Manifest demokratického socialismu

3. Strategické rozhodování demokratického socialismu

Hlavním strategickým cílem demokratických socialistů je emancipace[32] člověka. Vědomi si obtížnosti tohoto úkolu a svých omezených sil, chtějí být nedílnou součástí světového emancipačního hnutí.

Snaží se nalézt nutnou harmonii[33] mezi dlouhodobými a krátkodobými úkoly a pracují na projektu socialistické alternativy, který bude srozumitelný a přijatelný pro významnou část společnosti.[34]

Za klíčové považují tyto momenty[35]:

a. určení teoretických a praktických přístupů[36]

Demokratičtí socialisté spojují dialektický materialismus s kritickým realismem[37]. Historický materialismus přejímají všude tam, kde jeho závěry prošly úspěšně zkouškou času[38]. Odmítají všechny formy dogmatismu, odmítají zkostnatělé lpění na přežitých pojmech a poučkách. Trvají na názorové toleranci a pluralitě.

b. určení hlavního protivníka

Demokratičtí socialisté považují za svého protivníka všechny síly, které ohrožují život[39] ve všech jeho formách a bohatosti. Historická zkušenost minulých generací i teoretické závěry nás vedou k tomu, že jsou to většinou síly stvořené samotným člověkem. Z těchto sil považujeme za svého hlavního současného protivníka globalizovaný kapitál.

c. určení nejslabšího článku protivníka

Kapitál potřebuje ke své existenci svobodu pracovní síly. Společnost mu ji poskytuje spolu s rovností ve formě demokracie. Rovnost lidí vede k jejich intenzivnějšímu sdružování a v konečném důsledku k tlakům na společenskou alokaci kapitálu. Dlouhodobě je tedy demokracie klíčem k erozi kapitalismu.

d. určení hlavní hybné síly

Tradiční společensko-ekonomická schémata z 19. století lze dnes používat jen velmi omezeně[40]. Hranice antagonistických společenských tříd jsou stále difúznější. Vytvářená hodnota je však nadále nespravedlivě rozdělována a dochází ke koncentraci kapitálu s asociálními důsledky. Demokratičtí socialisté vidí ve světě s nerovnoměrně rozděleným bohatstvím historický paradox: nejchudší dělníci v nejbohatších zemích se podílejí na vykořisťování příslušníků maloburžoazie v zemích nejchudších.
Proto nepovažujeme za hlavní hybnou sílu současnosti nějakou konkrétní třídu, ale celou různorodou neprivilegovanou většinu občanské společnosti[41], jejímž zájmem je společenské rozhodování o umístění kapitálu[42].

e. určení vlastního nejslabšího článku

Nerovnoměrné rozdělení bohatství v sobě skrývá pro levici několik možných politických pastí. V národním prostředí jsou to především xenofóbní nálady obyvatelstva, které jsou částí levice podceňovány, někdy dokonce podporovány kvůli okamžitému politickému zisku. Sklouznutí k pokusům o národní socialismus považují demokratičtí socialisté za vážnou a reálnou hrozbu.
Druhou potenciální slabinou vývoje je přílišná orientace levicových stran na ekonomický růst spojený se slibem rostoucí společenské spotřeby, chápané rovněž v národním rámci. Demokratičtí socialisté upozorňují na skutečnost, že se část nadhodnoty vytvořené mimo oblast euroatlantické civilizace přerozděluje v jejích hranicích, že má tedy částečně veškerá populace charakter služebné třídy se všemi z toho vyplývajícími důsledky.
Vlastní slabiny lze v zásadě redukovat na nízký stupeň společenské solidarity, proto se na ni musí soustředit naše pozornost.

f. určení bezprostředních spojenců

Demokratičtí socialisté se chtějí podílet na sociální integraci a aktivizaci společnosti a budou se opírat o ty společenské síly a sociální skupiny, které si z historických, vzdělanostních nebo jiných důvodů nejvíce uvědomují své současné ohrožení[43]. Právě v jejich rámci se samovolně utvářejí neformální struktury globálního sociálního hnutí. Od nich očekáváme největší podporu a s nimi chceme spolupracovat.
Lidské vědomí se připravuje, aby rozhodovalo o svém bytí. Demokratičtí socialisté zastávají zobecněný Marxův názor, že osvobození člověka musí být vědomým dílem člověka samého.

g. určení politických cílů

Demokratičtí socialisté vidí svou úlohu především v procesu integrace lokálních emancipačních procesů. Požadují, aby byl každý člověk plnoprávným činitelem kolektivních dějin a aby nebyl opomíjen ve jménu kolektivních zájmů.
Prosazují vysokou účast občanů na řízení společenských a ekonomických procesů, podporují zavádění prvků přímé demokracie, samosprávy a principů subsidiarity, podporují sociální integraci neprivilegovaných.
Demokratičtí socialisté chtějí demokraticky bránit vzniku a existenci všech politických a ekonomických monopolů. Svůj případný podíl na politické moci využijí tak, že budou účast neprivilegovaných vrstev společnosti na této moci rozšiřovat a že budou posilovat jejich kompetenci činit tak úspěšně.

h. určení vztahu k vlastnickým formám

Demokratičtí socialisté podporují prosperující smíšenou ekonomiku se všemi formami vlastnictví. Jsou zastánci zespolečenštění ekonomiky, a proto budou usilovat o narůstání společenské kontroly kapitálu včetně jeho alokace. Vznik zisku podporují všude tam, kde je doprovázen společenským užitkem, tvorbou nových pracovních příležitostí a snížením nezaměstnanosti. Budou naopak bránit takové hospodářské politice, která by ve jménu modernizace ekonomiky připouštěla uvolňování sociálních vazeb.
Demokratičtí socialisté budou připravovat všestranně společnost na to, že v procesu postupného zespolečenštění ekonomiky za hranice sociálně demokratické utopie dojde k období poruch společenské produkce, způsobených vědomě největšími vlastníky[44]. Budou se proto rovněž zasazovat o vytváření všech nutných podmínek pro samosprávné formy vlastnictví.
Demokratičtí socialisté jsou pro „štíhlou“ Evropskou sociální republiku, jejíž hlavní úlohou bude vytváření podmínek pro převod politické, hospodářské a sociální moci z centra na jednotlivé regiony (sdružení obcí), obce a občany, pro růst jejich aktivity a solidarity při zachování celoevropské sociální soudržnosti.

i. určení charakteru sebe sama

Jako demokratičtí socialisté se chceme podílet na budování nové politické struktury, která bude i z hlediska vnitřních funkcí v souladu s aktuální představou o společnosti. Za základní principy v tomto směru považujeme samosprávu, názorovou a organizační otevřenost, informační propustnost, odpovědnost, solidaritu, sebekritiku a pravidelnou obměnu funkcionářů.