Spoločenská objednávka

Autor: Andrej Sablič <(at)>, Téma: 02. Články, statě, projevy, Vydáno dne: 01. 10. 2010

Naplnenie ľudskej túžby po pokoji, mieri a spravodlivosti – úvodná štúdia

Objednávateľ:
Ľudská spoločnosť

Sprostredkovatelia:
88% Nemcov, Der Spiegel a SDS ČR v zastúpení Milanom Neubertom

Text objednávky:
„Ať jde kapitalismus do prdele!“.
Nápis na zdi domu v Bavorsku. „Většina Němců má stejný názor,“ píše pod obrázkem týdeník Der Spiegel a pokračuje: 88 procent Němců si přeje „nový ekonomický pořádek“. Kapitalismus podle nich nezajišťuje ani „sociální rovnost ve společnosti“, ani „ochranu životního prostředí“, ani „nezachází odpovědně se zdroji“. (http://www.blisty.cz/2010/8/19/art54065.html).

Pozri tiež http://www.blisty.cz/art/53323.html prieskum pre ČR.


Teoretická predpríprava.

Filozofia: Zabudnime na materializmus aj idealizmus. Považujme svet za duálny v ktorom hmota a idea tvoria neoddeliteľný celok. Hmota je prvok kvantity so svojou vlastnou kvalitou – základným prvkom idey. Dva hmotné prvky vytvárajú hmotu vyššieho radu a ich kvality vzájomný vzťah kvalitu vyššieho radu (ideu).

Výsledok predprípravy - postulaty:

  1. Ideu treba považovať nielen za irealitu ale aj za možnú realitu ako kvalitatívny (ideový) vzťah reálneho prostredia.
  2. Idea môže zabíjať a preto ju treba brať smrteľne vážne nielen ako ideový stavebný prvok prírody ale aj spoločnosti!!!

Dôkaz: Hmotný prvok sam o sebe pokiaľ neukrýva vo svojom vnútri prvky rôznej kvality je neškodný.

Praktický príklad: Mrak na oblohe blesk nevyprodukuje a ani dva rozdielne nabité mraky pokiaľ sa nedostanú k sebe na príslušnú vzdialenosť. Vzťah ktorý vznikol z plus pólu, mínus pólu a vzdialenosti, teda výslovne z kvalitatívnych prvkov sú príčinou blesku a nie mraky samotné!

Toto je potrebné pochopiť a prijať hore uvedené postuláty skôr ako vstúpime do skúmania spoločnosti nakoľko tam budeme pracovať so vzťahmi (ideami) podstatne vyššieho radu, teda s „reálnou ideou“ ktorá trápi ľudstvo a je predmetom tejto objednávky.


Predslov.

Prosím čitateľa s ohľaduplnosti k nemu a cez neho aj k sebe aby si teraz spravil čas a oslobodil svoje myslenie od všetkého čo doteraz počul o spoločenských vedách. Ak sa tak nestane, tak o chvíľu prestane čítať a mňa pošle na psychiatriu. Som si plne vedomí toho čo budem písať ďalej a preto toto varovanie.

Nie náhodou som začal s filozofiou „matkou vied a logického ľudského myslenia“. Materialisti i idealisti v snahe pomôcť človeku pri čítaní reálneho sveta človeku vlastne škodia pretože ho vedú k monoteistickému pohľadu na svet, zatvárajú mu jedno oko a skrývajú pred ním celú jednu celú polovicu tohto sveta (materiálnu alebo ideovú). Dokonca aj Marx, propagátor dialektiky pri písaní Kapitálu na svoju radu zabudol a tak Kapitál je len monoteistický pohľad na ľudské myslenie a konanie zvané ekonómia. Z Kapitálu sa tak stala ideologická úvaha a nie vedecká práca. (Som presvedčený, že túto skutočnosť Marx pocítil a preto Kapitál ani nedokončil – Karol, ďakujem za tento odkaz).

V rámci prípravy na ďalšie pokračovanie prosím postavte sa pred zrkadlo a skúste si strihať vlasy. Ten kto to ešte nerobil tak po chvíli zistí, že ho z toho rozbolela hlava, že si skoro odstrihol ucho a vzdá to. Ak Ste sa rozhodli napriek varovaniam čítať ďalej prosím, ale budete čítať veci ktoré Vás budú šokovať a nie len Vás ale celé ľudstvo.


Teoretická príprava.

