Spor o ekonomickou kalkulaci

Autor: Petr Gočev <(at)>, Téma: 02. Články, statě, projevy, Vydáno dne: 19. 04. 2009

Sedm let starou diplomovou práci Petra Gočeva lze vnímat jako historický přehled diskusí ekonomů o možnosti centrálně regulovat nebo dokonce řídit reálnou ekonomiku. V dnešní zlomové době považuji za nutné se k této diskusi vrátit. (mn)

Spor o ekonomickou kalkulaci

Petr Gočev

Diplomová práce

Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta informatiky a statistiky,
Hlavní specializace: informační management, vedoucí práce: Doc. PhDr. Ján Pavlík

V Praze, dne 5.1.2002


Obsah

Úvod

Vymezení problematiky

Synopse práce

1. Podmínky možnosti neoklasického socialismu

1.1. Společenské a teoretické pozadí

1.2. Marginalistická revoluce

1.3. Teorie celkové rovnováhy

Základní vymezení lousannské školy

Teorie mezní produktivity

Progresivismus Walrasova přístupu

1.4. Metodologická východiska sporu

Pozitivismus

Teorie hodnoty

Matematizace ekonomické analýzy

Friedmanův instrumentalismus

Rakouská škola

Logický empirismus a obrat k jazyku

2. Vybrané přístupy a problémy

2.1. Enrico Barone – rovnice rovnováhy

2.2. Ludwig von Mises – hodnotová kalkulace

2.3. Kalkulace na základě zpředmětněné práce

Kvalitativní nehomogenita práce

Věcné náklady výroby

2.4. Oskar Lange - metoda pokus/omyl

2.5. Monopoly, efektivita a blahobyt

2.6. F.A. von Hayek – rozptýlené znalosti

Závěr

Literatura

Poznámky pod čarou