro naplnění tohoto poslání EU je nutné další posilování solidarity uvnitř unie, ale také její otevřenosti vůči okolnímu světu a poctivá snaha s tímto světem spolupracovat.

Významnou roli přitom má posilování demokratických a samosprávných mechanismů  rozhodování v rámci EU, které považujeme za jeden z hlavních úkolů nejbližší budoucnosti. Jsme přesvědčeni, že národním zájmům ČR nejlépe poslouží poctivá snaha naší politiky v tomto směru, přesné a spravedlivé vymezení a rozdělení samosprávných a delegovaných pravomocí  na úrovni obcí, regionů, národních států i unie jako celku. Výrazem tohoto principu je i využití referenda jako nástroje pro rozhodování o vstupu do EU.

Ve věku atomových zbraní je otázka míru a bezpečnosti důležitější než kdy předtím. Současně stále častější teroristické činy jednotlivců ukazují, že bezpečnost je nedělitelná a že před problémy světa není bezpečná ani sebesilnější velmoc. Jsme přesvědčeni, že správnou odpovědí na tento vývoj není státní terorismus ani použití síly v mezinárodních vztazích, ale hledání cest mírové spolupráce a postupného odstraňování ohnisek napětí.

I když členství ČR v NATO nepovažujeme za plně legitimní vzhledem k tomu, že toto omezení naší státní suverenity bylo provedeno bez referenda, vycházíme z uznání tohoto členství jako základního prvku našeho současného mezinárodního postavení. Nemůžeme se ovšem smířit s že politika NATO je reliktem studené války ani s tím, že je zaměřena na posilování současné nerovnosti ve světě a na udržování globální nespravedlnosti. Tím spíše jsme proti způsobu, jakým se současná politická reprezentace ČR zapojuje do realizace politicko-strategických zájmů USA dokonce nad rámec politiky NATO jako celku.

Jsme pro zvýšení role kolektivní bezpečnosti a posílení váhy institucí, založených na tomto principu - OSN a KEBS. V tom, a v úsilí o takovou reformu těchto institucí, která by posilovala jejich akceschopnost a efektivitu, vidíme žádoucí těžiště zahraniční politiky ČR. Pokud jde o NATO, usilujeme o jeho přeměnu na výlučně obranné seskupení.

4. Ekonomika má být pro lidi a ne naopak

Nestojíme o takové ekonomické změny, které se uskutečňují bez ohledu na zdraví člověka, které neslouží rozvoji vzdělanosti, mravnosti, kulturní vyspělosti a fyzické zdatnosti lidí a které narušují harmonii mezi člověkem a přírodou. Zdrojem národního bohatství může být dlouhodobě jen prosperující materiální výroba, která uspokojí podstatnou část domácí spotřeby a je současně schopna konkurence na zahraničních trzích.

Prosperující a efektivní ekonomiku nepovažujeme za cíl, ale za prostředek k zvyšování životní úrovně všech lidí. Jsme proti tomu, aby se v zájmu honby za makroekonomickými ukazateli odbourávaly sociální jistoty pracujících a aby se stále větší část daňové zátěže přesouvala na námezdně pracující a do nepřímých daní. Daňová zvýhodnění podnikatelských subjektů považujeme za oprávněná jen tam, kde prokazatelně přispívají k řešení sociálně-ekonomických nebo ekologických problémů.

Jsme pro to, aby v celospolečenské diskusi vznikl základní strategický program rozvoje a prosperity naší národní ekonomiky v podmínkách postupující globalizace, který by vymezoval hlavní národohospodářské záměry a cíle ČR.  Jsme přesvědčeni, že mezi těmito cíli musí hrát rozhodující roli rozvoj  vzdělanosti, vědy a výzkumu.

Významné místo v těchto záměrech musí mít zemědělství  - jako odvětví , které má nejen ekonomickou a strategickou, ale i krajinotvornou, ekologickou a sociálně stabilizační funkci. Jeho harmonický vývoj je proto třeba zajistit i za cenu případného přesunu zdrojů, vytvořených v jiných oblastech ekonomiky.

Zasazujeme se v dlouhodobé perspektivě o to, aby v životě lidí  a společnosti hrály vedle ekonomických hledisek a podnětů stále významnější úlohu potřeby ekologické, kulturní a v nejširším slova smyslu sociální, tedy společenské. Budeme tedy prosazovat a podporovat všechny změny společenského a hospodářského mechanismu, které nás mohou tomuto cíli přiblížit..

