logo SDS
Dnešní datum: 01. 12. 2023   | Hlavní stránka | Tématické skupiny | Seznam rubrik | Download |  
zelené návěští   Hlavní menu zelený nadpis
Hlavní stránka
Kdo jsme - něco o SDS
Stanoviska SDS
Tiskové zprávy SDS
International
Staré stránky SDS

Ankety
Download
TOP 50
Tématické skupiny
Seznam rubrik (témat)

červené návěští   Rubriky červený nadpis

zelené návěští   Čtenář zelený nadpis

Jméno (přezdívka)
Heslo


Úprava osobního účtu

červené návěští   Evropská levice červený nadpis


Na web SEL

Manifest SEL
Čtěte o SEL u nás


zelené návěští   Nejčtenějąí/rok zelený nadpis

Neexistují vhodná data!


červené návěští   SDS červený nadpis
Strana demokratického socialismu
Přípotoční 869/19
101 00 Praha 10
Návątěvy po předchozí dohodě
tel.:
(420) 608 630 506
(420) 608 181 054
(420) 728 074 253 (nejlépe SMS)
Bankovní spojení - transparentní účet pro příjem darů: 2101181284/2010
Případné dárce žľádáme, aby ve "zprávě pro příjemce" uvedli účel daru, např.: "příspěvek na činnost SDS" a identifikovali se jménem a příjmením. Děkujeme.
secret@sds.cz
(c) SDS

Kanál RSS

TOPlist

zelené návěští   Interní statistika zelený nadpis
Denni
Max. 24
Prům. 5.6
21 denni
Max. 604
Prům. 345.6

Nyní si čte web : 14 uživ.

01. Knihy

* Centesimus annus

Vydáno dne 03. 04. 2005 (11414 přečtení)

Encyklika Jana Pavla II. ke 100. výročí Rerum novarum
Zveřejněním encykliky z 1. května 1991 - „o památce svatého Josefa Dělníka“ - chceme přispět ke vzpomínce na právě zemřelého papeže Jana Pavla II. Díky němu se katolická církev znovu po sto letech vyslovila k sociální otázce, která mezitím nabyla globálních rozměrů. Pro svůj původ i názory byl často titulován „proletářský papež“.

Jan Pavel II., vlastním jménem Karol Wojtyla, se narodil 18. května 1920 poblíž Krakova. Jeho dětství poznamenala brzká smrt matky. Po gymnáziu studoval filologii, za války pracoval jako dělník. V roce 1941 mu zemřel otec a Karol se rozhodl zasvětit život církvi vstupem do řádu bosých karmelitánů. Na kněze byl vysvěcen těsně po válce, do roku 1948 studoval v Římě. Vrátil se ale do Polska a vyučoval etiku a morální teologii v Krakově a Lublinu. Z pohledu církevních kruhů byla jeho kariéra velmi rychlá. Ve 44 letech se stal arcibiskupem krakovským, v roce 1967 byl jmenován kardinálem a v roce 1978 nahradil svého předchůdce Jana Pavla I. Stal se tak prvním papežem slovanského původu a prvním neitalským papežem od roku 1522.

Během úřadu navštívil více než 130 zemí, v přepočtu tak 27krát obletěl Zemi. Mimo Vatikán strávil tři roky. Jan Pavel II. blahořečil a svatořečil téměř dva tisíce osob, více než kterýkoli papež v minulosti. Rekord drží se 20 tisíci vystoupeními na veřejnosti i v počtu přednesených projevů. Největší mši přitom sloužil ve filipínské Manile, kde si jej přišlo poslechnout 4,5 miliónu lidí. Osmkrát poctil oficiální návštěvou své rodné Polsko, Československo a Českou republiku navštívil třikrát v 90. letech. Jeho nesplněným snem zůstalo Rusko.

Jan Pavel II. byl důsledným odpůrcem umělého přerušování těhotenství, rozvodů, homosexuálních svazků a volného soužití muže a ženy. Krátce před smrtí mimo jiné odsoudil rozhodnutí amerických soudů nechat zemřít těžce postiženou Terri Schiavovou.

* * *

Po krachu zemí reálného socialismu vydal Jan Pavel II. již zmíněnou encykliku. Podle ní stojí dnes svět opět na křižovatce. Má před sebou dva problémy: problém mravnosti a problém chudoby a z nich vyplývající problém třetí: nespravedlivé rozdělení práce. První problém se týká průmyslových zemí, jimž se pomocí efektivního hospodářského systému podařilo pronikavě zvýšit hmotný blahobyt. Církev tento pokrok uznává, ale zároveň zdůrazňuje, že se nepodařilo stejnou měrou uskutečnit pokrok i v oblasti morální.

