Čierná: Poslední šance pro Dubčeka

Autor: Miroslav Šiška <(at)>, Téma: 02. Články, statě, projevy, Zdroj: Právo, Vydáno dne: 03. 08. 2008

„Dali jste nám slib, žže budete bojovat. Ze své strany však prohlašujeme, žže jsme ochotni vám v tomto boji poskytnout neomezenou pomoc. A jsme na tuto pomoc užž plně připraveni. Kdyby se náš plán zhatil, bylo by t쾞ké svolávat nějaké nové setkání. To říkám zodpovědně. Proto vám přijdeme na pomoc.“

Touto jednoznačnou hrozbou – podle doslovné citace z ruského dokumentu Stenografický záznam společného zasedání předsednictva ÚV KSČ a politbyra ÚV KSSS dne 31. července 1968 – zakončil v sále Kulturního domu žželezničářů v Čierné nad Tisou sovětský vůdce Leonid Brežžněv svůj projev před plénem obou delegací.

Jak se za tři týdny ukázalo, Brežněvova výhružžná slova ve skutečnosti znamenala – ze sovětského hlediska – poslední pokus přimět (v rámci kombinované vojenské a politické eskalace) československé vedení k radikálnímu politickému obratu.

Čtyřdenní schůzka ve východoslovenském pohraničním městečku Čierná nad Tisou (29. 7. ažž 1. 8. 1968), označovaná někdy jako „vagónová jednání“, patří k nejdiskutovanějším tématům historie tzv. pražžského jara. Zvláště pak obsah rozhovoru mezi Leonidem Brežžněvem a Alexandrem Dubčekem ve vlaku sovětského politbyra 31. července 1968. Jejich debata v salónním voze neměla svědka a nebyl o ní vypracován ani žžádný protokolární záznam.

Zleva Nikolaj Podgornyj, Ludvík Svoboda, Alexej Kosygin a Josef Smrkovský během jednání v Čierné nad TisouKompletní sestavy

Co předcházelo cestě do Čierné? Vztahy mezi Dubčekovým reformním vedením KSČ a zeměmi tzv. varšavské pětky (SSSR, Bulharsko, Maďarsko, NDR a Polsko) se vyhrotily v polovině července 1968, kdy čs. strana odmítla účast na schůzce vedoucích představitelů těchto zemí ve Varšavě (14.–15. 7.). Následoval ultimativní dopis pěti zemí, v němž se mimo jiné hovořilo o sílící kontrarevoluci v Československu.

Jen několik hodin poté, kdy 19. července schválil ÚV KSČ odmítavou odpověď na varšavský dopis, telefonoval Brežžněv Dubčekovi – jak ten uvádí ve svých pamětech. Po několikadenním dohadování Sověti souhlasili s dvoustranným jednáním mezi předsednictvem ÚV KSČ a sovětským politbyrem. Moskva učinila několik formálních ústupků. Netrvala na okamžžitém jednání KSČ s celou pětkou a nakonec souhlasila i s místem konání schůzky na čs. území (Dubček se odvolával na usnesení ÚV KSČ, žže nejvyšší představitelé strany a státu nesmějí opustit území ČSSR).

Původně navrhované Košice Sověti zamítli a rozhodli se pro místo bezprostředně u sovětsko-československých hranic – pro Čiernou nad Tisou. Na Dubčekovy obavy o chabých možžnostech ubytování Brežněv odpověděl, žže na tom nezáležží, protože přijedou vlastním vlakem a budou se večer po jednání vracet na své území. Moskva však důsledně požžadovala, žže se schůzky musí zúčastnit předsednictva obou stran v kompletní sestavě a samotná jednání musí být supertajnou záležžitostí.

Tak tomu i bylo. Čierná byla hermeticky uzavřena a v samotném Kulturním domě žželezničářů, kde se konala jednání, kontrolovala sovětská tajná policie všechny východy, kabiny překladatelů a dozírala na telefony. Vedení KSČ tak bylo odříznuto od svého stranického aparátu v Praze a nemělo možžnost neodposlouchávané komunikace.