5. Stát se nemůže zříkat své spoluzodpovědnosti za ekonomické a sociální potřeby občanů

Jsme přesvědčeni, že vytváření podmínek pro důstojný a bezpečný život občanů a pro zajištění sociálního soudržnosti patří k základním funkcím moderního státu. Jsme tedy proti pokusům o snižování role státu v této oblasti.

Pokládáme za nezbytné, aby stát zajišťoval sociální ochranu těm, kteří v důsledku transformace či krachu podniků jsou nuceni změnit zaměstnání či prostředí, aby přispíval k vytváření podmínek pro bytovou výstavbu a zajištění bydlení jako jednoho ze základních sociálních práv.

Jsme proti tomu, aby se pod záminkou boje se zneužíváním systému sociálního, důchodového a zdravotního pojištění postupně tyto systémy odbourávaly a oslabovaly. Všechna opatření v tomto směru musí být skutečně cíleně zaměřena proti zneužívání pojištění.

Tržní mechanismy, jejichž působení se ani v této sféře nelze vyhnout, nesmí přehlušit principy lidské solidarity. To musí zajišťovat  uplatňováním své regulační role stát právě tak, jako zajištění jednotnosti postupů v léčebné a preventivní péči o zdraví lidí.

Naším dlouhodobým cílem je, aby společnost umožňovala uplatnění všech schopností  člověka bez ohledu na jeho případné postižení nebo nedostatky - v tom vidíme naplnění ideálu rovnosti a solidarity mezi lidmi. Věříme proto, že tak jako se postupně daří takto integrovat do společnosti osoby tělesně postižené, musí společnost najít cesty, jak reintegrovat i sociální neúspěšné” jedince.  Podle svých sil se chceme podílet na naplnění tohoto cíle.

6. Klíčem k rozvoji společnosti je péče o vzdělání a celková kulturní vyspělost

Péči o vzdělání, vědu a kulturu považujme za  klíčovou nejen pro rozvoj ekonomiky, ale i pro pozitivní  rozvoj společenských vztahů. Proto se zasazujeme o posílení materiální základny školství a zlepšování společenského postavení učitelů, o dostupnost vzdělání pro všechny.  Jsme pro vytvoření a zavedení jednotných vzdělávacích standardů, příp. minimálních požadavků na žáky, současně však podporujeme zachování maximálního prostoru pro samosprávu škol a tvůrčí přístupy ve výuce.

Za nedílnou součást systému péče o mládež považujeme vytváření podmínek pro využití volného času, sport, rekreaci a sebevzdělávání. Podporujeme tento přístup také jako významný příspěvek ke snižování kriminality a boje proti drogovým závislostem - prevenci v této oblasti považujeme za účinnější než represi.

Za žádoucí považujeme větší finanční podporu státu vědě a výzkumu, podporu účasti našich pracovišť v mezinárodních projektech a podporu aplikovaného výzkumu a propojení mezi vědou a výrobou.

Jsme pro výměnu uměleckých a kulturních hodnot mezi všemi národy a státy, neboť to přispívá k jejich vzájemnému duchovnímu obohacování. Znepokojuje nás šíření braku, propagujícího brutalitu a násilí. Požadujeme větší podporu státu původní domácí umělecké tvorbě, zejména ve finančně nákladných oblastech (jako je např. film), a jeho účast na zachování svébytného rozvoje české kultury.

7. Samosprávu a funkční právní řád považujeme za jeden ze základů prosperující společnosti

Stěžejní význam přikládáme účasti všech občanů na ekonomickém i společenském životě. Proto podporujeme vše, co posiluje samosprávu obcí, regionů, ale i samosprávné tendence v ekonomice. Za zásadní v této souvislosti považujeme požadavek, aby spolu s odpovědností získávaly samosprávné orgány (obce, kraje) také přístup k ekonomickým zdrojům a potřebné rozhodovací pravomoci, včetně ekologických otázek.

Za podstatnou podmínku pro důstojný život na venkově a v regionech považujeme funkční dopravní systém, Požadujeme, aby se stát ve spolupráci s obcemi a kraji stal garantem takového systému.

Jsme pro decentralizaci veřejné správy a samosprávy na úkor státní byrokracie a pro to, aby úřady státní správy začaly sloužit lidem a občan nebyl jejich rukojmím. Podporujeme místní referenda v záležitostech, které se týkají většiny občanů. Zasazujeme se o takovou změnu zákona o obcích, které umožní efektivní kontrolu práce rady a volených funkcionářů zastupitelstvy obcí a měst.