Postuláty na adresu ľudského poznania a konania zvaného ekonómia:

  1. Ekonómia v dnešnom podaní tým, že sa vyjadruje len a len v peniazoch je len a len deformovaným zrkadlovým obrazom reality a takto ju treba chápať.
  2. Ekonómia nie je veda pretože svet videný jedným okom (cez peniaze) nemožno objektívne hodnotiť a následne objektívne konať.
  3. Ľudstvo si myslí, že TRH mu pomáha objektivizovať cenu. Nezmysel! TRH deformuje cenu a to v neprospech človeka. Finančný zisk je v skutočnosti strata reálnej hodnoty.
  4. Ľudstvo sa ženie za ziskom a tým spôsobuje samo sebe stratu reálnych hodnôt (práce, produkcie a služieb) ktorá sa rovná veľkosti zisku. [Logický dôkaz: Pracujúci vložil do svojej celomesačnej produkcie 100 reálnych jednotiek (RJ - to čo za mesiac potreboval na uživenie seba a svojej rodiny). Kapitalista, držiteľ obrázkových jednotiek (OJ) zoberme príklad, že objektívne ocenil jeho prácu a dal mu 100 (OJ). Kapitalista však potrebuje zisk a tak umiestnil na trh túto produkciu s cenou 110 OJ. Aby pracujúci a jeho rodina mohla žiť a pracovať ďalší mesiac, tak si na trhu kúpila za zarobených 100 OJ produkciu. Čo dostala? Za 100 OJ dostala len 91 RJ, teda došlo ku strate reálnych jednotiek (vznikla menej reálna hodnota)].  
  5. Kapitalista nevykorisťuje pracujúceho, pracujúceho okráda TRH a svoj lúp prideľuje zrkadlovému obrazu práce (ľudstva), teda idey ktorá tvorí samostatný a samostatne (na človeku nezávislí) konajúci celosvetový finančný poriadok (ďalej ako finančný ekosystém – FES) ktorého TRH je hlavným, obecne uznávaným ideovým „bohom“. Tento „boh“ následne lúp rozdeľuje pre svojich lokajov najnovšie v podobe finančných manipulantov ktorý šíria jeho slávu a moc FESu nad ľudstvom.
  6. Protirečenie medzi ľudským ekosystémom (ĽES) a FES má antagonistický (exponenciálny) charakter. Trvalý exponenciálny rast v uzatvorenom priestore nie je možný a preto ak sa neskončí a nedezaktivuje tak explózia je neodvratná (III. Svetová vojna).    

Dôkazy k 8.:

Súčasná kríza je medzistupňom (avízom) zo strany FESu, že pre jeho ďalší rast na jednotku (USD na človeka) je potrebné znížiť počet ľudí. Kríza sa z hľadiska čisto technického rieši správne zvyšuje sa objem USD na TRHu a obmedzuje sa spotreba reálnej práce a jej produkcie. Nikto si však zatiaľ neuvedomuje, že takto rastie (víťazí) FES nad ĽES a teda, že ľudstvo pod falošným (finančným, virtuálnym) obrazom svojej vlastnej podstaty túto gniavi, podvyživuje a možno, pre svoju hlúposť (monoteistické videnie spoločenského poznania a konania zvaného ekonómia) aj zlikviduje. Konečným produktom krízy po jej prechode a ustálení pomerov bude fakt, že bohaté priestory sveta (USA, bohatá časť Európy a pod.) zbohatnú výrazným spôsobom zatiaľ čo svetové priestory v ktorých sa produkuje priemyselná a poľnohospodárska produkcia ale prevážne aj budúca ĽES (Juhovýchodná Ázia a pod.) oproti bohatým výrazne stratia. Prehĺbenie antagonizmu tohto sveta bude natoľko viditeľné, že sa zdvihne vlna rebélie ktorú bude ťažké zvládnuť.

Ďalší teoretický dôkaz o príčinách exponenciálneho vývoja protirečenia medzi ĽES a FES mimo iných je na http://www.sds.cz/view.php?cisloclanku=2006022701

Dôkaz na základe reálnych štatistických čísiel v tabuľke a grafe:

Praktická otázka:
Je spravodlivé ak občan Burundi si kúpi od Nora jeho jednodňovú produkciu tak tohto Nora i celu jeho rodinu musí živiť, opatrovať, poskytovať mu bývanie, zábavu, zdravotnú starostlivosť, vzdelávanie jeho deťom a pod. po dobu dvoch rokov v rámci svetového obchodu (TRHu). Kto si myslí, že takto exponenciálne (antagonistický) sa môže svetová ekonómia vyvíjať do nekonečná je …!

