logo SDS
Dnešní datum: 05. 06. 2023   | Hlavní stránka | Tématické skupiny | Seznam rubrik | Download |  
zelené návěští   Hlavní menu zelený nadpis
Hlavní stránka
Kdo jsme - něco o SDS
Stanoviska SDS
Tiskové zprávy SDS
International
Staré stránky SDS

Ankety
Download
TOP 50
Tématické skupiny
Seznam rubrik (témat)

červené návěští   Rubriky červený nadpis

zelené návěští   Čtenář zelený nadpis

Jméno (přezdívka)
Heslo


Úprava osobního účtu

červené návěští   Evropská levice červený nadpis


Na web SEL

Manifest SEL
Čtěte o SEL u nás


zelené návěští   Nejčtenější/rok zelený nadpis

Neexistují vhodná data!


červené návěští   SDS červený nadpis
Strana demokratického socialismu
Přípotoční 869/19
101 00 Praha 10
Návštěvy po předchozí dohodě
tel.:
(420) 608 630 506
(420) 608 181 054
(420) 728 074 253 (nejlépe SMS)
Bankovní spojení - transparentní účet pro příjem darů: 2101181284/2010
Případné dárce žžádáme, aby ve "zprávě pro příjemce" uvedli účel daru, např.: "příspěvek na činnost SDS" a identifikovali se jménem a příjmením. Děkujeme.
secret@sds.cz
(c) SDS

Kanál RSS

TOPlist

zelené návěští   Interní statistika zelený nadpis
Denni
Max. 35
Prům. 22.7
21 denni
Max. 647
Prům. 458.9

Nyní si čte web : 63 uživ.

Strana evropské levice

* Manifest Strany evropské levice

Vydáno dne 09. 05. 2004 (11183 přečtení)

Schváleno ustavujícím sjezdem Strany evropské levice 8. a 9. května 2004 v Římě.

V Evropě klíčí nová naděje. Nová vize inspiruje stále více Evropanů a spojuje je k velkým akcím odporu proti prosazování kapitalismu jako jediné možné cesty, kterou má být lidstvo nalákáno do pasti nového sociálního a kulturního úpadku. Převažující situace národů, společenských organizací a jedinců je ovlivňována nejistotou, pochybností a riziky. Vzniká nový silný odpor proti kapitalistickému vykořisťování. Vyvstává nová možnost, jak změnit život mužů a žen, kteří jsou stále více a více postihováni katastrofami kapitalistické globalizační politiky.

Nové formy moci v celosvětovém měřítku vedou ke krizím národních států, systému paktů a světového pořádku, který vznikl po druhé světové válce. Teorie permanentní války, která dnes nachází vyjádření v Bushově doktríně, a vír teroristického násilí, který je touto válkou živen, umožňují, že se nerovnosti zvětšují a že se prostor pro demokracii zmenšuje.

Evropa je pro nás v mezinárodní politice prostorem pro obnovení boje za lepší společnost. Tento přístup bude zahrnovat dosažení míru a transformaci dnešní kapitalistické společnosti. My usilujeme o společnost, která opustí kapitalistickou logiku s dominancí mužů. Našimi cíli jsou emancipace člověka, osvobození žen a mužů od všech forem útlaku, vykořisťování a diskriminace.

Role a úloha politické levice v Evropě podle nás spočívá v tom, že přispěje k vytvoření širokého společenského a politického svazku pro radikální změnu politiky, v jehož rámci budeme rozvíjet konkrétní alternativy a návrhy týkající se této nutné transformace současné kapitalistické společnosti. V tom vidíme svou odpovědnost a také možnost oslovit ty, kdo se zasazují o spravedlivější společnost jako o předpoklad sebeurčeného života jednotlivce. Chceme natrvalo založit levicovou politiku jako samostatný, sebevědomý politický projekt, který přispívá k prosazování solidarity a demokracie i společenských a ekologických alternativ.

Z tohoto důvodu se vedle tradiční politické úrovně národních států, regionů, obcí a všeho, co není odděleno od mezinárodního vývoje stávají důležitým prostorem pro alternativní politiku Evropská unie, ale i celý evropský kontinent.

