logo SDS
Dnešní datum: 30. 11. 2022   | Hlavní stránka | Tématické skupiny | Seznam rubrik | Download |  
zelené návěští   Hlavní menu zelený nadpis
Hlavní stránka
Kdo jsme - něco o SDS
Stanoviska SDS
Tiskové zprávy SDS
International
Staré stránky SDS

Ankety
Download
TOP 50
Tématické skupiny
Seznam rubrik (témat)

červené návěští   Rubriky červený nadpis

zelené návěští   Čtenář zelený nadpis

Jméno (přezdívka)
Heslo


Úprava osobního účtu

červené návěští   Evropská levice červený nadpis


Na web SEL

Manifest SEL
Čtěte o SEL u nás


zelené návěští   Nejčtenějąí/rok zelený nadpis

Neexistují vhodná data!


červené návěští   SDS červený nadpis
Strana demokratického socialismu
Přípotoční 869/19
101 00 Praha 10
Návątěvy po předchozí dohodě
tel.:
(420) 608 630 506
(420) 608 181 054
(420) 728 074 253 (nejlépe SMS)
Bankovní spojení - transparentní účet pro příjem darů: 2101181284/2010
Případné dárce žľádáme, aby ve "zprávě pro příjemce" uvedli účel daru, např.: "příspěvek na činnost SDS" a identifikovali se jménem a příjmením. Děkujeme.
secret@sds.cz
(c) SDS

Kanál RSS

TOPlist

zelené návěští   Interní statistika zelený nadpis
Denni
Max. 29
Prům. 14.8
21 denni
Max. 435
Prům. 216.7

Nyní si čte web : 69 uživ.

06. Zákony

* Závěrečný akt KBSE

Vydáno dne 15. 01. 2006 (11949 přečtení)

Konference o bezpečnosti a spolupráci v Evropě, Helsinki 1975
(Úvodní část a výňatek týkající se lidských práv a spolupráce v humanitárních a jiných oblastech)

Konference o bezpečnosti a spolupráci v Evropě, jež byla zahájena v Helsinkách dne 3.července 1973 a pokračovala v Ženevě od 18. září 1973 do 21. července 1975, byla uzavřena v Helsinkách dne 1. srpna 1975 vysokými představiteli Belgie, Bulharska, Československa, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Jugoslávie, Kanady, Kypru, Lichtenštejnska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Monaka, Německé demokratické republiky, Německé spolkové republiky, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, San Marina, Spojeného království, Spojených států amerických, Svaté stolice, Svazu sovětských socialistických republik, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

 • Vedeni politickou vůlí v zájmu národů zlepšit a zintenzívnit své vztahy a přispět k míru, bezpečnosti, spravedlnosti a spolupráci v Evropě, jakož i ke sblížení mezi sebou a s ostatními státy světa,
 • rozhodnuti v důsledku toho uplatnit plně výsledky konference a zajistit svým státům a celé Evropě prospěch plynoucí z těchto výsledků, a tím proces uvolňování napětí rozšířit, prohloubit, zajistit jeho pokračování a učinit jej trvalým,

vysocí představitelé zúčastněných států slavnostně přijali toto:

Otázky bezpečnosti v Evropě

Státy účastnící se Konference o bezpečnosti a spolupráci v Evropě,

 • potvrzujíce svůj cíl podporovat zlepšování vztahů mezi sebou a zajišťovat podmínky, ve kterých jejich národy mohou žít v opravdovém a trvalém míru, zbaveny ohrožení a úkladů proti jejich bezpečnosti,
 • přesvědčeny o nutnosti vyvíjet úsilí k tomu, aby se proces uvolňování napětí stal nepřetržitým, stále životaschopnějším, všezahrnujícím a univerzálním svým rozsahem, aby realizace výsledků Konference o bezpečnosti a spolupráci v Evropě byla podstatným přínosem k tomuto procesu,
 • jsouce názoru, že solidarita mezi národy a společný zájem zúčastněných států na dosažení cílů stanovených Konferencí o bezpečnosti a spolupráci v Evropě by měly vést k rozvoji lepších a užších vztahů mezi nimi ve všech oblastech, a tím k překonání konfrontace vyplývajících z charakteru jejich vztahu v minulosti a k lepšímu vzájemnému porozumění,
 • jsouce si vědomy své společné historie a uznávajíce, že existence společných prvků v jejich tradicích a hodnotách jim může pomáhat rozvíjet jejich vztahy, a přejíce si hledat, berouce plně v úvaha individualitu a různost jejich stanovisek a názorů, možnosti spojení svých úsilí s cílem překonávat nedůvěru a zvyšovat důvěru, řešit problémy, jež je odděluji, a spolupracovat v zájmu lidstva,
 • uznávajíce nedělitelnost bezpečnosti v Evropě, jakož i společný zájem o rozvoj spolupráce v celé Evropě a mezi sebou a vyjadřujíce svůj úmysl vyvíjet patřičné úsilí,
 • uznávajíce úzké spojení mezi mírem a bezpečností v Evropě a v celém světě, a vědomy si toho, že je nutné, aby každý z nich přispěl k posílení světového míru a bezpečnosti a k podpoře základních práv, hospodářského a sociálního pokroku a blahobytu všech národů,

přijaly následující:

1.

