logo SDS
Dnešní datum: 05. 06. 2023   | Hlavní stránka | Tématické skupiny | Seznam rubrik | Download |  
zelené návěští   Hlavní menu zelený nadpis
Hlavní stránka
Kdo jsme - něco o SDS
Stanoviska SDS
Tiskové zprávy SDS
International
Staré stránky SDS

Ankety
Download
TOP 50
Tématické skupiny
Seznam rubrik (témat)

červené návěští   Rubriky červený nadpis

zelené návěští   Čtenář zelený nadpis

Jméno (přezdívka)
Heslo


Úprava osobního účtu

červené návěští   Evropská levice červený nadpis


Na web SEL

Manifest SEL
Čtěte o SEL u nás


zelené návěští   Nejčtenějąí/rok zelený nadpis

Neexistují vhodná data!


červené návěští   SDS červený nadpis
Strana demokratického socialismu
Přípotoční 869/19
101 00 Praha 10
Návątěvy po předchozí dohodě
tel.:
(420) 608 630 506
(420) 608 181 054
(420) 728 074 253 (nejlépe SMS)
Bankovní spojení - transparentní účet pro příjem darů: 2101181284/2010
Případné dárce žľádáme, aby ve "zprávě pro příjemce" uvedli účel daru, např.: "příspěvek na činnost SDS" a identifikovali se jménem a příjmením. Děkujeme.
secret@sds.cz
(c) SDS

Kanál RSS

TOPlist

zelené návěští   Interní statistika zelený nadpis
Denni
Max. 35
Prům. 22.7
21 denni
Max. 647
Prům. 458.5

Nyní si čte web : 69 uživ.

08. Od naąich čtenářů

* Světová ekonomika a globální problémy lidstva

Vydáno dne 28. 12. 2005 (35704 přečtení)

POZNÁMKA: administrace těchto stránek byla upozorněna na nápadnou shodu mezi textem tohoto článku a myšlenkami, publikovanými o dva roky dříve v knize Vladimíra Jeníčka a Jaroslava Foltýna "Globální problémy a světová ekonomika" (C.H. Beck, Praha 2003), tento zdroj přitom není v úvaze ani citován. Za tento fakt se autorům knihy dodatečně omlouváme a citaci doplňujeme za text (28.4.2009).

Globální problémy se objevily až tehdy, když se konsolidovalo světové hospodářství. V moderním slova smyslu se začalo o nich hovořit po druhésvětové válce. Postupující internacionalizace a interdependence stále rozšiřují okruh problémů, které je třeba vnímat jako celosvětové, globální.Globální problémy se totiž týkají celé lidské civilizace a jsou řešitelné pouze celosvětovým úsilím. Vznikají hlavně proto, že se lidské civilizaci nedaří nalézt a aplikovat mechanismy, které by tlumily důsledky nerovnovážné závislosti jednotlivých zemí či skupin zemí (čili důsledky tzv. asymetrické formy interdependence). Každý z globálních problémů má ekonomické i mimoekonomické dimenze (rozměry). U většiny převládá dimenze ekonomická, u některých zase mimoekonomická - politická, ideologická, právní, etická (morální), ekologická či vojenská. Globální problémy vystupují ve svých státně - národních, regionálních a subregionálních podobách, protože svět je zatím takto státními a dalším hranicemi rozdělen.

Globální problémy mohou vést ke globální katastrofě lidstva, pokud nebudou nějak vhodně a včas řešeny. Týká se to nejen globální války, ale i ostatních problémů (třeba v delším časovém horizontu). Např. podle nedávno zesnulého českého filosofa Milana Machovce (1925 - 2003) v současné době vyvstaly následující hrozby rychlé globální smrti lidstva - nukleární, ekologická, populační, epidemická a narkonamická.

Samozřejmě se vedou spory, kolik globálních problémů musí lidská civilizace vlastně řešit. Nejčastěji se hovoří o devíti globálních problémech, které se dělí do tří velkých skupin:

I. Intersociální problémy, ty vznikají ve vzájemných vztazích mezi lidmi (relace člověk - člověk) a jsou spojeny se zásadním střetem zájmů různých společenských a ekonomických skupin a systémů:

