logo SDS
Dnešní datum: 05. 06. 2023   | Hlavní stránka | Tématické skupiny | Seznam rubrik | Download |  
zelené návěští   Hlavní menu zelený nadpis
Hlavní stránka
Kdo jsme - něco o SDS
Stanoviska SDS
Tiskové zprávy SDS
International
Staré stránky SDS

Ankety
Download
TOP 50
Tématické skupiny
Seznam rubrik (témat)

červené návěští   Rubriky červený nadpis

zelené návěští   Čtenář zelený nadpis

Jméno (přezdívka)
Heslo


Úprava osobního účtu

červené návěští   Evropská levice červený nadpis


Na web SEL

Manifest SEL
Čtěte o SEL u nás


zelené návěští   Nejčtenějąí/rok zelený nadpis

Neexistují vhodná data!


červené návěští   SDS červený nadpis
Strana demokratického socialismu
Přípotoční 869/19
101 00 Praha 10
Návątěvy po předchozí dohodě
tel.:
(420) 608 630 506
(420) 608 181 054
(420) 728 074 253 (nejlépe SMS)
Bankovní spojení - transparentní účet pro příjem darů: 2101181284/2010
Případné dárce žľádáme, aby ve "zprávě pro příjemce" uvedli účel daru, např.: "příspěvek na činnost SDS" a identifikovali se jménem a příjmením. Děkujeme.
secret@sds.cz
(c) SDS

Kanál RSS

TOPlist

zelené návěští   Interní statistika zelený nadpis
Denni
Max. 35
Prům. 22.7
21 denni
Max. 647
Prům. 458.8

Nyní si čte web : 74 uživ.

10. Části knih a dalších textů

* 2. kapitola DDP ČSSD

Vydáno dne 29. 01. 2005 (6968 přečtení)

Dlouhodobý program ČSSD - verze 6

2. Stav české společnosti a strategické směry programu ČSSD

2.1. Transformace české společnosti po listopadu 1989

Českou společnost postavily dějiny po r. 1989 před úkol vypořádat se s náročnými transformačními proměnami. ČSSD se podílela na těchto procesech a vytvářela své pojetí transformace.

Zvládnutí takového procesu bylo a je obtížné i proto, že chyběly úspěšné zahraniční vzory, kapitálové i kvalifikační zdroje, které ho mohly usnadnit. Zlomovým obdobím byl r. 1992, kdy nastal posun politického těžiště doprava a nové mocenské elity, které se na jaře 1990 postavily do čela těchto přeměn, nekriticky přijaly strategii transformace, založenou na maximální liberalizaci, co nejrychlejší privatizaci a přísně restriktivní rozpočtové a peněžní politice. Přitom – kromě několika obecných formulí – nebyly s to vypracovat dlouhodobější politickou a společensko-transformační koncepci svého postupu. Tato bezkoncepčnost usnadnila vznik silné a vlivné vrstvy nových kořistníků, na nějž společnost reagovala nespokojeností, která je dodnes zdrojem mnoha potíží a bolestí.

Navíc v sobě „koncepční bezkoncepčnost“ konzervativně-liberální pravice, která prováděla transformační proces po svém, nesla rysy nesnášenlivosti k jakékoliv kritice, stálého zdůrazňovaní diferenciace na vítěze a poražené a měla výrazný podíl na rozbití Československa, které bylo selháním polistopadového demokratického vývoje a postavilo českou společnost před obtížný a nečekaný úkol, žít a rozvíjet se v rámci zcela nového státního útvaru – České republiky.

Pravice, která mezi lety 1992-7 bez zábran prosazovala svou, postupně vytvořila vršící se bariéru omylů, chyb a obtíží, jež nezadržitelně vedly naši zem do celkové stagnace. Specifickou roli v tom sehrála i většina medií, která se vzdala své proklamované aspirace na nezávislost a stala se alternativním aktérem pravicového vývoje.

