logo SDS
Dnešní datum: 09. 12. 2023   | Hlavní stránka | Tématické skupiny | Seznam rubrik | Download |  
zelené návěští   Hlavní menu zelený nadpis
Hlavní stránka
Kdo jsme - něco o SDS
Stanoviska SDS
Tiskové zprávy SDS
International
Staré stránky SDS

Ankety
Download
TOP 50
Tématické skupiny
Seznam rubrik (témat)

červené návěští   Rubriky červený nadpis

zelené návěští   Čtenář zelený nadpis

Jméno (přezdívka)
Heslo


Úprava osobního účtu

červené návěští   Evropská levice červený nadpis


Na web SEL

Manifest SEL
Čtěte o SEL u nás


zelené návěští   Nejčtenějąí/rok zelený nadpis

Neexistují vhodná data!


červené návěští   SDS červený nadpis
Strana demokratického socialismu
Přípotoční 869/19
101 00 Praha 10
Návątěvy po předchozí dohodě
tel.:
(420) 608 630 506
(420) 608 181 054
(420) 728 074 253 (nejlépe SMS)
Bankovní spojení - transparentní účet pro příjem darů: 2101181284/2010
Případné dárce žľádáme, aby ve "zprávě pro příjemce" uvedli účel daru, např.: "příspěvek na činnost SDS" a identifikovali se jménem a příjmením. Děkujeme.
secret@sds.cz
(c) SDS

Kanál RSS

TOPlist

zelené návěští   Interní statistika zelený nadpis
Denni
Max. 17
Prům. 4.2
21 denni
Max. 490
Prům. 294.1

Nyní si čte web : 20 uživ.

02. Články, statě, projevy

* Únor 1948 – iluze a klamná zdání v politice

Vydáno dne 03. 11. 2007 (5307 přečtení)

Tento příspěvek je věnován jedné, kdysi významné a státotvorné politické straně, která se pomalu propadá do zapomnění. Politické straně Dr. Eduarda Beneše a Dr. Milady Horákové – Československé straně národně socialistické. I když je příspěvek věnován jedné politické straně, půjde v něm o tři politické strany.

V příspěvku uvedené okolnosti a fakta týkající se února 1948 jsou převzaty z dobových materiálů uložených ve Státním archivu ČR. Jejich neznalost, nebo spíš jejich nepochopení, vedlo ke vzniku politických iluzí, které přetrvávají dodnes a to nejen u veřejnosti, ale i u pamětníků a aktivních účastníků těchto událostí.

Dodnes přetrvává pevně zakořeněná politická iluze zaměňující dvě politické strany: Československou stranu národně socialistickou a Československou stranu socialistickou. Jsou to však dvě naprosto rozdílné strany. Čs. strana národně socialistická – založena v roce 1897. Její historicky poslední schůzí bylo zasedání Ústředního výboru ČSNS dne 24. února 1948 (úterý). Bylo tam přijato usnesení, že každý člen strany, který vstoupí do tzv. akčních výborů Národní fronty, kde převládal vliv KSČ, bude vyloučen ze strany. V následujících dnech byly oddíly Ministerstva vnitra vedeného ministrem Noskem , členem KSČ, ve spolupráci s jednotkami Lidových milicí, pod záminkou hledání ukrytých zbraní, které se však nenašly (zajímavá historická paralela), obsazeny všechny sekretariáty a zajištěn rozsáhlý majetek Československé strany národně socialistické. Souběžně probíhalo zatýkání jejích funkcionářů, tak i řadových členů. Tím byla veškerá další činnost ČSNS prakticky znemožněna. Přesněji vyjádřeno – přerušena. Kupodivu jsou tyto skutečnost dodnes podvědomě vnímány jako regulérní způsob ukončení činnosti politické strany.

Nyní Československou stranu národně socialistickou opustíme, protože na scénu vstupuje nová politická strana – poúnorová Československá strana socialistická. Na přelomu února a března 1948 dva bývalí vysocí funkcionáři Čs. strany národně socialistické, vyloučení členové jejího Ústředního výboru, Prof. Emanuel Šlechta a JUDr. Alois Neumann, kteří byli vyloučeni právě pro členství v Ústředním akčním výboru NF, založili novou politickou stranu – Československou stranu socialistickou. Jádrem nově vzniklé poúnorové strany se staly Akční výbory. Do této strany pak vstoupila malá část (asi 10%) členů ČSNS. Komunistické vedení Národní fronty pak předalo těmto Akčním výborům sekretariáty a veškerý majetek Čs. strany národně socialistické.

Právě skutečnost, že komunisté předali této nové poúnorové politické straně majetek národních socialistů vedla ke vzniku iluze , že Čs. strana socialistická je vlastně původní Čs. strana národně socialistická, jen s poněkud zkráceným názvem.

