Ekonomicko-filozofické rukopisy z roku 1844

Karel Marx

Tyto rukopisy vznikaly v době pařížské emigrace patrně v dubnu až srpnu roku 1844. Patří mezi první Marxovy práce, které bývají hodnoceny jako materialistické a komunistické. Bedřich Engels se ve spise "K dějinám Svazu komunistů" zmiňuje o tom, že na jaře 1845 "měl Marx svou materialistickou teorii dějin v hlavních rysech již úplně vypracovanou..."

Fakticky se zachovaly tři rukopisy. V prvním se Marx chystal na kritiku politiky a politické ekonomie. Jeho vlastní poznámky a závěry se v tomto rukopise střídají s rozsáhlými výpisky z prací řady autorů především ekonomické oblasti. Určitě si z něj nenechte ujít pasáž o odcizené práci.

Z druhého rukopisu se zachovaly jen poslední čtyři stránky, týkající se vztahů práce, kapitálu a pozemkového vlastnictví.

Třetí rukopis pak tvoří doplňky k nedochované části druhého rukopisu. Kromě problematiky práce, soukromého vlastnictví a komunismu, odcizení člověka či nadvlády peněz se Marx v tomto rukopise věnuje i rozboru Hegelovy dialektiky a filosofie.

Rukopisy zůstávaly dlouho v archivu německé sociální demokracie. Poprvé byly částečně vydány rusky r. 1927 ve III. svazku "Archivu Marxe a Engelse", poprvé úplně až roku 1932 německy v "Marx-Engels, Gesamtausgabe, Abt. I, Bd. 3.

Internetová verze vychází z I. vydání Praha 1961, Státní nakladatelství politické literatury. Z Marx-Engels, Gesamtausgabe I. iddíl, sv. 3 (str. 28-172) přeložil Zbyněk Sekal. Uspořádáno a redigováno podle Marx-Engels, Iz rannich proizvědenij (str. 517-642), Gospolitizdat, Moskva, 1956.


Obsah

Předmluva

Mzda

Zisk z kapitálu

1. Kapitál

2. Zisk z kapitálu

3. Panství kapitálu nad prací a pohnutky kapitalisty

4. Akumulace kapitálů a konkurence mezi kapitalisty

Pozemková renta

[Odcizená práce]

[Protiklad mezi kapitálem a prací. Pozemkové vlastnictví a kapitál]

[Soukromé vlastnictví a práce. Názory merkantilistů, fyziokratů, 
Adama Smitha, Ricarda a jeho školy]

[Soukromé vlastnictví a komunismus. Různé vývojové etapy
komunistických názorů. - Hrubý rovnostářský komunismus a
komunismus jako socialismus, spadající vjedno s humanismem]

[Význam potřeb člověka za vlády soukromého vlastnictví a za
socialismu. Rozdíl mezi rozmařilým a průmyslovým bohatstvím.
Dělba práce v občanské společnosti]

[Vláda peněz v občanské společnosti]

[Kritika Hegelovy dialektiky a filosofie vůbec]

 

Jmenný rejstřík

Rejstřík periodických publikací

 

Poznámky

Poznámky redakce