Pravicové vlády odmítaly přijmout hospodářskou politiku státu, zaměřenou na podporu zvyšování konkurenční způsobilosti tehdy podkapitalizovaných podniků, strádajících pod břemenem předčasné liberalizace ekonomiky vůči zahraničí. Nesprávnou se ukázala zejména představa většiny pravicových ekonomů, že privatizaci ekonomických subjektů je třeba provést naráz, „jedním skokem přes propast“, a to i za tu cenu, že se uskuteční bez nezbytného právního rámce. Kupónovou privatizaci, která byla už sama o sobě krutým omylem, provázel i rozsáhlý přímý prodej podniků na bankovní úvěr, o kterém se často už předem vědělo, že nemůže být včas a zplna splacen. To vše, spolu s už zmíněným rozvratem bezpečnostních a soudních institucí a funkcí, ale i s jinými omyly, vyvolalo vlnu korupce, dosahující ohromujících rozměrů .

To, jakož i nechuť pravicových vlád dát společnosti možnost spolurozhodovat referendem o klíčových otázkách budoucnosti, vyvolalo vlnu narůstající občanské apatie. Národu byly vnucovány i takové skutečnosti, vůči kterým se zdvihal živelný odpor, pocity odcizení a nespokojenosti. Konzumní euforie parazitní vrstvy zbohatlických tunelářů kontrastovala s potížemi, jimž byla vystavena většina ostatních občanů.

Od počátku transformace se začaly ozývat ze strany sociální demokracie stále sílící varovné hlasy, ale média jim neposkytla prostor a až na několik výjimek nadále glorifikovala pravicovou politiku jako jedinou možnou cestu transformace.

2.2. Společenská krize let 1996-98, nástup ČSSD do vlády a její dosavadní výsledky

Ideologie „jediné správné cesty“ odpuzovala – stejně jako před listopadem 1989 – stále více lidí, zvláště když narůstající hospodářské problémy přerostly v krizi, zatímco okolní země prožívaly vzestup. Hospodářská krize vyústila do politické a obě se v letech 1996-98 propojily do krize celospolečenské. Ta oslabila pozici pravice a vedla ke vzrůstu důvěry občanů k ČSSD.

Sociální demokracie zpracovala a předložila veřejnosti už v r. 1997 komplexní program překonání této krize a řadu opatření směřujících k dovršení transformace. Ve volbách do sněmovny v r. 1998 pro něj získala podporu takřka dvou milionů (32,31 %) voličů.

Podmínky, za nichž ČSSD převzala vládní odpovědnost, nebyly zvlášť příznivé. Její menšinová vláda měla k dispozici jen skrovný deficitní rozpočet. Navíc právě v této době dozrála kritická situace řady našich největších podniků a zejména bank, která hrozila rozvrátit stabilitu celé ekonomiky a vyvolat další vlnu jejího poklesu. V rozporu s původním záměrem nezbylo než narychlo a nemalými prostředky uhasit tento požár krizové recidivy a usměrnit k jejímu řešení nemalou část zdrojů, s nimiž vláda původně počítala pro naplňování svých klíčových programových cílů, zejména v oblasti školství, bytových, sociálních aj. programů. Vláda navíc plnila své úkoly v nepříznivé mediální atmosféře, kdy takřka všechny sdělovací prostředky – včetně veřejnoprávních – rozpoutaly proti nástupu naší vlády kampaň, někdy až nenávistnou.

Pravicová většina parlamentu navíc vládě ČSSD zablokovala řadu klíčových norem (zejména zákon o zavedení majetkových přiznání), bez nichž mohla jen s obtížemi zahájit akci Čisté ruce, namířenou proti minulé ekonomické kriminalitě.To nás velmi poškodilo, protože na její výsledky celá společnost netrpělivě čekala. Tímto krokem česká pravice udělala tlustou čáru za privatizačním rozkrádáním a legalizovala tak kořist tunelářů, etablovala novou vrstvu mafiánských zbohatlíků, jejíž beztrestná existence podrývala základy společenské morálky a společenského konsensu. Nakonec však ani tím se jí nepodařilo zabránit postihu alespoň části viníků.

Přes všechny potíže se podařilo uskutečnit podstatnou část našeho programu.

