logo SDS
Dnešní datum: 04. 12. 2022   | Hlavní stránka | Tématické skupiny | Seznam rubrik | Download |  
zelené návěští   Hlavní menu zelený nadpis
Hlavní stránka
Kdo jsme - něco o SDS
Stanoviska SDS
Tiskové zprávy SDS
International
Staré stránky SDS

Ankety
Download
TOP 50
Tématické skupiny
Seznam rubrik (témat)

červené návěští   Rubriky červený nadpis

zelené návěští   Čtenář zelený nadpis

Jméno (přezdívka)
Heslo


Úprava osobního účtu

červené návěští   Evropská levice červený nadpis


Na web SEL

Manifest SEL
Čtěte o SEL u nás


zelené návěští   Nejčtenějąí/rok zelený nadpis

Neexistují vhodná data!


červené návěští   SDS červený nadpis
Strana demokratického socialismu
Přípotoční 869/19
101 00 Praha 10
Návątěvy po předchozí dohodě
tel.:
(420) 608 630 506
(420) 608 181 054
(420) 728 074 253 (nejlépe SMS)
Bankovní spojení - transparentní účet pro příjem darů: 2101181284/2010
Případné dárce žľádáme, aby ve "zprávě pro příjemce" uvedli účel daru, např.: "příspěvek na činnost SDS" a identifikovali se jménem a příjmením. Děkujeme.
secret@sds.cz
(c) SDS

Kanál RSS

TOPlist

zelené návěští   Interní statistika zelený nadpis
Denni
Max. 33
Prům. 10.1
21 denni
Max. 435
Prům. 234.9

Nyní si čte web : 29 uživ.

04. Kolektivní práce

* KSM dostal dopis od MV ČR a reagoval na něj

Vydáno dne 05. 12. 2005 (4324 přečtení)

Komunistický svaz mládeže (KSM) zveřejnil na svých internetových stránkách dopis od Ministerstva vnitra ČR, v němž je upozornění na porušování zákona ze strany KSM, a současně své prohlášení Další krok k fašizaci společnosti, v němž proti snahám MV ČR protestuje. Oba texty zveřejňujeme v plném znění.

Ministerstvo vnitra
oddělení volební a sdružování
140 21 Praha 4, náměstí Hrdinů 3

Č.j.: VS-7398/SDR/1-2005
V Praze dne 25. 11. 2005

Komunistický svaz mládeže
Politických vězňů 9
111 21 Praha 1

Upozornění a výzva podle §12 odst. 3 zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů

Ministerstvo vnitra (dále jen „ministerstvo“) obdrželo podnět Policie České republiky poukazující na některé aspekty činnosti Komunistického svazu mládeže (dále jen „KSM“). V této souvislosti bylo ministerstvem zjištěno, že na webových stránkách jmenovaného občanského sdružení je zveřejněn dokument nazvaný „Politický program KSM“. V tomto dokumentu se mimo jiné uvádí:

„KSM usiluje o revoluční překonání kapitalismu a o nastolení ekonomických - odstranění soukromého vlastnictví výrobních prostředků a jeho nahrazení vlastnictvím společenským - a společenských - zavedení socialistické demokracie - podmínek pro budování socialismu, jako prvního stupně k vytvoření společnosti komunistické, jejíž vybudování je konečným cílem.

[…]

KSM si je vědom toho, že kapitalismus nemůže být jednoduše reformován. KSM proto bojuje za revoluční svržení kapitalistického řádu masami pracujících.“.

Dále bylo zjištěno, že na „Politický program KSM“ navazují proklamace prezentované v měsíčníku KSM Mladá Pravda, který např. v čísle 4/2005 uvádí: „KSM proto bojuje za revoluční svržení kapitalistického řádu masami pracujících.“.

Skutečnost, že cílem KSM je revoluční změna politického systému, dokládají i četné proklamace na jiných místech. Například redakční článek Socialismus a komunismus v Mladé Pravdě číslo 6/2005 uvádí: „Cílem komunistů je […] vybudování […] komunistické společnosti […].

