logo SDS
Dnešní datum: 05. 12. 2023   | Hlavní stránka | Tématické skupiny | Seznam rubrik | Download |  
zelené návěští   Hlavní menu zelený nadpis
Hlavní stránka
Kdo jsme - něco o SDS
Stanoviska SDS
Tiskové zprávy SDS
International
Staré stránky SDS

Ankety
Download
TOP 50
Tématické skupiny
Seznam rubrik (témat)

červené návěští   Rubriky červený nadpis

zelené návěští   Čtenář zelený nadpis

Jméno (přezdívka)
Heslo


Úprava osobního účtu

červené návěští   Evropská levice červený nadpis


Na web SEL

Manifest SEL
Čtěte o SEL u nás


zelené návěští   Nejčtenějąí/rok zelený nadpis

Neexistují vhodná data!


červené návěští   SDS červený nadpis
Strana demokratického socialismu
Přípotoční 869/19
101 00 Praha 10
Návątěvy po předchozí dohodě
tel.:
(420) 608 630 506
(420) 608 181 054
(420) 728 074 253 (nejlépe SMS)
Bankovní spojení - transparentní účet pro příjem darů: 2101181284/2010
Případné dárce žľádáme, aby ve "zprávě pro příjemce" uvedli účel daru, např.: "příspěvek na činnost SDS" a identifikovali se jménem a příjmením. Děkujeme.
secret@sds.cz
(c) SDS

Kanál RSS

TOPlist

zelené návěští   Interní statistika zelený nadpis
Denni
Max. 11
Prům. 11
21 denni
Max. 604
Prům. 332.1

Nyní si čte web : 56 uživ.

K jedné veřejné polemice

K jedné veřejné polemice

Václav Jumr

Na stránkách Haló novin se rozhořívá polemika o věcech, o nichž nejsou jejich čtenáři zcela informováni. Považuji za nezbytné tuto mezeru vyplnit; nejde jen o osoby, které jsou do polemiky bez svého vědomí zatahovány, ale o širší a stále se opakující spor o charakter KSČM. Poslední kořínek polemiky vyrůstá z nedávné konference v Římě o ustavení Strany evropské levice.

Účastníci konference za KSČM jednomyslně pověřili vedoucího delegace Miloslava Ransdorfa, aby v návrhu stanov SEL doporučil změnu. Namísto navrhované formulace odsuzující stalinské krutosti a zločiny jsme navrhli odsouzení krutostí a zločinů páchaných ve jménu socialismu. Jak již později veřejně vysvětlil vedoucí delegace, tato formulace obsahuje odsouzení deformací z éry Stalinova života a je dokonce širší - postihuje i čistky v jiných obdobích reálného socialismu. Náš návrh nejen nebyl přijat, ale předsedající o něm dokonce odepřel dát hlasovat. Bylo to v hrubém rozporu s navrhovaným charakterem SEL, v níž měla plně platit zásada názorového konsenzu. Proto plných devět členů naší delegace s právem hlasovacím, mezi nimi tři členové VV ÚV KSČM, zvedlo ruku proti předloženému návrhu. Nebyl jsem tedy jediný.

Teprve po hlasování o původním návrhu stanov v jejich celku jsem vystoupil s příspěvkem, který byl podle mého názoru chybně označen jako emotivní. Vyslovil jsem lítost, že delegáti konference nevzali v potaz naše důvody, zatímco naše delegace jejich důvody vnímala. Uvedl jsem, že jméno Stalin u nás není spojováno jen s krutostmi a zločiny, ale také se jménem Stalingrad, s osvobozením Prahy Rudou armádou (bylo to v předvečer 9. května), s Postupimskou konferencí a odsunem sudetských Němců. A zdůraznil jsem, že Česká republika právě v této době čelí bezprecedentnímu ataku proti výsledkům druhé světové války a nebezpečí nové germanizace. Delegáti ustavující konference SEL přijali moje vystoupení rozporně, jedni je chválili, jiní odmítli. Byl dokonce vysloven názor, aby se v tomto sále o Rudé armádě raději vůbec nehovořilo.

Je pravda, že se dva členové delegace po odchodu z jednacího sálu s mým vystoupením neztotožnili a hodnotili je jako emotivní. Bylo dokonce řečeno, že emoce do politiky nepatří. S tím nemohu souhlasit. Bez horoucího srdce se politika s lidmi a pro lidi úspěšně dělat nedá; chladný rozumový kalkul na to nestačí. Víme, v čem žijeme a jakým vážným problémům naše země čelí. Bojovat proti očerňování minulosti, proti stínům fašistické minulosti a za jiný svět než ten, v němž jsme povinováni žít, chce dobrou hlavu i horké srdce.