I kdyžž mělo být jednání v Čierné na přání Sovětů naprosto utajené * a novináři neměli mít přístup, místo schůzky bylo nakonec odhaleno. Dubček i další museli rozdávat autogramy.Myslíme na vás, myslete na nás

Přesto se jednomu kameramanovi podařilo natočit reportើní šot. Přijel do Čierné brzy ráno 29. července, ještě před policejní uzávěrou. Na nádražží mu poskytli útočiště v dopravní kanceláři a odtud potom z pootevřeného okna potají natočil příjezd a vítání Sovětů. Krabici s filmem se podařilo propašovat do Košic a večer se krátká reportᾞ objevila na obrazovce. Byl z toho velký poprask a ostré protesty sovětské delegace. Vyšetřování však žžádného „pachatele“ neodhalilo. Na cestě do Čierné provázela československé vyjednávače obrovská národní podpora. Značně k ní přispělo Poselství občanů předsednictvu ÚV KSČ, které sepsal Pavel Kohout a bylo otištěno ve zvláštním vydání Literárních listů. „Vše, oč usilujeme, se dá shrnout do čtyř slov: Socialismus! Spojenectví! Suverenita! Svoboda!“, hlásal manifest a současně vybízel: „Jednejte, vysvětlujte, ale jednotně a bez ústupků obhajte cestu, na kterou jsme vyšli a ze které žživi nesejdeme… Myslíme na vás, myslete na nás…“

Brežžněv hned na začátku svého vystoupení v Čierné Dubčeka obvinil, žže si tuto kampaň naorganizoval. Potom předestřel „doklady“ o vnitropolitické katastrofální situaci v ČSSR a neustále citoval z československého i zahraničního tisku. Marně Dubček namítal, žže v Československu je svoboda projevu, která byla v červnu uzákoněna Národním shromážděním. Jeho námitku Sověti obrátili v „důkaz“, žže vedení KSČ ani neví, co se v zemi děje, a žže „nemá situaci ve vlastních rukou“.

„Politbyro je pevně přesvědčeno,“ shrnul Brežžněv svůj dvouhodinový výstup, žže „události nemají spontánní, ale organizovaný charakter“. Logika událostí svědčí o „otevřené kontrarevoluci a její podpoře zvenčí“. Otázka byla podle něj jasná: buď vedení KSČ najde dostatek odvahy, aby prověřilo své názory a zlomilo reakci, nebo budou komunisté smeteni. Vyzval československé soudruhy, aby rozpoznali „hloubku nebezpečí“ a rychle provedli opatření, která mohou „zastavit nástup sametové reakce“ k moci. Co je potřeba udělat, bylo užž navržženo ve varšavském dopisu.

Ať kažždý promluví

Dubček i někteří další členové předsednictva se snažžili Sovětům vysvětlit, žže se mýlí. Líčili jim, jak chtějí některé vnitropolitické jevy řešit v souladu s demokratickými principy. V jednom okamžžiku spontánní debaty řekl Kosygin na adresu vedení KSČ: „Vy vydáváte direktivy a pravice pracuje. Pracujete pro imperialisty. Všechno b쾞í ve velkém. Můžžeme vás ujistit, žže kdybychom chtěli, dostaneme během 24 hodin celou vaši zemi pod kontrolu, pokud by se nám československý lid postavil na odpor. Můžžeme vám, soudruhu Dubčeku, říci, žže kdyžž budeme chtít, můžžeme ihned sepsat Bílou knihu, jejížž obsah by se nedal vtěsnat do tohoto prostoru.“

Po této otevřené a dosud nejzřetelnější výhrůžžce násilným zásahem poukázal Kosygin na síly uvnitř ČSSR, které se obracejí na SSSR a chtějí zahájit boj proti kontrarevoluci.

Druhý den nasadili Sověti smířlivější tón a navrhli, nechť kažždý člen a kandidát předsednictva ÚV KSČ vyjádří svůj osobní postoj k varšavskému dopisu a k rozboru situace, jak jej přednesli. Chtěli vypátrat, jaký je poměr v mocenské špičce KSČ a povzbudit prosovětské síly. Poté všichni členové čs. delegace vystoupili. Mnozí stáli za Dubčekem, někteří ale vyjadřovali obavy nad vývojem v ČSSR, dávali za pravdu sovětským výtkám a souhlasili s jejich hodnocením událostí. Vasila Biľaka po jeho prosovětské řeči spontánně pochválil sám Leonid Brežněv.

Odpoledne však sovětská strana znovu vyrukovala s tvrdými odsudky a terčem útoků byl zejména za pravičáka označovaný František Kriegel. Po Šelestově výpadu opustil Dubček na protest jednací sál. Kdyžž se posléze vrátil, kategoricky odmítl tvrzení, žže se KSČ odchyluje od marxismu-leninismu a žže se snažží vrazit klín mezi KSSS a ostatní komunistické strany. Kosygin se ihned pokusil ulámat vypjaté situaci hroty a navrhl, aby jednání pokračovalo následující den.

Nicméně sovětské vedení pochopilo, žže protistranu o správnosti závěrů varšavského dopisu nepřesvědčí, a tím méně ji přiměje k jejich přijetí. Stejně tak bylo zřejmé, žže čs. vedení nepřesvědčí o své pravdě Sověty.