Proto pohlížíme na celosvětové hnutí za jiný svět, jeho rostoucí vnitřní komunikaci a vliv na tradiční sociální, odborová, feministická, ekologická a demokratická hnutí jako na nové síly prosazující změny. Všechna tato hnutí staví proti "soukromému prostoru" velmocí "veřejný "prostor", v němž různí aktéři požadují základní práva - mír, demokracii, sociální spravedlnost, svobodu, rovnost pohlaví a úctu k přírodě. K nim patří i politická levice. To dodává politice transformace novou sílu.

Zcela vlastní kulturní, politické zkušenosti a společenské boje v evropských zemích ovlivnily podstatu evropského společenského modelu. Máme na zřeteli tyto politické a kulturní kořeny a ne tržní hodnotu, kterou mu dnes přidělují maastrichtská politika a usnesení Evropské ústřední banky.

V Evropě, ve všech našich zemích dnes lidé trpí politikou globalizovaného kapitalismu, který prosazují vlády v zájmu velkokapitálu a jeho lobby. To podkopává solidaritu a sociální vymoženosti, jichž bylo dosaženo v těžkých bojích. Prožíváme generální útok na systém důchodů, demontáž a privatizaci sociálního zabezpečení, zavádění tržních zákonů do tak bytostně veřejných oblastí, jako jsou zdraví, vzdělávání, kultura, i pro společenské statky jako voda a jiné přírodní zdroje, deregulaci trhů práce, především rozšiřování pracovních vztahů bez zákonné ochrany. Přitvrdilo se proti odborům, kriminalizují se imigranti.

Všechno - od práce po každodenní život lidí - se stává zbožím. V dnešní Evropě přibývá nezaměstnanosti, pracovních vztahů bez zákonné ochrany, militarizace směrem navenek - jak ukazuje válka na Balkáně, v Afghánistánu a v Iráku - a směrem dovnitř v důsledku represivních, svobodu loupících zákonů proti těm, kdo se neoliberální politice postaví. To vyvolává ve většině společnosti rozmrzelost z politiky, mezi chudými potyčky a dovoluje to znovu ožívat populismu, rasismu a antisemitismu.

Sociálně demokratická koncepce "třetí cesty" v Evropě ztroskotala, protože proti tomuto vývoji nic nepostavila a tím ho urychlila. Levici, která chce dnešní svět změnit, to dává nové možnosti a současně zvyšuje její odpovědnost. Nemůžeme se však vrátit na tradiční cestu 20. století, která přinesla silám s revoluční inspirací velké úspěchy, ale i velké porážky a tragédie.

Abychom společnost změnili, musíme postupovat v širší frontě. V Evropě je vytvoření alternativní, radikální, ekologické a feministické levice výzvou nové fáze vývoje, která nyní začíná. Pluralitní charakter hnutí může teď být prostoupen touto novou politickou silou, neboť chceme rozvíjet nový vztah mezi společností a politikou.

Chceme předložit projekt jiné Evropy, který dá EU jiný obsah: nezávisle na hegemonii USA otevřený vůči Jihu tohoto světa, alternativní společenský a politický model ke kapitalismu, aktivní vůči rostoucí militarizaci a válce, za ochranu životního prostředí a úctu k lidským právům, včetně práv v sociální a hospodářské oblasti. Požadujeme právo na státní občanství pro všechny lidi, kteří žijí v Evropě.

Chceme Evropu, která je svobodná vůči antidemokratické a neoliberální politice Světové obchodní organizace (WTO) a Mezinárodního měnového fondu (IMF), která odmítá zahraniční vojenské základny a každý model evropské obranné armády, která by ve světě rozproudila vojenské soupeření a závody ve zbrojení. Chceme Evropu míru a solidarity, bez atomových zbraní a jiných zbraní hromadného ničení, chceme Evropu, která odmítne válku jako prostředek řešení mezinárodních sporných otázek. To se týká zejména konfliktu mezi Izraelci a Palestinci, který musí být upraven na základě usnesení OSN.

My, levicové politické síly tohoto světadílu, chceme napomoci tomu, aby vznikla nová síla prosazující změnu.

My, strany a politické organizace, které se zasazují o komunistické, socialistické, demokratické, ekologické a feministické cíle, proti neoliberalismu a za sociální změny, chceme, aby vznikl nový politický subjekt: Strana evropské levice.

