logo SDS
Dnešní datum: 04. 06. 2023   | Hlavní stránka | Tématické skupiny | Seznam rubrik | Download |  
zelené návěští   Hlavní menu zelený nadpis
Hlavní stránka
Kdo jsme - něco o SDS
Stanoviska SDS
Tiskové zprávy SDS
International
Staré stránky SDS

Ankety
Download
TOP 50
Tématické skupiny
Seznam rubrik (témat)

červené návěští   Rubriky červený nadpis

zelené návěští   Čtenář zelený nadpis

Jméno (přezdívka)
Heslo


Úprava osobního účtu

červené návěští   Evropská levice červený nadpis


Na web SEL

Manifest SEL
Čtěte o SEL u nás


zelené návěští   Nejčtenějąí/rok zelený nadpis

Neexistují vhodná data!


červené návěští   SDS červený nadpis
Strana demokratického socialismu
Přípotoční 869/19
101 00 Praha 10
Návątěvy po předchozí dohodě
tel.:
(420) 608 630 506
(420) 608 181 054
(420) 728 074 253 (nejlépe SMS)
Bankovní spojení - transparentní účet pro příjem darů: 2101181284/2010
Případné dárce žľádáme, aby ve "zprávě pro příjemce" uvedli účel daru, např.: "příspěvek na činnost SDS" a identifikovali se jménem a příjmením. Děkujeme.
secret@sds.cz
(c) SDS

Kanál RSS

TOPlist

zelené návěští   Interní statistika zelený nadpis
Denni
Max. 45
Prům. 15.7
21 denni
Max. 647
Prům. 465

Nyní si čte web : 70 uživ.

Dokumenty SDS

* Programová východiska SDS a naše úkoly v nejbližším období

Vydáno dne 06. 11. 2011 (7203 přečtení)

Přinášíme text programového dokumentu, přijatého XI. sjezdem SDS.

Jiný svět je nutný

 1. Vyhrocená globální krize, jejímiž jsme svědky, není jen krizí hospodářskou nebo finanční, tím méně bankovní, ale jde o výraz postupného vyčerpávání rozvojových možností systému, ve kterém žijeme, a který staví jako měřítko všeho zisk. Zdrojem bohatství se stále více namísto práce stávají klientelismus, spekulace a lichva - a to i vůči celým státům. Důsledná aplikace tohoto přístupu, tzv. neoliberalismus, staví proti suverenitě člověka a jeho potřeb nadvládu "všemocného" trhu. Proti solidaritě a spolupráci se, jak ve společnost, tak v mezinárodních vztazích, stále více staví "právo silnějšího". V praxi se tyto neoliberální přístupy projevují především postupným zcizováním všech veřejných statků, jejich "privatizací" a přeměnou na zboží, předmět obchodu a zdroj zisku, demontáží všech sociálních, pracovně-právních, zdravotních a kulturních jistot a práv, prosazováním volné konkurence a konkurenceschopnosti, zvyšováním podílu nejistých a nestandardních zaměstnání i počtu těch, kterým ani při plném úvazku nedostačuje mzda k zajištění důstojného života.

2. Zatímco na jedné straně takto chudnou nejen lidé, odkázaní na práci svých rukou nebo sociální podporu, ale stále více také takzvaná střední třída, na druhé straně úzká vrstva privilegovaných stále více bohatne. Jejich zisk a jejich osobní prospěch se stávají "hnacím motorem společnosti" a zatlačují stále výrazněji snahy o zvyšování kvality života, o vyrovnaný a udržitelný vztah člověka k přírodě. Celé státy a národy se stávají jejich rukojmími. Tento vývoj dominuje celosvětově, ale je také charakteristický pro naši společnost a naši domáci situaci. Jsme svědky invaze trhu do zdravotnictví, sociální a důchodové péče, školství a kultury. Pod praporem úspor se bere mnohým, aby se nemnohým mohlo přidat, prohlubuje se propastné sociální nerovnosti.

