logo SDS
Dnešní datum: 28. 09. 2023   | Hlavní stránka | Tématické skupiny | Seznam rubrik | Download |  
zelené návěští   Hlavní menu zelený nadpis
Hlavní stránka
Kdo jsme - něco o SDS
Stanoviska SDS
Tiskové zprávy SDS
International
Staré stránky SDS

Ankety
Download
TOP 50
Tématické skupiny
Seznam rubrik (témat)

červené návěští   Rubriky červený nadpis

zelené návěští   Čtenář zelený nadpis

Jméno (přezdívka)
Heslo


Úprava osobního účtu

červené návěští   Evropská levice červený nadpis


Na web SEL

Manifest SEL
Čtěte o SEL u nás


zelené návěští   Nejčtenějąí/rok zelený nadpis

Neexistují vhodná data!


červené návěští   SDS červený nadpis
Strana demokratického socialismu
Přípotoční 869/19
101 00 Praha 10
Návątěvy po předchozí dohodě
tel.:
(420) 608 630 506
(420) 608 181 054
(420) 728 074 253 (nejlépe SMS)
Bankovní spojení - transparentní účet pro příjem darů: 2101181284/2010
Případné dárce žľádáme, aby ve "zprávě pro příjemce" uvedli účel daru, např.: "příspěvek na činnost SDS" a identifikovali se jménem a příjmením. Děkujeme.
secret@sds.cz
(c) SDS

Kanál RSS

TOPlist

zelené návěští   Interní statistika zelený nadpis
Denni
Max. 20
Prům. 14
21 denni
Max. 330
Prům. 224.5

Nyní si čte web : 46 uživ.

08. Od naąich čtenářů

* Pohľad na február 1948 a jeho pokračovanie z trocha iného zorného uhla

Vydáno dne 07. 03. 2008 (8230 přečtení)

+ pokus o poučenie sa, a nielen z februára.
Marx chápe revolúciu ako zasadnú zmenu ekonomickej podstaty spoločnosti v danom prípade ako prechod od súkromného (subjektívneho) vlastníctva výrobných prostriedkov (v tom aj štátneho) k spoločenskému (objektívnemu).

Zmysel tohto kroku je v tom, že s majetkom ľudu jeho správca (štát) nemôže obchodovať, ale na strane druhej mal by pod všeľudovou kontrolou ho spravovať, a čo je najpodstatnejšie, ako správca je povinný čo najobjektívnejšie rozdeľovať celospoločenskú produkciu hmotných a nehmotných produktov medzi ich tvorcov (podľa zásluh) a ostatnú spoločnosť (podľa spoločnosťou uznaných potrieb), samozrejme pod všeľudovou kontrolou.

Poznámka: Základný omyl (či cieľavedomí zámer) autorov perestrojky a u nás komunistov a parlamentu v roku 1988 (15.6.), keď poštátnili národný majetok, je ten, že pri pluralite vlastníctva neexistuje ľudu zodpovedajúca inštitúcia za rozdeľovanie spoločenskej produkcie, ale ani právo kontroly ľudu nad rozdeľovaním. Množstvo vlastníkov sa predháňa v rozkrádaní tejto produkcie, na čo dopláca časť vlastníkov, ale predovšetkým proletariát.

Zopakujem pointu: štát je len správca, ľud teda nespravuje ani neriadi, len kontroluje činnosť správcu (rozhodujúce pokyny pre spravovanie majetku štátom by zrejme mali plynúť z referenda). V takejto konštelácii rozdelenia práv a povinnosti nemôže existovať diktatúra, ale ani koncentrácia moci v inej podobe, pretože ekonomická podstata tohto modelu tvorí ideálne podmienky pre širokú demokraciu.

Kde sa pri tomto modely usporiadania spoločnosti zobrala diktatúra a ako to myslel Marx s tou diktatúrou proletariátu?

Marx ani iný predsa nemohol byť taký idealista, aby veril, že buržoázia sa vzdá svojich majetkov, a tým aj práva na rozkrádanie spoločenskej produkcie. Z uvedeného dôvodu na prechodné obdobie, od začiatku po úplné zospoločenštení výrobných prostriedkov predpokladal, že vznikne politický systém ktorý tento proces zospoločenštení v mene proletariátu zrealizuje a následne otvorí priestor pre širokú demokraciu, teda aj pre tých, ktorých majetky boli zospoločenštené. Bez vlastníctva už by to neboli kapitalisti a nemali ani možnosť organizovať a financovať rozkrádanie spoločenskej produkcie.