Chceme ztělesnit tuto naději, která nám umožní přistupovat novým způsobem k otázkám globalizace, světového míru, demokracie a sociální spravedlnosti, rovnoprávnosti pohlaví, sebeurčeného života pro postižené, zdrženlivého a vyváženého rozvoje, úcty k rozdílné kulturní, náboženské, ideologické nebo sexuální orientaci.

Vidíme nutnost hluboké sociální a demokratické transformace Evropy. Ano, přišel čas zesílit boj proti dogmatu zbožněné tržní společnosti s volnou konkurencí, proti moci finančních trhů a nadnárodních koncernů, a dosáhnout naopak toho, aby občané mohli aktivně zasahovat do politiky, která se provádí jejich jménem.

S ohledem na recesi a rostoucí nezaměstnanost je třeba otevřít otázku orientace paktu stability a Evropské ústřední banky, musí se provádět jiná hospodářská a sociální politika, musí se stanovit sociální priority pro plnou zaměstnanost a vzdělávání, pro veřejné služby a pro odvážné investice, a to i do životního prostředí. Musí se zavést zdanění kapitálových toků. Musí zde být jiné priority, v jejichž popředí je člověk, a ne peníze.

Chceme se všude v Evropě zasazovat o větší pracovní práva námezdně pracujících. Odmítáme se zříci veřejných služeb, má-li být každému zaručeno právo na rovný přístup ke vzdělání, vodě, výživě, zdraví, energii a dopravě. Jsme pro modernizované, decentralizované a demokratizované veřejné služby, aby byla zajištěna sociální práva pro každého.

V tomto roce přistupuje k EU deset států. Další toto přání vyjádřily. Ale jak v těchto zemích, tak ve stávajících členských státech EU jsou významné politické a společenské síly, které se dívají na rozšíření s výhradami nebo s otevřeným nepřátelstvím. Tyto tendence se posilují tím, že dnešní strategická rozhodnutí vedou EU do slepé uličky.

Evropská levicová strana se chce věnovat také transformačním problémům balkánských a východoevropských států, které jsou dnes mimo EU. Stojí před dilematem, zda prosazovat samostatný rozvoj nebo se připojit ke kapitalistické integraci Evropy, aby mohly řešit všechny konflikty, které dolehnou na jejich společnost dnes a v budoucnu. Evropská levice je připravena spolupůsobit se všemi demokratickými silami těchto zemí ve prospěch demokracie, míru a sociální spravedlnosti, ve prospěch sociálního a hospodářského rozvoje i posilování demokratických institucí.

Chceme dosáhnout toho, aby volené orgány - Evropský parlament a národní parlamenty, jakož i zastupitelské orgány EU, jako jsou hospodářský a sociální výbor nebo výbor pro otázky regionů, získaly více práv k jednání i kontrole. Ať už se stavíme k dnes diskutovanému návrhu ústavy jakkoliv, jsme zaměření proti direktoriátu velmocí. Nepřijímáme ani jejich přání vnutit nám ultraliberální ekonomická kritéria a militarizaci, které vedou k podstatnému sociálnímu ústupu.

Zasazujeme se plně o to, aby byly vytvořeny možnosti pro obchod, pro spoluúčast a kontrolu občanů na všech úrovních a ve všech fázích evropské integrace.

Základním problémem krize EU je otázka demokracie. Po desetiletích se Evropská unie stavěla shora - aniž by se brala v úvahu různost kultur a jazyků, bez lidu a často proti němu.

Ale již se rýsují změny. Velké boje sociálních hnutí, odborů, pracujících a občanů proti válce mění situaci. V několika málo letech přinesly široké spojenectví za mír, rovná lidská práva a za úctu k naší planetě. Jako politické síly sociální transformace chceme přispívat k této nové dynamice, zaměřené proti neoliberální politice. Sociální fóra jsou důležitou příležitostí pro debatu a diskusi, pro rozvoj lidových a občanských alternativ k dnešní neoliberální Evropě. Sociální hnutí a jejich boje mají vlastní dynamiku, samostatnou analýzu, své návrhy a iniciativy. Jsme pro obranu práv pracujících a odborů proti všem způsobům diskriminace, současně ale pro boj za rozšíření pracovních práv, např.o práva pro nezaměstnané a zaměstnance v nezajištěném pracovním poměru, pro rozšíření demokracie na pracovišti a v hospodářském životě na všech úrovních, včetně úrovně evropské.