3. Tento útok na sociální a v nejširším slova smyslu lidská prává je provázen také faktickým omezováním demokratických politických práv, možností lidí ovliňovat vlastní osudy. Nejen že je stále těsněji provázána politika s "velkým byznysem" a velké firmy (často dokonce s účastí veřejných financí) si "sponzorováním" kupují přízeň politických stran, napomáhají tak upevňovat stávající rozdělení sil a ztěžují, ba prakticky znemožňují každý pokus o jeho změnu standardními politickými prostředky. Nejenom že rozhodování je stále častěji založeno na korupci a úplatcích. Útok je veden hlouběji: postupné "vyprazdňování" státu, převod veřejných statků a služeb do soukromých rukou, globalizace ekonomiky a ekonomická převaha nadnárodních korporací a velkých bank, to vše prakticky omezuje možnosti státu a veřejné moci vůbec. Skutečné rozhodování se tak stále otevřeněji přesouvá z alespoň formálně demokratického prostoru politiky do sféry ekonomické, kde nemohou občané uplatnit žádná demokratická práva.

4. V důsledku tohoto vývoje si stále větší část společnosti uvědomuje, že změna je nutná, a že tímto způsobem nelze pokračovat. Jsme proto svědky kritiky, protestů a odporu - od Wall Streetu přes Madrid a Athény až do Izraele, od nezaměstnaných a dělníků přes inteligenci v dlouhodobě bezvýchodné situaci - až po ekonomy a bankéře. Přitom tento kritický přístup není nutně protikapitalistický, tím méně prosocialistický nebo prokomunistický.

O co chceme usilovat

 5. Východiskem z této situace je demokratická přeměna společnosti - naplnění demokracie nejen ve smyslu politickém, ale také ekonomickém, tak, aby lidé mohli skutečně spolurozhodovat o svých osudech a o vývoji společnosti. Mluvíme v této souvislosti o demokratickém socialismu - ne ovšem ve smyslu návratu k nějaké "vylepšené verzi" minulosti nebo ve smyslu jakési "společenské formace". Demokratický socialismus je pro nás spíše označením směřování vývoje, cesty po které chceme jít. Nechápeme jej jako nějaký "model", a nechceme prot také vymýšlet utopické konstrukce. Jsme přesvědčeni, že přeměna společnosti musí probíhat vždy za plné účasti všech jejích členů - a proto se nestavíme do role "majitelů vědecké pravdy" nebo jakéhosi "předvoje". Pokora vůči společnosti a vůči vůli jednotlivých lidí je a zůstává východiskem naší politické činnosti, v žádném případě nechceme opakovat chyby minulosti.

6. V konkrétních podmínkách České republiky roku 2011 považujeme za nejdůležitější dosáhnout toho, aby byla ukončena vláda vycházející z principů neoliberalismu a občané dostali ve volbách možnost změny současného politického kursu. Musí skončit korupce a bezostyšné okrádání státu a veřejných rozpočtů. Ti, kdo se v minulosti podobného jednání dopouštěli, musí být pranýřováni a v souladu s právem pohnáni k zodpovědnosti, včetně odpovědnosti ekonomické. Základním úkolem je zvrátit demontáž sociálního státu.

7. Pokud jde o jednotlivé politické požadavky, plně se stavíme za zachování veřejného charakteru zdravotní péče, důchodového zabezpečení a všeobecného vzdělávání. Již přijatá rozhodnutí v tomto směru, která přesunují rozhodování do soukromých rukou nebo zavádějí do těchto oblastí princip ziskovosti, musí být zrušena. Fiskální politika státu musí zajišťovat potřeby jeho rozvoje a rozvoje ekonomiky, nesmí se podřizovat skupinovým zájmům nejbohatších vrstev - proto podporujeme přesun těžiště zdanění od nepřímých daní k přímému zdanění velkých příjmů a velkých majetků. Krize musí být řešena především na účet těch, kdo ze situace dlouhodobě profitovali, a ne dokonce na úkor sociálně slabých, zdravotně postižených, důchodců a nemocných.

8. Jsme pro posilování všech prvků, které zvyšují možnost lidí demokraticky zasahovat do rozhodování - ať již jde o prvky přímé demokracie (referenda na všech úrovních), nebo např. tzv. participativní rozpočtování ve veřejné sféře. Politika pouhých škrtů je pro nás zásadně nepřijatelná. Požadujeme zvýšenou kontrolu státu nad činností finančního sektoru, až po případné zestátnění klíčových bank.

