Sto esejů o přírodě a společnosti

Stanislav Komárek

Biolog a filozof, proslulý svými provokativními úvahami o závislosti lidské společnosti a kultury na přírodních zákonech a svým netradičním pojetím vědy. Po absolvování gymnázia v Jindřichově Hradci (1977) studium biologie na UK v Praze,obor entomologie (1982 RNDr.). Krátce po nástupu na aspiranturu v Parazitologickém ústavu ČSAV emigroval do Rakouska (1983), kde pracoval v Muzeu přírodní historie, na ministerstvu zemědělství a nakonec na zoologickém ústavu Vídeňské univerzity. Ve Vídni spolupracoval s Altenberským okruhem pro filozofii a dějiny přírodních věd (R.Riedl, E.Oeser, W.Grössing). Studoval německou autonomistickou školu v biologii a podobně orientované proudy v etologii a antropologii,  zajímal se o otázky psychologie a psychoanalýzy. Pravidelně se účastnil sjezdů české exilové inteligence ve Frankenu a jejich „mládežnické“ frakce v Rohru (Německo). V r. 1986 vydal první sbírku básní (Kartografie, následují pak Kaligrafie,1994 a Holografie,1998 ). V roce 1990 návrat do Prahy, jako jeden zakládajících členů nastoupil na tehdy Zdeňkem Neubauerem nově založenou katedru filosofie a dějin přírodních věd na PřFUK jako odborný asistent. V roce 1993 půlroční stáž na univerzitě v holandském Leidenu, spojená se studiem tamních obsáhlých knižních fondů, prací na bibliografii mimetických jevů a několika přednáškami. V roce 1994 habilitace v oboru entomologie, habilitační práce Vznik, vývoj a eko-etologické významy křídelních kreseb u motýlů. Počínaje rokem 1993 četné eseje v časopisech Tvar, Vesmír, Prostor, Analogon, Přítomnost a dalších, jejich souborná vydání obsahují tři sborníky: Sto esejů o přírodě a společnosti (1995), Hlavou dolů (1999) a Mír s mloky (2001, v tisku). Od roku 1996 vedoucí katedry, o rok později doktorát z filosofie výchovy. V roce 2001 jmenován profesorem pro obor filosofie a dějiny přírodních věd.


Sborník Sto esejů o přírodě a společnosti vyšel poprvé v Praze v nakladatelství Vesmír v roce 1995, poté rozšířená reedice pod názvem Pitevní praktikum pro pokročilé, 2000.

Autor sám říká v předmluvě:

Tato kniha obsahuje stovku článků, esejů, mikroesejů, reflexí, recenzí atd. z let 1987-94. U každého z nich je uvedeno místo a rok vzniku, a pokud vyšel tiskem, i citace (pouze pro českou verzi, ne pro německou). Snažil jsem se jednotlivé články řadit za sebou ne chronologicky, ale tak, aby tématicky podobné byly pokud možno vedle sebe. To se podařilo jen z části, už vzhledem k tomu, že se točí jen kolem několika málo témat (biologické paradigma, společenské struktury obhospodařující nauky a jejich psychologie, vztahování se lidské psýchy ke světu, zvláště živému, vztahy mezi věděním a mocí, mezi archaickým a vědeckým myšlením, lokální specifika) a jejich kombinací, což zcela smysluplnou lineární strukturu vylučuje. Rovněž se některé náměty vícekrát opakují z různého aspektu a knihu lze sotva označit za logicky konzistentní. Vzhledem k tomu, že oba motivy, opakování i logická inkonzistence, jsou světu bytostně vlastní, nepokládám to za chybu. Kniha se také asi bude jevit jako konglomerát samozřejmých popisů, podivných konstatování a paradoxů. Myslím si, že deskripce je obecně lepší než interpretace (oboje je v zásadě totéž, ale v některých situacích je na prospěch oba prvky rozlišovat) a interpretace je lepší než pokus o reformu; pokud se týká paradox, je lépe se v nich zabydlet dříve, nežli se paradoxa zabydlí v nás. Textům může být zajisté vytýkána přemíra nečeských slov a prosakující německá syntax i náběhy k poetickému vyjadřování. Je to všechno pravda, ale ve vlastním životopise také nelze radýrovat podle přání a s texty je to v posledku jako s agrárními plodinami - co se urodí, to se urodí.

Na těchto stránkách se seznámíte jen s několika eseji. Zaujmou-li Vás, doporučujeme sehnat si samotný sborník.

VNĚ DOGMATU
PROCES OZVLÁŠTNĚNÍ
DEVÁTÝ SMRTELNÝ HŘÍCH
KONEČNÉ ŘEŠENÍ
BIOLOGIE A BYROKRACIE
SPÁSA SKRZE NAUKU
EKLEZIOMORFNÍ STRUKTURY V PŘÍRODNÍCH VĚDÁCH
ŠEDÁ MAGIE
TECHNOLOGIE SPASENÍ
PRIMÁRNÍ AKUMULACE
MATIČKA MAFIE
SVAZ PŘÁTEL
POLOČAS ROZPADU
GOTT ERHALTE
PRINCIP ÚLU