Tabuľka hovorí ďalej o tom, že životná úroveň meraná v USD v najchudobnejších štátoch sveta predstavuje len 1/5 zo životnej úrovne najchudobnejších štátov sveta z roku 1820!!!

Rovnako až tragikomický vyznieva politické a masmediálne skrývanie ekonomickej reality sveta keď na báze matematických bublifukov (% či celkových objemov) za najrýchlejšie sa rozvíjajúce ekonomiky sveta uvádzajú Čínu a pod. bez toho aby uvádzali skutočný rast na občana. Nuž a skutočnosť je nasledovná:


Teória návrhu riešenia.

Riešenie danej situácie je jednoznačne, pripraviť komplexný celosvetový návrh dezaktivácie protirečenia medzi ĽES a jeho virtuálnym zobrazením – FES ktoré sa dostali vinou človeka v dávnej minulosti do protirečivého vývoja a dosiahnuť ich splynutie v rozumne (politický) stanovenom časovom horizonte.

Prvým predpokladom k tomu je ovládnutie finančného FESu a jeho riadiaceho článku TRHu človekom. Stačí na začiatok priznanie, že FES nie je dielom prírody či boha ale jeho základy položil v minulosti človek. Preto je dnes povinnosťou človeka napraviť chybu ktorú v minulosti spravil, z ktorej sa tento FES vyvinul a dnes vážnym spôsobom človeku škodí a ohrozuje ľudskú spoločnosť ako takú (nebude to prvé ani posledné priznanie vo vývoji ľudskej spoločnosti)! Filozofický povedané človek v minulosti spravil do prirodzených medziľudských vzťahov revolučný zásah (negoval niečo) aby si uľahčil život bez toho aby poznal všetky následky svojho činu. Teraz je načase aby túto chybu buď odstránil a vrátil veci do pôvodného stavu alebo negoval pôvodnú negáciu ale na novej kvalitatívnej úrovni. Vo svete je mnoho laických pokusov o návrat k naturálnej ekonómii (oikonómii) ako LETS, družstevníctvo, samosprávny socializmus, barterové obchodovanie a iné. Považujem to za hlúposť a hádzanie flinty do žita. Ľudstvo neprinášalo po stáročia obrovské obete aby sa vrátilo tam odkiaľ vyšlo, teda k rodovému ekonomickému poriadku na zemi v izolovaných ekonomických jednotkách. Môj názor je jednoznačný treba uskutočniť negáciu negácie, teda celosvetový revolučný krok (v myslení) a v ňom cieľavedome rozpustiť nahromadené ekonomické napätie tohto sveta. Celosvetová ekonómia môže naplniť ideu Dávida Bohma ktorý si ju predstavuje ako hologram, v ktorom význam celku je zavinutý v každej jeho časti a každá časť hologramu je obrazom celého objektu. Po rozbití holografického obrazca vnikne množstvo malých obrazcov a v každom je možné rozvinúť obrazec celý. Alebo ináč povedané povýšiť rodovú (vecnú) ekonómiu na druhú, ako vecne a virtuálne vyváženú (dialektickú) ekonomickú činnosť plne ovládanú človekom.


Východisková základňa.

Marx keď analyzoval kapitalizmus použil metódu základnej bunky ako aj metódu systémovo sieťovú. Nepoužil však metódu historickú len doporučil pri skúmaní problematiky vrátiť sa až do obdobia rodového zriadenia.

Čo nám história povie do problematiky ekonómie? Niektorým možno pomôže aj obrázok.

Legenda: modrá – idealizovaný vývoj; zelená – teoretický možný vývoj vzhľadom na základný nástroj(e) ktorý mala spoločnosť k dispozícii aby zvládla riadenie štátnych útvarov ktoré nahradili rodové zriadenie (silu a ekonomické poznanie); červená – reálny vývoj; fialova – vývoj ľudského poznania a konania zvaného ekonómia; A -antagonizmus, protirečenie medzi realitou a ideálnym vývojom.