Jak chceme své cíle prosazovat

9. Realisticky si uvědomujeme svou současnou sílu, či spíše slabost. Je nám proto jasné, že sami své cíle nemůžeme prosadit. Platí to ovšem nejen pro naši stranu, ale pro každou složku stávajícího politického systému. Jsme přesvědčeni, že změny lze dosáhnout jen vzájemnou spoluprací všech, kdo sdílejí podobné cíle, a kdo přistupují k politice především bez postranních úmyslů nebo snahy se obohatit, ale také bez ideologických předsudků a schematismu. Zároveň plně chápeme, že zásadnější změny nelze v dnešním navzájem provázaném světě dosánout na úrovni jednoho státu, ale že je nezbytná mezinárodní spolupráce.

10. Proto se chceme nadále zasazovat o vznik společných iniciativ a hnutí, ve kterých se občané a organizace bez vzájemného vymezování a majorizace spojují, a aktivně se na jejich práci podílet. Přikladem takové aktivity v rámci ČR je pro nás Společenství práce a solidarity (SPaS), na jehož činnosti se chceme nadále podílet. Akční spolupráce v rámci této iniciativy, i spolupráce různých iniciativ a hnutí navzájem jsou praktickou "školou" demokratického přístupu k řešení problémů a k takovému prosazování cílů jednotlivých složek hnutí, při němž si všichni účastníci musí navzájem naslouchat a učit se nacházet shodu. V rámci Evropské unie se aktivně jako členská strana účastníme práce Strany evropské levice (EL), také založené na modelu konsensu, vzájemné shody. Takový model považujeme za obraz budoucí společnosti demokratického socialismu, společnosti pro níž pracujeme a chceme nadále pracovat.

Tento dokument byl schválen XI. sjezdem SDS 5. listopadu 2011.[Akt. známka (jako ve škole): 0 / Počet hlasů: 0] 1 2 3 4 5

Celý článek | Autor: administrator | Počet komentářů: 53 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek

červené návěští   Hlavní zprávy červený nadpis

zelené návěští   Novinky zelený nadpis
16.04.2018: Letní univerzita Evropské levice 2018
Letní univerzita EL se koná ve dnech 11. aľ 15. července 2018 ve Vídni pod mottem "Dialog pro pokrok v Evropě. 200 let od narození Karla Marxe, 100 let od konce 1. světové války. Bliľąí informace o účastnickém poplatku a registrační formulář jsou k dispozici na stránkách Evropské levice.

16.06.2017: Opět útoky spamovacích robotů
Doąlo k opakovaným útokům robotů sázejících do komentářů texty s podivnými "inzeráty" (podle vąech známek činskými). Jen poslední dvě dávky představovaly více neľ 200 těchto pseudokomentářů, které maľeme. bahis siteleri

16.06.2017: Někdo/něco zde krade ľ a ą?
V uplynulých dnech doąlo k technické závadě, v jejímľ důsledku se "beze stop" z některých článků (ale i z větąiny komentářů) ztratila vąechna písmena "ľ" a "ą" (nebo jenom jejich emosčást). Za závadu se omlouváme a na jejím odstranění pracujeme (zatím pátráním po příčině).

09.05.2017: Pietní akt na Oląanech
Jako kaľdoročně, i letos poloľila 9. 5. v 9 hodin delegace zástupců CV SDS a výboru praľské organizace SDS květiny k památníku padlých rudoarmějců na oląanském hřbitově. Při té přileľitosti jsme pietně vzpomněli i padlých daląích armád (včetně československé), kteří jsou na Oląanech uloľeni.

červené návěští   Anketa červený nadpis
V současnosti rozvířil hladinu návrh přijmout do ČR 50 syrských válečných sirotků. Co si o něm myslíte?

