logo SDS
Dnešní datum: 09. 12. 2023   | Hlavní stránka | Tématické skupiny | Seznam rubrik | Download |  
zelené návěští   Hlavní menu zelený nadpis
Hlavní stránka
Kdo jsme - něco o SDS
Stanoviska SDS
Tiskové zprávy SDS
International
Staré stránky SDS

Ankety
Download
TOP 50
Tématické skupiny
Seznam rubrik (témat)

červené návěští   Rubriky červený nadpis

zelené návěští   Čtenář zelený nadpis

Jméno (přezdívka)
Heslo


Úprava osobního účtu

červené návěští   Evropská levice červený nadpis


Na web SEL

Manifest SEL
Čtěte o SEL u nás


zelené návěští   Nejčtenějąí/rok zelený nadpis

Neexistují vhodná data!


červené návěští   SDS červený nadpis
Strana demokratického socialismu
Přípotoční 869/19
101 00 Praha 10
Návątěvy po předchozí dohodě
tel.:
(420) 608 630 506
(420) 608 181 054
(420) 728 074 253 (nejlépe SMS)
Bankovní spojení - transparentní účet pro příjem darů: 2101181284/2010
Případné dárce žľádáme, aby ve "zprávě pro příjemce" uvedli účel daru, např.: "příspěvek na činnost SDS" a identifikovali se jménem a příjmením. Děkujeme.
secret@sds.cz
(c) SDS

Kanál RSS

TOPlist

zelené návěští   Interní statistika zelený nadpis
Denni
Max. 17
Prům. 4.9
21 denni
Max. 490
Prům. 294.5

Nyní si čte web : 133 uživ.

02. Články, statě, projevy

* Československo: související otázky

Vydáno dne 04. 12. 2014 (3190 přečtení)

Již týdny světová buržoazie naříká kvůli opatřením zavedeným proti buržoazii v Československu. Metody stalinistů jsou přirovnávány k hitlerovským praktikám. Tato propaganda je skrz naskrz prosycena kapitalistickým pokrytectvím. Nejsou to násilné metody se kterými nesouhlasí. Nejen, že omlouvají, ale aktivně pomáhají teroru řecké reakce, která má za cíl ustanovit polofašistický režim, stejně jako když omlouvali a pomáhali Hitlerovi a Mussolinimu proti dělnické třídě.

Stalinisté nedali a nemohli dát marxistickou odpověď buržoazii. Předstírají, že změny byly provedeny v ,souladu s ústavouʼ. To vneslo ještě větší zmatek do řad pracujících, kterří chápali, že tato stanoviska neodpovídají realitě. Tyto změny byly uskutečněny za účasti a pomoci dělnické třídy. Demonstrace ozbrojených dělníků na ulicích přesvědčila buržoazii, že odpor je marný. Byla to tato hrozba síly, která pomohla klidné změně.

Českoslovenští dělníci a rolníci bez pochyby z celého srdce podporovali tuto změnu, pro její pokrokový obsah.

Dělníci nemohou jinak než podporovat tyto změny: znárodnění důležitých podniků, které od masového hnutí v roce 1945 zůstaly v soukromých rukou, 70% všech tiskáren, celý chemický průmysl, celý chladírenský průmysl a veškeré budovy v nichž je zaměstnáno nad 50 osob, všechny velké hotely a veškerý velkoobchod. V žádném odvětví obchodu nebo průmyslu není povoleno soukromé vlastnictví firem zaměstnávajících víc než 50 zaměstnanců.

Oficiálně byl zaveden monopol zahraničního obchodu.

Rolníci stáli pevně za reformami. Přesto stalinisté neudělali to samé co ruští bolševici, jmenovitě znárodnění půdy a její svěření do rukou rolníků, namísto toho ji dali rolníkům, jakožto jejich soukromí majetek.