[…]

Socialismus, jehož dosažení je nejbližším cílem komunistického hnutí, je první, nižší fází beztřídní komunistické společnosti.

[…]

Rozhodujícím předpokladem a základem socialismu je ovšem odstranění moci kapitalistů a převzetí moci pracujícími.“.

Z výše uvedeného vyplývá, že KSM usiluje o nastolení jiného způsobu ustavování politické reprezentace státu. Tento záměr však nelze uskutečnit bez vazeb, k nimž dochází v procesu realizace činnosti vyhrazené politickým stranám a politickým hnutím na základě §1 odst. 1 zákona č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích. Ministerstvo má proto zato, že se v daném případě jedná o sdružování za účelem účasti na politickém životě společnosti, které je však s ohledem na výše uvedené z působnosti zákona č.83/1990, dle něhož vznikl KSM, vyloučeno. Podle §1 odst. 3 citovaného zákona se tento zákon nevztahuje na sdružování občanů v politických stranách a politických hnutích.

Zároveň je třeba zohlednit skutečnost, že podle §4 zákona č. 83/1990 Sb. nejsou dovolena mimo jiné sdružení, jejichž cílem je popírat nebo omezovat osobní, politická nebo jiná práva občanů pro jejich národnost, pohlaví, rasu, původ, politické nebo jiné smýšlení, náboženské vyznání a sociální postavení, rozněcovat nenávist a nesnášenlivost z těchto důvodů, podporovat násilí, anebo jinak porušovat ústavu a zákony, jakož i sdružení, která sledují dosahování svých cílů způsoby, které jsou v rozporu s ústavou a zákony. V souvislosti s politickým programem proklamovaným KSM, o jehož realizaci KSM usiluje, však dochází dle názoru ministerstva zároveň ke kolizi činnosti KSM též s tímto zákonným ustanovením. Na základě četných citací KSM z děl Marxe, Engelse a Lenina (viz záložka MARXISMU přímo na hlavní stránce webové prezentace KSM), z jejichž učení KSM vychází, nelze než konstatovat, že KSM se k ideologii marxismu - leninismu nestaví neutrálně, že mu nejde o pouhé informování veřejnosti o marxismu - leninismu nebo o publikaci historických dokumentů, nýbrž o jeho úmyslnou propagaci, a to v kontexu se záměry vyjádřenými v „Politickém programu KSM“. Je-li pro marxismus - leninismus typické, že ve spojitosti s revolučním přechodem od kapitalismu k socialismu a poté ke komunismu, hlásá nutnost násilné revoluce, třídního boje a potřebu diktatury proletariátu, jakož i třídní zášť, je nepochybné, že KSM usiluje svým programem o několik ze shora uvedených cílů, pro něž není existence občanského sdružení dovolena.

Za tohoto stavu dospělo ministerstvo k závěru, že KSM je organizací uvedenou v §1 odst. 3 zákona č. 83/1990 Sb. a dále jde o sdružení, jehož cílem je jinak porušovat ústavu a zákony a dosahovat svých cílů způsoby, které jsou v rozporu s ústavou a zákony (§4 odst. písm. a) a b) zákona č. 83/1990 Sb.). Na základě uvedených skutečností jsou dány důvody pro uplatnění postupu dle §12 odst. 3 zákona č. 83/1990 Sb. Ministerstvo proto vyzývá KSM, aby upustil od nedovolené činnosti ve smyslu §4 zákona č. 83/1990 Sb. a o přijatých opatřeních informoval ministerstvo do 31. 12. 2005.

JUDr. Daria Benešová
vedoucí oddělení volebního a sdružování


Další krok k fašizaci společnosti
první prohlášení k dopisu Ministerstva vnitra

Komunistický svaz mládeže (KSM) ostře a důrazně protestuje proti snaze Ministerstva vnitra, která je vyjádřena v dopise z 25. 11. 2005 a jejímž cílem je Komunistický svaz mládeže zakázat. KSM považuje tuto snahu za součást současné demagogické antikomunistické kampaně a další z mnoha pokusů o plíživou fašizaci české společnosti. Dopis Ministerstva vnitra považuje KSM za přímý důsledek snah autorů petice „Zrušme komunisty“ senátorů Martina Mejstříka a Jaromíra Štětiny o trestní stíhání členů KSM.

