Frývaldovská stávka

Oldřich Jaroš, Věra Jarošová

V roce 1961 vydalo Krajské nakladatelství v Ostravě péčí Slezského ústavu ČSAV v Opavě publikaci ke 30. výročí frývaldovské stávky a ke 40. výročí založení KSČ. Přestože knížka nese výrazné stopy dobové politické objednávky, je na ní patrné, že se oba autoři snažili s využitím nejrůznějších archivních pramenů podat poměrně široký obraz o Frývaldově (dnešní Jeseník) v roce 1931 a zasadit ho do širšího rámce historie dělnického hnutí. Ve srovnání s řadou jiných prací o dělnickém hnutí za první republiky lze jejich dílo označit za zdařilé.

Jistě by bylo užitečné, kdyby bylo možno porovnat pohled na frývaldovské události vrcholící hospodářské krize v ČSR i v tehdejším světě s pohledem nějaké současné monografie na stejné téma. Redakce těchto stránek však o takové práci neví - za každou informaci vedoucí k jejímu objevení dopředu děkuje.

Zájemcům o dané téma doporučujeme rovněž Fučíkovu reportáž Na křižovatce v Dolní Lipové v Tvorbě, která v tehdejší době pohnula veřejným míněním i svědomím a měla patrně i za následek určitý posun vztahu české inteligence jak k dělnickému hnutí, tak k problematice demokracie v bývalém Československu. Zajímavým zdrojem jsou rovněž stenografické záznamy z jednání obou komor tehdejšího Národního shromáždění. Najdete je na serveru www.psp.cz, první diskuse o frývaldovských událostech v senátu naleznete souhrnně na našich stránkách zde.

OBSAH

Úvod

I. Hospodářská a politická situace v Československu na sklonku roku 1931

II. Proti jednotné frontě buržoazie a státní moci - jednotná fronta dělnictva

III. Místo chleba - olovo

IV. Frývaldov mobilizuje pracující k boji

V. Frývaldov to nebyla náhoda, to byl systém

Poznámky (úvod, I., II., III., IV., V.)

Seznam použitě literatury a pramenů

Příloha - Staré a nové názvy některých obcí

Резюме

Zusammenfassung

Obrazové přílohy