Druhý problém se týká rozdělení světa na chudé a bohaté. Jan Pavel II. nezastává v encyklice žádné utopie, ale hluboce se ho dotýká, že lidé mohou tento skandál trpět, že nejsou připraveni k radikálním obětem a že nenutí své vlády k rozhodným opatřením proti chudobě. Lidská důstojnost, blahobyt a mír by neměly být výsadou menšiny, protože jsou určeny všem.

Jan Pavel II. se pokusil zavázat církev k činu: aby byla s člověkem na cestě a nalezla na tyto otázky uspokojivou odpověď.

Na našich stránkách naleznete celou encykliku včetně poznámek a popisu zkratek, tak jak vyšla v roce 1996 v českém katolickém nakladatelství Zvon.


Obsah

Úvod

I. kapitola - Podstatné rysy encykliky Rerum novarum

II. kapitola - Na cestě k „novým věcem“ dneška

III. kapitola - Rok 1989

IV. kapitola - Soukromé vlastnictví a univerzální určení statků

V. kapitola - Stát a kultura

VI. kapitola - Člověk je cesta církve

Seznam zkratek


Seznam zkratek

Biblické zkratky

 • Knihy Starého zákona
  • Gn = 1. kniha Mojžíšova
  • Ex = 2. kniha Mojžíšova
  • Lv = 3. kniha Mojžíšova
  • Nm = 4. kniha Mojžíšova
  • Dt = 5. kniha Mojžíšova
  • Joz = Kniha Jozue
  • Sd = Kniha Soudců
  • Rt = Kniha Rút
  • 1 Sam = 1. kniha Samuelova
  • 2 Sam = 2. kniha Samuelova
  • 1 Král = 1. kniha Královská
  • 2 Král = 2. kniha Královská
  • 1 Kron = 1. kniha Kronik
  • 2 Kron = 2. kniha Kronik
  • Ezd = Kniha Ezdrášova
  • Neh = Kniha Nehemiášova
  • Tob = Kniha Tobiáš
  • Jdt  = Kniha Judit
  • Est = Kniha Ester
  • 1 Mak = 1. kniha Makabejská
  • 2 Mak = 2. kniha Makabejská
  • Job = Kniha Job
  • Ž = Kniha Žalmů
  • Př = Kniha Přísloví
  • Kaz = Kniha Kazatel
  • Pís = Píseň písní
  • Mdr = Kniha Moudrosti
  • Sir = Kniha Sirachovcova
  • Iz = Kniha proroka Izaiáše
  • Jer = Kniha proroka Jeremiáše
  • Pláč = Kniha Žalozpěvů
  • Bar = Kniha proroka Barucha
  • Ez = Kniha proroka Ezechiela
  • Dan = Kniha proroka Daniela
  • Oz = Kniha proroka Ozeáše
  • Jl = Kniha proroka Joela
  • Am = Kniha proroka Amosa
  • Abd = Kniha proroka Abdiáše
  • Jon = Kniha proroka Jonáše
  • Mich = Kniha proroka Micheáše
  • Nah = Kniha proroka Nahuma
  • Hab = Kniha proroka Habakuka
  • Sof = Kniha proroka Sofoniáše
  • Ag = Kniha proroka Aggea
  • Zach = Kniha proroka Zachariáše
  • Mal = Kniha proroka Malachiáše

 

 • Knihy Nového zákona
  • Mt = Evangelium podle Matouše
  • Mk = Evangelium podle Marka
  • Lk = Evangelium podle Lukáše
  • Jan = Evangelium podle Jana
  • Sk = Skutky apoštolů
  • Řím = List svatého apoštola Pavla Římanům
  • 1 Kor = 1. list svatého apoštola Pavla Korinťanům
  • 2 Kor = 2. list svatého apoštola Pavla Korinťanům
  • Gal = List svatého apoštola Pavla Galaťanům
  • Ef = List svatého apoštola Pavla Efesanům
  • Flp = List svatého apoštola Pavla Filipanům
  • Kol = List svatého apoštola Pavla Kolosanům
  • 1 Sol = 1. list svatého apoštola Pavla Soluňanům
  • 2 Sol = 2. list svatého apoštola Pavla Soluňanům
  • 1 Tim = 1. list svatého apoštola Pavla Timotejovi
  • 2 Tim = 2. list svatého apoštola Pavla Timotejovi
  • Tit = List svatého apoštola Pavla Titovi
  • Flm = List svatého apoštola Pavla Filemonovi
  • Žid = List Židům
  • Jak = List svatého apoštola Jakuba
  • 1 Petr = 1. list svatého apoštola Petra
  • 2 Petr = 2. list svatého apoštola Petra
  • 1 Jan = 1. list svatého apoštola Jana
  • 2 Jan = 2. list svatého apoštola Jana
  • 3 Jan = 3. list svatého apoštola Jana
  • Jud = List svatého apoštola Judy
  • Zj = Kniha Zjevení svatého apoštola Jana