Klasická ekonómia ako „domáce hospodárenie s reálnymi hodnotami“ sa používala v uzavretých ekonomických komunitách akými bol „ROD“. Táto ekonómia nepozná pojmy ako zisk a strata. Jej poslaním bolo rozdeliť celo rodovú produkciu tak, aby čo najviac zodpovedala celo rodovým záujmom. Táto vedná disciplína neodišla do večných lovíšť, ale dosiahla svoju „vedeckú úroveň“ vo vnútropodnikovom ekonomickom riadení /chozrasčot, účtovníctvo/. V tejto vednej disciplíne 2+2 sú vždy 4. Tu neexistuje žiadna neistota, zisk či strata. S medzirodovou obchodnou výmenou vzniká však medzi rodmi ekonomický priestor, ktorý táto ekonómia nie je v stave zachytiť a riadiť. V tomto priestore začína vznikať nový druh ekonómie, ktorú môžme charakterizovať ako „EKONOMICKÉ BOJOVÉ UMENIE“ (už Aristoteles o nej hovorí ako o „zárobkovom umení“). Tak nám história sformovala ekonómiu ktorá nám zostala dodnes len a len ako umenie a nie ako veda. Tu neplatí, že 2+2=4, tu existuje zisk a strata. Produktom tejto ekonómie je aj virtuálny obraz (peniaze) produktov určených na predaj. Znalostné podmienky tej doby však nedokázali zabezpečiť aby tento obraz verne zobrazoval spoločenskú prácu (konkrétnu i abstraktnú) vloženú do produktu a tak vznikal medzi reálnym produktom a jeho obrazom (cenou) rozdiel ktorý stanovoval a riešil živelne TRH vo forme zisku a straty. Takto vznikol nový ekonomický prvok TOVAR ktorý definoval Marx ako kategóriu či hieroglyf. Majorizácia zisku vlastníkmi peňazí spôsobovala, že sa na jeho báze postupne založil systém jeho koncentrácie bez toho aby sa sledoval následok a to strata reálnych hodnôt na strane ich tvorcu - človeka. Na tejto baze vznikol od človeka odtrhnutý FES ktorý sa dostal do trvalého, exponenciálne narastajúceho protirečenia s ľudstvom vedúceho ľudstvo živelne k celospoločenskému kolapsu.

Pokiaľ ekonómia rodu bola postavená na spolupráci tak táto nová časť ekonómie produkuje ekonomickú vojnu, nevraživosť až genocídu ľudstva, vrátane ničenia jeho domova – tejto planéty. Ide o fatálnu chybu vo vývoji ľudskej spoločnosti na báze ktorej musím prehlásiť „ľudstvo žije v totálnej, ekonomickej a vedomostnej tme“! 88% Nemcov má absolútnu pravdu a pravdu má i ľudová slovesnosť v tvrdeniach: „peniaze mu zaslepili oči“ alebo „peniaze sú čertovo obrázky“ ale aj Velen a Einstein ktorí dnešok nazvali „lúpežnou fázou vo vývoji ľudstva“.

Riešenie tohto problému je len jedno zabezpečiť aby peniaze boli verným obrazom toho čo odzrkadľujú a v prípade odchýlky aby zároveň bol vyčíslený a dialektický (+ aj -)! zdôvodnený na úrovni komunity vzniknutý rozdiel .


Riešenie

JEDNOTKA PRE MERANIE ĽUDSKEJ PRÁCE AKO PODSTATA ĎALŠIEHO REVOLUČNÉHO KROKU ĽUDSTVA, A ODPOVEĎ NA OTÁZKU ČIM MERAŤ?

Čo používame na meranie množstva práce, ktorú pracujúci odovzdal spoločnosti, aby sa mu spätne vrátil produkt v tej istej hodnote? Peniaze, ktoré sú odvodené od zlata či majetku (dnes vlastne už od ničoho čo umožnilo absurdný nárast antagonizmu vo svete za posledné roky). Nájdite takúto absurditu, aby jednotka pre meranie čohokoľvek bola odvodená od inej podstaty ako od tej, ktorú má merať. Už Charles de Gaulle si pri hľadaní cesty k väčšej spravodlivosti lámal hlavu nad tým, čo by malo tvoriť základ peňazí. To, že nenašiel iný základ, než zlato nič nemení na tom, že udrel položenou otázkou klinec po hlavičke.

Možno sa čudovať ekonómom, že peniaze a zlato majú pre nich vyššiu cenu ako ľudský život? Myslím si, že niet dôvodu. Ak všetka naša snaha má smerovať k peniazom, zlatu, majetku alebo dnes už len k idey ktorá sa odpútala od reálneho sveta potom nenariekajme, keď sa ľudia okrádajú a zabíjajú, veď peniaze sú cennejšie a naviac čím menej ľudí tým aj menej ľudí na jednotku peňazí a tým aj vyššia miera zisku.

