logo SDS
Dnešní datum: 30. 09. 2022   | Hlavní stránka | Tématické skupiny | Seznam rubrik | Download |  
zelené návěští   Hlavní menu zelený nadpis
Hlavní stránka
Kdo jsme - něco o SDS
Stanoviska SDS
Tiskové zprávy SDS
International
Staré stránky SDS

Ankety
Download
TOP 50
Tématické skupiny
Seznam rubrik (témat)

červené návěští   Rubriky červený nadpis

zelené návěští   Čtenář zelený nadpis

Jméno (přezdívka)
Heslo


Úprava osobního účtu

červené návěští   Evropská levice červený nadpis


Na web SEL

Manifest SEL
Čtěte o SEL u nás


zelené návěští   Nejčtenějąí/rok zelený nadpis

Neexistují vhodná data!


červené návěští   SDS červený nadpis
Strana demokratického socialismu
Přípotoční 869/19
101 00 Praha 10
Návątěvy po předchozí dohodě
tel.:
(420) 608 630 506
(420) 608 181 054
(420) 728 074 253 (nejlépe SMS)
Bankovní spojení - transparentní účet pro příjem darů: 2101181284/2010
Případné dárce žľádáme, aby ve "zprávě pro příjemce" uvedli účel daru, např.: "příspěvek na činnost SDS" a identifikovali se jménem a příjmením. Děkujeme.
secret@sds.cz
(c) SDS

Kanál RSS

TOPlist

zelené návěští   Interní statistika zelený nadpis
Denni
Max. 12
Prům. 8.4
21 denni
Max. 468
Prům. 298.1

Nyní si čte web : 33 uživ.

Dokumenty SDS

* Stanovy SDS

Vydáno dne 22. 11. 2003 (11722 přečtení)

Úplné znění stanov schválených III. sjezdem Levého bloku, který se konal dne 21.6.1997 v Praze, ve znění změn schválených IV. sjezdem dne 13.12.1997, V. sjezdem dne 10.4.1999, VI. sjezdem dne 3.3.2001 a VII. sjezdem dne 22. 11. 2003.

Článek I. - Základní ustanovení

 1. Strana demokratického socialismu je politickou stranou podle zák. č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a politických hnutích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o sdružování v politických stranách).
 2. Pro své označení užívá zkratky SDS a součástí označení strany jsou i její symboly.
 3. SDS působí na území České republiky.
 4. Sídlem SDS je Praha 3, nám. W. Churchilla 2, PSČ 130 00.

Článek II. - Programové cíle strany

 1. SDS je politickým pokračovatelem Levého bloku a Strany demokratické levice.
 2. SDS je stranou socialistické orientace. Socialismus chápe jako humánní, demokratické hnutí, směřující k emancipaci člověka. Sdružuje občany České republiky, bez rozdílu vyznání a společenského postavení, které spojuje úcta k lidským právům, zájem na sociální spravedlnosti a na prosperitě českého státu a jeho občanů. SDS se hlásí k principům sociálně spravedlivého uspořádání společnosti a ke spolupráci se všemi levicově a mírově orientovanými subjekty v České republice i v zahraničí. Odmítá diskriminaci kterýchkoliv politických strana, sdružení a hnutí, která demokraticky usilují o sociální spravedlnost a mír.
 3. SDS usiluje o získání občanů k odpovědné podpoře programu společenské obnovy, založené na modernizaci, prosperitě, svobodě, sociální spravedlnosti, solidaritě, vzájemné úctě a toleranci.
 4. Programovým cílem SDS je otevřená společnost, založená na výrazně sociálně a ekologicky orientovaném tržním hospodářství s rovností všech forem vlastnictví, na vládě práva nad politikou a na státu nezříkajícím se plné odpovědnosti za důstojný život každého svého občana.