V Sýrii ani ľádní váleční sirotci nejsou.
1684 (1684 hl.)
Nebrat! Jeątě by nás podřezávali.
1276 (1276 hl.)
Konečně někdo uvaľující lidsky.
1231 (1231 hl.)
A» se kaľdý stará o sebe, nic nám do nich není.
847 (847 hl.)
Je to sice politikum, ale krok správným směrem.
1467 (1467 hl.)
Raději bychom měli zvýąit svou ostudně nízkou rozvojovou pomoc.
1177 (1177 hl.)
Prohnilý humanismus !!
849 (849 hl.)

Celkem hlasovalo: 8531


zelené návěští   Vyhledávání zelený nadpis


na nových stránkách

Rozšířené vyhledávání
Tématické skupiny
Seznam autorů


Google

web
sds.cz
blisty.cz
bbc.co.uk

zelené návěští   Vaąe komentáře zelený nadpis
[15.05.2018 19:15:23]
josef mikovec
Bohumír ©meral - Mučedník ztracených a vysněných příleľitostí http://www.novarepublika.cz/2018/0 5/frantisek-ferdinand-s ...

[15.05.2018 18:54:53]
josef mikovec
Zde jest zkuąební kámen, na němľ se dokáľe, zdali jsme opravdu v dost zralí, dost socialističtí, abychom opravdu stali se v Rako ...

[21.03.2018 17:10:12]
n
Snad se něco doví,!

[19.11.2016 10:28:45]
l&s
Doplnění k Peroutkovi - Zemanův projev byl míněn dobře, bohuľel se v něm dopustil dehonestujícího přeąlapu, kdyľ prohlásil, ľe Per ...

[27.02.2016 10:01:56]
l&s
Článek pana Bělohradského není k dispozici, tak jen pár postřehů k této stati. Paní Neudorflová sice správně píše, že je chyba, k ...

[28.10.2015 09:08:14]
-ik
Dobrý den pane ©lemendo! To, co jste napsal, je konstatování stavu. A co navrhujete jako pokus o naznačení cesty? Já mysl ...

[04.09.2015 14:20:12]
n
Samozřejmě, ľe jiľ těąím na shromáľdění, jako posledně na Václaváku. Doufám, ľe nebude chybět pán ©afr, kterého tímto srdečně zvu. ...

[13.08.2015 13:11:01]
n
SDS leží v žaludku tomu zoufalému tapetáři, takže je moc známá a okolí se musí postarat o její prosazení. Prohra s US a tím i se s ...

[13.08.2015 01:44:03]
-ik
Jestli že se mi zdá, že militantní skupiny dosahují lepších výsledků, měl byc se podívat na sebe, zda nepracuji špatně. Oni mohou ...

[08.06.2015 21:05:37]
-ik
"význam evropské levice pro vývoj ve světě a její podíl na jeho spoluutváření (globalizace, přenos zkušeností z jiných čá ...

[25.05.2015 14:58:27]
n
Lidstvo v rozvinutých zemích a tím myslím i naąi zemi, jiľ dosáhli hranic daląího materiálního pokroku a jeho daląí zvyąování je n ...

[25.05.2015 08:21:23]
l&s
"Proč se myšlenka lidové fronty boje proti fašismu prosadila v našem hnutí, až když bylo fakticky pozdě? Bylo vůbec možné, ab ...

[13.05.2015 09:45:10]
Milan Neubert
-iku, napsal jste víc věcí, s řadou souhlasím. Jednu námitku ale mám: dospěli jsme k závěru, že virtuální diskuse na webu nebo na ...

[10.05.2015 23:25:51]
-ik
Mám pocit, pane Neuberte, že jste se o kontakt s lidmi ani moc nesnažil. Diskuse na stránkách SDS je nulová. A i v minulosti jst ...

[06.05.2015 10:38:48]
n
Vítám tapetáře. Čest tvoji práci. Podle množství zbytečné práce opravdu stojíš ...


Teze programu SDS
Teze programu SDS

Bahisikayet.com Extrabet Deneme bonusu Denemebonusuz.com

Deneme Bonus Veren Bahis Siteleri 2022

en iyi bahis siteleri

jetbahis-girisi.com

Rexbet-girisi.com

hovarda-girisi.com

mobilbahis giris

sekabet guncel adres

asyabahis guncel adres

Maltcasino

pinbahiskayit.com

Tyto stránky byly vytvořen prostřednictvím redakčního systému phpRS.