Civilizace na rozcestí

Předmluva

Nesmírně dynamický vývoj vědeckého poznání, k němuž dochází v posledních desítiletích, stejně jako prudký rozvoj materiální základny lidského života nabývají podoby kvalitativních revolučních zvratů, jež perspektivně mohou změnit povahu civilizace a otevřít obrovské možnosti socialismu a komunismu. Z těchto důvodů vyvstává před námi naléhavá potřeba komplexního vědeckého proniknutí do podstaty vědecké a technické revoluce naší doby, do jejích společenských a lidských předpokladů i důsledků.

Z iniciativy Ideologické komise ÚV KSČ a Presidia ČSAV přistoupil v loňském roce náš badatelský výzkum k systematickému mezioborovému sledování těchto problémů. Úkol byl svěřen skupině pracovníků různých vědních oborů, ustavené při Filosofickém ústavu ČSAV a vedené s. R. Richtou, který se již delší dobu touto problematikou zabýval. Práce byla původně započata jako stručná expertiza o naléhavých ideologických otázkách, spojených s prudkým rozvojem současné vědy a techniky. Po zevrubnějším rozboru byla však přijata a rozpracována koncepce mnohem náročnější a perspektivnější, usilující podat pokud možno syntetický obraz vědecké a technické revoluce na pozadí střetávání dvou společenských soustava zároveň vyjasnit způsoby řešení společenských a lidských otázek, jež jsou s ní nezbytně spojeny. Přesto, že úkol byl velmi obtížný - v neposlední řadě i proto, že mu zatím v socialistických zemích bylo věnováno málo pozornosti - zhostili se autoři svého úkolu úspěšně. Výsledek jejich práce, který je nyní v ucelené formě předkládán veřejnosti, přináší nejen komplexní souhrn této moderní a velmi obtížné problematiky, ale i zcela nové, optimistické pohledy na další rozvoj naší společnosti. Je ovšem zcela pochopitelné, že práce má i některé otevřené problémy, jež bude nutno dále sledovat a řešit. Velmi cenné je i to, že studie je dílem kolektivním. Je to důkazem, že i v oblasti společenských věd je týmový způsob práce velmi účinný, a bylo by jistě účelné aplikovat jej i při zpracovávání jiných komplexních úkolů.

Studie byla projednána kolegiem pro filosofii a sociologii i na zasedání Presidia ČSAV. Po dalším propracování a konzultaci se stranickými orgány předložila ji ČSAV Ideologické komisi a předsednictvu ÚV KSČ, jež rozhodly o jejím využití v přípravě perspektiv i v další teoretické a praktické práci naší strany. Také na XIII. sjezdu KSČ byla studie hodnocena velmi kladně jako dokument prokazující životní nezbytnost vědy v převratných procesech dnešní doby.

Nová koncepce studie i originální myšlenky v ní obsažené otevírají cestu další vědecké práci na této problematice, jež se jistě bude v dalších letech úspěšně rozvíjet.

Akademik.F. Šorm,
předseda ČSAV