(a) Deklarace principů, jimiž se řídí vztahy mezi zúčastněnými státy

Zúčastněné státy,

 • potvrzujíce svůj závazek zachovávat mír, bezpečnost a spravedlnost a podporovat neustálý rozvoj přátelských vztahů a spolupráce,
 • uznávajíce, že tento závazek, který obráží zájmy a naděje národů, představuje pro každý zúčastněný stát odpovědnost nyní i v budoucnosti, zvýšenou zkušenostmi minulosti,
 • potvrzujíce v souladu se svým členstvím v Organizaci spojených národů a v souladu s cíli a principy Organizace spojených národů svou plnou a aktivní podporu Organizaci spojených národů a zvýšení její úlohy a účinnosti při upevňování mezinárodního míru, bezpečnosti, spravedlnosti a při řešení mezinárodních problémů, jakož i při rozvoji přátelských vztahů a spolupráce mezi státy,
 • vyjadřujíce společnou věrnost principům, které jsou uvedeny níže a které jsou v souladu s Chartou OSN, jakož i svou společnou vůlí postupovat při uplatňování těchto principů v souladu s cíli a zásadami Charty OSN,

vyhlašují své odhodlání respektovat a v praxi uplatňovat každý z nich ve svých vztazích ke všem ostatním zúčastněným státům, bez ohledu na jejich politický, hospodářský a sociální systém, jakož i bez ohledu na jejich velikost, zeměpisnou polohu a stupeň jejich hospodářského rozvoje, následující principy, jež jsou základní důležitosti a jimiž se řídí jejich vzájemné vztahy:

I. Svrchovaná rovnost, respektováni práv vyplývajících ze svrchovanosti

Zúčastněné státy budou vzájemně respektovat svou svrchovanou rovnost a individualitu, jakož i všechna práva, která z jejich svrchovanosti vyplývají a která tato svrchovanost zahrnuje, mezi které patří zejména právo každého státu na právní rovnost, územní celistvost, na svobodu a politickou nezávislost. Budou také vzájemně respektovat své právo svobodně si volit a rozvíjet svůj politický, sociální, hospodářský a kulturní systém, jakož i své právo stanovit si své zákony a předpisy.

V rámci mezinárodního práva mají všechny zúčastněné státy stejná práva a povinnosti. Budou vzájemně respektovat svá práva, určovat a vytvářet podle svého uvážení své vztahy k jiným státům v souladu s mezinárodním právem a v duchu této Deklarace. Jsou názoru, že jejich hranice mohou být změněny v souladu s mezinárodním právem, mírovými prostředky a na základě dohody. Mají zároveň právo být nebo nebýt členy mezinárodních organizací, smluvní stranou dvoustranných nebo mnohostranných smluv včetně práva být nebo nebýt smluvní stranou spojeneckých smluv, stejně tak mají právo na neutralitu.

II. Zdržení se hrozby silou a použití síly

Zúčastněné státy se ve svých vzájemných vztazích, jakož i všeobecně ve svých mezinárodních vztazích zdrží hrozby silou a použití síly, namířených proti územní celistvosti nebo politické nezávislosti kteréhokoliv státu nebo jinak neslučitelných s cíli OSN a s touto Deklarací. Žádné zdůvodňování nemůže posloužit k ospravedlnění uchýlení se k hrozbě silou nebo použití síly v rozporu s tímto principem.

Zúčastněné státy se v souladu s tímto principem zdrží jakéhokoli činu, který představuje hrozbu silou nebo přímé či nepřímé použití síly proti jinému zúčastněnému státu. Stejně tak se zdrží jakéhokoli projevu síly, jehož cílem je přimět jiný zúčastněný stát k tomu, aby se vzdal plného uplatňování svých svrchovaných práv. Stejně tak se zdrží ve svých vzájemných vztazích jakýchkoli represálií s použitím síly.

K žádné takové hrozbě silou nebo použití síly se nesáhne jako k prostředku urovnání sporů nebo otázek, které mohou vést ke sporům mezi nimi.

III. Neporušitelnost hranic

Zúčastněné státy považují vzájemně veškeré své hranice, jakož i hranice všech států v Evropě za neporušitelné, a nebudou proto nyní ani v budoucnu na tyto hranice útočit.

V souladu s tím se rovněž zdrží jakéhokoli požadavku či kroku se záměrem zmocnit se nebo uchvátit část nebo celé území kteréhokoli zúčastněného státu.

IV. Územní celistvost států

Zúčastněné státy budou respektovat územní celistvost každého ze zúčastněných států.

V souladu s tím se zdržely jakéhokoli jednání proti územní celistvosti, politické nezávislosti nebo jednotě každého zúčastněného státu, které by bylo neslučitelné s cíli a zásadami Charty OSN, zvláště takového jednání, které by představovalo hrozbu silou nebo použití síly.

Zúčastněné státy rovněž neučiní území jiného zúčastněného státu předmětem vojenského obsazení nebo jiných přímých nebo nepřímých násilných opatření v rozporu s mezinárodním právem, nebo předmětem přivlastnění pomocí takových opatření nebo vyhrožováním jimi. Žádné takové obsazení nebo přivlastnění nebude uznáno za zákonné.

V. Mírové urovnání sporů

Zúčastněné státy budou urovnávat spory mezi sebou mírovými prostředky takovým způsobem, aby nebyl ohrožen mezinárodní mír, bezpečnost a spravedlnost.

Budou usilovat podle svého poctivého přesvědčení a v duchu spolupráce o dosažení rychlého a spravedlivého řešení na základě mezinárodního práva.

Za tímto účelem budou používat takových prostředků jako vyjednávání, šetření, zprostředkování, smírčího, rozhodčího a soudního řízení nebo jiných mírových prostředků podle vlastní volby včetně jakéhokoli postupu urovnání svých sporů, na němž se zúčastněné strany před vznikem sporu dohodly.