Nepředstavujeme si právní stát v roli všemocného řešitele všech občanských, ekonomických, ekologických a finančních problémů. Požadujeme však, aby vytvářel podmínky pro skutečně fungování sociálně a ekologicky orientované tržní ekonomiky při zachování rovnoprávnosti různých forem vlastnictví.

Máme výhrady k překotné novelizaci základních předpisů a nedobře organizované legislativě, poněvadž vytvářejí špatně organizovaný právní řád, který zhoršuje občanům dovolání se spravedlnosti .Jsme proti neúměrně se prodlužujícím soudním řízením, neboť uplatnění práva soudní cestou se v jejich důsledku stává pro občany prakticky nedostupné.

Za jeden z podstatných nedostatků  našeho politického systému považujeme  nedemokratické volební zákony, které zvýhodňují “zavedené” strany a omezují uplatňování demokratických práv občanů.

Podporujeme uplatňování referenda ve všech zásadních otázkách života státu a neexistenci zákona o obecném referendu vidíme jako jeden z důkazů selhání politické reprezentace.

Jsme pro zrušení lustračního zákona a zákona o protiprávnosti komunistického režimu, které účelově rozdělují společnost a brání společenskému konsensu.

Podporujeme naproti tomu potrestání trestných činů z dob předlistopadových režimů na základě individuálního posouzení viny v rámci standardních právních postupů, stejně tak usilujeme o potrestání deliktů, spáchaných po listopadu 1989.

Jsme demokratickou stranou, respektující plně pluralitu názorů, právo menšiny na obhajobu svého stanoviska. Naše politika důsledně vychází z názorů našich členů, jejich organizací a sympatizujících spoluobčanů. Všechna zásadní rozhodnutí přijímáme na základě svobodné diskuse, stanovisek členů základních organizací a orgánů strany. Nemíníme však být organizací, která žije sama pro sebe. Máme upřímný zájem nezištně spolupracovat s nejrůznějšími sdruženími a iniciativami občanů. Chceme činorodě působit všude, kde lidé mají své pracovní, sociální i osobní problémy, či se setkávají na základě společných zálib a zájmů. Pokládáme za svou povinnost demokraticky usilovat o politický vliv a podíl na rozhodování o věcech veřejných, spoluvytvářet a navrhovat program i koncepci společnosti a získávat pro ně co nejvíce občanů.


Související články:
(SDS - programové dokumenty)

Manifest demokratického socialismu (22.11.2003)
Teze programu SDS (22.11.2003)

[Akt. známka (jako ve škole): 0,21 / Počet hlasů: 29] 1 2 3 4 5

Celý článek | Autor: administrator | Počet komentářů: 9 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: materiál SDS

červené návěští   Hlavní zprávy červený nadpis

zelené návěští   Novinky zelený nadpis
16.04.2018: Letní univerzita Evropské levice 2018
Letní univerzita EL se koná ve dnech 11. aľ 15. července 2018 ve Vídni pod mottem "Dialog pro pokrok v Evropě. 200 let od narození Karla Marxe, 100 let od konce 1. světové války. Bliľąí informace o účastnickém poplatku a registrační formulář jsou k dispozici na stránkách Evropské levice.

16.06.2017: Opět útoky spamovacích robotů
Doąlo k opakovaným útokům robotů sázejících do komentářů texty s podivnými "inzeráty" (podle vąech známek činskými). Jen poslední dvě dávky představovaly více neľ 200 těchto pseudokomentářů, které maľeme. bahis siteleri

16.06.2017: Někdo/něco zde krade ľ a ą?
V uplynulých dnech doąlo k technické závadě, v jejímľ důsledku se "beze stop" z některých článků (ale i z větąiny komentářů) ztratila vąechna písmena "ľ" a "ą" (nebo jenom jejich emosčást). Za závadu se omlouváme a na jejím odstranění pracujeme (zatím pátráním po příčině).

09.05.2017: Pietní akt na Oląanech
Jako kaľdoročně, i letos poloľila 9. 5. v 9 hodin delegace zástupců CV SDS a výboru praľské organizace SDS květiny k památníku padlých rudoarmějců na oląanském hřbitově. Při té přileľitosti jsme pietně vzpomněli i padlých daląích armád (včetně československé), kteří jsou na Oląanech uloľeni.

červené návěští   Anketa červený nadpis
V současnosti rozvířil hladinu návrh přijmout do ČR 50 syrských válečných sirotků. Co si o něm myslíte?

