logo SDS
Dnešní datum: 21. 01. 2021   | Hlavní stránka | Tématické skupiny | Seznam rubrik | Download |  
zelené návěští   Hlavní menu zelený nadpis
Hlavní stránka
Kdo jsme - něco o SDS
Stanoviska SDS
Tiskové zprávy SDS
International
Staré stránky SDS

Ankety
Download
TOP 50
Tématické skupiny
Seznam rubrik (témat)

červené návěští   Rubriky červený nadpis

zelené návěští   Čtenář zelený nadpis

Jméno (přezdívka)
Heslo


Úprava osobního účtu

červené návěští   Evropská levice červený nadpis


Na web SEL

Manifest SEL
Čtěte o SEL u nás


zelené návěští   Nejčtenějąí/rok zelený nadpis

Neexistují vhodná data!


červené návěští   SDS červený nadpis
Strana demokratického socialismu
Přípotoční 869/19
101 00 Praha 10
Návątěvy po předchozí dohodě
tel.:
(420) 608 630 506
(420) 608 181 054
(420) 728 074 253 (nejlépe SMS)
Bankovní spojení - transparentní účet pro příjem darů: 2101181284/2010
Případné dárce žľádáme, aby ve "zprávě pro příjemce" uvedli účel daru, např.: "příspěvek na činnost SDS" a identifikovali se jménem a příjmením. Děkujeme.
secret@sds.cz
(c) SDS

Kanál RSS

TOPlist

zelené návěští   Interní statistika zelený nadpis
Denni
Max. 32
Prům. 27
21 denni
Max. 802
Prům. 651.9

Nyní si čte web : 42 uživ.

10. Části knih a dalších textů

* Revoluce, reformy a transformace (4)

Vydáno dne 24. 06. 2005 (4685 přečtení)

4. kapitola
(práce Michaela Brieho a Dietera Kleina „Jak: Způsoby - revoluce, reformy, transformace - marxisticky inspirované úvahy“)


4. Transformace jako proces progresivního zatlačování a překonávání dominace kapitálu nad hospodářstvím a společností

Výrok ortodoxního marxismu, že socialismus nemůže vzniknout ekonomicky, ani společensky v lůně „staré společnosti“, spočíval na hypotéze, že socialistická společnost je založena na všeobsáhlém státním vlastnictví. Za přednostní cíl politického uchopení moci bylo pokládáno převedení výrobních prostředků do státního vlastnictví. Takovýto státní socialismus se ale neukázal být dlouhodobě životaschopný. Emancipativní socialismus se musí oprostit od marx-leninské fixace na státní socialismus a deklarovat svobodný rozvoj jednotlivce vstříc jeho vlastním cílům. Tím by se současně projevil jako transformační projekt.

Transformace - to byl v posledním desetiletí pojem označující přechod od státního socialismu ku kapitálem ovládané společnosti. Demokratický socialismus jako transformační projekt směřuje k obratu tohoto vývoje, avšak nikoli k návratu státního socialismu, nýbrž k tomu, aby na místo funkčnosti individuí pro zhodnocování kapitálu nastoupila individualita jednotlivce.

Imploze státního socialismu a jeho následné vystřídání kapitalismem byly svého druhu  historickým zlomem a tak spektakulárním triumfem kapitalismu, že podle převládajících názorů může mít transformace pouze jediný směr: Všechny cestou vedou ke kapitalismu. Představa Francise Fukuyamy o „Konci dějin“ zakotvila v pojmu transformace a zbavila ho v hlavním myšlenkovém proudu jeho otevřenosti.

Obecný obsah pojmu transformace jako procesního přechodu společnosti ve společnost jinou, vyvolaného její neschopností nalézt řešení svých rozporů a jí přerůstajících problémů v zájmu většiny, byl vytlačen do pozadí. Transformace jakožto dvojitý proces eroze společenského řádu a vytvoření a posílení struktur řádu jiného je pokládán podle převládajícího názoru Západu - ač i tam je stále spousta konkrétních konfliktů a problémů nevyřešených - za uzavřený pro Společenství nezávislých států a střední a východní Evropu, protože místo vládnoucí strany zaujal kapitál - často ovšem mimořádně odporným způsobem gangsterského kapitálu a s následkem společenského zbídačení velké části obyvatelstva v širokých částech bývalého Sovětského svazu.