Trocký o okupovaných územích

Jsou to progresivní kroky podporované trockisty a to i přes selhání při znárodnění půdy. Jsou nezbytným ekonomickým základem dělnického státu. K provedení těchto změn byli stalinisté donuceni vyvolat iniciativu a tlak proletářských mas. Jak Trocký podotkl v roce 1939, když předpovídal pravděpodobný vývoj po Stalinově invazi do Polska:

„Nicméně je nejpravděpodobnější, že na územích, které se mají stát součástí SSSR, moskevská vláda vyvlastní velkostatkáře a zestátní výrobní prostředky.Tato varianta je nejvíce pravděpodobná ne proto, že by byrokracie byla věrná socialistickému programu, ale proto, že nechce a ani není schopna sdílet moc a privilegia, která dostala se starou vládnoucí třídou na okupovaných územích. Zde se přímo nabízí analogie: Nejdřív Bonapart zastavil revoluci pomocí vojenské diktatury. Ale když francouzské jednotky napadli Polsko, Napoleon podepsal výnos rušící nevolnictví.Tento výnos Napoleon nevydal ze sympatií k rolnictvu či kvůli demokratickřm principům, ale kvůli faktu, že jeho bonapartistická diktatura se již neřídí feudálními nřbrž buržoazními majetkovými vztahy. Stejně tak, jako se Stalinova bonapartistická diktatura nezakládá na soukromém vlastnictví, ale na státním vlastnictví, invaze Rudé Armády do Polska musela přirozeně vyústit ve zrušení soukromého kapitalistického vlastnictví a jeho nahrazení vlastnictvím státním a tak uvěst režim na okupovaných územích do stavu odpovídajícího režimu v SSSR.“

„Opatření revolučné svou podstatou - „vyvlastnění vyvlastňovatelů“ - je v tomto případě uskutečňováno militaristicko-byrokratickou cestou. Výzva k aktivitě mas na novém území – a bez takové výzvy, i když velice opatrné, není možné vytvořit nový režim – bude nepochybně později nevybíravě potlačena policiejními opatřeními, aby byla zajištěna převaha byrokracie nad probuzenými revolučními masami…“ (SSSR ve válce, září 1939).

Po užití nátlaku dělníků k odstranění kapitalistické třídy se stalinisté postupně zbaví všech elementů dělnické kontroly. Rychlost s jakou se to stane bude záležet na odporu československé dělnické třídy, jejíž kulturní úroveň v důsledku industrializace země dalece přesahuje kulturní úroveň ruského dělnictva. Stalinisté si nemohou v Československu dovolit dělnickou demokracii, protože by to mělo nevyhnutelné důsledky na režim v Sovětském Svazu.

Jasně to vyjádřil Douglas Hyde, bývalý redaktor Daily Workeru. V rozhovoru pro Daily Mail řekl:

„Na prvním setkání Kominformy, které se odehrálo na loveckém zámečku ve Slezsku, byl Gottwald obviněn z ,maloburžoazního komunismuʼ, protože se snažil vypracovat politiku, která by brala v potaz československé tradice západní kultury a svobody“.

„Gottwaldovou ideou bylo vybudovat komunismus vyhovující jeho zemi, tudíž odlišný od Ruska. Ale s Ruskem za zády věděl, že nemá cenu se hádat a události v Praze odhalily, jak hluboce byl nucen pokleknout.“

Cítíc tlak dělnictva se Gottwald obává budoucích výsledků takového směřování.

Budoucnost akčních výborů

Krátce po událostech v Československu vydaly vládní orgány prohlášení o omezené roli akčních výborů. Telegraph z 6. března hlásí: „Existují určité náznaky obav ústředí z neomezených aktivit místních akčních výborů. Ústřední akční výbor vydal nařízení všem ostatním výborům zdržet se čistek v armádě. Na příště budou všechny „pokusy o puč“ hlášeny přímo Ministerstvu národní obrany.“

Alexej Čepička, komunistický ministr spravedlnosti v nové Gottwaldově vládě, prohlásil: „Akční výbory nejsou druhou mocí. Je jejich posláním získávat lidovou podporu pro akce vlády v zájmu obrany státu .“

Československé úřady zásadně rozdělily akční výbory zřízené dělníky a rolníky a ty, jmenované politickými stranami ze shora. Ač jsou nazývané stejným jménem je mezi nimi velký rozdíl. Akční výbor Národní fronty jmenuje všechny funkcionáře různých stran, což je karikatura demokracie.