 • I.1 problém války a míru (včetně možných jaderných, chemických a biologických konfliktů a katastrof),
 • I.2 problém překonání sociálně ekonomické zaostalosti měně rozvinutých (rozvojových) zemí: v roce 1999 oficiální rozvojová pomoc (ODA) činila pouze 56 miliard amerických dolarů (USD), což představovalo jen 0,24 procent hrubého domácího produktu (HDP) jednadvaceti hlavních dárcovských zemí (záměr přitom činí 0,7 procent HDP), ani Česká republika své závazky neplní - 0,1 procent v roce 2005, záměr plní jen Dánsko, Norsko, Švédsko a Holandsko, dále v roce 1999 rozvojové země obdržely jenom 24 procent globálního objemu přímých zahraničních investic (FDI), přičemž podíl Afriky činil 1,2 procenta (v roce 2004 rozvojové země obdržely již 36 procent FDI, Afrika potom obdržela 2,8 procent FDI),
 • I.3 problém mezinárodní zadluženosti: dluhová krize rozvojových zemí trvá od roku 1982, v roce 1994 dluh rozvojových zemí (RZ) činil 1714 miliard USD a v roce 1999 již dosáhl 2544 miliard USD, trvá čistý kapitálový odliv z rozvojových zemí, nevládní iniciativa “Milostivé léto” (ang. “Jubilee”) za bezpodmínečné odpuštění všech dluhů rozvojových zemí,
 • I.4 problém změn mezinárodních ekonomických vztahů: úsilí o Nový mezinárodní ekonomický řád (NMEŘ, ang. NIEO), včetně problémů zpřístupnění trhů vyspělých zemí pro zboží z rozvojových států, spravedlivějších pravidel pro obchod a oddlužení chudých zemí.

II. Přírodněsociální problémy, ty pramení z porušených vazeb mezi přírodou a lidskou společností (relace člověk - příroda):

 • II.1 populační problém: populační vlny a malthuziánské cykly, 19. 12. 2005 překročila světová populace 6,5 miliard, denně se narodí 365 000 dětí a denní přírůstek populace pak činí 210 000, v roce 2015 má na Zemi žít 7 miliard lidí, v roce 2050 potom 8,9 miliard lidí a koncem 21. století 10 - 14 miliard lidí, v dohledné době se tak objeví nutnost zvolit buď nižší porodnost nebo vyšší úmrtnost,
 • II.2 potravinový (nutriční) problém: nedostatkem potravin trpí 852 milionů lidí, v tom 815 milionů v rozvojových zemích, 28 milionů v transformujících se zemích a 9 milionů v rozvinutých zemích, každým rokem umírá hladem 5 milionů dětí (podle Organizace OSN pro výživu a zemědělství - FAO),
 • II.3 surovinový a energetický problém: omezenost neobnovitelných zdrojů, hrozba tzv. ropného krachu, kdy v letech 2050 - 2100 budou vytěžena všechna dnes známá ložiska ropy, nutnost přechodu ke slunečné, větrné a jaderné energii (založené na efektivnější formě přeměny jádra než dosud),
 • II.4 ekologický problém: oslabování ozónové vrstvy, globální oteplování, skleníkový efekt a hrozba globálních klimatických změn (v letech 1999 - 2001 zahubily extrémní události zapříčiněné počasím asi 100 000 osob), zvednutí hladin oceánů a moří a možné zaplavení ohrožuje 40 procent světové populace, tedy lidi žijící v oblastech do 60 kilometrů od pobřeží, možné války o zdroje (suroviny, půdu, vodu), klimatické změny jako morální výzva (přerozdělení nedostatkových zdrojů),

III. Antroposociální problémy, ty se týkají budoucností člověka, většinou spadají do jedné kategorie problémů:

III.1 všelidské problémy sociální, humanitární a kulturní.

Často se v této souvislosti hovoří o souhrnném problému budoucnosti člověka, který se pak dělí do dalších 10 - 15 subproblémů jakými jsou např.:

 • problém absolutní chudoby: mezinárodní hranicí chudoby je denní příjem ve výši 1 amerického dolaru, s nižším příjmem žije 1,2 miliardy lidí, 113 milionů dětí pak nemá přístup ani k základnímu vzdělání,
 • problém šíření epidemií a drogových závislostí (včetně alkoholismu a kouření cigaret): epidemie AIDS (40 milionů lidí žije s onemocněním HIV/AIDS) a dalších onemocnění (malárie, tyfus, cholera, tuberkulóza), mutace chřipkových virů, masové pronikání drog do Evropy, ve světě více než 200 milionů lidí užívá nezákonné drogy,
 • problém nekontrolované mezinárodní migrace: problém běženců (v roce 1999 oficiálně šlo o 17 milionů uprchlíků před válkou nebo perzekucí, spolu s tzv. vnitřními uprchlíky to bylo 22 milionů lidí) a problém ekonomické migrace (týká se početnější skupiny),
 • problém terorismu, živený politickými a národnostními konflikty: Korsika, Čečensko, Kosovo, Izrael, Severní Irsko, muslimský džihád a tzv. válka proti terorismu.

