Usnesení VIII. všeruského sjezdu sovětů o upevnění a rozvoji rolnického a vesnického hospodářství

Autor: administrator <secret(at)sds.cz>, Téma: 04. Kolektivní práce, Zdroj: VIII. všeruský sjezd sovětů 28. 12. 1920, Vydáno dne: 12. 01. 2005

Výňatky z usnesení sjezdu (21) z 28. prosince 1920, které bylo 15. přílohou v roce 1969 nakonec nevydané knihy „obrat nebo krach“. Číslování stránek odpovídá této knize.

[*138]*15

... Dělnicko-rolnická moc považuje zemědělství za nejvýznamnější hospodářské odvětví v republice, ukládá všem orgánům sovětů povinnost všestranně pomáhat rolnictvu obdělávat půdu, zároveň však vyhlašuje správné řízeni zemědělského hospodářství za velkou státní povinnost rolnického obyvatelstva.

Dělnicko-rolnická moc žádá vypětí všech sil státu, aby se rolnickému hospodářství pomohlo živým i mrtvým inventářem, zřizováním opravářských stanic, půjčoven a středisek pro třídění obili, osivem, hnojivy, pokyny agronomů atd., a zároveň vyžaduje, aby všichni zemědělci zasili všechna pole podle státních úkolů a aby je správně obdělávali po vzoru nejlepších a nejsnaživějších hospodářů z řad středních a chudých rolníků.

Neúroda z roku 1920 i sucho, které podle některých vědeckých výzkumů a jiných ukazatelů hrozí na rok 1921, vyvolávají nutnost obzvlášť napnout síly a soustředit se na přípravu a zvládnutí zemědělské kampaně v roce 1921 podle jednotného plánu a za jednotného vedení.

Po zvážení těchto okolností Všeruský sjezd sovětů dělnických, rolnických, rudoarmejských a kozáckých zástupců se usnáší:

1. V guberniích, újezdech (okresech) a volostech vytvořit pro všestrannou pomoc rolnickému hospodářství, pro soustředění všech prostředků a sil v tomto směru [*139]a pro řízení zemědělské kampaně výbory pro rozšíření osevů a kvalitnější obdělávání půdy, tzv. seťové výbory, jež bude tvořit nejvýše pět osob za povinné účasti zástupců rolnického obyvatelstva. Seťový výbor si nezřizuje svůj technický aparát, nýbrž jedná pouze prostřednictvím zemědělského výboru. Pokyny o právech, povinnostech, okruhu činnosti a složení těchto výborů vypracuje do týdne ode dne schválení tohoto usnesení lidový komisariát zemědělství za součinnosti s lidovým komisariátem zásobování a schválí všeruský ústřední výkonný výbor...

5. Uložit RLK, aby v nejkratší lhůtě vydala usnesení, podle něhož by rolnickému hospodářství poskytovaly podporu všechny ústřední úřady i NNR. Tato podpora má směřovat k rozvoji oprav, zásobování dílen materiálem, nástroji a nářadím a k rozšíření zemědělského strojírenství a výroby strojených hnojiv, přičemž tyto úkoly mají být považovány za naléhavé a prvořadé. Dále Všeruská ústřední rada odborů zajistí pro pracovníky v zemědělství pracovní oděv. Lidový komisariát zahraničního obchodu nakoupí stroje a nářadí, osivo, hnojivo, přípravky pro boj proti škůdcům atd. Lidový komisariát zásobování zajistí pro opravářské dílny a závody i pro všechny podniky lidového komisariátu zemědělství potraviny. Hlavní výbor pro všeobecnou pracovní povinnost a lidový komisariát vojenství zajistí zásobování zemědělského průmyslu a průmyslu vyrábějícího pro zemědělské hospodářství pracovními silami (kvalifikovanými i nekvalifikovanými) a poskytne potahy z rezerv. Lidový komisariát osvěty zajistí zkvalitnění odborného zemědělského školení a zemědělskou výrobní propagandu.

6. Aby opatření státní moci podpořila snahu nejlepších hospodářů rozšířit osevní plochy - vyhlásit zasetí plochy, stanovené státním osevním plánem, jako povinné...

9. Aby se v roce 1921 plně osela plocha pozemků pro jař i ozimy a zamezilo se spekulaci s osivem nebo jeho [*140]zkrmování u nedbalých hospodářů, vyhlásit, že zásoby osiva, které mají zemědělci v množství potřebném pro hospodářství, jsou nedotknutelný osevní fond, a zajistit ochranu osevního fondu a rozdělení osiva v gubernii...

17. Aby byly podpořeny občiny a jiné zemědělské organizace, jakož i jednotliví rolníci, vyznačující se pílí v hospodaření a dosahující nejvyšších úspěchů tím, že přesně plní plány osevu a metody meliorace půdy, zřídit zvláštní odměny:

  1. přednostní zásobování výrobními prostředky a nástroji i předměty denní spotřeby;
  2. zvyšování norem potravin ponechávaných hospodářům při odvádění povinných dodávek;
  3. poskytování úlev při plnění jiných povinností.

Poznámka:

  1. odměňování jednotlivých hospodářů musí být zajišťováno až po odměnění občin a kolektivů;
  2. jednotliví hospodáři budou odměňováni výhradně za podmínky, že dosáhli hospodářských úspěchů bez nejmenšího použití kulackých metod;
  3. jednotliví hospodáři budou odměňováni čestnými uznáními, předměty osobní spotřeby, domácí potřeby apod., avšak výrobními prostředky jen tehdy, bude-li zajištěno, že se nestanou zdrojem přeměny hospodáře v kulaka.

Pokyny o způsobu odměňování za dobré hospodaření vypracuje lidový komisariát zásobování ve spolupráci s lidovým komisariátem zemědělství a budou do jednoho měsíce schváleny radou lidových komisařů.

18. RLK vydá k provedení tohoto usnesení nutné dekrety a výnosy a stanoví výjimky z tohoto usnesení pro kraje, kde je jeho realizace předčasná nebo neúčelná.

Direktivy KPSS i sovětskogo pravitělstva po chozjajstvennym voprosam, Moskva 1957, str. 191.