Nad výzvou KSM

Autor: Milan Neubert <neubert(at)sds.cz>, Téma: Okolní události naąima očima, Vydáno dne: 06. 12. 2005

Většina našich čtenářů bude asi vědět, že Ministerstvo vnitra poslalo Komunistickému svazu mládeže (KSM) dopis, v němž ho upozorňuje na porušování zákona a vyzývá ho, aby od nedovolené činnosti upustil. Mladí komunisté se proti tomu ohradili, označili dopis za útok na levici jako celek, za jeden z pokusů o plíživou fašizaci společnosti a obrátili se s žádostí o pomoc ke všem demokratickým silám. Podívejme se tedy na celou záležitost blíže.

Relativně jednoduchá je věc z právního hlediska. Ministerstvo postupuje podle §12 zákona o sdružování, který ministerstvu ukládá povinnost neprodleně upozornit občanské sdružení, jakmile zjistí vyvíjení činnosti, která je vyhrazena subjektům řídícím se jinými zákony (např. politické strany) nebo která směřuje k popření nebo omezení nějakých práv, popř. která používá způsobů, která jsou v rozporu s ústavou a zákony. Platný zákon naleznete ZDE.

Ministerstvo ve své argumentaci postupuje nejjednodušším možným způsobem. Nezpochybnitelně prokazuje, že se v případě KSM jedná o sdružování za účelem účasti na politickém životě společnosti. To je samo o sobě postačující k tomu, aby mohlo ministerstvo KSM vyzvat, aby od takové činnosti upustil, a následně, pokud KSM neuposlechne, aby ho rozpustilo. Z důkazního hlediska je velmi nešťastné, že Stanovy KSM neobratně říkají, že „programovým cílem KSM je směřovat k socialismu...“. Tato okolnost argumentaci ministerstva posiluje. Myslím, že by neměl být problém tento stav do konce roku změnit - Ústřední rada KSM na to má právo.

Další argumentace ministerstva je však podle mne méně průkazná. Vědomo si je toho samo ministerstvo, když píše, že „dle názoru ministerstva“ KSM úmyslně propaguje marxismus-leninismus. Ten podle výkladu ministerstva hlásá ve spojitosti s revolučním přechodem od kapitalismu k socialismu nutnost násilné revoluce, třídního boje a potřebu diktatury proletariátu, jakož i třídní zášť. Po této interpretaci marxismu-leninismu dochází ministerstvo k závěru, že KSM usiluje svým programem o několik cílů, pro něž není existence občanského sdružení dovolena.

Interpretací marxismu-leninismu podle mne opustilo ministerstvo sféru práva a dostalo se do oblasti filozofie. Paradoxně se přiklonilo k výkladu, který byl závazný před listopadem 1989 - snad s výjimkou třídní zášti. Výhrada ministerstva proti třídnímu boji je prostým nepochopením (pojem převzal Marx od jiných), a není třeba se jí nikterak důkladně zabývat. Složitější je to s diktaturou proletariátu a s nutností násilné revoluce. Osobně si myslím, že by se KSM mohl opřít o stanovisko Výkonného výboru KSČ k únoru 48 z roku 1990, které se od „nedemokratického upevňování stalinistického modelu socialismu po únoru 1946 co nejrozhodněji distancovalo“ a výslovně označilo „dobytí politické moci a nastolení diktatury proletariátu“ za dobově podmíněné.

Vzhledem k tomu, že KSM dlouhodobě a veřejně odmítá nařčení ze stalinismu, může KSM z výše uvedeného stanoviska vyvodit jinakost svého vlastního výkladu marxismu-leninismu. Případnou námitku ministerstva, že termín stalinismus historická věda nezná, lze vyvrátit předložením zprávy „Komise ÚV KSČ pro objektivní zhodnocení let 1968-1969 a následujícího vývoje v ČSSR“, jejímiž členy byli významní levicoví historici. V této zprávě je rok 1968 charakterizován jako „pokus demokratických sil uvnitř strany o překonání stalinských deformací, o obrodu socialismu, o jeho tvůrčí rozvoj v souladu se zájmy československého lidu“, zatímco naopak po dubnu 1969 se začaly „znovu obnovovat principy stalinského modelu socialismu“.

Postoupíme-li o kousek dále, dostáváme se již do praktické politiky. Ministerstvo si ve svém výkladu všímá skutečnosti, že KSM na webových stránkách „nejde o pouhé informování veřejnosti o marxismu - leninismu nebo o publikaci historických dokumentů, nýbrž o jeho úmyslnou propagaci“. Toto zjištění je bohužel v souladu se zažitou praxí KSM, že ani na webu, ani na stránkách „Mladé pravdy“ nejsou dlouhodobě zveřejňovány názory širšího politického spektra, a že by tedy KSM složitě prokazoval, že mu jde - v souladu se Stanovami - o skutečnou podporu „společnosti politicky a hospodářsky pluralitní“. Tuto námitku lze smést se stolu např. přijetím redakčního desatera, které podpoří změnu z média formujícího na médium informující.

Zůstaneme-li v politické rovině, jako KSM se i mně zdá, že dopis ministerstva je součástí demagogické antikomunistické kampaně. Asi bych nepodpořil tezi, že se jedná o „plíživou fašizaci české společnosti“, ale naopak bych zdůraznil, že KSM je jen zástupným cílem místo KSČM, která je podle mne na jednu stranu skutečným cílem antikomunistické kampaně a na druhou stranu parlamentním subjektem, spoluodpovědným za panující politický marasmus.

Naprosto správné je v mých očích vyjádření údivu ze strany KSM, že se Ministerstvo vnitra obrátilo výhradně na něj, když existují další mládežnické organizace, úzce spolupracující s politickými stranami. Vykládám si to zúženou interpretací §12 odst. (3) dotčeného zákona ze strany ministerstva, která umožňuje chápat větu „zjistí-li ministerstvo, že sdružení vyvíjí činnost...“ tak, že ministerstvo pouze čeká na podnět. V případě KSM přišla s takovým podnětem Policie ČR.

Protože z pravidelných zpráv BIS o extremismu vyplývá, že dochází k monitorování webových stránek radikální levice, k níž se řadí i SDS, zveřejňuji na tomto místě své podezření, že podobné „mládežnické líhně politiků“ mají i ostatní parlamentní strany.

Milan Neubert, 6. prosince 2005