Nebude-li možno dosáhnout řešení žádným ze shora uvedených mírových prostředků, budou strany zúčastněné na sporu nadále hledat cestu k mírovému urovnání způsobem, na kterém se vzájemně dohodnou.

Zúčastněné státy, strany sporu, jakož i ostatní zúčastněné státy se zdrží jakéhokoli jednání, které by mohlo zhoršit situaci do takové míry, že by bylo ohroženo udržení mezinárodního míru a bezpečnosti, a tím mírové urovnání sporu ztížit.

VI. Nevměšování do vnitřních záležitostí

Zúčastněné státy se bez ohledu na své vzájemné vztahy zdrží jakéhokoli přímého i nepřímého, individuálního i kolektivního vměšování do vnitřních i zahraničních záležitostí, které spadají do vnitřní pravomoci jiného zúčastněného státu.

V souladu s tím se zdrží jakékoli formy ozbrojené intervence i hrozby takovou intervencí proti jinému zúčastněnému státu.

Stejně tak se za všech okolností zdrží jakéhokoli vojenského, politického, hospodářského a jiného nátlaku s cílem podřídit svému vlastnímu zájmu uplatňování práv jiným zúčastněným státem, která vyplývají z jeho svrchovanosti, aby si tím zajistily výhody jakéhokoli druhu.

V souladu s tím se zdrží, kromě jiného, přímé i nepřímé podpory teroristické činnosti nebo podvratné či jiné činnosti zaměřené na násilné svržení režimu jiného zúčastněného státu.

VII. Respektování lidských práv a základních svobod včetně svobody smýšlení, svědomí, náboženství a přesvědčení

Zúčastněné státy budou respektovat lidská práva a základní svobody včetně svobody smýšlení, svědomí, náboženství a přesvědčení pro všechny bez rozdílu rasy, pohlaví, jazyka a náboženství.

Budou podporovat a rozvíjet účinné uplatňování občanských, politických, hospodářských, sociálních, kulturních a jiných práv a svobod, které všechny vyplývají z důstojnosti člověka a jsou nezbytná pro jeho svobodný a plný rozvoj.

V tomto rámci budou zúčastněné státy uznávat a respektovat svobodu jednotlivce vyznávat, jednotlivě nebo ve společenství s jinými, náboženství či víru v souladu s jeho svědomím.

Zúčastněné státy, na jejichž území existuji národnostní menšiny, budou respektovat právo osob, které k takovým menšinám patří, na rovnost před zákonem, poskytnou jim veškeré možnosti pro skutečné užívání lidských práv a základních svobod a budou tímto způsobem chránit jejich zákonné zájmy v této oblasti.

Zúčastněné státy uznávají všeobecný význam lidských práv a základních svobod, jejichž respektování je podstatným činitelem míru, spravedlnosti a blahobytu, kterých je zapotřebí k zajištění rozvoje přátelských vztahů a spolupráce mezi nimi, jakož i mezi všemi státy.

Budou vždy respektovat tato práva a svobody ve svých vzájemných vztazích a budou usilovat, jednotlivě i společně, jakož i ve spolupráci s OSN, o jejich všestranné a účinné respektování.

Potvrzují právo jednotlivce znát svá práva a povinnosti v této oblasti a postupovat v souladu s nimi.

V oblasti lidských práv a základních svobod budou zúčastněné státy postupovat v souladu s cíli a zásadami Charty OSN a s Všeobecnou deklarací lidských práv. Budou také plnit své závazky z mezinárodních deklarací a dohod v této oblasti včetně závazků obsažených mezi jinými v Mezinárodních paktech o lidských právech, pokud jsou jimi vázány.

VIII. Rovnoprávnost a sebeurčení národů

Zúčastněné státy budou respektovat rovná práva národů a jejich právo na sebeurčení, jednajíce vždy v souladu s cíli a zásadami Charty OSN a příslušnými normami mezinárodního práva včetně těch, které se vztahuji k územní celistvosti států.

Na základě principu rovnoprávnosti a práva národů na sebeurčení mají všechny národy vždy právo určovat si v plné svobodě, kdy a jak si přejí, svůj vnitřní i vnější politický statut bez vnějšího vměšování a provádět svůj politický, hospodářský, sociální a kulturní rozvoj podle vlastního uvážení.

Zúčastněné státy potvrzují všeobecný význam respektování a účinného uplatňování rovnoprávnosti a sebeurčení národů pro rozvoj přátelských vztahů mezi nimi, jakož i mezi všemi státy; připomínají rovněž význam vystříhání se jakékoli formy porušování tohoto principu.

IX. Spolupráce mezi státy

Zúčastněné státy budou rozvíjet svou spolupráci navzájem a se všemi státy ve všech oblastech v souladu s cíli a zásadami Charty OSN. Při rozvíjení své spolupráce budou zúčastněné státy klást zvláštní důraz na oblasti, které jsou stanoveny v rámci Konference o bezpečnosti a spolupráci v Evropě, přičemž účast každého z nich bude za podmínek naprosté rovnosti.

Rozvojem své spolupráce na základě rovnosti budou podporovat vzájemné porozumění a důvěru, vzájemné přátelské a dobré sousedské vztahy, mezinárodní mír, bezpečnost a spravedlnost. Při rozvíjení své spolupráce budou rovněž usilovat o zvýšeni blahobytu lidu a přispívat k uskutečnění jeho tužeb, mimo jiné z lepšího vzájemného poznání, pokroku a výsledků dosaženích v hospodářské, vědecké, technické, sociální, kulturní a humanitní oblasti. Přijmou opatření k vytvoření příznivých podmínek, za kterých by se tyto výsledky staly přístupnými všem; vezmou rovněž v úvahu zájem všech na zmírnění rozdílů v úrovni hospodářského rozvoje, zvláště zájem rozvojových zemí na celém světě.