Zasazujeme se za alternativní, sociálně-ekologický a zdrženlivý rozvoj, za přestavbu hospodářství, která spočívá v ochraně přírodního prostředí a klimatu, v péči o zavádění ekologicky šetrných technologií, v celoživotní sociální solidaritě, ve vytváření nových pracovních míst a v podpoře zaostalých oblastí na Zemi.

Chceme, aby se výbor pro otázky regionů i výbor sociální a hospodářský jako zásadní instituce demokratické regionální politiky EU silněji podílely na rozhodování v evropských institucích.

V EU na sebe narážejí rozporné zájmy. Nám to dává nový politický prostor pro třídní boj za ochranu zájmů pracujících, demokracie i evropské společnosti s jejími organizacemi a institucemi, včetně Evropského parlamentu.

Evropská levice se zavazuje přispívat k tomu, aby se velké změny, o něž usiluje, staly skutečností, což by vedlo k stálému prohlubování míru, demokracie a sociální spravedlnosti.

Bojujme společně za novou společnost, za svět bez vykořisťování a války.

Dnes říkáme: Jiný svět je možný. Budoucnost je už zde. Žádný konec dějin se nekoná.

Originály: anglický, německý


Související články:
(EU - Strana evropské levice)

Úvahy o budoucnosti evropské levice (04.06.2017)
V. sjezd Evropské levice, Berlín, 16.-18. 12. 2016 (18.12.2016)
Nedožité pětasedmdesátiny (16.08.2016)
Naslouchat občanům (07.07.2016)
Zápisky z Letní univerzity Evropské levice (17.07.2015)
Letní univerzita EL se letos koná v České republice (16.05.2015)
Prohlášení Rady předsedů SEL - Atény, 14. března 2015 (08.04.2015)
Spojenectví proti úsporným opatřením = Alliance Against Austerity (08.04.2015)
TTIP: nebezpečí pro pracovní místa, bezpečnost potravin, ochranu přírody a demokracii (15.09.2014)
Letní univerzita Evropské levice je v Německu (19.06.2014)
Letní universita EL 2013 je minulostí (01.08.2013)
Léto je tady a s ním letní universita (11.07.2013)
Letní universita EL - praktické informace pro účastníky (13.06.2013)
Letní universita EL 2013 - předběžný program (13.06.2013)
Rámcový program - Letní univerzita EL, Portaria, Řecko (17.06.2012)
Strana evropské levice podporuje Evropský den odborářské aktivity (29.02.2012)
Národy Evropy, spojte se proti krizi! (21.02.2012)
Evropská levice odsuzuje policejní násilí proti demonstrantům v Barceloně (29.05.2011)
EL elects new President and vice-chairpersons (06.12.2010)
EL volí nového předsedu a místopředsedy (06.12.2010)
Agenda pro sociální Evropu (03.12.2010)
3. sjezd SEL (03.12.2010)
Výzva moldavského prezidenta k národu (09.04.2009)
Výrazný úspěch komunistů v Moldově (06.04.2009)
Společně pro změny v Evropě (18.12.2008)
Společně za změny v Evropě - o volební konferenci EL (01.12.2008)
Together for change in Europe! (01.12.2008)
Socialismus v Evropě: zkušenosti a poučení z 20. století a vyhlídky pro 21. století (02.10.2008)
Socialism in Europe: Experiences and Lessons from the 20th Century and Prospects for the 21st Century (02.10.2008)
Strana evropské levice (01.02.2008)
Česká televize: Dobrá zpráva - žádná zpráva? (05.12.2007)
Archiv tlumočeného videa z 2. sjezdu EL (04.12.2007)
Pražská akční výzva (29.11.2007)
Vybojovat změny v Evropě (29.11.2007)
Poděkování organizátorům 2. sjezdu EL (29.11.2007)
Evropská levice: vytváříme alternativy (28.11.2007)
2. sjezd EL - projevy a schválené dokumenty (28.11.2007)
Co je nejdůležitější (27.11.2007)
Buďme hnutím demokratické obnovy (27.11.2007)
Levice musí prokázat sílu své neosociální politiky (27.11.2007)
Levice musí najít společnou řeč (27.11.2007)
Pražská akční výzva "Mír, rozvoj a plnoprávné zaměstnání" (26.11.2007)
Evropská levice už ušla svůj kus cesty (26.11.2007)
Pár fotek z 2. sjezdu EL (26.11.2007)
Strana evropské levice nechce americké radary ani základny (25.11.2007)
Pozor, pravice a levice mají sjezd (25.11.2007)
Levicová vize o Evropě je ta pravá (23.11.2007)
Přímý přenos z 2. sjezdu EL (22.11.2007)
Evropská levice: vytváření alternativ (návrh) (17.11.2007)
Pozvánka na 2. sjezd Evropské levice (15.11.2007)
Základní informace o 2. sjezdu Strany evropské levice (EL) (15.11.2007)
Aktuální informace o Straně evropské levice (Evropská levice, EL) (15.11.2007)
Návrh programu 2. sjezdu EL (15.11.2007)
Seznam zahraničních účastníků 2. sjezdu strany EL (05.11.2007)