Vieme, že po stáročia boli ľudia s týmto stavom spokojní, alebo ho trpeli, lebo si nevedeli ináč predstaviť obchod. Ale máme večne trpieť to, že keď primitívny človek a generácie po ňom nemohli nájsť rozumnejší základ peňazí, tak si zvolili všeličo možné či dokonca nič?! V minulosti peniaze držali cez zlato či reálne hodnoty (reálny majetok) aký taký súlad s reálnym svetom. Dnes sa od neho cez krytie virtuálnym tovarom odpútali ako zbesilý pes (viď graf hore) a stali sa len atrapou svojho pôvodného poslania. Dve protirečivé idey, peniaze a virtuálne produkty, sa predháňajú ktorá z nich zničí viac reálnych hodnôt aby posilnila svoju hodnotu. Toto je skutočná príčina krízy a obmedzovanie spotreby a tvorby reálnych hodnôt v tom aj ľudskej práce.

Je načase za základ peňazí postaviť ľudský život, teda to najcennejšie, čo ľudstvo má. Je to základ oveľa cennejší a dnes môže byť aj oveľa pevnejší. Naviac tento základ bude plne korešpondovať s podstatou toho, čo chceme merať týmito peniazmi a to ľudskú prácu – skutočnú realitu. Neriešiteľná rovnica o troch neznámych človek-produkt-peniaze /odvodené od zlata/, teda ten nešťastný hieroglyf s ktorým si nevedel rady ani K. Marx, sa rozpadne, pretože ak peniaze budu odvodené od človeka /človek = peniaze/, potom nebude problém stanoviť aj objektívnu cenu produktu /aspoň z celoštátneho pohľadu/.

Ako by potom mali vyzerať peniaze? Nech sa 1 koruna /napr./ rovná 1 hodine ľudského života! Takto vieme presne odmerať a následne rozdeliť napr. celoštátnu produkciu v rámci roka: počet občanov x 24 hodín x 365 dní = xxx mil. korún

Takto formulovaná presná jednotka môže tvoriť jednotku na meranie ľudskej práce, ktorá bude rovnocenná s jednotkami v technických disciplínach. Ak sa postupne dosiahne celosvetová platnosť takejto jednotky, potom bude možné hovoriť o celosvetovom revolučnom kroku k sociálne spravodlivej spoločnosti. /Až toto bude ten celosvetový revolučný krok, o ktorom sníval K. Marx./


Organizačná štruktúra ekonomickej jednotky (komunity).

Prvým predpokladom zodpovedného merania musí byť ekonomické uzatvorenie komplexných komunít (štát, kraj a pod.) a ich rozdelenie na vertikálne jednotky (rezortné) s odmeňovaním podľa zásluh, horizontálne jednotky (územné) s rozdeľovaním na princípoch solidarity a celospoločenských potrieb a obchodné jednotky ktoré budú zabezpečovať súlad medzi kúpnou silou občanov a produktov na sklade.

Druhým krokom bude vybudovanie politickej nadstavby tak aby demokracia platila územne i rezortne čo umožni každému občanovi si obhájiť svoju pravdu a spravodlivosť a zlikvidujeme tým akékoľvek ekonomické príčiny medziľudských, medzitriednych či medzištátnych sporov.

Ako merať?

Základom celoštátnej ekonómie či inej jednotky sa stane meranie množstva práce vloženého do produktu respektíve služby podľa množstva konkrétnej práce spotrebovanej pri jeho výrobe v hodinách. Na základe týchto vstupných údajov je už len vecou matematických matríc a politických rozhodnutí o tom aké ekonomické rozpätie je v danej situácii pre jednotku rozumné (viď model).

9. Politický postulát pre rozhodovanie: 1000 afrických baníkov za 8 hodín práce vynaloží na svoj konečný produkt rovnaké množstvo práce, ako 1000 amerických baníkov na svoj produkt. V každej skupine však budú rozdiely medzi vloženou prácou medzi jednotlivými baníkmi. Táto skutočnosť vzhľadom na to, že skupina pracuje v rovnakých podmienkach bude merateľná cez výsledky práce a preto aj rozdiely v odmene budú odvodené od výsledkov práce.

Výsledky práce 1000 afrických baníkov a 1000 amerických baníkov sa budú výrazne líšiť a to z dôvodu rozdielnych prírodných, geologických, technických, technologických podmienok a postupov, ale aj z titulu historických poznatkov a skúsenosti. Na príčine týchto rozdielov však nie sú baníci ako skupina, a preto obe skupiny baníkov ako celok by mali byť odmenené za svoju prácu rovnako!!!