Praha, prosinec 2005, Ing. Stanislav Heczko, Ph.D.


Literatura:

 • Heczko, S.: Nástin interdisciplinární analýzy cyklického tržních ekonomik, disertační práce, FNH VŠE v Praze, Praha 2003, dostupné z http://levko.nazory.cz, rubrika texty
 • Heczko, S.: Lidstvo a klimatické změny, připraveno pro 2. ČSF, Praha, říjen 2005, dostupné z http://isf.webpark.cz
 • Jehlička, P., Tomeš, J., Daněk, P. (editoři): Stát, prostor a politika, Univerzita Karlova, Praha 2000, ISBN 80-238- 5566-2
 • Jeníček, V a kol.: Globální problémy ve světové ekonomice - vybrané problémy, Vysoká škola ekonomická, Praha 1995, ISBN 80-7079-425-9
 • Jirušek, J.: Globální klimatické změny, připraveno pro 2. ČSF, Praha, říjen 2005, dostupné z http://isf.webpark.cz
 • Machovec, M.: Smysl lidské existence, nakladatelství Akropolis, Praha 2002, ISBN 80-7304-016-6
 • Nečas, J.: Klimatická změna jako oslovení a výzva, upraveno pro ČSF, Praha, říjen 2005, dostupné z http://isf.webpark.cz
 • Fakta a čísla o OSN. Základní údaje o organizaci Spojených národů. United Nations, Informační centrum OSN v Praze, New York - Praha 2005, ISBN 80-86348-01-6
 • Až dojdou zásoby ropy, in Odhalená tajemství Země, speciál 21. století - revue objevů vědy a techniky a lidí, léto 2005, s. 24 - 26, ISSN 1214-1097
 • Millennium Development Goals, Rozvojové cíle tisíciletí - stéblo pro topící se v chudobě, Nový prostor, č. 241, září 2005, s. 10 - 14, ISSN 1213- 1911

Citace doplněná administrátorem:

Jeníček, V, Foltýn, J: Globální problémy a světová ekonomika, Praha 2003,  ISBN 80-7179-795-2, podrobněji viz na adrese

http://eshop.beck.cz/cz/produkt/globalni-problemy-a-svetova-ekonomika/

 [Akt. známka (jako ve škole): 0,06 / Počet hlasů: 17] 1 2 3 4 5

Celý článek | Autor: Stanislav Heczko | Počet komentářů: 5 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek

červené návěští   Hlavní zprávy červený nadpis

zelené návěští   Novinky zelený nadpis
16.04.2018: Letní univerzita Evropské levice 2018
Letní univerzita EL se koná ve dnech 11. aľ 15. července 2018 ve Vídni pod mottem "Dialog pro pokrok v Evropě. 200 let od narození Karla Marxe, 100 let od konce 1. světové války. Bliľąí informace o účastnickém poplatku a registrační formulář jsou k dispozici na stránkách Evropské levice.

16.06.2017: Opět útoky spamovacích robotů
Doąlo k opakovaným útokům robotů sázejících do komentářů texty s podivnými "inzeráty" (podle vąech známek činskými). Jen poslední dvě dávky představovaly více neľ 200 těchto pseudokomentářů, které maľeme. bahis siteleri

16.06.2017: Někdo/něco zde krade ľ a ą?
V uplynulých dnech doąlo k technické závadě, v jejímľ důsledku se "beze stop" z některých článků (ale i z větąiny komentářů) ztratila vąechna písmena "ľ" a "ą" (nebo jenom jejich emosčást). Za závadu se omlouváme a na jejím odstranění pracujeme (zatím pátráním po příčině).

09.05.2017: Pietní akt na Oląanech
Jako kaľdoročně, i letos poloľila 9. 5. v 9 hodin delegace zástupců CV SDS a výboru praľské organizace SDS květiny k památníku padlých rudoarmějců na oląanském hřbitově. Při té přileľitosti jsme pietně vzpomněli i padlých daląích armád (včetně československé), kteří jsou na Oląanech uloľeni.

červené návěští   Anketa červený nadpis
V současnosti rozvířil hladinu návrh přijmout do ČR 50 syrských válečných sirotků. Co si o něm myslíte?