Článek III. Členství ve straně, práva a povinnosti členů

 1. Členem SDS může být každý občan ČR, starší 18 let, který není členem jiné politické strany či politického hnutí ve smyslu zákona o sdružování v politických stranách, souhlasí s programovými cíli SDS a podle svých možností a schopností pracuje k jejich naplňování.
 2. Členství v SDS vzniká
  1. dnem přijetí základním článkem strany na základě písemné přihlášky zájemce.
  2. na základě písemného vyjádření souhlasu zájemce o členství s Programem strany. Vznik členství potvrzuje volený orgán na kterékoli úrovni.
 3. Dokladem o členství je členský průkaz.
 4. Člen SDS má právo svobodně se vyjadřovat ke všem otázkám činnosti strany, jejích orgánů, funkcionářů a pracovníků, předkládat kterémukoli orgánu strany návrhy, připomínky a stížnosti a být přítomen všem jednáním, na nichž se rozhoduje o jeho návrzích či o jeho osobě. Současně má právo být pravidelně informován o činnosti vyšších orgánů SDS.
 5. Člen SDS má právo volit a být volen do orgánů strany všech stupňů a účastnit se na základě stanoveného klíče celostátních jednání strany.
 6. Člen strany je povinen dodržovat Stanovy SDS, podle svých možností pracovat v některém ze základních článků strany, aktivně a odpovědně pracovat v orgánu strany, do něhož byl zvolen a platit členské příspěvky.
 7. Členství v SDS zaniká: vystoupením člena, jeho úmrtím, a výjimečně i ukončením členství na základě rozhodnutí členské schůze příslušného základního článku strany, přijatého nejméně 3/5 většinou přítomných členů tohoto základního článku. Proti rozhodnutí o ukončení členství má člen právo odvolání k celostátní rozhodčí komisi strany. V případech, u nichž tak stanoví zákon o politických stranách, se členství a činnost SDS přerušuje.

Článek IV. Organizační struktura strany.

 1. Základním organizačním článkem SDS je základní organizace, sdružující nejméně 3 členy strany v místě. Počet základních článků strany v místě při zachování samostatnosti každého z nich není omezen. Vznik základního článku SDS se oznámí krajskému výboru SDS, není-li v příslušném kraji ustaven, Celostátnímu výboru SDS. Písemným potvrzením ze strany krajského, popř. Celostátního výboru SDS, nabývá základní článek oprávnění politicky jednat jménem strany v rozsahu určeném Stanovami. Členská schůze základního článku volí nadpoloviční většinou přítomných členů svého předsedu a jednoho z členů pověřuje jednou ročně provedením revize hospodaření. Tvoří-li základní článek více než 9 členů, volí členská schůze předsedu a výbor.
 2. Základní články SDS, vyvíjející svou činnost v obcích a městech, volí ze svých členů městské, případně regionální výbory SDS, městské, případně regionální kontrolní komise a delegáty sjezdu strany podle klíče stanoveného celostátním výborem SDS. Městská konference má přitom právo rozhodnout o organizační struktuře strany ve městě podle konkrétních podmínek. Zvolené výbory a kontrolní komise si následně volí ze svého středu předsedu a místopředsedy. Městskou, případně regionální konferenci svolává příslušný výbor SDS zpravidla jednou ročně. Mimořádnou konferenci je příslušný výbor povinen svolat, požádá-li o to nejméně 1/3 všech základních článků nebo nejméně 1/3 všech členů ve městě nebo regionu, stejně jako na žádost Celostátního výboru SDS.
  Základní články, městské a regionální konference na teritoriu krajů mohou rozhodnout o vytvoření krajského výboru SDS (KV SDS). V případě rozhodnutí o vytvoření KV SDS svolají zúčastněné organizace krajskou konferenci, která zvolí KV SDS, krajskou kontrolní komisi. Krajský výbor volí ze svého středu předsedu a místopředsedy. KV je organizačním a řídícím orgánem SDS na teritoriu kraje v období mezi krajskými konferencemi. Koordinuje a organizuje činnost základních článků, městských a regionálních výborů, zajišťuje informační vazby a podílí se na zakládání organizací SDS v obcích a městech.
 3. Tam, kde nejsou podmínky pro vznik organizací SDS, se nezařazení členové scházejí nejméně jedenkrát ročně na regionálním nebo krajském shromáždění. Tato shromáždění volí a odvolává jednatele, který zajišťuje organizační a administrativní úkoly a zastupuje členy regionu či kraje v republikové organizaci.
 4. Nejvyšším orgánem strany je sjezd, který svolává CV SDS nejméně jednou za dva roky podle klíče stanovovaného CV SDS z počtu členů strany pro každý sjezd zvlášť. Mimořádný sjezd je CV SDS povinen svolat, rozhodne-li o tom svým usnesením, pro které se vyslovily 3/5 všech členů CV SDS, nebo požádá-li o to nejméně 1/3 městských, regionálních nebo krajských výborů SDS. K přípravě parlamentních voleb svolává CV SDS celostátní konference, které schvalují volební program a strategii SDS v takových volbách, a to včetně účasti SDS ve volebních koalicích. Při volbě CV je sjezd povinen přihlédnout k paritnímu zastoupení jednotlivých krajů, případně oblastí, nebo jiných vyšších územních celků s přihlédnutím k velikosti členské základny.
 5. Sjezd SDS schvaluje Stanovy a Program SDS, výši členských příspěvků a jejich rozdělení, a volí CV v počtu nejméně 21 členů, kontrolní a rozhodčí komisi. CV SDS volí ze svého středu předsednictvo ve složení předseda, místopředsedové, výkonný tajemník a hospodář. Předsednictvo CV SDS zajišťuje úkoly a činnost SDS v období mezi jeho zasedáními.
 6. CV SDS řídí činnost strany mezi sjezdy. Zasedání CV SDS se konají nejméně jednou za 2 měsíce. Zasedání svolává a programově připravuje předsednictvo CV SDS. Předsednictvo zasedá nejméně 1x za 14 dní, projednává a zabezpečuje organizační a hospodářské otázky, zajišťuje obsahovou přípravu zasedání CV SDS a jedná za CV SDS mezi jeho zasedáními.
 7. Kontrolní komise je sjezdem voleným, nezávislým orgánem SDS pro kontrolní činnost v oblasti hospodaření s majetkem strany. Kontrolní komisi tvoří 5 až 9 členů (včetně předsedy) a odpovídá za svoji činnost sjezdu. Ze svých členů si na svém ustavujícím zasedání volí předsedu, místopředsedu a jednatele. Členové kontrolní komise nejsou členy CV SDS, účastní se však podle potřeby jednání CV SDS i jeho předsednictva.
 8. Všechny volené orgány SDS mají právo kooptace za členy, kteří svoji činnost v orgánu ukončili, a to maximálně do výše 1/4 počtu členů voleného orgánu. Volební období v SDS je dvouleté.
 9. V zájmu větší akceschopnosti, otevřenosti, odbornosti a účinnosti práce strany jako celku i v každém místě mohou všechny volené orgány SDS
  • vytvářet poradní sbory, složené z občanů ČR, jimž jsou blízké programové cíle strany a chtějí k jejich naplnění přispět,
  • uzavírat dohody o spolupráci s občanskými profesními a zájmovými sdruženími a politickými stranami levice a středu
 10. Vnitrostranické spory řeší rozhodčí komise, kterou pro každý podnět samostatně sestavuje CV SDS v počtu pěti členů.