Co když ale kapitalismus není koncem dějin, co když pouze představuje prozatímní stav? Jestliže se na východě konalo jen první dějství transformace, a k tomu ještě v takovou společnost, které nejen že nemá co nabídnout k vyřešení virulentních globálních problémů, ale naopak ještě svými mocenskými strukturami tyto problémy vyvolává. Pak je ještě před námi druhé dějství současné transformace - transformace, která překoná kapitalismus. Obsahové zúžení pojmu transformace na univerzalizaci kapitalismu a jí odpovídající praktická transformační politika na východě jsou potom duševně omezeným stanoviskem, které se dostává do rozporu se sebepojetím buržoazních společností jako společností otevřených. Transformaci je pak zapotřebí myšlenkově uchopit a politicky uskutečnit ne směrem ke kapitalismu, nýbrž opačným směrem k demokratického socialismu.

Pro takové stanovisko hovoří to, že společnost, jejíž základní struktura je určována kapitálovým zhodnocováním, nemůže být společností spravedlivou. Pro obrat směru transformace hovoří to, že nekontrolovatelným růstem, hnaným především ziskem, jsou ničeny základní životní podmínky lidstva. Dominance zisku je hlavní příčinou rozdělení země na bohaté a chudé. Především USA vznášejí nárok určovat světový řád podle vlastních zájmů, nastartovaly nové kolo zbrojení, modernizací atomových zbraní snižují práh jejich nasazení, označují za potencionální cíle Rusko a Čínu a vyhlašují, cítíc se k tomu samy pověřeny, dokonce i preventivní války proti „zlu“ za vhodný prostředek k řešení světových problémů. Taková arogance a na druhé straně chudoba „Jihu“ vytvářejí živnou půdu pro terorismus. Ziskem ovládaná společnost rodí všechny formy zločinu. Přináší s sebou každodenní násilí, hospodářské zločiny a takové, které ani nevyjdou na povrch.

Zatímco transformace ke kapitalismu stále pokračuje, hovoří připravenost nového transformačního cyklu pro jeho spuštění, jehož směr označují socialistky a socialisti za demokratický socialismus. „Transformace je procesem společenského hledání s otevřeným koncem“ (Hoffmann, Wolf, 2002: 27). Účastníci ale mají představy o cílech, cestách a hodnotách tohoto procesu, od nichž očekávají řešení těch problémů, které nejsou řešitelné ve  ztuhlých strukturách dneška. Programy vládnoucích německých stran se rozbíhají ve rozličných variantách reformování kapitalismu. Strana demokratického socialismu (PDS) prezentovala v roce 2003 ve svém stranickém programu, jehož spolutvůrci jsou autory tohoto textu, transformační projekt, který spojoval obrat v kapitálem ovládané společnosti s překonáním dominance kapitálu.

Tato dialektika obratu v rámci daných poměrů a její současné zpochybnění je vystavena kritickým námitkám dvou táborů, jenž každý z nich řeší vzájemný vztah obou stránek svým vlastním způsobem. Ti jedni se mylně domnívají, že se za interpretací demokratického socialismu jako transformačního projektu skrývá „starolevicové“ odmítnutí civilizačních výdobytků občanské společnosti. Jiní čtou tento projekt podle rovněž dříve vykreslené předlohy jako „pouhou reformu“ a obávají se rezignace na socialistický obsah. Proti tomu je třeba trvat na tom, aby politika PDS i nadále spojovala socialistickou opozici s požadavkem působit jako reformní síla občanů s hmatatelnou užitnou hodnotou pro zlepšení jejich života. Bez procesu změn zakotveného, trvalého a emancipativního v reálném životě lidí nedojde nikdy k překročení hranic kapitalismu.

Koncipování demokratického socialismu jako cíle, který má být v transformačním procesu hledán, nadhazuje otázky, zda existuje logika společenského, společenská logika, která působí v občanské společnosti proti procesu kapitálové logiky. Zde zastávaná hypotéza zní, že existuje taková společenská logika, která obsahuje objektivní a subjektivní základy pro transformační proces směrem k emancipaci, ke společenské a ekologické udržitelnosti.

Pojem společenské logiky byl zde zaveden jako pracovní pojem, nikoliv coby hotová teoretická kategorie. Poukazuje na to, že proti tendenci kapitálu podmanit si celou společnost a proti jeho zhodnocovací logice působí jiná tendence – přesněji: svazek tendencí, které ukazují jiným směrem, totiž nárůst společenských a emancipativních požadavků a jejich uskutečňování. Tato tendence byla ovšem doteď rozhodně slabší než logika kapitálového zhodnocování, která v občanské (bürgerlichen = měšťácké) společnosti dominuje. Kromě toho nejsou tendence označované jako společenská logika tak uzavřeným vztahem, nejsou žádným ekonomickým zákonem, jakým je zhodnocování kapitálu. Je spíše výslednicí zcela odlišným procesů a zájmů, stavících se více či méně proti logice kapitálu, které by mohly protipůsobit za předpokladu podstatně změněného poměru sil ve společnosti. Možná se najde v průběhu věcné diskuze pro tuto kontralogiku lepší pojem. V tuto chvíli je třeba jen zdůraznit, že existuje a že může být posílena.