 

 • Zkratky dokumentů 2. Vatikánského koncilu

  • AA = Dekret o apoštolátu laiků Apostolicam actuositatem
  • AG = Dekret o misijní činnosti církve Ad gentes
  • ChD = Dekret o pastýřské službě biskupů v církvi Christus Dominus
  • DH = Prohlášení o náboženské svobodě Dignitatis humanae
  • DV = Věroučná konstituce o Božím zjeveni Dei Verbum
  • GE = Prohlášení o křesťanské výchově Gravissimum educationis
  • GS = Pastorální konstituce o církvi v dnešním světě Gaudium et spes
  • IM = Dekret o hromadných sdělovacích prostředcích Inter mirifica
  • LG = Věroučná konstituce o církvi Lumen gentium
  • PC = Dekret o přizpůsobené obnově řeholního života Perfectae caritatis
  • NAe = Prohlášení o poměru církve k nekřesťanským náboženstvím Nostra aetate
  • OE = Dekret o katolických východních církvích Orientalium ecclesiarum
  • OT = Dekret o výchově ke kněžství Optatam totius
  • PO = Dekret o službě a životě kněží Presbyterorum ordinis
  • SC = Konstituce o posvátné liturgii Sacrosanctum concilium
  • UR = Dekret o ekumenismu Unitatis redintegratio

 

 • Jiné zkratky
  • CCL = Corpus Christianorum Latinorum
  • CIC = Codex iuris canonici – Kodex kanonického práva, Praha, Zvon 1994
  • PG = Patrologia Graeca, vyd. J.P.Migne, Paris 1857–1866
  • PL = Patrologia Latina, vyd. J.P.Migne Paris 1878–1890


[Akt. známka (jako ve škole): 0,33 / Počet hlasů: 3] 1 2 3 4 5

Celý článek | Autor: Karol Wojtyla | Počet komentářů: 2 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: 1. 5. 1991

červené návěští   Hlavní zprávy červený nadpis

zelené návěští   Novinky zelený nadpis
16.04.2018: Letní univerzita Evropské levice 2018
Letní univerzita EL se koná ve dnech 11. aľ 15. července 2018 ve Vídni pod mottem "Dialog pro pokrok v Evropě. 200 let od narození Karla Marxe, 100 let od konce 1. světové války. Bliľąí informace o účastnickém poplatku a registrační formulář jsou k dispozici na stránkách Evropské levice.

16.06.2017: Opět útoky spamovacích robotů
Doąlo k opakovaným útokům robotů sázejících do komentářů texty s podivnými "inzeráty" (podle vąech známek činskými). Jen poslední dvě dávky představovaly více neľ 200 těchto pseudokomentářů, které maľeme. bahis siteleri

16.06.2017: Někdo/něco zde krade ľ a ą?
V uplynulých dnech doąlo k technické závadě, v jejímľ důsledku se "beze stop" z některých článků (ale i z větąiny komentářů) ztratila vąechna písmena "ľ" a "ą" (nebo jenom jejich emosčást). Za závadu se omlouváme a na jejím odstranění pracujeme (zatím pátráním po příčině).

09.05.2017: Pietní akt na Oląanech
Jako kaľdoročně, i letos poloľila 9. 5. v 9 hodin delegace zástupců CV SDS a výboru praľské organizace SDS květiny k památníku padlých rudoarmějců na oląanském hřbitově. Při té přileľitosti jsme pietně vzpomněli i padlých daląích armád (včetně československé), kteří jsou na Oląanech uloľeni.

červené návěští   Anketa červený nadpis
V současnosti rozvířil hladinu návrh přijmout do ČR 50 syrských válečných sirotků. Co si o něm myslíte?

