Manifest demokratického socialismu

1. Kdo jsou a o co usilují demokratičtí socialisté
d. Čím se lišíme

Socialismus v našem názvu připomíná náš cíl, námi uznávané hodnoty a stručně popisuje naše hnutí.[14]

Socialismus je pro nás nutný cíl - společnost, ve které se stane svobodný rozvoj jednotlivce podmínkou svobodného rozvoje všech[15], společnost, jejíž rozvoj bude určován zájmy celého společenství, a ne slepou honbou za ziskem a snahou o zhodnocení kapitálu.
Socialismus je pro nás hnutí proti vykořisťování člověka člověkem, proti patriarchálnímu útlaku, proti drancování přírody, za záchranu a rozvoj lidské kultury, za prosazování lidských práv, za společnost, ve které lidé spravují své záležitosti demokraticky a racionálním způsobem.
Socialismus je pro nás hodnotový systém, ve kterém jsou neoddělitelně spojeny důstojný život, svoboda, rovnost a solidarita, lidská emancipace, sociální spravedlnost, zachování přírody a mír.

K velkým historickým ponaučením, které jsme získali z dějin socialismu, patří, že se socialismem musí být nerozlučitelně svázána demokracie a myšlení, které přijímá pokrokové potenciály liberalismu. Demokracie, skrývající v sobě lidskou svobodu a rovnost, je největším přínosem kapitalismu. Proto je pro nás přijatelná pouze taková negace kapitalismu, která tuto společenskou stránku uchová.

Jako demokratičtí socialisté se otevřeně přiznáváme, že podporujeme a plánujeme radikální společenské změny. Současně však jasně deklarujeme, že jsme si plně vědomi soustavného pnutí mezi problémy a úkoly bezprostředními, střednědobými i perspektivními. Nenabízíme „zářné zítřky“ vykoupené šedou realitou dneška, ani naopak nehlásáme „carpe diem“[16] a „po nás potopa“.

Chceme odpovědně současně prosazovat společenskou spravedlnost a společenskou transformaci. Proto občanům předkládáme svůj projekt demokratického socialismu.

Demokratický socialismus[17] pro nás prakticky znamená dva vnitřně provázané a trvalé projekty:

1. Projekt společenské spravedlnosti, který ke svobodě a rovnosti přidává solidaritu – faktor aktivního vědomí, který demokracii zhodnocuje. Tento projekt žije již dnes všude tam, kde socialisté společně s dalšími demokratickými silami získávají pro spravedlnost větší prostor.

2. Projekt společenské transformace občanské společnosti, která bude systémově překonávat všechna omezení kapitalismu, daná nadvládou zisku, nerovností určenou etnicky a pohlavím či závislostí Jihu na Severu.

Tyto dva projekty nabízíme a hodláme je realizovat pouze s výraznou většinovou podporou ve společnosti, neboť to považujeme za nutnou podmínku jejich trvalosti.

Pojítkem mezi oběma projekty, tedy mezi malými reformními kroky, ke kterým bude docházet každodenně za formálně nezměněných společenských poměrů, a požadavkem na transformaci společnosti, která uzavře její bolavé rány dané vlastnickými a mocenskými vztahy[18], tímto pojítkem bude všemi legálními prostředky podporovaná demokratizace a aktivizace občanské společnosti.

Demokratičtí socialisté požadují více demokracie, tedy více svobody a více rovnosti, větší možnost podílet se aktivně, reálně a solidárně na řízení věcí veřejných.