Komunističtí vůdci Leonid Brežžněv a Alexander Dubček. Obsah * jejich několikahodinové separátní schůzky v Brežžněvově salónním vagónu 31. července 1968 interpretovali kažždý jinak.Mezi čtyřma očima

Dalšího dne – 31. července – přijeli Sověti do Čierné se značným zpožžděním. Brežžněv zůstal v salónním vagónu a vzkázal, žže není zdráv. Dubček pochopil, žže je to jen diplomatická chřipka, a rozhodl se udělat první krok k překonání krizové situace (podle jiné verze Brežžněv Dubčeka sám pozval k jednání mezi čtyřma očima). Skutečností bylo, žže za chvíli lidé na perónu viděli, jak Dubček kráčel k sovětskému vlaku…

O jejich následujícím několikahodinovém rozhovoru neexistuje žžádný protokol. Pouze Brežžněvova reprodukce údajné úmluvy a Dubčekova osobní výpověď. Ten v roce 1990 popsal jejich někdejší diskusi jako nervózní a vzrušenou. Brežněv nevyslovil otevřenou hrozbu vojenskou intervencí ani neuzavřel s Dubčekem nějakou tajnou úmluvu a jediným oficiálním závěrem v Čierné bylo podle Dubčekova mínění to, žže se o jednání nevydal žžádný dokument.

Východisko ze slepé uličky našel Brežžněv v tom, žže obnovil svůj návrh na kolektivní setkání s komunistickými stranami (ježž se účastnily jednání ve Varšavě), přičemžž užž netrval na tom, aby se jednání konalo v Moskvě, ale navrhl uspořádat setkání v přímé návaznosti, a to 3. srpna v Bratislavě. Dubček se vzdal toho, aby podmiňoval svůj souhlas s tímto návrhem přítomností Rumunska a Jugoslávie.

Brežžněv sice ve svém salónním vagónu hovořil o personálních otázkách ve vedení KSČ – poznamenává Dubček – a jmenoval Kriegla, Císaře, Pelikána a další, nedostal však od Dubčeka závazný příslib, jestli a kdy budou odvoláni ze svých funkcí.

Brežžněvova interpretace jejich rozhovoru ve vlaku však byla s Dubčekovou verzí v příkrém rozporu. Dubček to vysvětloval tím, žže Brežžněv vžždycky vydával své vlastní vývody za dohodu. On naproti tomu považžoval sovětskou kritiku za názor a naléhání, na n쾞 mínilo vedení KSČ svým způsobem reagovat, nechápalo ji však jako vzájemnou úmluvu, která by konkrétně předurčovala jeho vnitropolitický kurz.

Nic se nedohodlo

Po rozhovoru Brežžněva s Dubčekem se další jednání omezila na porady čtyřek (Brežžněv, Kosygin, Podgornyj, Suslov – Dubček, Svoboda, Černík, Smrkovský). Ani o těchto jednáních neexistuje žžádný protokol, ale jejich výsledek tlumočili Brežžněv a Dubček v závěrečných stanoviscích před plénem obou delegací. Sovětská strana z jejich vystoupení pořídila stenografický záznam, z něhožž pochází citace v úvodu tohoto článku. (Obě strany se mimo jiné zavázaly k bezpodmínečnému utajení obsahu a průběhu jednání v Čierné a k naprostému mlčení.)

Poslední den, 1. srpna, bylo přijato užž jen oficiální komuniké, které skoupě oznamovalo, žže dvoustranná jednání skončila a žže se pětka sejde s čs. delegací v Bratislavě. Nic dalšího se nedohodlo, resp. nebylo precizně písemně zaznamenáno. Sověti však svá stanoviska považžovali za závazek druhé strany.
To si Dubček a jeho druhové zřejmě ne zcela uvědomovali. Domnívali se, žže přes některé ústupky vyhráli významné střetnutí a odvrátili hrozbu vojenské intervence. Věřili, žže získali čas do sjezdu strany a demokratizační proces zachránili před nejhorším.

Ze sovětského hlediska však Čierná nebyla politický kompromis, ale jednání typu „kdo s koho“, s cílem poskytnout Dubčekovu vedení poslední šanci, aby vlastními prostředky uskutečnilo sovětskou politickou představu „záchrany systému“ v ČSSR. Trefně to vystihl historik K. Dawisha: „Čierna byla myšlena jako poslední zoufalý pokus umožžnit Čechům, aby sami udělali to, co jinak byli připraveni – ovšem váhavě – podniknout Sověti sami.“

Právo, 2. 8.2008, Miroslav Šiška