V Sýrii ani ľádní váleční sirotci nejsou.
1882 (1882 hl.)
Nebrat! Jeątě by nás podřezávali.
1435 (1435 hl.)
Konečně někdo uvaľující lidsky.
1484 (1484 hl.)
A» se kaľdý stará o sebe, nic nám do nich není.
964 (964 hl.)
Je to sice politikum, ale krok správným směrem.
1587 (1587 hl.)
Raději bychom měli zvýąit svou ostudně nízkou rozvojovou pomoc.
1433 (1433 hl.)
Prohnilý humanismus !!
966 (966 hl.)

Celkem hlasovalo: 9751


zelené návěští   Vyhledávání zelený nadpis


na nových stránkách

Rozšířené vyhledávání
Tématické skupiny
Seznam autorů


Google

web
sds.cz
blisty.cz
bbc.co.uk

zelené návěští   Vaąe komentáře zelený nadpis
[15.05.2018 19:15:23]
josef mikovec
Bohumír ©meral - Mučedník ztracených a vysněných příleľitostí http://www.novarepublika.cz/2018/0 5/frantisek-ferdinand-s ...

[15.05.2018 18:54:53]
josef mikovec
Zde jest zkuąební kámen, na němľ se dokáľe, zdali jsme opravdu v dost zralí, dost socialističtí, abychom opravdu stali se v Rako ...

[21.03.2018 17:10:12]
n
Snad se něco doví,!

[19.11.2016 10:28:45]
l&s
Doplnění k Peroutkovi - Zemanův projev byl míněn dobře, bohuľel se v něm dopustil dehonestujícího přeąlapu, kdyľ prohlásil, ľe Per ...

[27.02.2016 10:01:56]
l&s
Článek pana Bělohradského není k dispozici, tak jen pár postřehů k této stati. Paní Neudorflová sice správně píše, že je chyba, k ...

[28.10.2015 09:08:14]
-ik
Dobrý den pane ©lemendo! To, co jste napsal, je konstatování stavu. A co navrhujete jako pokus o naznačení cesty? Já mysl ...

[04.09.2015 14:20:12]
n
Samozřejmě, ľe jiľ těąím na shromáľdění, jako posledně na Václaváku. Doufám, ľe nebude chybět pán ©afr, kterého tímto srdečně zvu. ...

[13.08.2015 13:11:01]
n
SDS leží v žaludku tomu zoufalému tapetáři, takže je moc známá a okolí se musí postarat o její prosazení. Prohra s US a tím i se s ...

[13.08.2015 01:44:03]
-ik
Jestli že se mi zdá, že militantní skupiny dosahují lepších výsledků, měl byc se podívat na sebe, zda nepracuji špatně. Oni mohou ...

[08.06.2015 21:05:37]
-ik
"význam evropské levice pro vývoj ve světě a její podíl na jeho spoluutváření (globalizace, přenos zkušeností z jiných čá ...

[25.05.2015 14:58:27]
n
Lidstvo v rozvinutých zemích a tím myslím i naąi zemi, jiľ dosáhli hranic daląího materiálního pokroku a jeho daląí zvyąování je n ...

[25.05.2015 08:21:23]
l&s
"Proč se myšlenka lidové fronty boje proti fašismu prosadila v našem hnutí, až když bylo fakticky pozdě? Bylo vůbec možné, ab ...

[13.05.2015 09:45:10]
Milan Neubert
-iku, napsal jste víc věcí, s řadou souhlasím. Jednu námitku ale mám: dospěli jsme k závěru, že virtuální diskuse na webu nebo na ...

[10.05.2015 23:25:51]
-ik
Mám pocit, pane Neuberte, že jste se o kontakt s lidmi ani moc nesnažil. Diskuse na stránkách SDS je nulová. A i v minulosti jst ...

[06.05.2015 10:38:48]
n
Vítám tapetáře. Čest tvoji práci. Podle množství zbytečné práce opravdu stojíš ...


Teze programu SDS
Teze programu SDS

Bahisikayet.com Extrabet Deneme bonusu Denemebonusuz.com

Deneme Bonus Veren Bahis Siteleri 2022

en iyi bahis siteleri

jetbahis-girisi.com

Rexbet-girisi.com

hovarda-girisi.com

mobilbahis giris

sekabet guncel adres

asyabahis guncel adres

Maltcasino

pinbahiskayit.com

Tyto stránky byly vytvořen prostřednictvím redakčního systému phpRS.