8. březen 2007: 50 let ženských práv v Evropské unie. Konzervativní nástup v "Roce stejných příležitostí 2007" (08.03.2007)
2. sjezd Strany evropské levice se sejde v Praze (21.01.2007)
Berlínská výzva (20.01.2007)
Strana evropské levice roste (10.03.2006)
Beitrag zur Debatte um die Gründung der PEL (27.11.2005)
Příspěvek k diskusi o založení SEL (27.11.2005)
Nový levicový obrat k Evropě (27.11.2005)
Rudá mezi evropskými hvězdami (27.11.2005)
The front against opportunism must be strengthened (11.11.2005)
Frontu proti oportunismu je třeba posílit (11.11.2005)
1. sjezd Strany evropské levice na stránkách SDS (06.11.2005)
Východoevropské strany nejsou dostatečně zastoupeny (05.11.2005)
Jaký smysl hledá KSČM v Straně evropské levice (05.11.2005)
Athens’ Declaration (03.11.2005)
Athénská deklarace (03.11.2005)
A new left turn for Europe (02.11.2005)
Přeměnit zálibu levice ve sporech na účinnou politiku (02.11.2005)
Úvodní projev na sjezdu SEL (01.11.2005)
SEL proti politice neoliberalismu (31.10.2005)
Sjezd SEL v českém agenturním zpravodajství (30.10.2005)
Projev na sjezdu SEL (neděle) (30.10.2005)
Projev předsedy ÚV KSČM na sjezdu SEL (29.10.2005)
Opening Speech of Fausto Bertinotti (29.10.2005)
Zahájení 1. sjezdu Strany evropské levice v Athénách (29.10.2005)
V Aténách zahájen sjezd SEL (29.10.2005)
Projev na sjezdu SEL (sobota) (29.10.2005)
Práce se závěry z evaluační zprávy, rozvoj EL a připomínky ke Stanovám EL (26.10.2005)
Předseda SDS ke sjezdu SEL v Aténách (26.10.2005)
Finanční statut Strany evropské levice (26.10.2005)
Evropa potřebuje zaměstnanost, sociální spravedlnost a rozvoj člověka. (26.10.2005)
Čeští komunisté podávají ruku SEL (22.10.2005)
Ano, můžeme změnit Evropu! (16.10.2005)
Postoj KS Řecka ke Straně evropské levice (03.10.2005)
Základní informace o 1. sjezdu Strany evropské levice (EL) (01.10.2005)
Základní informace o Straně evropské levice (EL) (01.10.2005)
KSČM ještě ladí svůj postoj ke stalinismu (12.09.2005)
Co je v zájmu evropské radikální levice (06.09.2005)
Několik poznámek ke Straně evropské levice (03.09.2005)
Rozhovor Haló novin s předsedou KS Rakouska Walterem Baierem (15.07.2005)
Proti vydání Sinana Bozkurta (19.03.2005)
Výzva Výkonného výboru Evropské levice k následkům katastrofy v jižní Asii (14.03.2005)
Stručná informace o jednání VV SEL (13.03.2005)
Mlha, nebo krátká pamě? (13.03.2005)
Diskuse VV SEL k dopisu KSČM (08.03.2005)
O XVII. sjezdu Německé komunistické strany (07.03.2005)
6. sjezd PRC - zápas o charakter strany (06.03.2005)
Pietro Ingrao vstupuje do Strany komunistické obnovy (04.03.2005)
Dopis delegátům 6. sjezdu PRC (03.03.2005)
Oznámení oddělení mezinárodních vztahů strany SYNASPISMOS stranám EL (23.02.2005)
Pravidla pro individuální členství (13.02.2005)
Strana, která rozdělila evropskou levici (11.02.2005)
Rok 2005 před námi (03.01.2005)
Rok Alberta Einsteina (31.12.2004)
Strana evropské levice (starý web) (01.12.2004)
Zápis ze schůze Výkonného výboru Strany evropské levice (EL), Paříž, 7. listopadu 2004 (07.11.2004)
K Evropské levici a evropské levici (27.10.2004)
Jiná Evropa je možná: NE ústavní smlouvě (25.10.2004)
Zápis schůze Výkonného výboru Strany evropské levice (EL), Berlín, 10.-11. července 2004 (11.07.2004)
Aby mohla být polemika fundovaná (06.06.2004)
Narodila se nová evropská levicová strana... A je to holčička (06.06.2004)
Tisková zpráva SDS 040603 (03.06.2004)
Mýtus či reálná spolupráce levice? (03.06.2004)
Informace o možnosti individuálního členství (02.06.2004)
Rozhodnutí o individuálním členství ve Straně evropské levice, platné pro Českou republiku (02.06.2004)
Poznámky ke sjezdu Strany evropské levice (11.05.2004)
Poznámky k překladu Stanov (09.05.2004)
Stanovy Strany evropské levice (09.05.2004)
Výkonný výbor SEL (09.05.2004)
Tisková zpráva SDS 040509 (09.05.2004)
Tisková zpráva SDS 040425 (25.04.2004)
Stanovisko SDS k situaci v evropské levici před sjezdem SEL (18.04.2004)
To the arguments against the Party of the European Left (30.03.2004)
K argumentům proti Straně evropské levice (30.03.2004)
Stanovisko CV SDS k založení SEL a k volbám do EP (20.03.2004)
Postoj KS Řecka k založení Strany evropské levice (18.03.2004)