 • Obhájili jsme – a v mnohém i posílili – principy solidarity a sociálních jistot a ubránili základní sloupy sociálního státu před náporem pravice.
 • Zahájili jsme obtížný proces revitalizace klíčových podniků a stabilizace bankovního sektoru, což nám umožnilo zastavit růst nezaměstnanosti.
 • Usnadnili jsme vstup zahraničního investičního kapitálu, který podstatně zvýšil a rozšířil moderní výroby, přispěli k vzestupu vývozu, a tím jsme i začali postupně zlepšovat pasivní obchodní bilanci.
 • Vypracovali jsme programy, které v rámci možností podpořily malé a střední podniky a zmírnili finanční krizi našeho zemědělství.
 • Zastavili jsme pokles ekonomiky, posílili stabilitu měny, redukovali inflaci, oživili kapitálový trh a vytvořili předpoklady pro obnovení růstu bytové výstavby.
 • Zreorganizovali a stabilizovali jsme vládní legislativu a začali soustavnou práci na reformě všech podstatných zákoníků a dalších zákonů potřebných pro stabilizaci a zlepšení funkcí státní správy a soudnictví.
 • Posílili jsme práva občanů na ochranu před státní byrokracií zřízením funkce ochránce lidských práv (ombudsmana).
 • Prosadili jsme důraznější a koncepčně vyhraněnou energetickou i ekologickou politiku a udrželi stabilitu našeho zdravotnictví.
 • Posílili jsme investice do vědy a výzkumu, zahájili proces diskuse o školské reformě a celoživotním vzdělávání.
 • Položili jsme základy pro prohloubení demokracie prosazením vzniku krajských orgánů, učinili jsme kroky k reformě veřejné správy a stabilizaci státního aparátu.
 • Překonali jsme zaostávání ČR v otázce vstupu do EU a dostali jsme ji opět do první řady uchazečů o přijetí.

Přes tyto a další úspěchy se však ukazuje, že rozsah, složitost a obtížnost transformačního období i důsledky konzervativně liberalistické strategie transformace jsou větší, než aby je bylo možno plně zvládnout v časovém rámci jednoho volebního období. Proto jsme vypracovali dlouhodobý programový výhled, který určuje základní směry naší strategie pro budoucnost.

2.3. Hlavní strategické směry našeho dlouhodobého programového výhledu

Především je třeba zvládnout výzvy globalizace, zahájené novou érou digitálně-informační revoluce, se všemi jejími nepominutelnými civilizačními důsledky, od nadějí po hrozby, ve smyslu rozšíření prostoru pro naše humanistické cíle.

Druhým naším strategickým cílem je začlenit ČR do EU jako její plnoprávnou, rozvinutou a stabilní součást. Toto začlenění nechápeme na rozdíl od konzervativců a liberálů jen jako vstup do největšího jednotného trhu světa, který by zabezpečil ČR ekonomickou stabilitu a potřebný růst, ale i jako účast na jedinečném procesu dobrovolného demokratického a mírového vytváření společenství evropských států.

Proto budeme spolu s ostatními evropskými sociálnědemokratickými a socialistickými stranami usilovat, aby se spolu s ekologicky orientovaným sociálnětržním hospodářstvím a vědeckým rozvojem postupně a soustavně uskutečňovala i politika plné zaměstnanosti, byl realizován kodex sociálních práv a jistot, systémy celoživotního vzdělávání, rozvoje kvartérního sektoru a cílevědomá přistěhovalecká politika spojená s bojem proti nacionalismu a xenofobii.

V organické jednotě s oběma předchozími záměry vytyčujeme i svůj třetí strategický cíl, směřující k dovršení transformačních proměn a rozvinutí nové éry solidárně humánního trvale udržitelného rozvoje naší země. Směry a cíle této politiky podrobně rozvíjíme v následujících kapitolách tohoto programového dokumentu. Jde v ní o:

 1. další demokratizaci našeho státu rozvíjením svobody, zúčastněnosti a odpovědnosti,
 2. vytváření solidární a sociálně spravedlivé společnosti,
 3. rozvoj moderní sociálně tržní a ekologicky zodpovědné ekonomiky a společnosti, společnosti informací, vědy, vzdělávání a rozvinuté osobité národní kultury.