Aká bola prax u nás? Život za prvej republiky a útrapy vojny vyvolali celospoločenskú potrebu zásadnej zmeny ekonomickej podstaty spoločnosti. Toto nebola len požiadavka komunistov, ale predstava širokej verejnosti v čele s Eduardom Benešom (viď jeho citáty v diskusii na http://www.sds.cz/comment.php?akce=view&cisloclanku=2004022401). Táto zásadná zmena (revolučný krok) sa začala realizovať znárodňovacími dekrétmi v prvej etape voči kolaborantom, následne veľkých podnikov, a zrejme mala plynule pokračovať u stredných a malých podnikateľov vrátane poľnohospodárstva. (Beneš, z projevu v Humenném 3.dubna 1945: „Provedeme nové pozemkovou reformu a budeme usilovat o to, aby půda dostala se do rukou těch, kteří ji sami oddělávají.“)

Keď sa zospoločenšťovanie začalo týkať širších buržoáznych vrstiev, zrejme došlo k rozpadu spoločných záujmov, čo vyvolalo situáciu, ktorú predpokladal Marx. Široká demokratická platforma a zhoda záujmov skončila a išlo o to, kto z koho! Spoločnosť sa dostala do polovice cesty a zrejme otázka znela pokračovať v znárodňovaní alebo začať parcelovať a rozkrádať už znárodnené. U nás pod tlakom ľudu - či už organizovanom alebo nie - sa pokračovalo v nastúpenej ceste na rozdiel napr. od Chile, kde zásluhou Pinocheta sa karta obrátila. Február neznamenal revolučný krok, ten začal už v roku 1945, ale len odstránenie prekážky na spoločnosťou vytýčenej ceste a nástup teoretický očakávanej diktatúry väčšiny (proletariátu) voči neústupnej buržoázii. Záštita ZSSR u nás a USA v Chile zrejme zohrali svoje, ale rozhodnutia padli doma a nepredpokladám, že boli vnútené zvonku. Dôkazom je fakt, že február vyprovokovala prokapitalistická časť vlády a nie ľavica. V oboch prípadoch spoločnosť nebola by ostala na polceste a spor vpred či vzad sa musel rozhodnúť.

V priebehu ďalších cca 10 rokov sa dokončila najťažšia etapa socializácie výrobných síl, pretože sa dotýkala širokých buržoáznych vrstiev, ale aj malovýrobcov a maloroľníkov.

Bolo to obdobie obojstranne mimoriadne kruté a naviac dosť výrazne podporované z Východu i Západu v rámci nastupujúcej studenej vojny. O tom či tlak (diktatúra) štátu voči odporu k socializácii bola alebo nebola adekvátna, možno diskutovať, ale už nie zmeniť, len sa poučiť.

V ČSR došlo k jednej z najdokonalejších socializácií, keď spoločnosť odovzdala, respektíve štát v mene väčšiny prevzal na seba povinnosť správcu rozdeľovať takmer celú celospoločenskú produkciu.

Socializmus

Socializmus je samostatná, ďalšia v rade spoločensko-ekonomická formácia na ceste k idealizovanej beztriednej komunistickej spoločnosti. V žiadnom prípade to nie je jej prvá etapa a pravdepodobne ani posledná. Ešte zrejme bude potrebné prežiť, vedecký vyhodnotiť viacero spoločenských formácii a realizovať viacero revolučných zmien, aby sme sa dopracovali ku beztriednej (otázka je či bude vôbec možná vzhľadom na nové a nové okolnosti, ktoré vývoj pred nás stavia). Jedno je však jednoznačne jasné, človek a spoločnosť idú krok za krokom vpred a každý nový krok znamená, že tento svet je civilizovanejší a cieľavedomejší.

Ak prijmeme povedané ako základ pre spätný pohľad na našu minulosť, tak mnohé skutočnosti sa nám budú javiť v inom svetle.

  1. Socializmus svojou objektívnou celospoločenskou ekonomickou podstatou priam volá po širokej demokratickej politickej nadstavbe. Diktatúra mala priviesť socializmus na svet, ale mala skončiť a otvoriť priestor demokracii, nie vo vládnutí, ako si to mnohý myslia, ale v kontrole nad riadením, čim by sa vylúčila akákoľvek možnosť návratu ku diktatúre!!! Komunisti mali vrátiť moc ľudu, ktorú prevzali do svojich rúk vo februári 1948 v takej podobe, aby ju už nikto nemohol mu z rúk vziať. Žiaľ buď z opičej lásky k socializmu alebo z teoretickej nevedomosti (asi skôr) sa pre taký krok nerozhodli a radšej zahubili socializmus (15. 6. 1988 u nás), ako by sa vzdali moci.