Do polemiky se článkem v Haló novinách z 29. května vložil redaktor Britských listů Štěpán Kotrba. V jeho příspěvku je hlava nehlava zamícháno všechno možné, kladné názory na výroky přednesené na VI. sjezdu společně s kritikou decibelů hudby, která delegáty sjezdu rozezpívala, po nejapné tvrzení o shodě KSČM a ODS při hlasování v parlamentu či o rozporu v negativním stanovisku KSČM ke vstupu ČR do EU a současnou kampaní k volbám do EP. Alfou a omegou tohoto příspěvku je však podsouvání autorova přesvědčení, že KSČM je skanzen , v němž se hovoří dávno mrtvým jazykem, jazykem tlejících pěticípých hvězd a mávátek z povinných průvodů. A hrubým ignorováním či spíše zkreslením toho, co proběhlo v Římě, nám pan Kotrba především podsouvá obvinění ze stalinismu.

Jsem si jist, že s distancí a rozchodem s metodami, kterých bylo používáno v konkrétní historické době v Sovětském svazu a v počátečních letech budování socialismu i ve východoevropských zemích, nemá KSČM žádný problém. Snažíme se jenom hodnotit Stalinovu politiku v konkrétních časových podmínkách - tedy v podmínkách vnější (imperialistické) intervence, občanské války (nechť si pan Kotrba znovu přečte Šolochovův Tichý Don, Rozrušenou zemi či Azurovou step), obklíčení Sovětského svazu a jeho izolace na mezinárodním poli, v podmínkách směrování hitlerovského Německa k útoku proti SSSR a v neposlední řadě v podmínkách války na život a na smrt, kterou proti hnědému moru vedl pod Stalinovým vedením sovětský lid. A pokud jde o Řím a postoje některých zastoupených stran, snad toho nechceme mnoho, přejeme-li si, aby bylo spravedlivě hodnoceno 70 let existence SSSR jako prvního socialistického státu, jeho role v dějinách lidstva ve 20. století či úspěchů i propadů reálného socialismu ve východní Evropě. Lze snad přistoupit na to, že ani v SSSR, ani ve východní Evropě žádný socialismus vlastně neexistoval a že vše bylo pouze a jen výplodem stalinské politiky?

Jsem si také jist tím, že sjednocení levice není mýtus, že je to naopak nejen možné, ale životně nutné. Je ovšem nezbytné, aby si potenciální partneři nekladli předběžné podmínky; z naší strany nebudeme od sociální demokracie například požadovat, aby se předem omluvila za hlasování svých poslanců v rakousko-uherském parlamentu pro 1. světovou válku, nebo, zcela čerstvě, za ostudné zatažení České republiky do severoatlantických agresivních válek a přisluhování Spojeným státům. Pracující lidé naší země v úzkém smyslu a veškeré lidstvo obecně dnes naléhavě potřebuje alternativu k řádu, který zplodil nezaměstnanost desítek milionů práceschopných, k světu násilí, preventivních válek a zvrhlé zvůle velmoci, jež se současně vydává za žalobce, soudce i kata. Snad se pan Kotrba neurazí a nebude z toho dovozovat, co dovozovat nelze, řeknu-li, že tohle by za Stalina možné nebylo.

Haló noviny, 5. června 2004

červené návěští   Hlavní zprávy červený nadpis

zelené návěští   Novinky zelený nadpis
16.04.2018: Letní univerzita Evropské levice 2018
Letní univerzita EL se koná ve dnech 11. aľ 15. července 2018 ve Vídni pod mottem "Dialog pro pokrok v Evropě. 200 let od narození Karla Marxe, 100 let od konce 1. světové války. Bliľąí informace o účastnickém poplatku a registrační formulář jsou k dispozici na stránkách Evropské levice.

16.06.2017: Opět útoky spamovacích robotů
Doąlo k opakovaným útokům robotů sázejících do komentářů texty s podivnými "inzeráty" (podle vąech známek činskými). Jen poslední dvě dávky představovaly více neľ 200 těchto pseudokomentářů, které maľeme. bahis siteleri

16.06.2017: Někdo/něco zde krade ľ a ą?
V uplynulých dnech doąlo k technické závadě, v jejímľ důsledku se "beze stop" z některých článků (ale i z větąiny komentářů) ztratila vąechna písmena "ľ" a "ą" (nebo jenom jejich emosčást). Za závadu se omlouváme a na jejím odstranění pracujeme (zatím pátráním po příčině).

09.05.2017: Pietní akt na Oląanech
Jako kaľdoročně, i letos poloľila 9. 5. v 9 hodin delegace zástupců CV SDS a výboru praľské organizace SDS květiny k památníku padlých rudoarmějců na oląanském hřbitově. Při té přileľitosti jsme pietně vzpomněli i padlých daląích armád (včetně československé), kteří jsou na Oląanech uloľeni.