Potvrzují, že vládám, institucím, organizacím a lidem připadá odpovídající a pozitivní úloha při dosahování těchto cíle jejich spolupráce.

Při rozšiřování své spolupráce, jak uvedeno shora, budou usilovat o rozvíjení těsnějších vztahů mezi sebou na zlepšené a trvalejší základně ku prospěchu národů.

X. Svědomité plnění závazků podle mezinárodního práva

Zúčastněné státy budou svědomitě plnit své závazky podle mezinárodního práva, a to jak závazky, které vyplývají ze všeobecně uznávaných zásad a norem mezinárodního práva, tak i závazky, které vyplývají ze smluv a jiných dohod v souladu s mezinárodním právem, jejichž jsou smluvními stranami.

Při uplatňování svých svrchovaných práv, včetně práva určovat si své vlastní zákony a předpisy, budou postupovat s přihlédnutím ke svým právním závazkům podle mezinárodního práva; dále budou věnovat patřičnou pozornost závěrům Závěrečného aktu Konference o bezpečnosti a spolupráci v Evropě a plnit je.

Zúčastněné státy potvrzuji, že v případě, kdy závazky členských států OSN podle Charty OSN a jejich závazky vyplývající z jakékoli smlouvy nebo jiné mezinárodní dohody jsou v rozporu, mají přednost jejich závazky podle Charty OSN v souladu s jejím článkem 103.

* * *

Všechny shora uvedené principy mají základní význam a budou v důsledku toho uplatňovány stejně a bez výhrad, přičemž každý z nich bude vykládán v kontextu s ostatními.

Zúčastněné státy vyjadřují své odhodlání plně respektovat a ve všech aspektech uplatňovat tyto principy, uvedené v této Deklaraci, ve svých vzájemných vztazích a své spolupráci, aby každému zúčastněnému státu byl zajištěn prospěch vyplývající z respektování a uplatňování těchto principů všemi.

Zúčastněné státy, berouce náležitě na vědomí shora uvedené principy, zvláště první větu desáté zásady „svědomité plnění závazků podle mezinárodního práva“, konstatují, že tato Deklarace se nedotýká ani jejich práv a závazků, ani smluv a ostatních dohod a ujednání, které se k ním vztahují.

Zúčastněné státy vyjadřují přesvědčení, že respektování těchto principů napomůže rozvoji normálních a přátelských vztahů a pokroku ve spolupráci mezi nimi ve všech oblastech. Dále vyjadřují přesvědčení, že respektování těchto principů bude mít příznivý vliv na rozvoj politických kontaktů mezi nimi, které napomohou k lepšímu vzájemnému chápání jejich stanovisek a názorů.

Zúčastněné státy vyhlašují svůj záměr řídit své vztahy se všemi ostatními státy v duchu principů obsažených v této Deklaraci.

(b) Otázky týkající se zajištění některých výše zmíněných principů

...

2. Dokument o opatřeních vytvářejících důvěru a o některých aspektech bezpečnosti a odzbrojení

...

Spolupráce v oblasti ekonomiky, vědy, technologie a životního prostředí

...

Otázky bezpečnosti a spolupráce ve Středozemí

...

Spolupráce v humanitárních a jiných oblastech

Zúčastněné státy,

 • přejíce si přispívat k upevnění míru a vzájemného porozumění mezi národy a k duchovnímu obohacení lidské osobnosti bez rozdílu rasy, pohlaví, jazyka a náboženství,
 • uvědomujíce si, že rozvoj styků v oblasti kultury a vzdělání, větší rozšíření informací, kontakty mezi lidmi a řešení humanitárních otázek budou přispívat k dosažení těchto cílů,
 • naplněny proto odhodláním spolupracovat mezi sebou nezávisle na svých politických, ekonomických a sociálních systémech v zájmu vytvoření lepších podmínek ve výše uvedených oblastech, rozvíjení a upevňování existujících forem spolupráce, jakož i vyhledávání nových cest a prostředků odpovídajících těmto cílům,
 • přesvědčeny, že tato spolupráce by se měla uskutečňovat za plného dodržování principů upravujících vztahy mezi zúčastněnými státy tak, jak jsou vyjádřeny v příslušném dokumentu,

přijaly toto:

1. Kontakty mezi lidmi

Zúčastněné státy,

 • považujíce rozvoj kontaktů za důležitý prvek v upevňování přátelských vztahů a důvěry mezi národy,
 • potvrzujíce, v souvislosti se svým současným úsilím zlepšovat podmínky v této oblasti, význam, který přikládají humanitárním úvahám,
 • přejíce si v tomto duchu vynakládat – postupně s pokračováním zmírňování napětí – další úsilí v zájmu dosažení stálého pokroku v této oblasti,
 • a vědomy si toho, že otázky, jež s tím souvisí, musí být řešeny zainteresovanými státy na základě vzájemně přijatelných podmínek,
 • kladou si za cíl usnadňovat volnější pohyb a kontakty, individuální a kolektivní, soukromé i oficiální mezi osobami, institucemi a organizacemi zúčastněných států a přispívat k řešení humanitárních problémů, které v této oblasti vznikají,
 • prohlašují, že jsou připraveny učinit za tímto účelem opatření, která považují za potřebná, a v případě potřeby uzavírat mezi sebou dohody nebo ujednání, a
 • vyjadřují svůj záměr přistoupit nyní k uskutečnění následujícího:

a) Kontakty a pravidelná setkání na základě rodinných svazků

Zamýšlejíce napomáhat dalšímu rozvoji kontaktů na základě rodinných svazků, zúčastněné státy budou příznivě posuzovat žádosti osob o povolení dočasné cesty do ostatních zúčastněných států, a bude-li o to požádáno, i na pravidelné základně, k návštěvám členů jejich rodin.

