Voľný pohyb tovaru, kapitálu a svetonázoru a obmedzený pohyb ľudí

Dá sa predpokladať, že uvoľnením prekážok štátov pre voľný pohyb kapitálu, investícií, tovaru, atď, sa dosiahne vyššia produktivita práce, vyrovnanie ekonomických rozdielov krajín, čo bude vzájomne prospešné pre ľudí tohoto sveta. Samozrejme, že to nie je pravda, lebo fakty to nepotvrdzujú. Uvedené vzťahy by boli vzájomne prospešné pre ľudí tohoto sveta za jednej podmienky, a to, že ľudia takisto ako peniaze, kapitál, tovar by nevlastnili pas nejakého štátu. Obyvatelia tejto Zeme by mali vlastniť pas, kde by bolo napísané, že sú obyvatelia planéty Zem, to znamená, že každý by mal rovnaké šance, práva a povinnosti pri hľadaní si zamestnania, hľadaní si miesta žitia, štúdia... kdekoľvek na našej Zemi. Lenže toto je niečo, čomu sa KGI bráni, pretože v súčasnom zavedenom systéme, KGI vyhovuje, že obyvatelia s pasom jedného štátu nemajú rovnaké podmienky pre život v druhom štáte. Keby obyvatelia Zeme nemali povinnú príslušnosť k jednotlivým štátom neexistovali by štáty s tak lacnou pracovnou silou, ani štáty, ktoré sú nútené predávať lacno suroviny, lebo nemajú možnosť vytvoriť si dostatok prostriedkov na výrobu tovarov s vyššou úžitkovosťou. Toto je jedna zo základných podmienok fungovania KGI, t.j., že obyvateľ Zeme so svojim štátnym občianstvom je zaradený do "svojej" krajiny na celý život a prechod zo štátu do štátu je relatívne rovnako zakázaný, ako bol v minulosti zakázaný prechod človeka z postavenia otroka do postavenia otrokára.

Zaujímavá je filozofia súčasného sveta. Pri globalizácii ekonomiky a svetonázorov, neglobalizované zostáva len postavenie jednotlivých štátov so svojimi nemennými hranicami a obyvateľmi, t.j. so svojimi prírodnými a geografickými výhodami a nevýhodami. Niektoré štáty majú napríklad na svojom území veľké nerastné bohatstvá, výhodnú geografickú polohu, čo sa týka klímy, úrodnosti pôdy, morského pobrežia, atď., a niektoré nemajú skoro nič. Pri globalizácii voľného trhu, "majúce štáty" budú môcť viac akumulovať nadhodnotu, ktorá sa dá použiť na vzdelanie, vývoj, vedu, na investície, ktorá budú v budúcnosti prinášať ešte viac nadhodnoty "majúcim štátom" v porovnaní s "nemajúcimi štátmi". Súčasné fakty, že bohatí sa stávajú bohatšími a chudobní chudobnejšími to potvrdzujú. Takže neglobalizované postavenie jednotlivých štátov (t.j. nemennosť hraníc a obyvateľov) v súčasnosti sa podobá postaveniu jednotlivých osôb v minulosti, kde narodením človeka sa tento ihneď zaradil do vyššej, alebo nižšej kasty; medzi otrokárov, alebo otrokov; medzi šľachtu, alebo poddaných; alebo v súčasnosti sa narodil v "majúcich štátoch", alebo "nemajúcich štátoch". Samozrejme, že "majúcim štátom", ktoré aj majú moc, tento systém vyhovuje a budú sa ho snažiť udržať čo najdlhšie.

V súvislosti s týmto ma napadá, že kedy asi človek začal domestikovať a využívať zvieratá a ako dlho ich ešte bude využívať, kedy človek začal domestikovať človeka a ako dlho ho ešte bude využívať, a kedy štáty začali domestikovať iné štáty, a ako dlho ich budú ešte využívať. Je možné, že naša filozofia sveta je tak geneticky determinovaná, že sa vlastne nedá nič robiť? Znamená to, že Boh, ktorý riadi naše kroky sa volá DNA?

Kedy príde ten obrovský zlom vo vývoji myslenia ľudstva a zrušia sa pasy a ďalšie identifikačné karty príslušnosti k jednotlivým štátom, aby sa aspoň čiastočne vyrovnali životné úrovne ľudí na tomto svete, odstránili vojny, atď.

Kedy sa prestane podporovať príslušnosť k niekomu, alebo niečomu, t.j. kedy Ja a My, ktorí máme zapichnutý železný krúžok v ľavej nosnej dierke budeme tolerovať nielen nás, ale aj tých, ktorí majú krúžok zapichnutý v pravej nosnej dierke, atď.

