Mládež na křižovatce

Petr Sak, Karolína Saková

Mládež na křižovatce, Svoboda servis s.r.o., 2004, 339 Kč,
ISBN: 8086320332    E-SHOP

Kniha „Mládež na křižovatce“ navazuje na publikaci „Proměny české mládeže“, kterou Petr Sak vydal v roce 2000, na základě empirických poznatků a jejich teoretických zobecnění, které jsou podloženy výsledky ze třiceti sociologických výzkumů. Pro současnou českou společnost i pro mladou generaci jsou zásadní dva procesy, které mají civilizační rozměr - informatizace a vytváření informační společnosti, jako nový typ uspořádání a fungování společnosti. Dále se jedná o začleňování české společnosti do širšího evropského celku. Hlavním záměrem knihy je sociologicky postihnout mladou generaci na počátku procesu začleňování české společnosti do evropských struktur, utváření evropské identity a vzniku informační společnosti. Autory byly - po deseti letech znovu - zkoumány také postoje k marxismu, socialismu, konzervativismu a liberalismu. U mládeže pokračuje hodnotové vyhraňování ve směru liberalismu, hedonismu, individualismu, egoismu a materiálních hodnot. Pokračuje také proces sekularizace či despiritualizace.

Množství přehledně uspořádaných dat, grafů a výsledků z výzkumů odlišuje tuto publikaci naprosto zásadním způsobem od ostatních knih, které byly v posledních letech na toto téma napsány a které právě postrádají odbornost a exaktní metodologické propracování, se kterým autoři ke své práci přistupují. Na českém trhu se tak objevila zásadní sociologická publikace pro všechny, kteří chtějí k mládeži přistupovat bez předsudků a chtějí o ní vědět víc, než jen to, že je horší, než jsme byli my...

Publikace vychází z teoretického modelu životního pole se třemi složkami – (biologickým, mentálním a sociálním polem) a sociálního zrání a vztahu mezi nimi. Tento model byl prezentován v publikaci autora „Proměny české mládeže“, a proto čtenáře autoři odkazují na tuto publikaci.

Sak, Petr: Proměny české mládeže, Praha, Petrklíč, 2000. - 300 s. ; 21 cm
ISBN 80-7229-042-8 (váz.) : 250 Kč

Podle: Britské listy, 21.5.2004

Charakteristika knihy z Britských listů, 21.5.2004


OBSAH

Předmluva

Úvodem

 1. Hodnotová orientace
  1. Žebříček hodnot
  2. Metodika párových hodnot
  3. Hodnotová orientace a civilizační procesy
 2. Postoje k jiným sociokulturním entitám
  1. Postoje k národnostním, etnickým a náboženským skupinám
  2. Faktory ovlivňující utváření postojů
  3. Postoje ke specifickým marginálním skupinám mládeže
 3. Mladá generace, náboženství a společensko-politické směry
  1. Postoje české mládeže k náboženským směrům
  2. Postoje české mládeže ke společensko-politickým směrům
 4. Česká a evropská identita, evropská integrace
  1. Nejdůležitější období a osobnost českých dějin
  2. Reflexe mezní situace novodobých českých dějin
  3. Vlastenectví, evropanství a evropská integrace
  4. Jazykové znalosti mladé generace
 5. Volný čas mládeže
  1. Volnočasové aktivity
  2. Časový snímek
  3. Obecné orientace ve volném čase
  4. Vývoj volnočasových aktivit mládeže
  5. Zařízení pro volný čas
 6. Participace na řízení
  1. Občanská, společenská a politická participace
  2. Ekonomická participace
 7. Drogové závislosti
  1. Drogy
  2. Alkohol
  3. Nikotin
 8. Média
  1. Pozice mediálních aktivit u mladé generace
  2. Televize
   1. Frekvence sledování televizních stanic
   2. Očekávání od televizního vysílání
   3. Oblíbenost televizních pořadů
   4. Objektivnost a komplexnost informací
   5. Vyváženost českých, evropských, amerických pořadů
   6. Negativní jevy v televizním vysílání
   7. Hodnocení vlivu televize
  3. Rozhlas
  4. Četba knih
   1. Četba knih v současné masové kultuře
   2. Vývoj četby knih
   3. Četba knih v časovém snímku populace
 9. Osobní počítač a internet
  1. Osobní počítač
   1. Přístup k PC a jeho využívání
   2. Způsob využívání PC
   3. Místo používání cizího PC
   4. Znalosti a dovednosti potřebné k používání PC
  2. Internet
   1. Přístup k internetu
   2. Způsob využívání internetu
   3. Místo a frekvence používání internetu
   4. Čas připojení na internet
   5. Elektronická pošta a chaty
 10. Životní cíle, životní problémy a životní dráha
  1. Vývoj společnosti - základna životních drah generací
  2. Životní problémy
  3. Životní cíle
  4. Životní dráha, průsečík osobnosti a společnosti. Reprodukce elit
 11. Sociálně-ekonomické postavení a jeho reflexe mladou generací
  1. Problémy s bydlením
  2. Spokojenost v zaměstnání
  3. Profesní perspektiva a nezaměstnanost
  4. Nezaměstnanost
  5. Migrace za prací
  6. Kompetence k uplatnění na trhu práce
  7. Zájem podnikat
 12. Komputerizace společnosti a digitalizace životního pole
  1. Vybavenost technickými prostředky
  2. Kyberkultura
  3. Digitalizace životního pole mládeže

 

Závěry

Použitá literatura

Příloha: Charakteristika empirických výzkumů

Contents

Resume