Manifest demokratického socialismu

1. Kdo jsou a o co usilují demokratičtí socialisté
f. Vyznáváme socialistickou etiku

Demokratičtí socialisté neustále konfrontují své plány a činy se svým hodnotovým systémem, založeným na třech základních socialistických hodnotách, kterými podle nás jsou:

Všechny ostatní námi vyznávané hodnoty jsou buď ve vyjmenovaných obsaženy, jako např. svoboda, rovnost a aktivita lidí v demokracii či odpovědnost v solidaritě, nebo se z nich dají odvodit. Na těchto základních hodnotách stavíme svou socialistickou etiku, která se orientuje jak na budoucnost, tak na dnešek.

Naší vizí je sociálně spravedlivá společnost, naše socialistická alternativa. Neznamená však pro nás nějaké „nastolení socialismu“ nebo návrat do totalitní minulosti s vedoucí úlohou strany. To je nemožné a současně pro nás nepřijatelné. Nejde nám však ani o idealistickou představu pomyslného dobra, jehož vidina by měla člověku dneška pomoci obstát v jeho současné realitě. Jde nám především o to, aby si lidé sami a společně s ostatními určovali svůj život.

Uvědomujeme si, že lidé žijí jen jeden život, který chtějí prožít co nejplodněji, nejšťastněji a co nejdéle. V jistotě a bezpečí. Nechtějí ho prožít sami, ale se svými nejbližšími a většinou i s ostatními, kteří tvoří jejich domov, jejich vlast, Českou republiku a Evropu. Svou prací a činorodostí přispívají podle svých možností k rozvoji obce, regionu a státu, ve kterém žijí.

Lidé mají nezadatelné právo na takové životní podmínky, které jim jejich podíl na spolurozhodování umožní. Taková je naše koncepce lidských práv, k tomu směřuje náš projekt demokratického socialismu. Řešení vidíme v právu lidí podílet se rovným dílem a solidárně na využívání statků, vytvořených společným úsilím.[21] Současně jsme si vědomi, že jednou z překážek na cestě za naší vizí je i nedostatečná úroveň solidarity. Jsme však přesvědčeni, že se lze solidaritě učit a že pro ni lze postupně vytvářet společenské podmínky.