Žádosti o krátkodobé cesty za účelem setkání se členy rodin budou posuzovány bez ohledu na to, zda jde o zemi původu nebo určení; existující předpisy pro vydání cestovních dokumentů a víz budou aplikovány v tomto duchu. Vystavení a vydání takových dokumentů bude se vyřizovat v únosných časových lhůtách, v případech naléhavé potřeby – jako je vážné onemocnění nebo smrt – budou vyřízeny přednostně. Podniknou takové kroky, které se mohou ukázat nezbytnými pro to, aby se zajistilo, že poplatky za vydání úředních cestovních dokumentů a víz budou úměrné.

Potvrzují, že podání žádosti týkající se kontaktů na základě rodinných svazků nebude mít vliv na změnu práv a povinností žadatele nebo členů jeho rodiny.

b) Spojování rodin

Zúčastněné státy budou v pozitivním a humánním duchu posuzovat žádosti osob, jež se hodlají spojit se členy své rodiny, a budou přitom věnovat zvláštní pozornost žádostem naléhavého charakteru, jako jsou žádosti nemocných nebo přestárlých osob.

Tyto žádosti budou posuzovat co možná nejrychleji.

V nutných případech budou snižovat poplatky vybírané v souvislosti s těmito žádostmi, a tak zajišťovat jejich úměrnou výši.

Neuspokojené žádosti o sjednocení rodin mohou být obnoveny na patřičné úrovni a budou opětně projednávány v úměrně krátké době úřady příslušné země pobytu anebo určení; za těchto okolností budou poplatky vybírány pouze v případě uspokojivého vyřízení žádosti.

Osoby, jejichž žádosti o sjednocení rodin budou uspokojeny, mohou s sebou přivézt anebo odeslat předměty domácí nebo osobní potřeby; za tímto účelem budou zúčastněné státy využívat všech možností obsažených v existujících předpisech.

Dokud se členové jedné a téže rodiny nesjednotí, mohou se jejich setkání a styky uskutečňovat v souladu s postupem stanoveným pro styky na základě rodinných svazků.

Zúčastněné státy budou podporovat úsilí společností Červeného kříže a Červeného půlměsíce, zaměřené na problematiku spojování rodin.

Potvrzují, že podání žádosti o spojení rodin nebude mít vliv na práva a povinnosti žadatele anebo členů jeho rodiny.

Přijímající zúčastněný stát projeví příslušnou péči o pracovní zařazení osob z jiných zúčastněných států, které přijíždějí do tohoto státu natrvalo v rámci sjednocení rodin s jeho občany, a postará se o to, aby měly stejné možnosti jako jeho vlastní občané, pokud jde o vzdělání, lékařskou pomoc a sociální zabezpečení.

c) Sňatky mezi občany různých států

Zúčastněné státy budou příznivě a na základě humánních hledisek posuzovat žádosti o povolení vycestování nebo vstupu osob, které se rozhodly ke sňatku s občanem jiného zúčastněného státu.

Vystavování a vydávání dokumentů, jichž je zapotřebí k shora uvedeným účelům a k uzavírání sňatků, bude se uskutečňovat v souladu s ustanoveními přijatými pro spojování rodin.

Při vyřizování žádostí již oddaných manželů z různých zúčastněných států o to, aby jim i nezletilým dětem z jejich manželství bylo umožněno přesídlit do státu, v němž je jeden z nich normálně usazen, budou zúčastněné státy rovněž aplikovat ustanovení přijatá pro spojování rodin.

d) Cestování z osobních a profesionálních důvodů

Zúčastněné státy mají v úmyslu usnadňovat širší cestování svých občanů z osobních a profesionálních důvodů a za tímto účelem hodlají zejména:

 • postupně zjednodušovat a pružně vyřizovat formality pro vycestováni a vstup;
 • usnadňovat předpisy vztahující se na pohyb občanů jiného zúčastněného státu na jejich území s přihlédnutím k požadavkům bezpečnosti.

Budou usilovat o postupné snížení – tam, kde je to nutné – poplatků za víza a úřední cestovní dokumenty.

Mají v úmyslu prozkoumat v případě nutnosti prostředky k zdokonalení dvoustranné praxe konzulárních služeb, včetně právní a konzulární pomoci a – bude-li to potřebné – i uzavření mnohostranných a dvoustranných konzulárních konvencí nebo jiných příslušných úmluv a dohod.