Dosahováním těchto cílů chceme obnovit a dále rozvinout i některé pozitivní a specifické tradice a rysy českého národního charakteru, jejichž zdroje sahají až k dobám vzniku českého státu, reformace, osvícenství a národního obrození. Máme na mysli zejména českou pracovitost, houževnatost, schopnost a ochotu k inovacím, cit pro společenskou rovnost a poctivost, vůli k občanské zralosti a nechuť k jakémukoliv násilí a extremismu.

V kritických okamžicích historie český národ dovedl prokázat jednotu, vysoké morální kvality, obětavost a solidaritu, ale i rozvážné jednání. Nikdy mu nebyl cizí smysl pro stabilitu rodiny, originalitu vlastní kultury a vážnosti ke škole a vzdělávání.

Program směřuje k tomu, abychom tyto naše tradiční národní vlastnosti nejen oživili, ale i modernizovali jejich projevy tak, abychom byli schopni přidat do nově se tvořícího evropanství i náš český nezanedbatelný přínos.

K obsahu Dlouhodobého programu ČSSD - verze 6


Související články:
(ČR - politika obecně)

Vzpomínka Ondřeje Neffa (10.05.2016)
Slovo o pluku Hamáčkově (28.11.2014)
Ještě Amazon a demokracie "po brněnsku" (či po "jihomoravsku"?) (24.03.2014)
Amazon a demokracie - jak Brno! (20.03.2014)
K hlasování o důvěře Rusnokově vládě (07.08.2013)
Druhé kolo rozhoduje! (18.10.2012)
Mimoparlamentní levice v Politickém spektru (13.04.2012)
Otázky (11.04.2012)
Hierarchie zpupnosti (27.03.2012)
"V této chvíli nevím a tak vám ani neodpovím ..." aneb "I obráceně !" (11.02.2012)
Místo nekrologu ... (21.12.2011)
Parlamentní obstrukce v Politickém spektru (21.11.2011)
SPaS za těch pár měsíců udělal hodně práce (25.10.2011)
Čekání na Jánošíka, nebo Kozinu? (24.06.2010)
Co bylo ukradeno, mělo by být vráceno! (27.05.2010)
Politické spektrum se zástupcem SDS (11.01.2010)
Na levici jednotně? (15.09.2009)
Bez žalobce není soudce? (07.09.2009)
Den poté (26.03.2009)
To jsem zvědav (11.09.2008)
Minulost změnit nemůžeme, ale můžeme a musíme se z ní poučit (19.05.2008)
O pocitu ponížení a nezamýšleném účinku (10.04.2008)
Citát pro tento den aneb život tropí hlouposti (15.02.2008)
Příspěvky vyplacené politickým stranám a hnutím v roce 2007 (14.02.2008)
Volební řád pro volby konané Poslaneckou sněmovnou a pro nominace vyžadující souhlas Poslanecké sněmovny (08.02.2008)
Novoroční projev prezidenta republiky 1. 1. 2008 (01.01.2008)
Unser Traum ist eine vereinigte Linke (19.10.2006)
Naším snem je sjednocená levice (19.10.2006)
Když dva dělají totéž? (22.09.2006)
Volební kampaň s otazníky? (07.09.2006)
NE základnám! (16.08.2006)
Společně to dokážeme (27.03.2006)
Senátor chce kvůli stíhání měnit zákon (22.03.2006)
Dokopec, skopec (07.03.2006)
Ta naše politika česká (05.02.2006)
Idea vs. strategie vs. taktika (29.01.2006)
Novoroční projev prezidenta republiky 1. 1. 2006 (01.01.2006)
Novoroční projev předsedy vlády 1. 1. 2006 (01.01.2006)
Projev na IV. sjezdu Svazu dramatických umělců (21.12.2005)
Srdcem Evropy obchází strašidlo (05.12.2005)
Beze sporu zajímavá otázka (11.11.2005)
Odtikávání mesaliance, když kapitál uzavírá mocenské sňatky z rozumu s lumpenproletariátem (04.11.2005)
CVVM: Ve volbách by získala většinu levice (02.11.2005)
Etický kodex politika (17.10.2005)
Komunistická idylka dle Václava Žáka (07.10.2005)
S komunisty se nemluvilo a už se mluví (05.10.2005)
K čemu je dobrá mobilizace proti rudnutí ČSSD (04.10.2005)
Stav a možnosti české levice před volbami 2006 (02.10.2005)
Technohrátky politické scény (02.08.2005)
Orientace a perspektivy (28.06.2005)
Pomáhá Paroubek KSČM z ghetta? (22.06.2005)
ÚVV se usnesl, že krize skončila - a krize to nevzala na vědomí (25.04.2005)
Gross s Kalouskem před Gottwaldem (21.04.2005)
Komunisté a antikomunisté (13.04.2005)
Česko pohltilo Evropu (12.04.2005)
Neptej se, komu zvoní hrana - zvoní tobě (11.04.2005)
Pohled z galerie (07.04.2005)
Nemusíme spolu souhlasit, ale musíme se respektovat (23.03.2005)
Sektářství mírotvůrců (22.03.2005)
Vyzýváme KSČM, aby ukončila nátlak na občanskou společnost (22.03.2005)
Mantinely a zákony (22.03.2005)
Jak jsem se mýlil v politice (03.03.2005)
Ideologie v současné české společnosti (29.01.2005)
K Masarykově „České otázce“ (25.01.2005)
Poznámky - Dvě o radikalismu (25.01.2005)
Odstup nade všechno (15.01.2005)
Nestojím o pochopení (12.01.2005)
Novoroční projev prezidenta republiky 1. 1. 2005 (01.01.2005)
Pravidla korupčního trhu (04.12.2004)
Pravdy každému přejte (10.02.2003)
Česká cesta k zavřené společnosti (14.09.2000)
Je politika vždycky svinstvo? (30.04.1994)