Jasně ukázali, že akční výbory nebudou hrát stejnou roli, jako sověty nebo dělnické výbory za Velké říjnové socialistické revoluce v Rusku roku 1917. Ruská vláda bolševiků za Lenina byla založena na sovětech, které byly nejpružnější a demokratickou formou organizace. Byly přímým zastoupením dělníků a rolníků na místní úrovni. Lenin zdůrazňoval, že právě proto tam nebyly potřebné žádné státní orgány. Dělníci a rolníci by měli řídit stát. Kvůli zaostalosti Ruska a izolaci revoluce byly odsouzeny k neúspěchu. V kulturní a industrializované zemi, jako je Československo, může být nastolen skutečný komunistický režim. Dělníci a rolníci mohou sami okamžitě začít řídit stát bez zvláštního státního aparátu, který by byl využíván pro ochranu privilegií.

Parlament, volený na ústavních principech, je mnohem méně demokratický než systém přímé reprezentace na bázi výborů. Parlamentní formu reprezentace lze nejsnáze zbyrokratizovat a vzdálit od lidu.

Ekonomické základny dělnického státu bylo dosaženo. Ale pro stát jednající v zájmu dělnictva samotné vyvlastnění kapitalistů nepostačuje. Zásadním předpokladem na naší cestě ke komunistické společnosti je demokratická kontrola státního aparátu. Zdůrazňovali to všichni velcí marxisté.

Lenin zredukoval podstatu dělnického státu do 4 základních zásad. Po vyvlastnění kapitalistů a znárodnění výrobních prostředků, následují:

Volby do sovětů, které budou mít možnost odvolat všechny úředníky. Žádnř úředník nebude dostávat plat větší než je průměrná mzda dělníka. Zrušení současné armády a její nahrazení lidovou armádou. Žádná permanentní byrokracie. Každý by střídavě plnil funkci státu. Když budou všichni byrokraty, nikdo nemůže být byrokrat.

„Organizujeme velkovýrobu začínající od úrovně, které již kapitalismus dosáhl, my dělníci samotní, spoléhajíc na naše dělnické zkušenosti, zavedeme za pomoci státní mocí ozbrojeného dělnictva železnou disciplínu, zmenšíme roli státních funkcionářů na jednoduché plnění instrukcí jako zodpovědných průměrně placených „manažerů“ (samozřejmě s technickými znalostmi všech druhů a úrovní.) To je naše proletářská úloha, když chceme úspěšně provést proletářskou revoluci. Počínaje již ve velkovýrobě, to povede k postupnému „odumírání“ celé byrokracie, to povede k vytvoření nového pořádku, pořádku bez uvozovek. Poté co se více a více zjednodušené funkce kontroly stanou zvykem, začnou mizet zvláštní funkce pro zvláštní vrstvy populace.“ (Lenin, Sebrané spisy, sv. 25, str. 431)

Zaostávání Ruska a izolace revoluce učinilo tento proces nemožným. Ale na bázi kulturní úrovně Československa budou komunistické metody jasné celému světu. Pod skutečným komunistickým vedením je bude možné ihned implementovat. Ale to není to, co si Stalin přeje. Stalin prohlásil, že to co je potřeba je silnější a silnější stát v Rusku. Československo pod stalinistickřm vedením půjde tou samou cestou. Neproběhne proces odumírání státního aparátu a GPU.

Všechna práva, která dělníci ještě mají budou oklestěna a nekontrolovaná byrokracie nebude brát ohledy na masy v Rusku.

Z dlouhodobého hlediska nebudou českoslovenští dělníci tolerovat tyranii úřednictva. Zkušenosti nám ukázali, že stalinismus není komunismus. Dělníci poznají, že musí svrhnout byrokracii s jejím policejním aparátem a ustanovit jejich vlastní přímou kontrolu nad průmyslem a státem, dělnickou demokracii, jak uváděl Karel Marx. A jak bylo předvedeno na modelu Pařížské komuny a uvedeno do praxe Velkou říjnovou socialistickou revolucí.