Zpravidla se okolnosti a procesy, které stojí v rozporuplném vztahu k panství kapitálu, k patriarchální útlaku a k jiným mocenským vztahům, vkládají přímo do nich. Nositelé společenských, kulturních a ekologických zájmů kolidujících se zájmy mocenskými, jsou s nimi často svázáni. Mimoto mají potenciální opoziční síly rozdílné specifické zájmy. Pojem společenské logiky poukazuje tedy na vnitřně rozporuplné reálné či potencionální procesy, které by jen s největším úsilím s nimi spojených aktérů mohly zpochybnit současné mocenské struktury. Pro působnost společenské logiky hovoří rozličné teoretické přístupy a praktická pozorování, která je třeba načrtnout v následujících tezích. Politika transformace, která přispěje k nynější proměně občanských (měšťáckých) společností a zároveň překonává jejich hranice, může být zdůvodněna různými přístupy, které se navzájem doplňují.

Překonání kapitalismu znamená skoncovat s panstvím kapitálu nad společností, zlomit dominanci zisku a zachovat a zvyšovat civilizační potenciály dnešních společností tím, že budou vyrvány ze vztahu podřízenosti vůči zisku jako měřítku vývoje rozhodujícímu v poslední instanci.

Podnikatelský zájem o zisk bude mít nadále v hospodářském mechanismu důležitou funkci a bude přispívat k efektivitě podnikové ekonomiky, k inovacím a dynamice. Ale zájem o zisk by byl tak podmíněn, aby nepocházel z hladomorů miliónů lidí, ze zbrojení a komercionalizace zdraví, vzdělání a kultury, z rozpolcení společnosti na bohaté a chudé a aby nevedl k pokračujícímu ničení životního prostředí. Takováto změna směru může být prosazena pouze posílením opoziční moci a uplatněna pouze proti zásadním zájmům kapitálu.

Vycházeje ze zde rozvíjených stanovisek se základní znaky transformační politiky, která překoná dominanci kapitálu, stávají následujícími politickými cíli:

  1. postupné odstranění závislosti uspokojování základních potřeb občanů na kapitalistických trzích pomocí forem základního pojištění orientovaného na potřeby, pomocí výkonné veřejné oblasti sociální, zdravotní, vzdělávací, dopravní atd.; základní lidská práva a veřejná péče o život musí mít přednost před volným obchodem;
  2. budováni participativní společenské demokracie, která by počínaje komunální úrovní až po globální procesy orientovala rámcové podmínky veškerého hospodářského života na společenské zájmy spodních a středních skupin společnosti a která by tyto podmínky podrobila rozhodnutím jejich participace;
  3. prosazení společenské zavázanosti veškerého majetku vůči zájmům spodních středních společenských skupin a příštích generací (princip společenské a ekologické udržitelnosti) stejně jako prosazení spoluúčast při podstatných rozhodnutích ze strany zaměstnanců a všech skupin přímo zasažených hospodářskou aktivitou;
  4. zatlačení militaristické imperiální moci USA a přeměna regionálních organizací v mírové síly, které své politické, hospodářské a kulturní možnosti prevence krizí uplatňují na základě OSN a s bezpodmínečným hájením mezinárodního práva; pronásledování teroristů na základě právního státu a podle pravidel mezinárodního trestního soudnictví.


Warning: mysql_result(): Unable to jump to row 0 on MySQL result index 112 in /var/www/www.sds.cz/htdocs/public/specfce.php on line 438
[Akt. známka (jako ve škole): 1,00 / Počet hlasů: 2] 1 2 3 4 5

Celý článek | Autor: Michael Brie | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek

červené návěští   Hlavní zprávy červený nadpis

zelené návěští   Novinky zelený nadpis
16.04.2018: Letní univerzita Evropské levice 2018
Letní univerzita EL se koná ve dnech 11. aľ 15. července 2018 ve Vídni pod mottem "Dialog pro pokrok v Evropě. 200 let od narození Karla Marxe, 100 let od konce 1. světové války. Bliľąí informace o účastnickém poplatku a registrační formulář jsou k dispozici na stránkách Evropské levice.

16.06.2017: Opět útoky spamovacích robotů
Doąlo k opakovaným útokům robotů sázejících do komentářů texty s podivnými "inzeráty" (podle vąech známek činskými). Jen poslední dvě dávky představovaly více neľ 200 těchto pseudokomentářů, které maľeme.

16.06.2017: Někdo/něco zde krade ľ a ą?
V uplynulých dnech doąlo k technické závadě, v jejímľ důsledku se "beze stop" z některých článků (ale i z větąiny komentářů) ztratila vąechna písmena "ľ" a "ą" (nebo jenom jejich část). Za závadu se omlouváme a na jejím odstranění pracujeme (zatím pátráním po příčině).