Dopis Ministerstva vnitra, podobně jako zmínění senátoři tvrdí, že KSM hlásá třídní zášť, třídní boj. Vychází přitom z domněnky, že KSM úmyslně propaguje marxismus – leninismus, který prý hlásá nutnost násilné revoluce, třídního boje a potřebu diktatury proletariátu, jakož i třídní zášť. KSM považuje tuto snahu Ministerstva vnitra za jasné úsilí o kriminalizaci celého komunistického hnutí, k jehož identitě teoretická práce Karla Marxe a Vladimíra Iljiče Lenina patří.

Ministerstvo vnitra dále vznáší obvinění, že v případě sdružování v KSM je jeho účelem účast na politickém životě společnosti, který je vyhrazen politickým stranám a hnutím, nikoliv však občanským sdružením, kterým KSM je. KSM se domnívá, že je více než podivné, že se takto Ministerstvo vnitra ohrazuje pouze proti činnosti mládežnické organizace blízké KSČM, nikoliv však proti existenci organizací mládeže blízké jiným politickým stranám. Tento útok KSM také vnímá jako počátek další fáze omezovat právo sdružovací.

KSM proto vyzývá všechny pokrokové a demokratické síly k tomu, aby se tomuto útoku na komunistické hnutí a levici jako celek postavily. Nedopusťme zastrašování a stíhání politických oponentů za právo na vyjádření našich demokratických politických práv!

2. 12. 2005[Akt. známka (jako ve škole): 0 / Počet hlasů: 0] 1 2 3 4 5

Celý článek | Autor: administrator | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek

červené návěští   Hlavní zprávy červený nadpis

zelené návěští   Novinky zelený nadpis
16.04.2018: Letní univerzita Evropské levice 2018
Letní univerzita EL se koná ve dnech 11. aľ 15. července 2018 ve Vídni pod mottem "Dialog pro pokrok v Evropě. 200 let od narození Karla Marxe, 100 let od konce 1. světové války. Bliľąí informace o účastnickém poplatku a registrační formulář jsou k dispozici na stránkách Evropské levice.

16.06.2017: Opět útoky spamovacích robotů
Doąlo k opakovaným útokům robotů sázejících do komentářů texty s podivnými "inzeráty" (podle vąech známek činskými). Jen poslední dvě dávky představovaly více neľ 200 těchto pseudokomentářů, které maľeme. bahis siteleri

16.06.2017: Někdo/něco zde krade ľ a ą?
V uplynulých dnech doąlo k technické závadě, v jejímľ důsledku se "beze stop" z některých článků (ale i z větąiny komentářů) ztratila vąechna písmena "ľ" a "ą" (nebo jenom jejich emosčást). Za závadu se omlouváme a na jejím odstranění pracujeme (zatím pátráním po příčině).

09.05.2017: Pietní akt na Oląanech
Jako kaľdoročně, i letos poloľila 9. 5. v 9 hodin delegace zástupců CV SDS a výboru praľské organizace SDS květiny k památníku padlých rudoarmějců na oląanském hřbitově. Při té přileľitosti jsme pietně vzpomněli i padlých daląích armád (včetně československé), kteří jsou na Oląanech uloľeni.

červené návěští   Anketa červený nadpis
V současnosti rozvířil hladinu návrh přijmout do ČR 50 syrských válečných sirotků. Co si o něm myslíte?

V Sýrii ani ľádní váleční sirotci nejsou.
1493 (1493 hl.)
Nebrat! Jeątě by nás podřezávali.
1097 (1097 hl.)
Konečně někdo uvaľující lidsky.
971 (971 hl.)
A» se kaľdý stará o sebe, nic nám do nich není.
725 (725 hl.)
Je to sice politikum, ale krok správným směrem.
1313 (1313 hl.)
Raději bychom měli zvýąit svou ostudně nízkou rozvojovou pomoc.
917 (917 hl.)
Prohnilý humanismus !!
715 (715 hl.)