11. Proti rozhodnutí rozhodčí komise se může každý účastník sporu odvolat ke sjezdu strany.

Článek V. Statutární orgán a jeho zástupci

 1. Statutárním orgánem strany jsou předseda a místopředsedové CV SDS.
 2. Veškeré dokumenty podepisují jménem strany současně předseda a jeden z místopředsedů.
 3. Statutární orgány jsou oprávněny zmocnit k jednání jménem SDS i další členy strany písemnou plnou mocí.

Článek VI. - Hospodaření strany

 1. Hospodaření SDS s vlastním majetkem a finančními prostředky se řídí zákonem o sdružování v politických stranách a dalšími obecně závaznými právními předpisy, platnými pro politické strany a politická hnutí. SDS odpovídá za své závazky celým svým majetkem. Členové SDS za závazky strany neodpovídají ani neručí.
 2. Právní subjektivitu má SDS jako celek.
 3. Rozhodnout o nabývání nemovitého majetku ve prospěch strany a nakládat s ním je oprávněn výlučně CV SDS.
 4. Finanční prostředky pro svou činnost získává SDS v souladu s odst. 3 a 4 zákona o sdružování v politických stranách. Těmito příjmy mohou být :
  1. příspěvek ze státního rozpočtu České republiky za úhradu volebních nákladů, příspěvek ze státního rozpočtu ČR na činnost, příspěvky z rozpočtu vyšších územně samosprávných celků a obcí, stanoví-li tak zákon,
  2. příspěvky vlastních členů, dary a dědictví, příjmy z pronájmu movitého a nemovitého majetku, příjmy z pořádání tombol, kulturních, společenských, sportovních, rekreačních, vzdělávacích a politických akcí,
  3. půjčky a úvěry,
  4. příjmy vznikající z účasti na podnikání jiných právnických osob dle zákona o politických stranách
 5. SDS neprovozuje vlastním jménem žádnou podnikatelskou činnost. Může založit obchodní společnost nebo družstvo nebo se účastnit jako společník nebo člen na již založené obchodní společnosti nebo družstvu jen tehdy, je-li výlučným předmětem jejich činnosti:
  1. provozování vydavatelství, nakladatelství a tiskáren,
  2. publikační a propagační činnost,
  3. pořádání kulturních, společenských, sportovních, rekreačních, vzdělávacích a politických akcí nebo
  4. výroba a prodej předmětů propagujících program a činnost strany.
 6. Základní články SDS a OV a jim na roveň postavené MěV SDS hospodaří s částí členských příspěvků, která jim náleží z rozhodnutí sjezdu SDS, a finančními prostředky přidělovanými jim rozhodnutími CV SDS.
 7. Hospodaření strany upravují hospodářské směrnice schvalované CV SDS.
 8. Finanční hospodaření SDS v průběhu kalendářního roku na všech stupních organizační struktury strany se řídí schváleným rozpočtem. Rozpočet schvaluje na návrh hospodáře na úrovni základního článku členská schůze a na úrovni republikové organizace celostátní výbor.
 9. Schválené rozpočty základních a městských organizací, regionálních a krajských výborů SDS nesmějí být schodkové. Rozpočtové změny ve vztahu k mimořádným příjmům a výdajům může provádět hospodář strany po schválení celostátním výborem strany, nesmí však porušit schválený souhrnný rozpočtový vztah. Přiměřeně postupují i základní články a jednotlivé organizační stupně strany.
 10. SDS nevlastní žádný movitý a nemovitý majetek v zahraničí.
 11. Členské příspěvky se vybírají nejméně jednou za čtvrt roku.
 12. SDS nepřijímá dary a jiná bezúplatná plnění od státu a od státních orgánů, jakož i podniků s majetkovou účastí státu.
 13. SDS předkládá každoročně do 1. dubna Poslanecké sněmovně výroční zprávu, která musí obsahovat náležitosti dané zákonem o politických stranách.

