Dekret RLK o spotřebním družstevnictví

Autor: administrator <secret(at)sds.cz>, Téma: 04. Kolektivní práce, Zdroj: RLK 7. 4. 1921, Vydáno dne: 16. 01. 2005

Rada lidových komisařů (ruská vláda) přijala 7. dubna 1921 v návaznosti na další probíhající změny dekret(28), který zaváděl tržní vztahy i do nezemědělského prostoru cestou zakládání spotřebních družstev. Dekret byl 20. přílohou v roce 1969 nakonec nevydané knihy „obrat nebo krach“. Číslování stránek odpovídá této knize.

[*195]*21

Dekretem rady lidových komisařů o jednotných [*196]dělnicko-rolnických spotřebních družstvech, vydaným 20. března 1919, bylo družstevní organizaci předáno veškeré rozdělování potravin a předmětů denní potřeby; avšak na úseku výkupu byla práva spotřebního družstevnictví omezena v důsledku povinného odvádění všech přebytků státu, které se týkalo téměř všech zemědělských výrobků. Nyní, po usnesení všeruského ústředního výkonného výboru ze dne 21. ledna 1921 o zavedení naturální daně místo povinného odvádění přebytků potravin a surovin a o volné směně přebytků, které po splnění daňové povinnosti obyvatelstvu zbyly, odpadají všechna zmíněná omezení a spotřební družstvo má právo vykupovat nejrůznější zemědělské výrobky.

V důsledku toho a rušíc dekret ze dne 20. března 1919 se rada lidových komisařů usnáší:

Čl. 1. Všichni občané RSFSR se sdružují do spotřebních družstev. Všichni občané v daném místě se začleňují do jednotného spotřebního družstva. Každý občan náleží k některému distribučnímu středisku spotřebního družstva.

Čl. 2. Ve městech, v továrnách a zemědělských obcích může být nezávisle na jejich velikosti pouze jedno spotřební družstvo.

Spotřební družstva mohou obsluhovat dvě nebo více obcí (družstvo o několika prodejnách).

Čl. 3. Jedno spotřební družstvo může sdružovat občany z několika drobnějších územních celků, jsou-li zaměstnání v jednom pracovním oboru nebo mají-li společné povolání.

Všechna takováto sdružení mají být zaregistrována u správy jediného spotřebního družstva, v jehož obvodu vznikla.

Vstup do takovéhoto sdružení nebo vystoupení z něho je dobrovolné. Žádný občan nemůže být zároveň členem více než jednoho spotřebního družstva.

Čl. 4. Všechna uvedená sdružení jsou oprávněna získávat prostřednictvím jednotného spotřebního družstva, v jehož obvodu působí, různé výrobky a předměty [*197]za pomoci dodatečných příspěvků (peněžních nebo v naturáliích) od svých členů.

Výrobky a předměty takto získané jsou rozdělovány mezi členy sdružení.

Čl. 5. Spotřebním družstvům se poskytuje právo směňovat nebo kupovat přebytky zemědělské výroby, stejně jako výrobky individuální a řemeslné výroby, a prodávat je. Družstevní organizace jsou zároveň oprávněny vykupovat u samostatných vesnických i městských výrobců (rolníků, malovýrobců, řemeslníků a družstev) výrobky jejich hospodářství, uzavírajíce s každým výrobcem, skupinou výrobců nebo družstvy různé smlouvy, jež neodporují sovětskému zákonodárství, jako o výkupu, dodávce, zpracování, uskladnění, čištění nebo sklizni jmenovaných výrobků, o zásobení nářadím a materiálem a přebírat povinnosti z takových smluv vyplývající.

Čl. 6. Spotřební družstva jsou oprávněna organizovat podniky k získávání a zpracování výrobků, jakož i zřizovat zelinářské zahrady, kravíny a jiné podobné podniky, plnit pokyny na úseku zásobování, výkupu a rozdělování, jež dostanou od dobrovolných spotřebních, sdružení, podniků a jednotlivých osob.

Čl. 7. Stát ukládá spotřebním družstvům tyto povinnosti:

  1. plnit povinné úkoly zásobovacích orgánů na úseku výkupu a směny výrobků továren a malovýroby za zemědělské výrobky;
  2. rozdělovat všechny potraviny a zboží denní potřeby, vykoupené státem a získané od zestátněných továren a závodů, od koncesních podniků a dovezených ze zahraničí.

Čl. 8. Žádné potraviny ani předměty denní potřeby, poskytované státem obyvatelstvu, nemohou být mezi obyvatelstvem rozdělovány jinak než prostřednictvím organizace spotřebních družstev.

Poznámka. Výjimky z tohoto pravidla stanoví zvláštní usnesení RLK a rady práce a obrany.

[*198]Čl. 9. Spotřební družstva a jejích svazy mají právo vybírat od svých členů zakládající příspěvky, jak peněžité, tak v naturáliích.

Poznámka. Družstva, která stanoví členské příspěvky, musí zvláštními předpisy zajistit nejchudším skupináp1 obyvatelstva členství ve spotřebním družstvu.

Čl. 10. V čele jednotného spotřebního družstva je vedení, složené nejméně ze tří osob, a kontrolní a revizní orgán, volené na valném shromáždění členů. Právo volit a být volen do všech orgánů vedení a kontroly spotřebních družstev mají všichni občané s výjimkou osob, jež byly podle ústavy RSFSR zbaveny volebního práva.

Čl. 11. Jednotná spotřební družstva se sdružují v gubernské svazy. Vedení svazů jsou volena shromážděním zmocněnců svazu podle zvláštních směrnic.

Čl. 12. Lhůty voleb i mimořádných voleb mezi volebním obdobím do jednotlivých spotřebních družstev a jejich svazů stanoví všeruský Ústřední svaz spotřebních družstev (Centrosojuz) po dohodě s výkonnými výbory místních sovětů. Ve všem ostatním je činnost jednotných spotřebních družstev řízena platnými stanovami.

Čl. 13. Presidium VÚVV může jmenovat do vedení jednotných spotřebních družstev a jejích sdružení své zástupce, kteří budou mít stejná práva jako volení členové vedení.

Čl. 14. Na úseku plnění státních úkolů jednotnými spotřebními družstvy a jejich sdruženími provádí řízení a kontrolu jejich činnosti lidový komisariát zásobování.

Čl. 15. Všechna práva a povinnosti organizace spotřebního družstevnictví, jež stanoví tento výnos, stávají se jeho vyhlášením též právy a povinnostmi spotřebních družstev, dosud působících podle dekretu ze dne 20. března 1919.

Čl. 16. Centrosojuzu se ukládá provedení tohoto dekretu a vydání příslušných směrnic.

Direktivy KPSS i sovětskogo pravitělstva po chozjajstvennym voprosam, str. 230.