[Akt. známka (jako ve škole): 1,00 / Počet hlasů: 5] 1 2 3 4 5

Celý článek | Autor: administrator | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: SEL

červené návěští   Hlavní zprávy červený nadpis

zelené návěští   Novinky zelený nadpis
16.04.2018: Letní univerzita Evropské levice 2018
Letní univerzita EL se koná ve dnech 11. až 15. července 2018 ve Vídni pod mottem "Dialog pro pokrok v Evropě. 200 let od narození Karla Marxe, 100 let od konce 1. světové války. Bližší informace o účastnickém poplatku a registrační formulář jsou k dispozici na stránkách Evropské levice.

16.06.2017: Opět útoky spamovacích robotů
Došlo k opakovaným útokům robotů sázejících do komentářů texty s podivnými "inzeráty" (podle všech známek činskými). Jen poslední dvě dávky představovaly více než 200 těchto pseudokomentářů, které mažeme. bahis siteleri

16.06.2017: Někdo/něco zde krade ž a š?
V uplynulých dnech došlo k technické závadě, v jejímž důsledku se "beze stop" z některých článků (ale i z většiny komentářů) ztratila všechna písmena "ž" a "š" (nebo jenom jejich emosčást). Za závadu se omlouváme a na jejím odstranění pracujeme (zatím pátráním po příčině).

09.05.2017: Pietní akt na Olšanech
Jako každoročně, i letos položila 9. 5. v 9 hodin delegace zástupců CV SDS a výboru pražské organizace SDS květiny k památníku padlých rudoarmějců na olšanském hřbitově. Při té přiležitosti jsme pietně vzpomněli i padlých dalších armád (včetně československé), kteří jsou na Olšanech uloženi.

červené návěští   Anketa červený nadpis
V současnosti rozvířil hladinu návrh přijmout do ČR 50 syrských válečných sirotků. Co si o něm myslíte?