Napsal T. Grant
v dubnu 1948
Překlad z angličtiny M. Souček
převod do HTML: Francesco (2013), kbMIA


Ted Grant se narodil v Jižní Africe v r. 1913. Společně s Ralphem Lee vytvořil Mezinárodní dělnickou ligu (Workers' International League - WIL), z které následně, po spojení s Revoluční socialistickou ligou (Revolutionary Socialist League - RSL) vznikla v r. 1944 Revoluční komunistická strana (Revolutionary Communist Party - RCP). Po válce obhajoval Trockého analýzu Sovětského svazu jako deformovaného dělnického státu, ve kterém bylo odstraněno soukromé vlastnictví a kapitalizmus, ale kde proletariát doposud nezískal politickou moc. Tvrdil, že tzv. "komunistické" země východní Evropy šly ve skutečnosti po stejné cestě jako Sovětský svaz a pro jejich označení použil výraz proletářský bonapartizmus. Během roku 1960 rozšířil analýzu koloniálních zemí, které se měly stát "komunistickými". Zastával názor, že inteligence těchto zemí chápe stalinizmus jako cestu k rozvoji jejich hospodářství a že bagatelizuje zoufalé podmínky; dokud socialistický program neprobudí masy, nabudou tyto režimy nevyhnutelně byrokratický charakter. Grant byl nejznámějším redaktorem novin Militant. V roce 1983 byl vyloučen z labouristické strany. Během devadesátých let publikoval v žurnálech Socialistická výzva (Socialist Appeal) a Na obranu marxizmu (In Defence of Marxism). Jako aktivní marxista působil 75 let. Umřel v r. 2006.[Akt. známka (jako ve škole): 0 / Počet hlasů: 0] 1 2 3 4 5

Celý článek | Autor: Ted Grant | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: marxists.org

červené návěští   Hlavní zprávy červený nadpis

zelené návěští   Novinky zelený nadpis
16.04.2018: Letní univerzita Evropské levice 2018
Letní univerzita EL se koná ve dnech 11. aľ 15. července 2018 ve Vídni pod mottem "Dialog pro pokrok v Evropě. 200 let od narození Karla Marxe, 100 let od konce 1. světové války. Bliľąí informace o účastnickém poplatku a registrační formulář jsou k dispozici na stránkách Evropské levice.

16.06.2017: Opět útoky spamovacích robotů
Doąlo k opakovaným útokům robotů sázejících do komentářů texty s podivnými "inzeráty" (podle vąech známek činskými). Jen poslední dvě dávky představovaly více neľ 200 těchto pseudokomentářů, které maľeme. bahis siteleri

16.06.2017: Někdo/něco zde krade ľ a ą?
V uplynulých dnech doąlo k technické závadě, v jejímľ důsledku se "beze stop" z některých článků (ale i z větąiny komentářů) ztratila vąechna písmena "ľ" a "ą" (nebo jenom jejich emosčást). Za závadu se omlouváme a na jejím odstranění pracujeme (zatím pátráním po příčině).

09.05.2017: Pietní akt na Oląanech
Jako kaľdoročně, i letos poloľila 9. 5. v 9 hodin delegace zástupců CV SDS a výboru praľské organizace SDS květiny k památníku padlých rudoarmějců na oląanském hřbitově. Při té přileľitosti jsme pietně vzpomněli i padlých daląích armád (včetně československé), kteří jsou na Oląanech uloľeni.

červené návěští   Anketa červený nadpis
V současnosti rozvířil hladinu návrh přijmout do ČR 50 syrských válečných sirotků. Co si o něm myslíte?

V Sýrii ani ľádní váleční sirotci nejsou.
1884 (1884 hl.)
Nebrat! Jeątě by nás podřezávali.
1437 (1437 hl.)
Konečně někdo uvaľující lidsky.
1489 (1489 hl.)
A» se kaľdý stará o sebe, nic nám do nich není.
966 (966 hl.)
Je to sice politikum, ale krok správným směrem.
1588 (1588 hl.)
Raději bychom měli zvýąit svou ostudně nízkou rozvojovou pomoc.
1438 (1438 hl.)
Prohnilý humanismus !!
967 (967 hl.)