červené návěští   Anketa červený nadpis
V současnosti rozvířil hladinu návrh přijmout do ČR 50 syrských válečných sirotků. Co si o něm myslíte?

V Sýrii ani ľádní váleční sirotci nejsou.
1882 (1882 hl.)
Nebrat! Jeątě by nás podřezávali.
1435 (1435 hl.)
Konečně někdo uvaľující lidsky.
1485 (1485 hl.)
A» se kaľdý stará o sebe, nic nám do nich není.
965 (965 hl.)
Je to sice politikum, ale krok správným směrem.
1587 (1587 hl.)
Raději bychom měli zvýąit svou ostudně nízkou rozvojovou pomoc.
1436 (1436 hl.)
Prohnilý humanismus !!
966 (966 hl.)

Celkem hlasovalo: 9756


zelené návěští   Vyhledávání zelený nadpis


na nových stránkách

Rozšířené vyhledávání
Tématické skupiny
Seznam autorů


Google

web
sds.cz
blisty.cz
bbc.co.uk

zelené návěští   Vaąe komentáře zelený nadpis
[15.05.2018 19:15:23]
josef mikovec
Bohumír ©meral - Mučedník ztracených a vysněných příleľitostí http://www.novarepublika.cz/2018/0 5/frantisek-ferdinand-s ...

[15.05.2018 18:54:53]
josef mikovec
Zde jest zkuąební kámen, na němľ se dokáľe, zdali jsme opravdu v dost zralí, dost socialističtí, abychom opravdu stali se v Rako ...

[21.03.2018 17:10:12]
n
Snad se něco doví,!

[19.11.2016 10:28:45]
l&s
Doplnění k Peroutkovi - Zemanův projev byl míněn dobře, bohuľel se v něm dopustil dehonestujícího přeąlapu, kdyľ prohlásil, ľe Per ...

[27.02.2016 10:01:56]
l&s
Článek pana Bělohradského není k dispozici, tak jen pár postřehů k této stati. Paní Neudorflová sice správně píše, že je chyba, k ...

[28.10.2015 09:08:14]
-ik
Dobrý den pane ©lemendo! To, co jste napsal, je konstatování stavu. A co navrhujete jako pokus o naznačení cesty? Já mysl ...

[04.09.2015 14:20:12]
n
Samozřejmě, ľe jiľ těąím na shromáľdění, jako posledně na Václaváku. Doufám, ľe nebude chybět pán ©afr, kterého tímto srdečně zvu. ...

[13.08.2015 13:11:01]
n
SDS leží v žaludku tomu zoufalému tapetáři, takže je moc známá a okolí se musí postarat o její prosazení. Prohra s US a tím i se s ...

[13.08.2015 01:44:03]
-ik
Jestli že se mi zdá, že militantní skupiny dosahují lepších výsledků, měl byc se podívat na sebe, zda nepracuji špatně. Oni mohou ...

[08.06.2015 21:05:37]
-ik
"význam evropské levice pro vývoj ve světě a její podíl na jeho spoluutváření (globalizace, přenos zkušeností z jiných čá ...

[25.05.2015 14:58:27]
n
Lidstvo v rozvinutých zemích a tím myslím i naąi zemi, jiľ dosáhli hranic daląího materiálního pokroku a jeho daląí zvyąování je n ...

[25.05.2015 08:21:23]
l&s
"Proč se myšlenka lidové fronty boje proti fašismu prosadila v našem hnutí, až když bylo fakticky pozdě? Bylo vůbec možné, ab ...

[13.05.2015 09:45:10]
Milan Neubert
-iku, napsal jste víc věcí, s řadou souhlasím. Jednu námitku ale mám: dospěli jsme k závěru, že virtuální diskuse na webu nebo na ...

[10.05.2015 23:25:51]
-ik
Mám pocit, pane Neuberte, že jste se o kontakt s lidmi ani moc nesnažil. Diskuse na stránkách SDS je nulová. A i v minulosti jst ...

[06.05.2015 10:38:48]
n
Vítám tapetáře. Čest tvoji práci. Podle množství zbytečné práce opravdu stojíš ...


Teze programu SDS
Teze programu SDS

Bahisikayet.com Extrabet Deneme bonusu Denemebonusuz.com

Deneme Bonus Veren Bahis Siteleri 2022

en iyi bahis siteleri

jetbahis-girisi.com

Rexbet-girisi.com

hovarda-girisi.com

mobilbahis giris

sekabet guncel adres

asyabahis guncel adres

Maltcasino

pinbahiskayit.com

Tyto stránky byly vytvořen prostřednictvím redakčního systému phpRS.