Článek VII. - Společná a závěrečná ustanovení

 1. Stanovy a Program SDS jsou přijímány sjezdem strany. Nezbytné dílčí změny ve Stanovách vyplývající ze změn platných právních předpisů nebo rozhodnutí k tomu oprávněných státních orgánů je oprávněn činit i CV SDS.
 2. Není-li stanoveno jinak, jsou rozhodnutí kteréhokoli článku a orgánu SDS o kterékoli věci přijímána nadpoloviční většinou přítomných členů.
 3. SDS se zrušuje dobrovolným rozpuštěním či sloučením s jinou politickou stranou či politickými stranami. Rozhodnutí o zrušení strany je oprávněn učinit sjezd a mimořádný sjezd SDS nadpoloviční většinou přítomných delegátů.
 4. V případě zrušení SDS dobrovolným rozpuštěním, jmenuje orgán, který o tom rozhodl, likvidátora. Majetkový zůstatek, který vyplyne z likvidace majetku a závazků SDS tímto způsobem zaniklé bude poukázán na konta v době likvidace existujících neziskových organizací podporujících vzdělanost v ČR.


[Akt. známka (jako ve škole): 0,50 / Počet hlasů: 2] 1 2 3 4 5

Celý článek | Autor: administrator | Počet komentářů: 2 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: materiál SDS

červené návěští   Hlavní zprávy červený nadpis

zelené návěští   Novinky zelený nadpis
16.04.2018: Letní univerzita Evropské levice 2018
Letní univerzita EL se koná ve dnech 11. aľ 15. července 2018 ve Vídni pod mottem "Dialog pro pokrok v Evropě. 200 let od narození Karla Marxe, 100 let od konce 1. světové války. Bliľąí informace o účastnickém poplatku a registrační formulář jsou k dispozici na stránkách Evropské levice.

16.06.2017: Opět útoky spamovacích robotů
Doąlo k opakovaným útokům robotů sázejících do komentářů texty s podivnými "inzeráty" (podle vąech známek činskými). Jen poslední dvě dávky představovaly více neľ 200 těchto pseudokomentářů, které maľeme. bahis siteleri

16.06.2017: Někdo/něco zde krade ľ a ą?
V uplynulých dnech doąlo k technické závadě, v jejímľ důsledku se "beze stop" z některých článků (ale i z větąiny komentářů) ztratila vąechna písmena "ľ" a "ą" (nebo jenom jejich emosčást). Za závadu se omlouváme a na jejím odstranění pracujeme (zatím pátráním po příčině).

09.05.2017: Pietní akt na Oląanech
Jako kaľdoročně, i letos poloľila 9. 5. v 9 hodin delegace zástupců CV SDS a výboru praľské organizace SDS květiny k památníku padlých rudoarmějců na oląanském hřbitově. Při té přileľitosti jsme pietně vzpomněli i padlých daląích armád (včetně československé), kteří jsou na Oląanech uloľeni.

