Stalin a my

Autor: Walter Baier <(at)>, Téma: 01. Knihy, Vydáno dne: 28. 04. 2005

Několik poznámek k práci W. Baiera o stalinismu
V poslední době oživuje i v české společnosti diskuse o stalinismu - příčinou nejsou jen polemiky spojené se založením Strany evropské levice (EL) a jejím dalším vývojem, ale také ohlas pokusů o určitou historickou rehabilitaci Stalina v Rusku, bezprostředně pak ohlasy na pražskou mezinárodní konferenci, pořádanou KSČM.

Jako příspěvek k této diskusi přinášíme překlad úvodní statě Waltera Baiera ke knize „Stalin a my. Stalinismus a rehabilitace rakouských obětí.“, kterou společně připravili Walter Baier (od r. 1994 předseda KS Rakouska) a Franz Muhri (předseda téže strany v letech 1965 až 1990) a kterou v nakladatelství Globus Verlag vydalo Spolkové představenstvo KS Rakouska (KPÖ).

[Stalin und wir. Stalinismus und Rehabilitierung österreichischer Opfer. Von Walter Baier und Franz Muhri. Herausgegeben vom Bundesvorstand der KPÖ. 2001 Globus Verlag. ISBN 3-901421-51-3]

Kniha má tři části - po úvodní stati W. Baiera následuje podrobné pojednání o osudu všech rehabilitovaných rakouských obětí stalinismu. Šlo vesměs o rakouské komunisty a sociální demokraty, kteří po únorovém Dolfussově puči r. 1934 hledali útočiště v SSSR. Tuto část knihy připravil F. Muhri; zabývá se v ní jak vývojem otázky rehabilitací a popisem historie pokusů ze strany KPÖ o objasnění osudu rakouských obětí. Její součástí je vedle fotokopií originálních dokumentů také jmenný seznam a stručný popis osudu každé ze zhruba 300 obětí, rehabilitovaných v několika „vlnách“ (po XX. sjezdu KSSS, v šedesátých letech a v době perestrojky). Na 70 z nich bylo odsouzeno k smrti a popraveno, řada dalších byla - zejména v období paktu Stalin-Hitler - vypovězena z SSSR a předána nacistickému Německu. Knihu uzavírá zajímavá stať F. Muhriho (Závěrečné slovo současníka událostí), ve které bilancuje vývoj stalinismu a svůj vztah k němu.

Přeložená stať W. Baiera je doplněna četnými poznámkami a odkazy. Odkazy byly ponechány v zásadě v původní podobě, tj. jako odkazy na německá vydání použitá autorem. Také texty citací byly nově přeloženy, nebylo tedy využito případně existujících českých vydání „klasiků“ (běžně dostupných u citovaných děl Marxe, Lenina a Stalina, podstatně méně rozšířených u děl Trockého nebo Deutschera).

Portrét Stalina, použitý na obálce, má sám zajímavou historii. Autorem portrétu (samozřejmě bez „přetržení“) je P. Picasso a poprvé byl publikován 12. 3. 1953 v reakci na Stalinovu smrt ve francouzské komunistické revue „Lettres Françaises“. Nekonvenčnost portrétu přivolala na Picassa i šéfredaktora revue L. Aragona vlnu vnitrostranické i veřejné kritiky.

Jiří Hudeček, 28. dubna 2005


Z obsahu:

O stalinismu (1) - Walter Beier

O stalinismu (2) - Walter Beier

bude doplňováno