Ako bolo popísané v predchádzajúcich kapitolách, významnú úlohu v úspešnej činnosti KGI hrá jej vlastníctvo dostatočnej veľkej skupiny masmédií a čiastočné ovplyvňovanie názorov na školách a univerzitách. V knihe [16] N. Chomsky píše, že svetonázor (doktrína) šírená masmédiami má dva terče. Jeden, ktorý sa niekedy volá politická trieda, zahŕňa asi 20% relatívne vzdelanej populácie, ktorá hrá rolu v rozhodovaní. Prijateľnosť doktríny touto triedou je rozhodujúca. Potom tu je asi 80% populácie, čo sú podľa Lippmanna "diváci deja" a o ktorých sa referuje ako o zmätenej, alebo poplašenej čriede. U tejto skupiny sa predpokladá, že bude vykonávať rozkazy a nebude prekážať v ceste dôležitým osobám. Oni sú cieľom ozajstných masmédií, ako sú články bulvárnych časopisov, mnohé televízne a rozhlasové vysielania, filmy, videokazety, videoklipy, atď. Systém propagandy slúži na usmernenie "divákov deja", má zosilniť vlastnosti, ako pasivitu, podriadenosť autoritám, byť ignorantný, snažiť sa o osobný zisk, nemať záujem o iných, strach z reálnych a imaginárnych nepriateľov, byť populáciou poslušných konzumentov, atď. Cieľ je držať zmätenú čriedu, zmätenú, zabrániť ľuďom, ktorí nepatria do koalície moci, aby sa združovali do sily, ktorá by mohla vstúpiť do politickej arény. Základ je mať mocenskú koalíciu silne integrovanú a organizovanú, zatiaľ čo ostatní budú atomizovaní. Nie je vhodné, aby si zmätená črieda robila ťažkosti z toho, čo sa deje vo svete. Fakticky, je nežiadúce, aby oni videli príliš mnoho reality, lebo by mohli chcieť tú realitu nejako zmeniť. Jednoducho cieľom modernej propagandy je urobiť ľudí maximálne hlúpych, aby sa dali jednoducho formovať, ale samozrejme aby zároveň cítili, že nejakou formou prispievajú k riadeniu spoločnosti. Všetko toto je jasne vidieť, stačí si len prečítať bulvárne noviny a pozerať, alebo počúvať viac súkromné ako štátne televízne, alebo rozhlasové vysielania, atď.

Samozrejme sú aj nezávislé média s profesionálne odbornými a čestnými žurnalistami, i keď neviem v akom pomere sú k závislým médiam.

KGI zistila, že lokálne kultúry národov sú bariéry medzinárodného biznisu. Rešpektovanie lokálnych kultúrnych rozdielov veľmi komplikuje uplatnenie globálnych reklamných kampaní. Sen KGI je mať globálneho človeka, ktorý má globálny názor v súlade s agendou KGI na všetko a správa sa globálne. Sen obchodníkov KGI je mať globalizovaného zákazníka, kde reklamná kampaň pre daný produkt by bola rovnaká na Čukotke, v Pandžabe, v Maríkovej, v Lime a vo Washingtone.

Významnú službu v globalizácii človeka robí napríklad MTV, televízny hudobný kanál [25]. Jeho univerzálny vplyv na formujúcu sa mladú generáciu je ideálny nástroj pre globalizáciu konzumnej kultúry. Programy MTV vytvárajú túžbu niekoho milovať, túžbu aby sa niečo vzrušujúce stalo, túžbu aby sa skončila samota, túžbu kúpiť si veci ako platňu, nohavice, okuliare, atď. Reklamy v MTV majú veľký vplyv na mladú generáciu, pretože sa v MTV neuvádzajú ako reklamy. Dôležité je, že mladí ľudia z piatich svetadielov počúvajú rovnaké piesne a sú pod rovnakým vplyvom globálneho systému propagandy.

Podľa C. Kortena [25], v modernej spoločnosti televízia je najdôležitejšia inštitúcia kultúrnej reprodukcie. Školy sú pravdepodobne druhé v poradí. Súkromná televízia je plne kolonizovaná záujmom korporácií, a korporácie začínajú budovať základy ich záujmu v školách. Cieľom korporácií ako súčasti KGI je predávať produkty a preto je treba zosilniť vplyv konzumnej kultúry. Ďalej je potrebné vytvoriť politickú kultúru verejného vedomia, že záujem korporácií je v súlade s ľudským humánnym záujmom. Ako povedal P. Hawken: Návykové média, ktoré slúžia záujmom korporácií, cielia na naše myslenie a podvedomie za účelom nového videnia reality, aby poslucháči zabudli na svet okolo nich. Táto nová realita tvrdí, že v trhovej ekonomike, zákazník rozhoduje a trh odpovedá, i keď v skutočnosti je to naopak.

Korporácie začínajú prenikať do škôl a tak ovplyvňujú myslenie detí. Predpokladá sa, že v USA 20 milión detí v školách používa učebné pomôcky, ktoré sponzorujú korporácie. Niektoré z nich priamo propagujú jedlo, oblečenie atď. Napríklad, zemiaková firma má matematický program: "Počítaj si svoje zemiakové lupienky".

Ako píše N. Chomsky v knihe [17], 10% populácie v USA verí Darvinovej evolučnej teórii, okolo polovice populácie verí náboženskej doktríne o riadení vývoja nadprirodzenými silami. Ideológia viery v propagande má taktiež význam a je nasledovná: Čím viac sa budú ľudia venovať náboženským aktivitám, tým menej času budú mať venovať sa spoločenským, alebo štátnym aktivitám, tým lepšie pre nás, ktorí sme pri moci, lebo budeme môcť riadiť spoločnosť po našom.