Základní (dlouhodobý) program ČSSD (verze 6)

Autor: administrator <secret(at)sds.cz>, Téma: 04. Kolektivní práce, Zdroj: ČSSD, Vydáno dne: 29. 01. 2005

Otevřenost novým výzvám - věrnost tradici
Návrh textu - verze 6 - po rozšířeném zasedání ÚVV ČSSD k programovým otázkám 29. 1. 2005 včetně závěrů z diskuse.

1. Kdo jsme a kam směřujeme

1.1. Historické kořeny a zásady sociální demokracie

1.2. Základní sociálnědemokratické hodnoty

1.2.1. Humanismus

1.2.2. Demokracie

1.2.3. Trvale udržitelný rozvoj

1.2.4. Svoboda a odpovědnost

1.2.5. Rovnost všech lidí v důstojnosti, svobodě a právech

1.2.6. Solidarita

1.2.7. Sociální spravedlnost

1.3. Cíle sociální demokracie v současném světě

1.3.1. Člověk jako cíl a lidský potenciál jako zdroj rozvoje společnosti

1.3.2. Společnost vzdělání, spoluúčasti, solidarity a ekologické citlivosti

1.3.3. Sociálně a ekologicky orientované tržní hospodářství

1.3.4. Globální spravedlnost a odpovědnost

2. Stav české společnosti a strategické směry programu ČSSD

2.1. Transformace české společnosti po listopadu 1989

2.2. Společenská krize let 1996-98, nástup ČSSD do vlády a její dosavadní výsledky

2.3. Hlavní strategické směry našeho dlouhodobého programového výhledu

3. Jaký svět chceme vytvářet: Od současného nadnárodního řádu ke globální spravedlnosti

3.1. Zhodnocení současného nadnárodního uspořádání

3.1.1. Ekonomický a sociální deficit

Rozpor mezi liberalizací a monopolizací trhů

Dvojí metr liberalizace

Nerovnoměrný vývoj znalostní revoluce

Ekonomická globalizace versus sociální stát

3.1.2. Politický a multikulturní deficit

3.1.3. Ekologický deficit

3.1.4. Bezpečnostní a obranný deficit

3.2. Vize globální spravedlnosti

Rekonstrukce sociálního státu v globálním věku

3.2.1. Prosperita a sociální spravedlnost

3.2.2. Globální vládnutí a multikulturní řád

3.2.3. Životní prostředí a udržitelný rozvoj

3.2.4. Multilaterální svět

4. Jakou Evropu spoluvytváříme: Projekt evropské spravedlnosti

Co přinesla Evropská unie Evropanům

Co znamená pro Českou republiku členství v Evropské unii

4.1. Sociální spravedlnost a konkurenceschopnost

4.2. Demokratický a multikulturní řád

4.3. Životní prostředí a udržitelný rozvoj

4.4. Zahraniční, bezpečnostní a obranná politika

5. Demokratizace státu, svoboda, zúčastněnost a odpovědnost

5.1. Demokracii považujeme za řád svobody

5.1.1. Hodnoty svobody a důstojnosti člověka

5.1.2. Dějinná zkušenost ČSSD popírá tezi o přímé závislosti tržní ekonomiky a demokracie

5.1.3. Ústavní instituce a právní řád

5.2. Krajské a obecní samosprávy

5.3. Zastupitelská demokracie a občanská součinnost

5.4. Státní správa

5.5. Demokracie jako diskuse

5.6. Ochrana života, svobody a vlastnictví

Ochrana demokracie

5.7. Stát, politické strany a občanská sdružení

5.8. ČSSD se hlásí k osvícenské tradici organického sepětí svobody člověka se vzdělaností a mravností

