Spirocykličnost dějin a globální krize socialismu

(se zvláštním zřetelem k souvztažnosti územní integrace a dezintegrace mocenských systémů)

Jozef Mečiar

Anotace

Obsahem článku je konfrontace globální krize socialismu s dialekticko-materialistickým schématem spirocykličnosti dějin, a to na základě srovnání dosavadního geopolitického vývoje socialismu s vývojem všech ostatních dosavadních společenských řádů až do nejaktuálnější současnosti. Výsledkem je dílčí modifikace tohoto schématu především ve smyslu odstraněním jeho nedialektických deformací, které se dostaly do logického rozporu s konfrontovanými skutečnostmi. Podstatou této dílčí modifikace je aplikací zákona negace negace (“rozfázování”) i na vývoj forem mocenských systémů obecně a socialismu zvlášť.

10 klíčových slov

spirocykličnost, moc, geopolitika, historie, geografie, souvztažnost, území, integrace, dezintegrace, socialismus,

Článek převzat z časopisu Marathon, čísla 3/2003 a 4/2003 (březen a květen 2003)


Poznámka editora (Marathon):

Vzhledem k tomu, že se autor odvolává na svou původní monografii v rozsahu 150 stran a že se nám nepodařilo obrázky, na které se autor v textu odkazuje, převést do našeho formátu, uvádíme ještě před uveřejněním první části jeho pojednání základní informace o jeho původní práci:

Mečiar, J.: Spirocykličnost mocenských systémů a souvztažnost jejich územní integrace a dezintegrace. (Spisy PdF MU 84.) Brno: Masarykova univerzita. 175 s. ISBN 80-210-2938-2 Informace: 175 stran formátu A4 K objednání na adrese: Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity Prodejna literatury Poříčí 9, 639 00 Brno Tel.: 543129550, Fax: 543129109 IČO: 62179012 DIČ: 293-410203416, cena 275,- Kč.

Anotace: Na základě zhodnocení lidské společnosti od nejstarších dob do bezprostřední současnosti se práce snaží objasnit podstatu spirocyklických změn nejen typů, ale především forem mocenských systémů a jejich územních aspektů. A to jak v celosvětovém pohledu, tak z hlediska území České a Slovenské republiky, včetně nejaktuálnějších tendencí jejich začleňování do základních evropských mocenských struktur.

10 slov: geografie, politika, geopolitika, spirocykličnost, moc, systémy, souvztažnost, území, integrace, dezintegrace.


Z posudků na monografii (geografů i filozofů):

Prof. Dr. J. Demek, DrSc.: Studie je orginální politicko-geografickou analýzou současných procesů vývoje světového systému v minulosti a současnosti a územních projevů politické moci, vycházející ze světového proudu radikální geografie. V praxi může sloužit k orientování procesu integrace Česka do sjednocené Evropy...

M. Formánek, CSc.: Autor zaujímá principiální vědecké stanovisko, které je v dané situaci nejen projevem vědecké solidnosti, ale i odvahy. ... Autorovi lze k vědeckému výkonu jen blahopřát.

Prof. Dr. P. Chalupa, CSc.: Autor vytváří orginální metodiku a schéma společenského vývoje. ... do značné míry ojedinělá publikace na našem trhu vyvolá značnou odezvu v široké geografické vyřejnosti.

Prof. Dr. K. Ivanička, DrSc.: Autor jasne vyzdvihuje demokratický a humanistický prístup ...v duchu najlepších českých tradícií. ... Práca je prínosom do diskusie o smerovaní vývoja našej civilizácie.

Doc. RNDr. P. Šindler, CSc.: Monografie má vědecký charakter... Řeší nesporně společensky aktuální téma. Citlivě a přesně postupuje od obecných metodologických problémů a teoretických východisek ke konkrétnímu řešení... a dává vyčerpávající odpověď na stanovené cíle.

Prof. PhDr. L. Tošenovský, CSc.: Monografie je plodem seriozního speciálního vědeckého bádání, a to hlavně v oboru politické geografie, ... autor se však také obírá filozofickou problematikou. Přitom přináší též nové poznatky, např. ten o obdobné, snad přímo analogické fázovitosti všech ekonomickospolečenských formací... V této své víceoborové, v jádře však politickogeografické monografii, autor formuloval svůj důležitý nový poznatek, cum grano salis “objev”.


OBSAH:

I. Úvodem

II. Formulace základního problému

III. “Dialekticko-materialistické” schéma dějin

III.1. Stručná charakteristika schématu

III.2. Nedialektická deformace schématu

III.3. Problém verifikace schématu

IV. “Spirocyklické” schéma dějin

V. Spirocykličnost mocenských systémů

VI. Souvztažnost územní integrace a dezintegrace politické moci

VI.1. Spirocyklická souvztažnost územní integrace a dezintegrace politické moci

VI.1.1. Prostorová asynchronnost a synchronizace spirocykličnosti mocenských systémů

VI.1.2. Spirocykličnost územní integrace a dezintegrace politické moci

VI.1.3. Interakční vyrovnávání globálního vývoje lidstva

VI.1.4. Interakční urychlování globálního vývoje lidstva

VI.2. Koexistenční souvztažnost územní integrace a dezintegrace mocenských systémů

VI.2.1. Vztah koexistence mocenských systémů a koexistence jejich územní integrace a dezintegrace

VI.2.2. Tři dimenze souvztažnosti územní integrace a dezintegrace mocenských systémů

VI.3. Spirocyklická souvztažnost přírodních, společenských a správních regionů

VII. Spirocyklické schéma dějin a Česká republika

VIII. Základní závěry

IX. Literatura

Resumé

Summary


Kontakt na autora:

RNDr. Jozef Mečiar

Katedra geografie Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity
Poříčí 9, 639 00 Brno

tel.: 543 129 273, 543 129 220
e-mail: 2039@mail.muni.cz