V Sýrii ani ľádní váleční sirotci nejsou.
1881 (1881 hl.)
Nebrat! Jeątě by nás podřezávali.
1434 (1434 hl.)
Konečně někdo uvaľující lidsky.
1484 (1484 hl.)
A» se kaľdý stará o sebe, nic nám do nich není.
964 (964 hl.)
Je to sice politikum, ale krok správným směrem.
1587 (1587 hl.)
Raději bychom měli zvýąit svou ostudně nízkou rozvojovou pomoc.
1433 (1433 hl.)
Prohnilý humanismus !!
966 (966 hl.)

Celkem hlasovalo: 9749


zelené návěští   Vyhledávání zelený nadpis


na nových stránkách

Rozšířené vyhledávání
Tématické skupiny
Seznam autorů


Google

web
sds.cz
blisty.cz
bbc.co.uk

zelené návěští   Vaąe komentáře zelený nadpis
[15.05.2018 19:15:23]
josef mikovec
Bohumír ©meral - Mučedník ztracených a vysněných příleľitostí http://www.novarepublika.cz/2018/0 5/frantisek-ferdinand-s ...

[15.05.2018 18:54:53]
josef mikovec
Zde jest zkuąební kámen, na němľ se dokáľe, zdali jsme opravdu v dost zralí, dost socialističtí, abychom opravdu stali se v Rako ...

[21.03.2018 17:10:12]
n
Snad se něco doví,!

[19.11.2016 10:28:45]
l&s
Doplnění k Peroutkovi - Zemanův projev byl míněn dobře, bohuľel se v něm dopustil dehonestujícího přeąlapu, kdyľ prohlásil, ľe Per ...

[27.02.2016 10:01:56]
l&s
Článek pana Bělohradského není k dispozici, tak jen pár postřehů k této stati. Paní Neudorflová sice správně píše, že je chyba, k ...

[28.10.2015 09:08:14]
-ik
Dobrý den pane ©lemendo! To, co jste napsal, je konstatování stavu. A co navrhujete jako pokus o naznačení cesty? Já mysl ...

[04.09.2015 14:20:12]
n
Samozřejmě, ľe jiľ těąím na shromáľdění, jako posledně na Václaváku. Doufám, ľe nebude chybět pán ©afr, kterého tímto srdečně zvu. ...

[13.08.2015 13:11:01]
n
SDS leží v žaludku tomu zoufalému tapetáři, takže je moc známá a okolí se musí postarat o její prosazení. Prohra s US a tím i se s ...

[13.08.2015 01:44:03]
-ik
Jestli že se mi zdá, že militantní skupiny dosahují lepších výsledků, měl byc se podívat na sebe, zda nepracuji špatně. Oni mohou ...

[08.06.2015 21:05:37]
-ik
"význam evropské levice pro vývoj ve světě a její podíl na jeho spoluutváření (globalizace, přenos zkušeností z jiných čá ...

[25.05.2015 14:58:27]
n
Lidstvo v rozvinutých zemích a tím myslím i naąi zemi, jiľ dosáhli hranic daląího materiálního pokroku a jeho daląí zvyąování je n ...

[25.05.2015 08:21:23]
l&s
"Proč se myšlenka lidové fronty boje proti fašismu prosadila v našem hnutí, až když bylo fakticky pozdě? Bylo vůbec možné, ab ...

[13.05.2015 09:45:10]
Milan Neubert
-iku, napsal jste víc věcí, s řadou souhlasím. Jednu námitku ale mám: dospěli jsme k závěru, že virtuální diskuse na webu nebo na ...

[10.05.2015 23:25:51]
-ik
Mám pocit, pane Neuberte, že jste se o kontakt s lidmi ani moc nesnažil. Diskuse na stránkách SDS je nulová. A i v minulosti jst ...

[06.05.2015 10:38:48]
n
Vítám tapetáře. Čest tvoji práci. Podle množství zbytečné práce opravdu stojíš ...


Teze programu SDS
Teze programu SDS

Bahisikayet.com Extrabet Deneme bonusu Denemebonusuz.com

Deneme Bonus Veren Bahis Siteleri 2022

en iyi bahis siteleri

jetbahis-girisi.com

Rexbet-girisi.com

hovarda-girisi.com

mobilbahis giris

sekabet guncel adres

asyabahis guncel adres

Maltcasino

pinbahiskayit.com

Tyto stránky byly vytvořen prostřednictvím redakčního systému phpRS.