5.9. Lidská práva

5.9.1. Rovnost mužů a žen

5.9.2. Lidská práva a politická integrace

5.9.3. Univerzalizace lidských práv

6. Rozvoj solidární a sociálně spravedlivé společnosti

6.1. Sociální práva a sociální stát

6.1.1. Zaměstnanost, ochrana práce, sociální dialog, mzdy a příjmy

6.1.2. Bezpečí rodiny a populační vývoj

6.1.3. Sociální zabezpečení

6.1.4. Migrace, migrační politika

6.2. Bydlení

6.3. Rozvoj moderního systému zdravotní péče

6.3.1 Základní východiska

6.3.2. Cíle

7. Sociálnětržní a ekologicky zodpovědná ekonomika

7.1. Aktivní hospodářská politika

7.2. Rozvoj zemědělství a venkova

7.3. Fiskální a daňová politika

7.4. Ekonomická moc musí podléhat demokratické kontrole

7.5. Privatizace a kultivace podnikání

8. Společnost přátelská k životnímu prostředí

9. Společnost vzdělání, vědy a informací

9.1. Naše cíle a přístupy k vzdělávání a výchově

9.2. Součásti vzdělávací soustavy v systému celoživotního vzdělávání a jejich specifika

9.2.1. Předškolní vzdělávání

9.2.2. Základní vzdělávání

9.2.3. Střední všeobecné a odborné vzdělávání

9.2.4. Vyšší odborné a vysokoškolské vzdělávání

9.2.5. Další vzdělávání

9.3. Učitel

9.4. Volný čas mládeže

9.5. Tělovýchova, sport a turistika

9.6. Věda jako klíčový nástroj rozvoje společnosti vzdělání

9.7. Informační společnost – nástroj budování společnosti vzdělání, spoluúčasti a solidarity

9.7.1. Rozšíření možností a forem spoluúčasti v ekonomice i ve veřejné správě

9.7.2. Ochrana osobní identity, ochrana osobnosti

9.7.3. Právo na informace

9.7.4. Člověk – cíl i zdroj rozvoje informační společnosti

10. Společnost globální i národní kultury

10.1. Nezastupitelnost kultury pro rozvoj plnohodnotného života společnosti i jedince

10.1.1. Kultura věc veřejná

10.1.2. Kultura a svoboda

10.1.3. Kulturní dědictví

10.1.4. Regionalismus

10.1.5. Instituce občanské společnosti a rozvoj kultury

10.2. Kvalitní mediální kultura – východisko z krize?

10.2.1. Důsledky informatizace společnosti

10.2.2. Digitalizace a kulturní dědictví

10.2.3. Nebezpečí mediální indoktrinace

10.2.4. Ochrana nestrannosti veřejnoprávních medií

10.2.5. Volný čas

10.3. Sebereflexe kultury jako východisko kultivace kultury samé


Závěr

Sebelepší politický program se míjí cílem, pokud opomíjí trendy vznikající a prosazující se mimo vlastní oblast politiky, zejména v ekonomice. Proto jsme za východisko základního (dlouhodobého) programu ČSSD zvolili průběh informační revoluce, nezadržitelnou globalizaci světových ekonomických i sociálních poměrů a konečně předpoklad, že v rodícím se multipolárním světě bude hrát významnou roli Evropské unie, v níž prosazujeme aktivní členství ČR.

Lidstvo dnes svádí dosud nevídaný boj s časem, který však není předem ztracen. Globalizace i některé trendy spjaté s rozvojem informační společnosti hrozí, ale současně nabízí i prostředky ke zvládnutí hrozeb. Budoucnost světa závisí hlavně na tom, zda se včas vytvoří politicko mocenské struktury a mezinárodně právní postupy, dostačující k řešení tohoto úkolu. Pochopí-li levice u nás, v Evropě i ve světě dějinnou situaci a vezme ji za východisko své politiky, dokáže hledat – a díky svému internacionalismu – i nacházet na všech kontinentech a ve všech kulturách sociální síly schopné a ochotné účinně spolupracovat na díle globální solidarity a společné záchrany.

Věrna tradici svých průkopníků ze století předminulého a bojovníků za svobodu, demokracii a humánní rozvoj společnosti ze století právě minulého bude ČSSD i nadále platným členem evropského týmu socialistických a sociálnědemokratických stran, jednoho z nejdůležitějších účastníků zápasu o zlidštění světa nynějších i budoucích generací. Víme, že musíme i v politické práci držet krok se změnami světa éry globalizace, krize životního prostředí, sociálních krizí, etnických krizí a převratných informačních technologií, zbavovat se již nefunkčních, ale o to více vžitých návyků. Postavení moderní strany v moderní společnosti to vyžaduje.

To vše nebude lehké, ale své odpovědnosti dostojíme!