Čs. strana socialistická se pak celé období od února 1948 do listopadu 1989 definovala jako strana nová a pokroková, která s bývalou reakční Čs. stranou národně socialistickou nemá nic společného.

Během listopadových událostí r. 1989 sehrála krátkodobě pozitivní roli, což vedlo k tomu, že někteří bývalí členové Čs. strany národně socialistické pod vlivem výše popsaných skutečností a iluzí do ní vstoupili. To pak vedlo k tomu, že v roce 1990 byla zákonem o politických stranách č. 15/1990 Sb. zařazena do tvořícího se demokratického politického systému jako „politická strana již vzniklá“, tj. nemusela absolvovat zakládací proceduru tímto zákonem stanovenou.

K vnitřnímu přerodu poúnorové Čs. strany socialistické v národně socialistickou však nedošlo. Členů, kteří se o to snažili, byla nevýznamná menšina. A to i včetně nově vstoupivších národních socialistů. Nebylo v jejich silách změnit zaběhnutý národně frontovský systém. Vždy byli velkou většinou přehlasováni. Strana pouze měnila názvy (Liberální strana národně sociální, od r. 1997 Česká strana národně sociální), lavírovala a pletichařila.

Hlavní příčinou tohoto vývoje bylo, že osoby a funkcionáři, kteří rozhodujícím způsobem ovlivňovali vnitřní poměry ve straně neměli zájem o politiku, ale o vytunelování a rozkradení obrovského majetku národních socialistů, který byl po únoru 1948 předán Ústředím Národní fronty do rukou nově vzniklé Čs. strany socialistické.Od listopadu 1989 měla strana sedm nových předsedů. Každý nový předseda si nějaký čas zapředsedoval a ze strany odešel. S přibývajícím počtem předsedů ubývalo majetku. Až k úplnému krachu. Současný předseda a vedení strany vzešlé z hrstky zbylých členů převzalo stranu v úplném rozkladu.

Je zajímavé, že z předúnorových národních socialistů po roce 1989 do této strany vstoupila jen nevelká skupina jednotlivců i když členský potenciál Čs. strany národně socialistické byl v té době z demografického hlediska ještě velmi vysoký.V roce 1947 měla Čs. strana národně socialistická 640 tisíc členů. To svědčí o tom, že nechuť národních socialistů vrátit se do politiky pramenila z toho, že pod vlivem výše popsaných událostí nepokládali poúnorovou politickou stranu za jejich vlastní, zdegenerovanou Čs. stranu národně socialistickou, s kterou už nechtěli mít nic společného. Část z nich se proto angažovala v jiných politických stranách.

Aby to bylo ještě zamotanější, tak v sobotu 4. března 2006 se konal ustavující sjezd nové politické strany s názvem Česká strana národně socialistická. Založila jí v převážné většině skupina členů zkrachovalé poúnorové strany, i když za spoluúčasti několika skutečných starých národních socialistů, kteří zde jsou ale opět v menšině. Zakladatelé nové strany se odvolávají na tradice a používají i historický znak strany. Skrytým smyslem založení této strany je však to, že jako nová politická strana nemůže uplatňovat nárok na vrácení rozkradeného majetku národních socialistů. Aby to, co bylo rozkradeno, zůstalo rozkradeno definitivně.

Československá strana národně socialistická stále existuje, nikdo to však neví. Ukončení činnosti politické strany je upraveno zákonem. K ukončení činnosti Čs. strany národně socialistické žádný zákonný akt nebyl vykonán. Československá strana národně socialistická stále existuje. Dosud žijící členové jsou stále jejími členy. Co do počtu členů se nejedná o žádné zanedbatelné číslo. Z celkového počtu 640 tisíc členů měla Čs. strana národně socialistická v roce 1947 100 až 120 tisíc členů ve věku 18–20 let. Z demografického hlediska má nyní Čs. strana národně socialistická 55–70 tisíc členů ve věku 76–78 let. Celkově však mnohem víc. Jsou to lidé s velkou životní zkušeností.

Ve věci zařazení Čs. strany národně socialistické do politického systému České republiky už byl vykonán kus práce. V roce 2002 byla ustavena skupina předúnorových členů národně socialistické strany, politických vězňů a sympatizantů. Písemným podáním, ve kterém byla shrnuta fakta z únorových událostí r. 1948, byli osloveni ústavní činitelé České republiky a požádáni o novelizaci zákona o politických stranách č. 424/91 Sb. Jde o novelizaci v tom smyslu, aby Československá strana národně socialistická byla zákonem prohlášena za politickou stranu již vzniklou. Každý jiný způsob obnovení činnosti spojený se zakládací procedurou by byl kapitulací před těmi, kdo se snažili stranu v roce 1948 zlikvidovat, a byl by přiznáním, že politickou stranu lze regulérně zrušit i tak, že ozbrojené síly státní a politické moci obsadí její sekretariáty a pozatýkají její funkcionáře a členy.