09.05.2017: Pietní akt na Oląanech
Jako kaľdoročně, i letos poloľila 9. 5. v 9 hodin delegace zástupců CV SDS a výboru praľské organizace SDS květiny k památníku padlých rudoarmějců na oląanském hřbitově. Při té přileľitosti jsme pietně vzpomněli i padlých daląích armád (včetně československé), kteří jsou na Oląanech uloľeni.

červené návěští   Anketa červený nadpis
V současnosti rozvířil hladinu návrh přijmout do ČR 50 syrských válečných sirotků. Co si o něm myslíte?

V Sýrii ani ľádní váleční sirotci nejsou.
597 (597 hl.)
Nebrat! Jeątě by nás podřezávali.
529 (529 hl.)
Konečně někdo uvaľující lidsky.
479 (479 hl.)
A» se kaľdý stará o sebe, nic nám do nich není.
426 (426 hl.)
Je to sice politikum, ale krok správným směrem.
610 (610 hl.)
Raději bychom měli zvýąit svou ostudně nízkou rozvojovou pomoc.
490 (490 hl.)
Prohnilý humanismus !!
430 (430 hl.)

Celkem hlasovalo: 3561


zelené návěští   Vyhledávání zelený nadpis


na nových stránkách

Rozšířené vyhledávání
Tématické skupiny
Seznam autorů


Google

web
sds.cz
blisty.cz
bbc.co.uk

zelené návěští   Vaąe komentáře zelený nadpis
[15.05.2018 19:15:23]
josef mikovec
Bohumír ©meral - Mučedník ztracených a vysněných příleľitostí http://www.novarepublika.cz/2018/0 5/frantisek-ferdinand-s ...

[15.05.2018 18:54:53]
josef mikovec
Zde jest zkuąební kámen, na němľ se dokáľe, zdali jsme opravdu v dost zralí, dost socialističtí, abychom opravdu stali se v Rako ...

[21.03.2018 17:10:12]
n
Snad se něco doví,!

[19.11.2016 10:28:45]
l&s
Doplnění k Peroutkovi - Zemanův projev byl míněn dobře, bohuľel se v něm dopustil dehonestujícího přeąlapu, kdyľ prohlásil, ľe Per ...

[27.02.2016 10:01:56]
l&s
Článek pana Bělohradského není k dispozici, tak jen pár postřehů k této stati. Paní Neudorflová sice správně píše, že je chyba, k ...

[28.10.2015 09:08:14]
-ik
Dobrý den pane ©lemendo! To, co jste napsal, je konstatování stavu. A co navrhujete jako pokus o naznačení cesty? Já mysl ...

[04.09.2015 14:20:12]
n
Samozřejmě, ľe jiľ těąím na shromáľdění, jako posledně na Václaváku. Doufám, ľe nebude chybět pán ©afr, kterého tímto srdečně zvu. ...

[13.08.2015 13:11:01]
n
SDS leží v žaludku tomu zoufalému tapetáři, takže je moc známá a okolí se musí postarat o její prosazení. Prohra s US a tím i se s ...

[13.08.2015 01:44:03]
-ik
Jestli že se mi zdá, že militantní skupiny dosahují lepších výsledků, měl byc se podívat na sebe, zda nepracuji špatně. Oni mohou ...

[08.06.2015 21:05:37]
-ik
"význam evropské levice pro vývoj ve světě a její podíl na jeho spoluutváření (globalizace, přenos zkušeností z jiných čá ...

[25.05.2015 14:58:27]
n
Lidstvo v rozvinutých zemích a tím myslím i naąi zemi, jiľ dosáhli hranic daląího materiálního pokroku a jeho daląí zvyąování je n ...

[25.05.2015 08:21:23]
l&s
"Proč se myšlenka lidové fronty boje proti fašismu prosadila v našem hnutí, až když bylo fakticky pozdě? Bylo vůbec možné, ab ...

[13.05.2015 09:45:10]
Milan Neubert
-iku, napsal jste víc věcí, s řadou souhlasím. Jednu námitku ale mám: dospěli jsme k závěru, že virtuální diskuse na webu nebo na ...

[10.05.2015 23:25:51]
-ik
Mám pocit, pane Neuberte, že jste se o kontakt s lidmi ani moc nesnažil. Diskuse na stránkách SDS je nulová. A i v minulosti jst ...

[06.05.2015 10:38:48]
n
Vítám tapetáře. Čest tvoji práci. Podle množství zbytečné práce opravdu stojíš ...


Teze programu SDS
Teze programu SDS

Tyto stránky byly vytvořen prostřednictvím redakčního systému phpRS.