  2. Socializmus nie je beztriedna spoločnosť. Ľudské poznanie nedosiahlo úroveň, aby ekonomické procesy, teda rozdeľovanie produkcie a cieľavedomé ekonomické riadenie výrobných a vedeckých procesov dosiahlo exaktný charakter. V spoločnosti teda existuje riadiaca trieda, ktorá sa musí rovnako ako buržoázia zdiskreditovať, aby vypotila pod tlakom ľudovej kontroly obsah ďalšieho revolučného kroku. Mnohí hovoria, že vo februári prevzala moc byrokracia a majú pravdu, to je tá trieda, ktorá nastúpila po kapitalistoch a na pozadí komunistickej vedúcej úlohy ovládala olejkárskym spôsobom ekonomické procesy u nás. Mnohé veci sa tejto triede darili (už to nebol živelný TRH), ale mnohé smrdeli primitivizmom, čo sa odzrkadlilo v nespokojnosti ľudu.

  3. Súčasná politická smotánka a jej duchovný služobníci nám socializmus prezentujú s dešpektom vzhľadom na diktatúru, ktorá ho realizovala, udržiavala a jej excesy. Nehovorí sa však o tom, že socializmus a diktatúra to nie sú synonyma, ale práve naopak sú to antonyma. Nehovorí sa o faktoch, ktoré potvrdzujú Marxové predpoklady o následkoch zospoločenštení. Predovšetkým treba oceniť fakt, že v socializme sa zastavil antagonistický rozklad spoločnosti (možno, že sa prehupol do zbytočného rovnostárstva, ale celý proces bol v rukách spoločnosti, teda nebol problém „nožnice otvárať či zatvárať“), zatiaľ čo v kapitalistickom svete sa priepasť medzi chudobou a bohatstvom prehlbuje živelne geometrickým radom, teda presne podľa predpovedi Marxovej (viď tabuľky). Súčasný terorizmus nie je ničím iným ako plodom napätia z rastúcej ekonomickej nespravodlivosti, naviac zneužívaný finančnou oligarchiou na jej ďalšie prehlbovanie.

Na záver len jednu vetu, osobne si cením fakt, že socializmus preukázal, že človek nemusí podliehať živelným procesom, ale že je schopný zobrať svoj osud do vlastných rúk.

Poznámky: Aby sme neboli s Benešom sami, ktorý odmietajú súčasný komunistický pohľad na spoločenské vlastníctvo uvediem dva citáty súčasných významných osobnosti (vytriezvených ekonómov) sveta na likvidáciu spoločenského vlastníctva:

Milton Friedman, apoštol ekonómov, uznávajúcich slobodný trh, ktorý dával desať rokov predtým bývalým socialistickým krajinám radu „privatizovať, privatizovať, privatizovať“ vyhlásil pred pár rokmi: „Mýlil som sa. Ukázalo sa, že vláda zákona je pravdepodobne dôležitejšia ako privatizácia.“ Neviem však nič o tom, aby povedal aspoň prepáčte!

Francis Fukuyama: Rusko sa zmenilo zo štátu kontrolujúceho všetky aspekty ekonomického a občianskeho života na taký štát, ktorý nie je ani schopný vyzbierať dane či chrániť svojich občanov pred zločinom.

Tabuľky[Akt. známka (jako ve škole): 0 / Počet hlasů: 0] 1 2 3 4 5

Celý článek | Autor: Andrej Sablič | Počet komentářů: 46 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek

červené návěští   Hlavní zprávy červený nadpis

zelené návěští   Novinky zelený nadpis
16.04.2018: Letní univerzita Evropské levice 2018
Letní univerzita EL se koná ve dnech 11. aľ 15. července 2018 ve Vídni pod mottem "Dialog pro pokrok v Evropě. 200 let od narození Karla Marxe, 100 let od konce 1. světové války. Bliľąí informace o účastnickém poplatku a registrační formulář jsou k dispozici na stránkách Evropské levice.

16.06.2017: Opět útoky spamovacích robotů
Doąlo k opakovaným útokům robotů sázejících do komentářů texty s podivnými "inzeráty" (podle vąech známek činskými). Jen poslední dvě dávky představovaly více neľ 200 těchto pseudokomentářů, které maľeme. bahis siteleri

16.06.2017: Někdo/něco zde krade ľ a ą?
V uplynulých dnech doąlo k technické závadě, v jejímľ důsledku se "beze stop" z některých článků (ale i z větąiny komentářů) ztratila vąechna písmena "ľ" a "ą" (nebo jenom jejich emosčást). Za závadu se omlouváme a na jejím odstranění pracujeme (zatím pátráním po příčině).

09.05.2017: Pietní akt na Oląanech
Jako kaľdoročně, i letos poloľila 9. 5. v 9 hodin delegace zástupců CV SDS a výboru praľské organizace SDS květiny k památníku padlých rudoarmějců na oląanském hřbitově. Při té přileľitosti jsme pietně vzpomněli i padlých daląích armád (včetně československé), kteří jsou na Oląanech uloľeni.