Potvrzují, že náboženské kulty, instituce a organizace působící v rámci ústav zúčastněných států a jejich představitelé mohou ve sféře své činnosti uskutečňovat mezi sebou kontakty a setkání i vyměňovat si informace.

e) Zlepšování podmínek pro turismus na individuální a kolektivní základně

Zúčastněné státy jsou toho názoru, že turismus přispívá k úplnějšímu poznání života, kultury a dějin druhých zemí, k růstu vzájemného porozumění mezi národy; k zlepšení kontaktů i k širšímu využití volného času. Mají proto v úmyslu napomáhat rozvoji turismu na individuální i kolektivní základně, majíce při tom na zřeteli zejména:

napomáhat turistickým cestám do svých zemí podporou dosažení příslušných úlev, zjednodušení a urychlení při vyřizování nezbytných formalit vztahujících se k těmto cestám;

rozšiřovat na základě příslušných dohod a úmluv – tam, kde je to nezbytné – spolupráci zaměřenou na rozvoj turismu, majíce zejména na zřeteli z bilaterálního hlediska možné způsoby, jak zvýšit informovanost o cestování do druhých zemí, o přijímání a obsluze turistů i o jiných s tím spojených otázkách společného zájmu.

f) Setkání mezi mladými lidmi

Zúčastněné státy mají v úmyslu přispívat k rozvoji kontaktů a výměn mezi mladými lidmi, podporujíce:

 • rozšiřováni výměn a kontaktů na krátkodobé či dlouhodobé základně mezi pracující, odborně se připravující anebo studující mládeži prostřednictvím dvoustranných nebo mnohostranných dohod čí pravidelných programů ve všech případech, kde se to ukáže možným;
 • zkoumání prostřednictvím svých mládežnických organizaci možnosti dohod o formách mnohostranné mládežnické spolupráce;
 • dohody nebo pravidelné programy vztahující se k organizování studentských výměn, mezinárodních mládežnických seminářů, kursů odborné přípravy a studia cizích jazyků;
 • další rozvoj mládežnické turistiky a poskytování úlev odpovídajících tomuto cíli;
 • rozvíjení – tam, kde je to možné – výměn, kontaktů a spolupráce na dvoustranné a mnohostranné základně mezí jejich organizacemi, představujícími široký okruh pracující, odborně se připravující a studující mládeže;
 • v řadách mládeže vědomí významu dalšího rozvoje vzájemného porozumění, upevňování přátelských vztahů a důvěry mezi národy.

g) Sport

Za účelem rozšíření existujících styků a spolupráce v oblasti sportu zúčastněné státy budou podporovat vhodné kontakty a výměny, včetně sportovních setkání a soutěží všeho druhu, uskutečňování na základě platných mezinárodních pravidel, předpisů a praxe.

h) Rozšiřování kontaktů

V zájmu dalšího rozvoje kontaktů mezi státními institucemi a nevládními i společenskými organizacemi, včetně ženských, zúčastněné státy budou usnadňovat realizaci setkání, jakož i cest delegací, skupin a jednotlivců.

2. Informace

Zúčastněně státy,

 • vědomy si potřeby stále širších znalostí a pochopení nejrůznějších aspektů života druhých zúčastněných států, potvrzujíce příspěvek tohoto procesu k růstu důvěry mezi národy,
 • přejíce si s růstem vzájemného porozumění mezi zúčastněnými státy a s postupným zlepšením vztahů mezi nimi i nadále pokračovat v úsilí směřujícím k pokroku v této oblasti,
 • uznávajíce význam šíření informací z druhých zúčastněných států a lepšího seznámení s takovými informacemi,
 • zdůrazňujíce proto podstatnou a vlivnou úlohu tisku, rozhlasu, televize, filmu a tiskových agentur, jakož i novinářů pracujících v této oblasti,
 • stanoví si za cíl usnadňovat volnější a větší rozšiřování informací všeho druhu, podporovat spolupráci v oblasti informací a výměny informací s druhými zeměmi a zlepšovat podmínky, za nichž novináři jednoho ze zúčastněných států vykonávají svoji profesionální činnost v jiném zúčastněném státě, a
 • vyjadřují svůj záměr zejména:

a) Zlepšení šíření a výměny informací a přístupu k nim

(i) Ústní informace

 • Napomáhat rozšiřování ústních informací podporováním lekcí a přednáškových cest významných osobností a odborníků z druhých zúčastněných států, jakož i výměny názorů za kulatým stolem, na seminářích, sympoziích, letních kursech, kongresech a jiných dvoustranných a mnohostranných setkáních.

(ii) Tištěné informace

 • Napomáhat zlepšení rozšiřování novin a tiskovin, periodických i neperiodických, z druhých zúčastněných států na svém území.
  Za tímto účelem:
  • budou podněcovat své kompetentní firmy a organizace, aby uzavíraly smlouvy a dohody zaměřené na postupné zvyšování množství i počtu titulů novin a tiskovin dovážených z druhých zúčastněných států. V těchto smlouvách a dohodách budou zejména uvedeny podmínky co nejrychlejšího doručování, dále využívání normálních kanálů existujících v každé zemi pro rozšiřování jejich vlastních tiskovin a novin, jakož i formy a způsoby platby dohodnuté mezi stranami, jež umožní uskutečnění cílů, které tyto smlouvy a dohody sledují;
  • tam, kde se to ukáže nezbytným, budou přijímat příslušná opatření v zájmu dosažení výše jmenovaných cílů a ustanovení obsažených v těchto smlouvách a dohodách.
 • Přispívat k zlepšení přístupu veřejnosti k periodickým i neperiodickým tiskovinám dováženým na shora uvedených zásadách.
  Zejména budou:
  • podporovat zvýšení počtu míst, kde se budou tyto tiskoviny prodávat;
  • usnadňovat nabídku těchto periodických tiskovin v průběhu kongresů, konferenci, oficiálních návštěv a jiných mezinárodních akcí, jakož i turistům v průběhu turistické sezóny;
  • rozšiřovat možnosti předplatného na základě předpisů platných v každé zemi;
  • zlepšovat možnosti pro čtení a půjčování těchto tiskovin ve velkých veřejných knihovnách a jejich čítárnách, jakož i v univerzitních knihovnách.