červené návěští   Anketa červený nadpis
V současnosti rozvířil hladinu návrh přijmout do ČR 50 syrských válečných sirotků. Co si o něm myslíte?

V Sýrii ani ľádní váleční sirotci nejsou.
1438 (1438 hl.)
Nebrat! Jeątě by nás podřezávali.
1047 (1047 hl.)
Konečně někdo uvaľující lidsky.
924 (924 hl.)
A» se kaľdý stará o sebe, nic nám do nich není.
696 (696 hl.)
Je to sice politikum, ale krok správným směrem.
1277 (1277 hl.)
Raději bychom měli zvýąit svou ostudně nízkou rozvojovou pomoc.
869 (869 hl.)
Prohnilý humanismus !!
685 (685 hl.)

Celkem hlasovalo: 6936


zelené návěští   Vyhledávání zelený nadpis


na nových stránkách

Rozšířené vyhledávání
Tématické skupiny
Seznam autorů


Google

web
sds.cz
blisty.cz
bbc.co.uk

zelené návěští   Vaąe komentáře zelený nadpis
[15.05.2018 19:15:23]
josef mikovec
Bohumír ©meral - Mučedník ztracených a vysněných příleľitostí http://www.novarepublika.cz/2018/0 5/frantisek-ferdinand-s ...

[15.05.2018 18:54:53]
josef mikovec
Zde jest zkuąební kámen, na němľ se dokáľe, zdali jsme opravdu v dost zralí, dost socialističtí, abychom opravdu stali se v Rako ...

[21.03.2018 17:10:12]
n
Snad se něco doví,!

[19.11.2016 10:28:45]
l&s
Doplnění k Peroutkovi - Zemanův projev byl míněn dobře, bohuľel se v něm dopustil dehonestujícího přeąlapu, kdyľ prohlásil, ľe Per ...

[27.02.2016 10:01:56]
l&s
Článek pana Bělohradského není k dispozici, tak jen pár postřehů k této stati. Paní Neudorflová sice správně píše, že je chyba, k ...

[28.10.2015 09:08:14]
-ik
Dobrý den pane ©lemendo! To, co jste napsal, je konstatování stavu. A co navrhujete jako pokus o naznačení cesty? Já mysl ...

[04.09.2015 14:20:12]
n
Samozřejmě, ľe jiľ těąím na shromáľdění, jako posledně na Václaváku. Doufám, ľe nebude chybět pán ©afr, kterého tímto srdečně zvu. ...

[13.08.2015 13:11:01]
n
SDS leží v žaludku tomu zoufalému tapetáři, takže je moc známá a okolí se musí postarat o její prosazení. Prohra s US a tím i se s ...

[13.08.2015 01:44:03]
-ik
Jestli že se mi zdá, že militantní skupiny dosahují lepších výsledků, měl byc se podívat na sebe, zda nepracuji špatně. Oni mohou ...

[08.06.2015 21:05:37]
-ik
"význam evropské levice pro vývoj ve světě a její podíl na jeho spoluutváření (globalizace, přenos zkušeností z jiných čá ...

[25.05.2015 14:58:27]
n
Lidstvo v rozvinutých zemích a tím myslím i naąi zemi, jiľ dosáhli hranic daląího materiálního pokroku a jeho daląí zvyąování je n ...

[25.05.2015 08:21:23]
l&s
"Proč se myšlenka lidové fronty boje proti fašismu prosadila v našem hnutí, až když bylo fakticky pozdě? Bylo vůbec možné, ab ...

[13.05.2015 09:45:10]
Milan Neubert
-iku, napsal jste víc věcí, s řadou souhlasím. Jednu námitku ale mám: dospěli jsme k závěru, že virtuální diskuse na webu nebo na ...

[10.05.2015 23:25:51]
-ik
Mám pocit, pane Neuberte, že jste se o kontakt s lidmi ani moc nesnažil. Diskuse na stránkách SDS je nulová. A i v minulosti jst ...

[06.05.2015 10:38:48]
n
Vítám tapetáře. Čest tvoji práci. Podle množství zbytečné práce opravdu stojíš ...


Teze programu SDS
Teze programu SDS

Bahisikayet.com Extrabet Deneme bonusu Denemebonusuz.com

Deneme Bonus Veren Bahis Siteleri 2022

en iyi bahis siteleri

jetbahis-girisi.com

Rexbet-girisi.com

hovarda-girisi.com

mobilbahis giris

sekabet guncel adres

asyabahis guncel adres

Maltcasino

pinbahiskayit.com

Tyto stránky byly vytvořen prostřednictvím redakčního systému phpRS.