červené návěští   Anketa červený nadpis
V současnosti rozvířil hladinu návrh přijmout do ČR 50 syrských válečných sirotků. Co si o něm myslíte?

V Sýrii ani ľádní váleční sirotci nejsou.
1769 (1769 hl.)
Nebrat! Jeątě by nás podřezávali.
1353 (1353 hl.)
Konečně někdo uvaľující lidsky.
1381 (1381 hl.)
A» se kaľdý stará o sebe, nic nám do nich není.
891 (891 hl.)
Je to sice politikum, ale krok správným směrem.
1521 (1521 hl.)
Raději bychom měli zvýąit svou ostudně nízkou rozvojovou pomoc.
1316 (1316 hl.)
Prohnilý humanismus !!
896 (896 hl.)

Celkem hlasovalo: 9127


zelené návěští   Vyhledávání zelený nadpis


na nových stránkách

Rozšířené vyhledávání
Tématické skupiny
Seznam autorů


Google

web
sds.cz
blisty.cz
bbc.co.uk

zelené návěští   Vaąe komentáře zelený nadpis
[15.05.2018 19:15:23]
josef mikovec
Bohumír ©meral - Mučedník ztracených a vysněných příleľitostí http://www.novarepublika.cz/2018/0 5/frantisek-ferdinand-s ...

[15.05.2018 18:54:53]
josef mikovec
Zde jest zkuąební kámen, na němľ se dokáľe, zdali jsme opravdu v dost zralí, dost socialističtí, abychom opravdu stali se v Rako ...

[21.03.2018 17:10:12]
n
Snad se něco doví,!

[19.11.2016 10:28:45]
l&s
Doplnění k Peroutkovi - Zemanův projev byl míněn dobře, bohuľel se v něm dopustil dehonestujícího přeąlapu, kdyľ prohlásil, ľe Per ...

[27.02.2016 10:01:56]
l&s
Článek pana Bělohradského není k dispozici, tak jen pár postřehů k této stati. Paní Neudorflová sice správně píše, že je chyba, k ...

[28.10.2015 09:08:14]
-ik
Dobrý den pane ©lemendo! To, co jste napsal, je konstatování stavu. A co navrhujete jako pokus o naznačení cesty? Já mysl ...

[04.09.2015 14:20:12]
n
Samozřejmě, ľe jiľ těąím na shromáľdění, jako posledně na Václaváku. Doufám, ľe nebude chybět pán ©afr, kterého tímto srdečně zvu. ...

[13.08.2015 13:11:01]
n
SDS leží v žaludku tomu zoufalému tapetáři, takže je moc známá a okolí se musí postarat o její prosazení. Prohra s US a tím i se s ...

[13.08.2015 01:44:03]
-ik
Jestli že se mi zdá, že militantní skupiny dosahují lepších výsledků, měl byc se podívat na sebe, zda nepracuji špatně. Oni mohou ...

[08.06.2015 21:05:37]
-ik
"význam evropské levice pro vývoj ve světě a její podíl na jeho spoluutváření (globalizace, přenos zkušeností z jiných čá ...

[25.05.2015 14:58:27]
n
Lidstvo v rozvinutých zemích a tím myslím i naąi zemi, jiľ dosáhli hranic daląího materiálního pokroku a jeho daląí zvyąování je n ...

[25.05.2015 08:21:23]
l&s
"Proč se myšlenka lidové fronty boje proti fašismu prosadila v našem hnutí, až když bylo fakticky pozdě? Bylo vůbec možné, ab ...

[13.05.2015 09:45:10]
Milan Neubert
-iku, napsal jste víc věcí, s řadou souhlasím. Jednu námitku ale mám: dospěli jsme k závěru, že virtuální diskuse na webu nebo na ...

[10.05.2015 23:25:51]
-ik
Mám pocit, pane Neuberte, že jste se o kontakt s lidmi ani moc nesnažil. Diskuse na stránkách SDS je nulová. A i v minulosti jst ...

[06.05.2015 10:38:48]
n
Vítám tapetáře. Čest tvoji práci. Podle množství zbytečné práce opravdu stojíš ...


Teze programu SDS
Teze programu SDS

Bahisikayet.com Extrabet Deneme bonusu Denemebonusuz.com

Deneme Bonus Veren Bahis Siteleri 2022

en iyi bahis siteleri

jetbahis-girisi.com

Rexbet-girisi.com

hovarda-girisi.com

mobilbahis giris

sekabet guncel adres

asyabahis guncel adres

Maltcasino

pinbahiskayit.com

Tyto stránky byly vytvořen prostřednictvím redakčního systému phpRS.