Z oslovených ústavních činitelů byl zcela odmítavý premiér (tehdy Vl. Špidla). Předseda poslanecké sněmovny p. Zaorálek přijal tříčlennou delegaci národních socialistů a přátelsky s nimi pohovořil. Věc však stále trčí v ústavně právním výboru poslanecké sněmovny. Senátoři jsou rovněž informováni. I v senátu však věc stále leží v ústavně právním výboru, aniž by přišlo jakékoliv vyjádření. Vstřícný postoj zaujal p. prezident V. Klaus, který si vyžádal ještě další doplňující informace. Prezident však do legislativního procesu vstupuje až v jeho závěru. Na začátku je vláda, nebo zákonodárná iniciativa poslanců nebo senátorů.

Čas pracuje proti národním socialistům. Vinou zakořeněných politických iluzí bylo mnoho času promarněno. Malá skupinka věrných už více nezmůže. Je nutné dát se dohromady, začít se opět scházet a obnovit činnost. A tlačit na ústavní činitele. Se shrbenými zády a s čepicí v ruce se ničeho nedosáhne. A je nutné zachránit co nejvíce z rozkradeného majetku národních socialistů. Ne pro majetek, ale proto, že je to výsledek práce předchozích generací. Jedině Československá strana národně socialistická může uplatnit nárok na jeho vrácení.

Budou-li ústavní činitelé blokovat Československou stranu národně socialistickou mimo současný politický systém, byly životy Dr. Milady Horákové a dalších popravených a utýraných národních socialistů obětovány marně a bude to znamenat, že to, čeho nedosáhli v roce 1948 ozbrojení komunisté, dokončí za ně ústavní činitelé České republiky.

Věrni zůstali, Miroslav Kaluža, 2006


Poznámka SDS:

Publicistika Strany demokratického socialismu se čas od času zabývá i problematikou dalších politických hnutí řešících otázku humanistické socialistické budoucnosti. Zde je možno odkázat na některé stati v minulosti zveřejněné v časopisu Emancipace, který v této době bohužel již nevychází, i některé příspěvky našich autorů v ostatním tisku.

Není na škodu seznámit se na těchto stránkách i s jiným druhem socialistického a sociálního myšlení, nevycházejícího z tradičních levicových pohledů, ale ve své podstatě sledujícího cíle, které nejsou protichůdné myšlení směřujícímu k osvobození člověka z područí útlaku, vykořisťování a nesvobody. Za velmi zajímavý je možno považovat právě převzatý článek Miroslava Kaluži, který byl uveřejněn v minulém roce v nepravidelné publikaci Sdružení bývalých politických vězňů ČR „Věrni zůstali“. Celý článek, který se zabývá vývojem Československé strany národně socialistické v letech 1948 až do dnešních dnů, je ponechán v původním znění, bez komentáře.[Akt. známka (jako ve škole): 0 / Počet hlasů: 0] 1 2 3 4 5

Celý článek | Autor: Miroslav Kaluľa | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: Věrni zůstali

červené návěští   Hlavní zprávy červený nadpis

zelené návěští   Novinky zelený nadpis
16.04.2018: Letní univerzita Evropské levice 2018
Letní univerzita EL se koná ve dnech 11. aľ 15. července 2018 ve Vídni pod mottem "Dialog pro pokrok v Evropě. 200 let od narození Karla Marxe, 100 let od konce 1. světové války. Bliľąí informace o účastnickém poplatku a registrační formulář jsou k dispozici na stránkách Evropské levice.

16.06.2017: Opět útoky spamovacích robotů
Doąlo k opakovaným útokům robotů sázejících do komentářů texty s podivnými "inzeráty" (podle vąech známek činskými). Jen poslední dvě dávky představovaly více neľ 200 těchto pseudokomentářů, které maľeme. bahis siteleri

16.06.2017: Někdo/něco zde krade ľ a ą?
V uplynulých dnech doąlo k technické závadě, v jejímľ důsledku se "beze stop" z některých článků (ale i z větąiny komentářů) ztratila vąechna písmena "ľ" a "ą" (nebo jenom jejich emosčást). Za závadu se omlouváme a na jejím odstranění pracujeme (zatím pátráním po příčině).

09.05.2017: Pietní akt na Oląanech
Jako kaľdoročně, i letos poloľila 9. 5. v 9 hodin delegace zástupců CV SDS a výboru praľské organizace SDS květiny k památníku padlých rudoarmějců na oląanském hřbitově. Při té přileľitosti jsme pietně vzpomněli i padlých daląích armád (včetně československé), kteří jsou na Oląanech uloľeni.

