Vysvětlivky

Míra pohybu - práce

[1] Takto nadepsal Engels první stránku rukopisu této stali. Stať je z 3. svazku. V Engelsově seznamu prací 3. svazku je tato stať označena „Dvě míry pohyhu”. Je napsána zřejmě roku 1880 nebo 1881.

[2] Vědecko-populární přednášky, sešit II, Předmlnva. Celý název Helmholtzovy knihy zní: „Populäre wissenschaftliche Vorträge” von H. Helmholtz, zweites Heft, Braunschweig 1871. Engelsem uvedené místo je na straně VI-VII.

[3] Suter, Dějiny matematických věd, II. díl, Curych 1875, str. 367.

[4] V Lipsku vydávaný časopis „Vědecké zápisy”.

[5] „Myšlenky o správném ocenění živých sil.”

[6] „Pojednání o dynamice.”

[7] Podtrženo Engelsem.

[8] Podtrženo Engelsem.

[9] Poznámka v závorkách připojena Engelsem.

[10] Je míněna anekdota o pologramotném pruském poddůstojníku, který nemohl pochopit, v kterých případech se používá tvaru 3. pádu „mir” a kdy tvaru 4. pádu „mich” (Berlíňané soustavně tyto dva tvary zaměňují). Aby se nemusil dále touto otázkou zabývat, učinil náš poddůstojník takové rozhodnutí: ve službě vždycky používat tvar „mir”, mimo službu vždycky „mich”.

[11] Thomson-Tait; Pojednání o filosofii přírody, Oxford 1867. „Filosofií přírody” se zde myslí theoretická fysika.

[12] Helmholtz, Über die Erhaltung der Kraft, Berlín 1847, str. 9.

[13] Tamtéž, str. 21.

[14] Engels vypočítává rychlost padajícího tělesa podle vzorce v = , kde v je rychlost, g zrychlení zemské tíže a h je výška, s níž těleso padá.

[15] Jde o německou libru, která má 500 gramů.

[16] „Rolf Krake”, dánská válečná loď, která v noci na 29. června byla u břehů ostrova Alsenu a měla za úkol zabránit přepravě pruských vojsk na ostrov.

[17] Engels má na mysli Taitovu stať „Síla”, která vyšla v anglickém časopise „Nature” („Příroda”) z 21. prosince 1876.

[18] Engels cituje Kirchhoffovy „Vorlesungen über mathematische Physik. Mechanik” (Přednášky o matematické fysice. Mechanika), vyšlé v Lipsku 1876.

[19] „Theorie tepla”, 4. vydání, Londýn.

[20] Podtrženo Engelsem.

[21] Engels má na mysli knihu: Naumann, „Handbuch der allgemeinen und physikalischen Chemie” („Příručka všeobecné a fysikální chemie”), Heidelberg 1877.

[22] Clausius, Die mechanische Wärmetheorie, 2. Aufl., I. Bd., Braunschweig 1876 (Clausius, Mechanická theorie tepla, 2. vyd., 1. díl, Braunschweig 1876).

[23] Podtrženo Engelsem.