Mají v úmyslu zlepšovat možnosti pro seznámení s bulletiny oficiálních informací, vydávanými diplomatickými zastupitelstvími a jimi rozšiřovanými na základě dohod přijatelných pro zainteresované strany.

(iii) Filmové, rozhlasové a televizní informace

 • Napomáhat zlepšení šíření filmových, rozhlasových a televizních informací.
  Za tímto účelem budou:
  • podporovat širší předvádění a vysílání rozmanitějších, na pásce zaznamenaných či zfilmovaných informací z druhých zúčastněných států, zobrazujících různé aspekty života v jejich zemích a získávaných na základě takových smluv anebo úmluv, které mohou být nezbytné mezi bezprostředně zainteresovanými organizacemi a firmami;
  • usnadňovat dovoz audiovizuálního záznamového materiálu z druhých zúčastněných států prostřednictvím kompetentních organizací a firem.

Zúčastněné státy zaznamenávají vzestup při šíření rozhlasových informací a vyjadřují naději, že tento proces bude pokračovat tak, aby to odpovídalo zájmům vzájemného pochopení mezi národy i cílům stanoveným touto konferencí.

b) Spolupráce v oblasti informací

Podporovat spolupráci v oblasti informací na základě krátkodobých a dlouhodobých smluv anebo úmluv.
Zejména budou:

 • napomáhat širší spolupráci mezi hromadnými sdělovacími prostředky, včetně tiskových agentur, jakož i mezi vydavatelstvími a nakladatelskými organizacemi;
 • napomáhat spolupráci mezi rozhlasovými a televizními organizacemi, státními i soukromými, národními i mezinárodními, zejména formou výměny přímých či zaznamenaných rozhlasových a televizních programů, jakož i koprodukce a společného vysílání těchto programů;
 • podporovat setkání a kontakty jak mezi novinářskými organizacemi, tak i mezi novináři zúčastněných států;
 • příznivě posuzovat možnosti dosažení dohod mezi periodickými tiskovinami, včetně novin, zúčastněných států o výměně článků a jejich zveřejňování;
 • podporovat výměnu technických informací, jakož i pořádání společných výzkumů a uskutečnění setkání odborníků za účelem výměny zkušeností a názorů v oblasti tisku, rozhlasu a televize.

c) Zlepšení podmínek pro práci novinářů

Zúčastněné státy, usilujíce o zlepšení podmínek, za nichž novináři jednoho ze zúčastněných států vykonávají svoji profesionální činnost v jiném zúčastněném státě, majíce v úmyslu zejména:

 • posuzovat v příznivém duchu a během vhodné i přiměřená lhůty žádost novinářů o vydání víz;
 • udělovat dlouhodobě akreditovaným novinářům zúčastněných států na základě dohod mnohorázová vstupní a výjezdová víza na určitou dobu;
 • usnadňovat akreditovaným novinářům zúčastněných států udělení povolení k pobytu v zemi jejich dočasného působení, a jestliže a kdy to bude nezbytné, i jiných jim potřebných úředních dokumentů;
 • ulehčovat na zásadách reciprocity formality při cestách novinářů zúčastněných států po zemi, v níž vykonávají svoji profesionální činnost, a postupně poskytovat větší možnosti takových cest při respektování předpisů, vztahujících se na existenci oblastí uzavřených z důvodů bezpečnosti;
 • zabezpečovat, aby se na žádosti těchto novinářů o podobné cesty odpovídalo podle možnosti rychle s přihlédnutím k časovému faktoru žádosti;
 • poskytnout novinářům zúčastněných států větší možnosti osobního kontaktu s jejich informačními zdroji, včetně oficiálních organizací a institucí;
 • poskytovat novinářům zúčastněných států právo na dovoz – pouze za podmínky, že bude opět vyvezeno – technického zařízení (fotografického, filmového, magnetofonového, rozhlasového a televizního), nezbytného k výkonu jejich profesionální činnosti;
 • umožňovat novinářům druhých zúčastněných států, ať již dlouhodobě anebo krátkodobě akreditovaným, předávat kompletně obvyklým způsobem a rychle prostřednictvím zúčastněnými státy uznávaných spojů do informačních orgánů, které zastupují, výsledky jejich profesionální činnosti, včetně magnetofonových záznamů a nevyvolaných filmů, za účelem jejich publikování anebo vysílání v rozhlase či televizi.

Zúčastněné státy potvrzují, že novináři nemohou být za svou zákonně vykonávanou profesionální činnost vyhoštěni ani jiným způsobem trestáni. Dojde-li k vyhoštění akreditovaného novináře, bude o důvodech takového postupu informován a může si podat žádost o přešetření svého případu.

3. Spolupráce a výměny v oblasti kultury

...

4. Spolupráce a výměny v oblasti vzdělání

...

Závěrečná ustanovení

...

Helsinky, 1. srpna 1975[Akt. známka (jako ve škole): 0 / Počet hlasů: 0] 1 2 3 4 5

Celý článek | Autor: administrator | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek

červené návěští   Hlavní zprávy červený nadpis

zelené návěští   Novinky zelený nadpis
16.04.2018: Letní univerzita Evropské levice 2018
Letní univerzita EL se koná ve dnech 11. aľ 15. července 2018 ve Vídni pod mottem "Dialog pro pokrok v Evropě. 200 let od narození Karla Marxe, 100 let od konce 1. světové války. Bliľąí informace o účastnickém poplatku a registrační formulář jsou k dispozici na stránkách Evropské levice.