[Akt. známka (jako ve škole): 0 / Počet hlasů: 0] 1 2 3 4 5

Celý článek | Autor: administrator | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: ČSSD

červené návěští   Hlavní zprávy červený nadpis

zelené návěští   Novinky zelený nadpis
16.04.2018: Letní univerzita Evropské levice 2018
Letní univerzita EL se koná ve dnech 11. aľ 15. července 2018 ve Vídni pod mottem "Dialog pro pokrok v Evropě. 200 let od narození Karla Marxe, 100 let od konce 1. světové války. Bliľąí informace o účastnickém poplatku a registrační formulář jsou k dispozici na stránkách Evropské levice.

16.06.2017: Opět útoky spamovacích robotů
Doąlo k opakovaným útokům robotů sázejících do komentářů texty s podivnými "inzeráty" (podle vąech známek činskými). Jen poslední dvě dávky představovaly více neľ 200 těchto pseudokomentářů, které maľeme. bahis siteleri

16.06.2017: Někdo/něco zde krade ľ a ą?
V uplynulých dnech doąlo k technické závadě, v jejímľ důsledku se "beze stop" z některých článků (ale i z větąiny komentářů) ztratila vąechna písmena "ľ" a "ą" (nebo jenom jejich emosčást). Za závadu se omlouváme a na jejím odstranění pracujeme (zatím pátráním po příčině).

09.05.2017: Pietní akt na Oląanech
Jako kaľdoročně, i letos poloľila 9. 5. v 9 hodin delegace zástupců CV SDS a výboru praľské organizace SDS květiny k památníku padlých rudoarmějců na oląanském hřbitově. Při té přileľitosti jsme pietně vzpomněli i padlých daląích armád (včetně československé), kteří jsou na Oląanech uloľeni.

červené návěští   Anketa červený nadpis
V současnosti rozvířil hladinu návrh přijmout do ČR 50 syrských válečných sirotků. Co si o něm myslíte?

V Sýrii ani ľádní váleční sirotci nejsou.
1685 (1685 hl.)
Nebrat! Jeątě by nás podřezávali.
1276 (1276 hl.)
Konečně někdo uvaľující lidsky.
1231 (1231 hl.)
A» se kaľdý stará o sebe, nic nám do nich není.
847 (847 hl.)
Je to sice politikum, ale krok správným směrem.
1467 (1467 hl.)
Raději bychom měli zvýąit svou ostudně nízkou rozvojovou pomoc.
1177 (1177 hl.)
Prohnilý humanismus !!
849 (849 hl.)