červené návěští   Anketa červený nadpis
V současnosti rozvířil hladinu návrh přijmout do ČR 50 syrských válečných sirotků. Co si o něm myslíte?

V Sýrii ani ľádní váleční sirotci nejsou.
1884 (1884 hl.)
Nebrat! Jeątě by nás podřezávali.
1437 (1437 hl.)
Konečně někdo uvaľující lidsky.
1489 (1489 hl.)
A» se kaľdý stará o sebe, nic nám do nich není.
966 (966 hl.)
Je to sice politikum, ale krok správným směrem.
1588 (1588 hl.)
Raději bychom měli zvýąit svou ostudně nízkou rozvojovou pomoc.
1438 (1438 hl.)
Prohnilý humanismus !!
967 (967 hl.)

Celkem hlasovalo: 9769


zelené návěští   Vyhledávání zelený nadpis


na nových stránkách

Rozšířené vyhledávání
Tématické skupiny
Seznam autorů


Google

web
sds.cz
blisty.cz
bbc.co.uk

zelené návěští   Vaąe komentáře zelený nadpis
[15.05.2018 19:15:23]
josef mikovec
Bohumír ©meral - Mučedník ztracených a vysněných příleľitostí http://www.novarepublika.cz/2018/0 5/frantisek-ferdinand-s ...

[15.05.2018 18:54:53]
josef mikovec
Zde jest zkuąební kámen, na němľ se dokáľe, zdali jsme opravdu v dost zralí, dost socialističtí, abychom opravdu stali se v Rako ...

[21.03.2018 17:10:12]
n
Snad se něco doví,!

[19.11.2016 10:28:45]
l&s
Doplnění k Peroutkovi - Zemanův projev byl míněn dobře, bohuľel se v něm dopustil dehonestujícího přeąlapu, kdyľ prohlásil, ľe Per ...

[27.02.2016 10:01:56]
l&s
Článek pana Bělohradského není k dispozici, tak jen pár postřehů k této stati. Paní Neudorflová sice správně píše, že je chyba, k ...

[28.10.2015 09:08:14]
-ik
Dobrý den pane ©lemendo! To, co jste napsal, je konstatování stavu. A co navrhujete jako pokus o naznačení cesty? Já mysl ...

[04.09.2015 14:20:12]
n
Samozřejmě, ľe jiľ těąím na shromáľdění, jako posledně na Václaváku. Doufám, ľe nebude chybět pán ©afr, kterého tímto srdečně zvu. ...

[13.08.2015 13:11:01]
n
SDS leží v žaludku tomu zoufalému tapetáři, takže je moc známá a okolí se musí postarat o její prosazení. Prohra s US a tím i se s ...

[13.08.2015 01:44:03]
-ik
Jestli že se mi zdá, že militantní skupiny dosahují lepších výsledků, měl byc se podívat na sebe, zda nepracuji špatně. Oni mohou ...

[08.06.2015 21:05:37]
-ik
"význam evropské levice pro vývoj ve světě a její podíl na jeho spoluutváření (globalizace, přenos zkušeností z jiných čá ...

[25.05.2015 14:58:27]
n
Lidstvo v rozvinutých zemích a tím myslím i naąi zemi, jiľ dosáhli hranic daląího materiálního pokroku a jeho daląí zvyąování je n ...

[25.05.2015 08:21:23]
l&s
"Proč se myšlenka lidové fronty boje proti fašismu prosadila v našem hnutí, až když bylo fakticky pozdě? Bylo vůbec možné, ab ...

[13.05.2015 09:45:10]
Milan Neubert
-iku, napsal jste víc věcí, s řadou souhlasím. Jednu námitku ale mám: dospěli jsme k závěru, že virtuální diskuse na webu nebo na ...

[10.05.2015 23:25:51]
-ik
Mám pocit, pane Neuberte, že jste se o kontakt s lidmi ani moc nesnažil. Diskuse na stránkách SDS je nulová. A i v minulosti jst ...

[06.05.2015 10:38:48]
n
Vítám tapetáře. Čest tvoji práci. Podle množství zbytečné práce opravdu stojíš ...


Teze programu SDS
Teze programu SDS

Bahisikayet.com Extrabet Deneme bonusu Denemebonusuz.com

Deneme Bonus Veren Bahis Siteleri 2022

en iyi bahis siteleri

jetbahis-girisi.com

Rexbet-girisi.com

hovarda-girisi.com

mobilbahis giris

sekabet guncel adres

asyabahis guncel adres

Maltcasino

pinbahiskayit.com

Tyto stránky byly vytvořen prostřednictvím redakčního systému phpRS.