Vyššia technická a technologická vyspelosť práce v Amerike nemôže byť dôvodom k vyššej odmene, pretože to nie je zásluha nielen amerických baníkov, ale ani Ameriky, ako celku. Ide o výsledok dlhodobého civilizačného a technického procesu, ktorý začal pred tisícročiami a jeho nositeľmi boli naši predkovia po celom svete. Staré národy, ktorých potomkami v mnohých prípadoch sú dnes takzvané tretie krajiny, museli po tisícročia vynakladať obrovské úsilie, aby vybudovali civilizačnú platformu z ktorej sa odrazil napríklad aj dnešný vyspelý Americký technický a technologický pokrok. Rovnako zvýhodnenie nemôžu poskytovať ani prírodné (geologické, podnebie a iné) podmienky, toto nie je zásluha človeka a preto zvýhodnenie mu nepatrí nezávisle na tom či verí v Boha, Alaha alebo len tak v spravodlivosť.

Čas realizácie.

Dosiahnutie uvedeného cieľa bude znamenať zásadný obrat v ekonomických hodnotách a hodnoteniach v rámci celosvetovej výmeny výsledkov ľudskej práce. Necitlivý prístup k realizácii konečného cieľa by mohol doslova ochromiť celosvetový obchod a tým aj rozbehnuté technické a technologické toky, teda celkový rozvoj výrobných síl. Škody z tohoto titulu by mohli byť nedozerné a preto v žiadnom prípade nemožno doporučiť šokovú terapiu, ale naopak musí ísť o cieľavedome naplánovaný a naviac citlivo korigovaný proces rozložený na určité obdobie, ktorý by mal byť dohodnutý a kontrolovaný medzinárodným spoločenstvom.

Na začiatku tohto prechodného obdobia je možné bez väčších technických problémov zachytiť stávajúci stav v pripravenej matematickej matrici a krok za krokom uvoľňovať miestne i celosvetové protirečenie ktoré sa nahromadilo medzi najbohatšími a najchudobnejšími komunitami ale aj jednotlivcami v rámci komunít.


Rekapitulácia.

Pokiaľ ľudstvo chce žiť v pokoji a mieri musí naspäť ovládnuť ekonomické medziľudské vzťahy tak ako kedysi ich ovládalo v rodovom zriadení avšak dnes na celosvetovej úrovni. Z neschopnosti človeka v minulosti a z toho plynúcej chyby sa vyvinula samostatná celosvetová idea FES ktorá podobne ako rakovina kvôli svojej nenásytnosti požiera zdravé ľudské hodnoty vrátane človeka samostatného. Nakoľko ide o živelne vzniknutú ideu táto nedokáže ovládať svoje pudy a teda nemá ani pud sebazáchovy. Jej nositelia (kapitalisti, finančný manažéri a politici) sú však mysliace bytosti a preto je len na nich aby túto skutočnosť pochopili a zvrátili vývoj. Pospolití ľud takúto možnosť nemá a preto ak bude zahnaný dnešnou krízou do kúta začne hrýzť a vrhne sa bezhlavo na nositeľov FESu. Súčasný terorizmus je neuváženou a preto bezhlavou (alebo FESom sofistikovane podporovanou?) predzvesťou takejto skutočnosti.

Postuláty záverečné:

  1. K naplneniu ľudskej túžby po pokoji, mieri a spravodlivosti ako ukazujú vývojové ekonomické rady príde v relatívne blízkej budúcnosti, otázkou je len to či zvíťazí zdravý ľudský rozum cez dezaktivaciu nahromadeného ekonomického napätie alebo celosvetová idea FES ktorá vznikla z malej chybičky (TOVARU) v dávnej minulosti a rozvinula do absurdných rozmerov ktorá zlikviduje prevažnú časť alebo celé obyvateľstvo planéty prostredníctvom III. Svetovej vojny.
  2. Svetoví politici by mali prestať rokovať o odzbrojení ktoré je len produktom a zahmlievaním skutočnej podstaty zbrojenia a začať vážne rokovať o tejto podstate.

Príloha:
Matematická model (matrica) komunity.

V Michalovciach 25. 9. 2010

Andrej Sablič

PS:
Doporučujem pozrieť tiež články: http://www.sds.cz/view.php?cisloclanku=2006032101; http://www.sds.cz/view.php?cisloclanku=2008042803; http://www.sds.cz/view.php?cisloclanku=2008050602 a diskusiu k článku view.php?cisloclanku=2010090601