Celkem hlasovalo: 9769


zelené návěští   Vyhledávání zelený nadpis


na nových stránkách

Rozšířené vyhledávání
Tématické skupiny
Seznam autorů


Google

web
sds.cz
blisty.cz
bbc.co.uk

zelené návěští   Vaąe komentáře zelený nadpis
[15.05.2018 19:15:23]
josef mikovec
Bohumír ©meral - Mučedník ztracených a vysněných příleľitostí http://www.novarepublika.cz/2018/0 5/frantisek-ferdinand-s ...

[15.05.2018 18:54:53]
josef mikovec
Zde jest zkuąební kámen, na němľ se dokáľe, zdali jsme opravdu v dost zralí, dost socialističtí, abychom opravdu stali se v Rako ...

[21.03.2018 17:10:12]
n
Snad se něco doví,!

[19.11.2016 10:28:45]
l&s
Doplnění k Peroutkovi - Zemanův projev byl míněn dobře, bohuľel se v něm dopustil dehonestujícího přeąlapu, kdyľ prohlásil, ľe Per ...

[27.02.2016 10:01:56]
l&s
Článek pana Bělohradského není k dispozici, tak jen pár postřehů k této stati. Paní Neudorflová sice správně píše, že je chyba, k ...

[28.10.2015 09:08:14]
-ik
Dobrý den pane ©lemendo! To, co jste napsal, je konstatování stavu. A co navrhujete jako pokus o naznačení cesty? Já mysl ...

[04.09.2015 14:20:12]
n
Samozřejmě, ľe jiľ těąím na shromáľdění, jako posledně na Václaváku. Doufám, ľe nebude chybět pán ©afr, kterého tímto srdečně zvu. ...

[13.08.2015 13:11:01]
n
SDS leží v žaludku tomu zoufalému tapetáři, takže je moc známá a okolí se musí postarat o její prosazení. Prohra s US a tím i se s ...

[13.08.2015 01:44:03]
-ik
Jestli že se mi zdá, že militantní skupiny dosahují lepších výsledků, měl byc se podívat na sebe, zda nepracuji špatně. Oni mohou ...

[08.06.2015 21:05:37]
-ik
"význam evropské levice pro vývoj ve světě a její podíl na jeho spoluutváření (globalizace, přenos zkušeností z jiných čá ...

[25.05.2015 14:58:27]
n
Lidstvo v rozvinutých zemích a tím myslím i naąi zemi, jiľ dosáhli hranic daląího materiálního pokroku a jeho daląí zvyąování je n ...

[25.05.2015 08:21:23]
l&s
"Proč se myšlenka lidové fronty boje proti fašismu prosadila v našem hnutí, až když bylo fakticky pozdě? Bylo vůbec možné, ab ...

[13.05.2015 09:45:10]
Milan Neubert
-iku, napsal jste víc věcí, s řadou souhlasím. Jednu námitku ale mám: dospěli jsme k závěru, že virtuální diskuse na webu nebo na ...

[10.05.2015 23:25:51]
-ik
Mám pocit, pane Neuberte, že jste se o kontakt s lidmi ani moc nesnažil. Diskuse na stránkách SDS je nulová. A i v minulosti jst ...

[06.05.2015 10:38:48]
n
Vítám tapetáře. Čest tvoji práci. Podle množství zbytečné práce opravdu stojíš ...


Teze programu SDS
Teze programu SDS

Bahisikayet.com Extrabet Deneme bonusu Denemebonusuz.com

Deneme Bonus Veren Bahis Siteleri 2022

en iyi bahis siteleri

jetbahis-girisi.com

Rexbet-girisi.com

hovarda-girisi.com

mobilbahis giris

sekabet guncel adres

asyabahis guncel adres

Maltcasino

pinbahiskayit.com

Tyto stránky byly vytvořen prostřednictvím redakčního systému phpRS.