V Sýrii ani žádní váleční sirotci nejsou.
1685 (1685 hl.)
Nebrat! Ještě by nás podřezávali.
1276 (1276 hl.)
Konečně někdo uvažující lidsky.
1231 (1231 hl.)
Ať se každý stará o sebe, nic nám do nich není.
847 (847 hl.)
Je to sice politikum, ale krok správným směrem.
1467 (1467 hl.)
Raději bychom měli zvýšit svou ostudně nízkou rozvojovou pomoc.
1177 (1177 hl.)
Prohnilý humanismus !!
849 (849 hl.)

Celkem hlasovalo: 8532


zelené návěští   Vyhledávání zelený nadpis


na nových stránkách

Rozšířené vyhledávání
Tématické skupiny
Seznam autorů


Google

web
sds.cz
blisty.cz
bbc.co.uk

zelené návěští   Vaše komentáře zelený nadpis
[15.05.2018 19:15:23]
josef mikovec
Bohumír Šmeral - Mučedník ztracených a vysněných příležitostí http://www.novarepublika.cz/2018/0 5/frantisek-ferdinand-s ...

[15.05.2018 18:54:53]
josef mikovec
Zde jest zkušební kámen, na němž se dokáže, zdali jsme opravdu v dost zralí, dost socialističtí, abychom opravdu stali se v Rako ...

[21.03.2018 17:10:12]
n
Snad se něco doví,!

[19.11.2016 10:28:45]
l&s
Doplnění k Peroutkovi - Zemanův projev byl míněn dobře, bohužel se v něm dopustil dehonestujícího přešlapu, když prohlásil, že Per ...

[27.02.2016 10:01:56]
l&s
Článek pana Bělohradského není k dispozici, tak jen pár postřehů k této stati. Paní Neudorflová sice správně píše, že je chyba, k ...

[28.10.2015 09:08:14]
-ik
Dobrý den pane Šlemendo! To, co jste napsal, je konstatování stavu. A co navrhujete jako pokus o naznačení cesty? Já mysl ...

[04.09.2015 14:20:12]
n
Samozřejmě, že již těším na shromáždění, jako posledně na Václaváku. Doufám, že nebude chybět pán Šafr, kterého tímto srdečně zvu. ...

[13.08.2015 13:11:01]
n
SDS leží v žaludku tomu zoufalému tapetáři, takže je moc známá a okolí se musí postarat o její prosazení. Prohra s US a tím i se s ...

[13.08.2015 01:44:03]
-ik
Jestli že se mi zdá, že militantní skupiny dosahují lepších výsledků, měl byc se podívat na sebe, zda nepracuji špatně. Oni mohou ...

[08.06.2015 21:05:37]
-ik
"význam evropské levice pro vývoj ve světě a její podíl na jeho spoluutváření (globalizace, přenos zkušeností z jiných čá ...

[25.05.2015 14:58:27]
n
Lidstvo v rozvinutých zemích a tím myslím i naši zemi, již dosáhli hranic dalšího materiálního pokroku a jeho další zvyšování je n ...

[25.05.2015 08:21:23]
l&s
"Proč se myšlenka lidové fronty boje proti fašismu prosadila v našem hnutí, až když bylo fakticky pozdě? Bylo vůbec možné, ab ...

[13.05.2015 09:45:10]
Milan Neubert
-iku, napsal jste víc věcí, s řadou souhlasím. Jednu námitku ale mám: dospěli jsme k závěru, že virtuální diskuse na webu nebo na ...

[10.05.2015 23:25:51]
-ik
Mám pocit, pane Neuberte, že jste se o kontakt s lidmi ani moc nesnažil. Diskuse na stránkách SDS je nulová. A i v minulosti jst ...

[06.05.2015 10:38:48]
n
Vítám tapetáře. Čest tvoji práci. Podle množství zbytečné práce opravdu stojíš ...


Teze programu SDS
Teze programu SDS

Bahisikayet.com Extrabet Deneme bonusu Denemebonusuz.com

Deneme Bonus Veren Bahis Siteleri 2022

en iyi bahis siteleri

jetbahis-girisi.com

Rexbet-girisi.com

hovarda-girisi.com

mobilbahis giris

sekabet guncel adres

asyabahis guncel adres

Maltcasino

pinbahiskayit.com

Tyto stránky byly vytvořen prostřednictvím redakčního systému phpRS.