Celkem hlasovalo: 7231


zelené návěští   Vyhledávání zelený nadpis


na nových stránkách

Rozšířené vyhledávání
Tématické skupiny
Seznam autorů


Google

web
sds.cz
blisty.cz
bbc.co.uk

zelené návěští   Vaąe komentáře zelený nadpis
[15.05.2018 19:15:23]
josef mikovec
Bohumír ©meral - Mučedník ztracených a vysněných příleľitostí http://www.novarepublika.cz/2018/0 5/frantisek-ferdinand-s ...

[15.05.2018 18:54:53]
josef mikovec
Zde jest zkuąební kámen, na němľ se dokáľe, zdali jsme opravdu v dost zralí, dost socialističtí, abychom opravdu stali se v Rako ...

[21.03.2018 17:10:12]
n
Snad se něco doví,!

[19.11.2016 10:28:45]
l&s
Doplnění k Peroutkovi - Zemanův projev byl míněn dobře, bohuľel se v něm dopustil dehonestujícího přeąlapu, kdyľ prohlásil, ľe Per ...

[27.02.2016 10:01:56]
l&s
Článek pana Bělohradského není k dispozici, tak jen pár postřehů k této stati. Paní Neudorflová sice správně píše, že je chyba, k ...

[28.10.2015 09:08:14]
-ik
Dobrý den pane ©lemendo! To, co jste napsal, je konstatování stavu. A co navrhujete jako pokus o naznačení cesty? Já mysl ...

[04.09.2015 14:20:12]
n
Samozřejmě, ľe jiľ těąím na shromáľdění, jako posledně na Václaváku. Doufám, ľe nebude chybět pán ©afr, kterého tímto srdečně zvu. ...

[13.08.2015 13:11:01]
n
SDS leží v žaludku tomu zoufalému tapetáři, takže je moc známá a okolí se musí postarat o její prosazení. Prohra s US a tím i se s ...

[13.08.2015 01:44:03]
-ik
Jestli že se mi zdá, že militantní skupiny dosahují lepších výsledků, měl byc se podívat na sebe, zda nepracuji špatně. Oni mohou ...

[08.06.2015 21:05:37]
-ik
"význam evropské levice pro vývoj ve světě a její podíl na jeho spoluutváření (globalizace, přenos zkušeností z jiných čá ...

[25.05.2015 14:58:27]
n
Lidstvo v rozvinutých zemích a tím myslím i naąi zemi, jiľ dosáhli hranic daląího materiálního pokroku a jeho daląí zvyąování je n ...

[25.05.2015 08:21:23]
l&s
"Proč se myšlenka lidové fronty boje proti fašismu prosadila v našem hnutí, až když bylo fakticky pozdě? Bylo vůbec možné, ab ...

[13.05.2015 09:45:10]
Milan Neubert
-iku, napsal jste víc věcí, s řadou souhlasím. Jednu námitku ale mám: dospěli jsme k závěru, že virtuální diskuse na webu nebo na ...

[10.05.2015 23:25:51]
-ik
Mám pocit, pane Neuberte, že jste se o kontakt s lidmi ani moc nesnažil. Diskuse na stránkách SDS je nulová. A i v minulosti jst ...

[06.05.2015 10:38:48]
n
Vítám tapetáře. Čest tvoji práci. Podle množství zbytečné práce opravdu stojíš ...


Teze programu SDS
Teze programu SDS

Bahisikayet.com Extrabet Deneme bonusu Denemebonusuz.com

Deneme Bonus Veren Bahis Siteleri 2022

en iyi bahis siteleri

jetbahis-girisi.com

Rexbet-girisi.com

hovarda-girisi.com

mobilbahis giris

sekabet guncel adres

asyabahis guncel adres

Maltcasino

pinbahiskayit.com

Tyto stránky byly vytvořen prostřednictvím redakčního systému phpRS.