Usnesení mimořádné schůze vlády ČSSR

  1. Vláda schvaluje stanovisko skupiny ministrů vydané dnes v poledních hodinách.
  2. Vládě je znemožněn řádný výkon funkce. Během celého dne nebyl dovolen jednotlivým členům vlády vstup do budovy předsednictva vlády a jakýkoli pracovní styk s předsedou vlády s. O. Černíkem a jeho místopředsedy.
  3. Stejně tak je zabráněno kontaktu vlády s předsedou Národního shromáždění s. Smrkovským.
  4. Vláda se usnáší požádat presidenta ČSSR o neodkladné přijetí s tím, aby byly projednány otázky vnitropolitické, zahraničně politické a mezinárodní důsledky vojenského obsazení ČSSR, jakož i otázky související se zabezpečením řádného výkonu funkce ústavních a politických orgánů.
  5. Vzít se souhlasem na vědomí, že ministerstvo zahraničních věcí prostřednictvím velvyslanectví v Moskvě, Varšavě, Budapešti, Berlíně a Sofii předalo diplomatickou nótu s požadavkem stažení těchto vojsk zemí Varšavské smlouvy z území Československa.
  6. Usnáší se obrátit se na velvyslance zemí Varšavské smlouvy, aby jejich vlády vydaly pokyny vedení okupačních jednotek k umožnění vykonávání funkcí ústavních a politických orgánů, zejména členů předsednictva strany, a aby byli současně uvolněni internovaní členové vlády.
  7. Vzhledem k tomu, že vláda si je vědoma v prvé řadě politických důsledků okupace a současně své odpovědnosti za řádný chod národního hospodářství, obrací se ke všem pracujícím dělníkům, rolníkům a inteligenci, aby důsledně střežili linii obsaženou v prohlášení předsednictva ÚV KSČ z dnešního zasedání a současně obrátili svou pozornost k otázkám zabezpečení chodu průmyslové výroby, zemědělství, dopravy a zásobování a zabránili tak rozvratu národního hospodářství.
  8. Zvláště se vláda obrací k mládeži - naději našich národů -, aby zejména ona důstojným a sebevědomým klidem čelila vzniklé situaci a nedala v žádném případě sebemenší záminky k zbytečným obětem.

(Dokumenty a prameny MZV)

21. 8. 1968