Celkem hlasovalo: 8532


zelené návěští   Vyhledávání zelený nadpis


na nových stránkách

Rozšířené vyhledávání
Tématické skupiny
Seznam autorů


Google

web
sds.cz
blisty.cz
bbc.co.uk

zelené návěští   Vaąe komentáře zelený nadpis
[15.05.2018 19:15:23]
josef mikovec
Bohumír ©meral - Mučedník ztracených a vysněných příleľitostí http://www.novarepublika.cz/2018/0 5/frantisek-ferdinand-s ...

[15.05.2018 18:54:53]
josef mikovec
Zde jest zkuąební kámen, na němľ se dokáľe, zdali jsme opravdu v dost zralí, dost socialističtí, abychom opravdu stali se v Rako ...

[21.03.2018 17:10:12]
n
Snad se něco doví,!

[19.11.2016 10:28:45]
l&s
Doplnění k Peroutkovi - Zemanův projev byl míněn dobře, bohuľel se v něm dopustil dehonestujícího přeąlapu, kdyľ prohlásil, ľe Per ...

[27.02.2016 10:01:56]
l&s
Článek pana Bělohradského není k dispozici, tak jen pár postřehů k této stati. Paní Neudorflová sice správně píše, že je chyba, k ...

[28.10.2015 09:08:14]
-ik
Dobrý den pane ©lemendo! To, co jste napsal, je konstatování stavu. A co navrhujete jako pokus o naznačení cesty? Já mysl ...

[04.09.2015 14:20:12]
n
Samozřejmě, ľe jiľ těąím na shromáľdění, jako posledně na Václaváku. Doufám, ľe nebude chybět pán ©afr, kterého tímto srdečně zvu. ...

[13.08.2015 13:11:01]
n
SDS leží v žaludku tomu zoufalému tapetáři, takže je moc známá a okolí se musí postarat o její prosazení. Prohra s US a tím i se s ...

[13.08.2015 01:44:03]
-ik
Jestli že se mi zdá, že militantní skupiny dosahují lepších výsledků, měl byc se podívat na sebe, zda nepracuji špatně. Oni mohou ...

[08.06.2015 21:05:37]
-ik
"význam evropské levice pro vývoj ve světě a její podíl na jeho spoluutváření (globalizace, přenos zkušeností z jiných čá ...

[25.05.2015 14:58:27]
n
Lidstvo v rozvinutých zemích a tím myslím i naąi zemi, jiľ dosáhli hranic daląího materiálního pokroku a jeho daląí zvyąování je n ...

[25.05.2015 08:21:23]
l&s
"Proč se myšlenka lidové fronty boje proti fašismu prosadila v našem hnutí, až když bylo fakticky pozdě? Bylo vůbec možné, ab ...

[13.05.2015 09:45:10]
Milan Neubert
-iku, napsal jste víc věcí, s řadou souhlasím. Jednu námitku ale mám: dospěli jsme k závěru, že virtuální diskuse na webu nebo na ...

[10.05.2015 23:25:51]
-ik
Mám pocit, pane Neuberte, že jste se o kontakt s lidmi ani moc nesnažil. Diskuse na stránkách SDS je nulová. A i v minulosti jst ...

[06.05.2015 10:38:48]
n
Vítám tapetáře. Čest tvoji práci. Podle množství zbytečné práce opravdu stojíš ...


Teze programu SDS
Teze programu SDS

Bahisikayet.com Extrabet Deneme bonusu Denemebonusuz.com

Deneme Bonus Veren Bahis Siteleri 2022

en iyi bahis siteleri

jetbahis-girisi.com

Rexbet-girisi.com

hovarda-girisi.com

mobilbahis giris

sekabet guncel adres

asyabahis guncel adres

Maltcasino

pinbahiskayit.com

Tyto stránky byly vytvořen prostřednictvím redakčního systému phpRS.