16.06.2017: Opět útoky spamovacích robotů
Doąlo k opakovaným útokům robotů sázejících do komentářů texty s podivnými "inzeráty" (podle vąech známek činskými). Jen poslední dvě dávky představovaly více neľ 200 těchto pseudokomentářů, které maľeme. bahis siteleri

16.06.2017: Někdo/něco zde krade ľ a ą?
V uplynulých dnech doąlo k technické závadě, v jejímľ důsledku se "beze stop" z některých článků (ale i z větąiny komentářů) ztratila vąechna písmena "ľ" a "ą" (nebo jenom jejich emosčást). Za závadu se omlouváme a na jejím odstranění pracujeme (zatím pátráním po příčině).

09.05.2017: Pietní akt na Oląanech
Jako kaľdoročně, i letos poloľila 9. 5. v 9 hodin delegace zástupců CV SDS a výboru praľské organizace SDS květiny k památníku padlých rudoarmějců na oląanském hřbitově. Při té přileľitosti jsme pietně vzpomněli i padlých daląích armád (včetně československé), kteří jsou na Oląanech uloľeni.

červené návěští   Anketa červený nadpis
V současnosti rozvířil hladinu návrh přijmout do ČR 50 syrských válečných sirotků. Co si o něm myslíte?

V Sýrii ani ľádní váleční sirotci nejsou.
1488 (1488 hl.)
Nebrat! Jeątě by nás podřezávali.
1093 (1093 hl.)
Konečně někdo uvaľující lidsky.
966 (966 hl.)
A» se kaľdý stará o sebe, nic nám do nich není.
725 (725 hl.)
Je to sice politikum, ale krok správným směrem.
1310 (1310 hl.)
Raději bychom měli zvýąit svou ostudně nízkou rozvojovou pomoc.
914 (914 hl.)
Prohnilý humanismus !!
715 (715 hl.)

Celkem hlasovalo: 7211


zelené návěští   Vyhledávání zelený nadpis


na nových stránkách

Rozšířené vyhledávání
Tématické skupiny
Seznam autorů


Google

web
sds.cz
blisty.cz
bbc.co.uk

zelené návěští   Vaąe komentáře zelený nadpis
[15.05.2018 19:15:23]
josef mikovec
Bohumír ©meral - Mučedník ztracených a vysněných příleľitostí http://www.novarepublika.cz/2018/0 5/frantisek-ferdinand-s ...

[15.05.2018 18:54:53]
josef mikovec
Zde jest zkuąební kámen, na němľ se dokáľe, zdali jsme opravdu v dost zralí, dost socialističtí, abychom opravdu stali se v Rako ...

[21.03.2018 17:10:12]
n
Snad se něco doví,!

[19.11.2016 10:28:45]
l&s
Doplnění k Peroutkovi - Zemanův projev byl míněn dobře, bohuľel se v něm dopustil dehonestujícího přeąlapu, kdyľ prohlásil, ľe Per ...

[27.02.2016 10:01:56]
l&s
Článek pana Bělohradského není k dispozici, tak jen pár postřehů k této stati. Paní Neudorflová sice správně píše, že je chyba, k ...

[28.10.2015 09:08:14]
-ik
Dobrý den pane ©lemendo! To, co jste napsal, je konstatování stavu. A co navrhujete jako pokus o naznačení cesty? Já mysl ...

[04.09.2015 14:20:12]
n
Samozřejmě, ľe jiľ těąím na shromáľdění, jako posledně na Václaváku. Doufám, ľe nebude chybět pán ©afr, kterého tímto srdečně zvu. ...

[13.08.2015 13:11:01]
n
SDS leží v žaludku tomu zoufalému tapetáři, takže je moc známá a okolí se musí postarat o její prosazení. Prohra s US a tím i se s ...

[13.08.2015 01:44:03]
-ik
Jestli že se mi zdá, že militantní skupiny dosahují lepších výsledků, měl byc se podívat na sebe, zda nepracuji špatně. Oni mohou ...

[08.06.2015 21:05:37]
-ik
"význam evropské levice pro vývoj ve světě a její podíl na jeho spoluutváření (globalizace, přenos zkušeností z jiných čá ...

[25.05.2015 14:58:27]
n
Lidstvo v rozvinutých zemích a tím myslím i naąi zemi, jiľ dosáhli hranic daląího materiálního pokroku a jeho daląí zvyąování je n ...

[25.05.2015 08:21:23]
l&s
"Proč se myšlenka lidové fronty boje proti fašismu prosadila v našem hnutí, až když bylo fakticky pozdě? Bylo vůbec možné, ab ...

[13.05.2015 09:45:10]
Milan Neubert
-iku, napsal jste víc věcí, s řadou souhlasím. Jednu námitku ale mám: dospěli jsme k závěru, že virtuální diskuse na webu nebo na ...

[10.05.2015 23:25:51]
-ik
Mám pocit, pane Neuberte, že jste se o kontakt s lidmi ani moc nesnažil. Diskuse na stránkách SDS je nulová. A i v minulosti jst ...

[06.05.2015 10:38:48]
n
Vítám tapetáře. Čest tvoji práci. Podle množství zbytečné práce opravdu stojíš ...


Teze programu SDS
Teze programu SDS

Bahisikayet.com Extrabet Deneme bonusu Denemebonusuz.com

Deneme Bonus Veren Bahis Siteleri 2022

en iyi bahis siteleri

jetbahis-girisi.com

Rexbet-girisi.com

hovarda-girisi.com

mobilbahis giris

sekabet guncel adres

asyabahis guncel adres

Maltcasino

pinbahiskayit.com

Tyto stránky byly vytvořen prostřednictvím redakčního systému phpRS.