V Sýrii ani ľádní váleční sirotci nejsou.
1685 (1685 hl.)
Nebrat! Jeątě by nás podřezávali.
1276 (1276 hl.)
Konečně někdo uvaľující lidsky.
1231 (1231 hl.)
A» se kaľdý stará o sebe, nic nám do nich není.
847 (847 hl.)
Je to sice politikum, ale krok správným směrem.
1467 (1467 hl.)
Raději bychom měli zvýąit svou ostudně nízkou rozvojovou pomoc.
1177 (1177 hl.)
Prohnilý humanismus !!
849 (849 hl.)

Celkem hlasovalo: 8532


zelené návěští   Vyhledávání zelený nadpis


na nových stránkách

Rozšířené vyhledávání
Tématické skupiny
Seznam autorů


Google

web
sds.cz
blisty.cz
bbc.co.uk

zelené návěští   Vaąe komentáře zelený nadpis
[15.05.2018 19:15:23]
josef mikovec
Bohumír ©meral - Mučedník ztracených a vysněných příleľitostí http://www.novarepublika.cz/2018/0 5/frantisek-ferdinand-s ...

[15.05.2018 18:54:53]
josef mikovec
Zde jest zkuąební kámen, na němľ se dokáľe, zdali jsme opravdu v dost zralí, dost socialističtí, abychom opravdu stali se v Rako ...

[21.03.2018 17:10:12]
n
Snad se něco doví,!

[19.11.2016 10:28:45]
l&s
Doplnění k Peroutkovi - Zemanův projev byl míněn dobře, bohuľel se v něm dopustil dehonestujícího přeąlapu, kdyľ prohlásil, ľe Per ...

[27.02.2016 10:01:56]
l&s
Článek pana Bělohradského není k dispozici, tak jen pár postřehů k této stati. Paní Neudorflová sice správně píše, že je chyba, k ...

[28.10.2015 09:08:14]
-ik
Dobrý den pane ©lemendo! To, co jste napsal, je konstatování stavu. A co navrhujete jako pokus o naznačení cesty? Já mysl ...

[04.09.2015 14:20:12]
n
Samozřejmě, ľe jiľ těąím na shromáľdění, jako posledně na Václaváku. Doufám, ľe nebude chybět pán ©afr, kterého tímto srdečně zvu. ...

[13.08.2015 13:11:01]
n
SDS leží v žaludku tomu zoufalému tapetáři, takže je moc známá a okolí se musí postarat o její prosazení. Prohra s US a tím i se s ...

[13.08.2015 01:44:03]
-ik
Jestli že se mi zdá, že militantní skupiny dosahují lepších výsledků, měl byc se podívat na sebe, zda nepracuji špatně. Oni mohou ...

[08.06.2015 21:05:37]
-ik
"význam evropské levice pro vývoj ve světě a její podíl na jeho spoluutváření (globalizace, přenos zkušeností z jiných čá ...

[25.05.2015 14:58:27]
n
Lidstvo v rozvinutých zemích a tím myslím i naąi zemi, jiľ dosáhli hranic daląího materiálního pokroku a jeho daląí zvyąování je n ...

[25.05.2015 08:21:23]
l&s
"Proč se myšlenka lidové fronty boje proti fašismu prosadila v našem hnutí, až když bylo fakticky pozdě? Bylo vůbec možné, ab ...

[13.05.2015 09:45:10]
Milan Neubert
-iku, napsal jste víc věcí, s řadou souhlasím. Jednu námitku ale mám: dospěli jsme k závěru, že virtuální diskuse na webu nebo na ...

[10.05.2015 23:25:51]
-ik
Mám pocit, pane Neuberte, že jste se o kontakt s lidmi ani moc nesnažil. Diskuse na stránkách SDS je nulová. A i v minulosti jst ...

[06.05.2015 10:38:48]
n
Vítám tapetáře. Čest tvoji práci. Podle množství zbytečné práce opravdu stojíš ...


Teze programu SDS
Teze programu SDS

Bahisikayet.com Extrabet Deneme bonusu Denemebonusuz.com

Deneme Bonus Veren Bahis Siteleri 2022

en iyi bahis siteleri

jetbahis-girisi.com

Rexbet-girisi.com

hovarda-girisi.com

mobilbahis giris

sekabet guncel adres

asyabahis guncel adres

Maltcasino

pinbahiskayit.com

Tyto stránky byly vytvořen prostřednictvím redakčního systému phpRS.