logo SDS
Dnešní datum: 07. 06. 2023   | Hlavní stránka | Tématické skupiny | Seznam rubrik | Download |  
zelené návěští   Hlavní menu zelený nadpis
Hlavní stránka
Kdo jsme - něco o SDS
Stanoviska SDS
Tiskové zprávy SDS
International
Staré stránky SDS

Ankety
Download
TOP 50
Tématické skupiny
Seznam rubrik (témat)

červené návěští   Rubriky červený nadpis

zelené návěští   Čtenář zelený nadpis

Jméno (přezdívka)
Heslo


Úprava osobního účtu

červené návěští   Evropská levice červený nadpis


Na web SEL

Manifest SEL
Čtěte o SEL u nás


zelené návěští   Nejčtenějąí/rok zelený nadpis

Neexistují vhodná data!


červené návěští   SDS červený nadpis
Strana demokratického socialismu
Přípotoční 869/19
101 00 Praha 10
Návątěvy po předchozí dohodě
tel.:
(420) 608 630 506
(420) 608 181 054
(420) 728 074 253 (nejlépe SMS)
Bankovní spojení - transparentní účet pro příjem darů: 2101181284/2010
Případné dárce žľádáme, aby ve "zprávě pro příjemce" uvedli účel daru, např.: "příspěvek na činnost SDS" a identifikovali se jménem a příjmením. Děkujeme.
secret@sds.cz
(c) SDS

Kanál RSS

TOPlist

zelené návěští   Interní statistika zelený nadpis
Denni
Max. 19
Prům. 14.5
21 denni
Max. 647
Prům. 444.7

Nyní si čte web : 60 uživ.

04. Kolektivní práce

* Společně za mír

Vydáno dne 06. 05. 2015 (4518 přečtení)

Na počátku dubna vznikl na Slovensku pokus spojit protiválečné síly Česka a Slovenska, aby se ustavila mezinárodní mírová iniciativa, která propojí všechny lidi dobré vůle ve společném úsilí za mír ve snaze zabránit dalšímu světovému konfliktu. Se slovenskými partnery jsme se shodli na tom, že by mezi prvními signatáři neměli být lidé, angažující se dnes ve vedeních politických stran. Věnujte prosím společné deklaraci pozornost, podpořte ji podle návodu na konci textu a šiřte ji. (mn)

Text prohlášení:

SPOLEČNĚ ZA MÍR

Svět má nebezpečně blízko k nové globální konfrontaci. Mezinárodní řád je v troskách. Velmoci dlouhodobě podkopávají smluvně zakotvená pravidla účelovým výkladem, ignorováním zásad mírového soužití i bezohlednou vojenskou agresí. Výsledkem jsou projevy chaosu, pokrytectví a svévole v mezinárodních vztazích. Hledat viníka za stav, do kterého jsme se za posledních pětadvacet let dostali, nikam nevede. Vinni jsme všichni. Všichni se shodneme v jedné věci: chceme mír. Ne všichni však o mír aktivně usilujeme. Proto pokládáme za nutné zastavit roztáčející se spirálu militarismu, násilí a nenávisti, přihlásit se k tradicím humanismu, míru a nenásilí a vyzvat všechny lidi dobré vůle, aby společně přijali a prosazovali opatření, která nastolí kulturu míru, spolupráce a bezpečnosti pro všechny.

Pokládáme za obrovskou chybu, že se mezinárodní společenství odklonilo od zásad Pařížské charty za novou Evropu, přijatou na summitu v listopadu 1990. V ní se všechny evropské státy, ale také Sovětský svaz, USA a Kanada, shodli na tom, že bezpečnost je nedělitelná a že není možné posilovat bezpečnost jedněch na úkor druhých. Proto považujeme vytváření exkluzivních vojenských bloků, které stupňují zbrojení a konfrontaci, za překonané a nebezpečné. Je nejvyšší čas vrátit se k ideálům, díky nimž skončilo ideologické soupeření dvou supervelmocí. Je nejvyšší čas vyzvat odpovědné představitele stran, států a mezinárodních organizací, aby hledali nový světový řád, který bude odpovídat potřebám a zkušenostem současnosti, který bude zaručovat stejnou bezpečnost pro všechny a zavazovat všechny národy ke společné práci ve prospěch posílení globálního míru, spolupráce a spravedlnosti. Je to vaše povinnost vůči mírumilovným lidem!

Už těsně po druhé světové válce, v atmosféře euforie, která zavládla po šestileté agónii lidstva, varovali Albert Einstein, Bertrand Russell a Thomas Mann mezinárodní společenství, že snaha odvrátit válku pouze smluvními dohodami mezi suverénními státy nestačí a že pokud se nepodniknou důraznější kroky k organizaci míru, stane se Charta OSN pouhou tragickou iluzí. Světoví lídři však bohužel nedokázali navrhnout nic lepšího, i tentokrát šlo jen o zoufalý pokus, který se už tolikrát prokázal jako marný. Suverenita soupeřících velmocí se v mezinárodních vztazích projevuje značnou svévolí, mezinárodní právo je tak v konečném důsledku uplatňováno jen vůči malým a slabým státům. Zájmy hegemona hrají prim. To vše narušuje vyšší princip regulace mezinárodních vztahů.

Chceme posunout mírové hnutí na vyšší úroveň. Nechceme být pouhými obránci míru, chceme být jeho tvůrci. Vycházejíce z Deklarace OSN za kulturu míru a nenásilí z roku 1999 nechceme se omezovat pouze na zoufalé protesty proti válce v době, kdy se už válečný požár rozhořel. Vytváření kultury míru a nenásilí je pro nás hlavním předpokladem mírového soužití všech lidí na Zemi.

PROTO PROSAZUJEME

 • aby byla víra v sílu a uctívání moci nahrazena vzděláváním v oblasti kultury míru
 • aby byla mentalita nepřátelství nahrazena porozuměním, tolerancí a solidaritou
 • aby bylo autoritativní vládnutí nahrazeno demokratickou spoluúčastí všech lidí
 • aby byla politika utajování a propagandy nahrazena svobodným a všestranným tokem informací
 • aby byl tlak na zvyšování zbrojení nahrazen odzbrojováním
 • aby bylo zneužívání lidí nahrazeno rozvojem jejich lidských práv
 • aby ekonomika založená na bezohledném zisku byla nahrazena sociální spravedlností a respektováním potřeb všech lidí na základě principu rovnosti
 • aby bylo drancování přírody nahrazeno filosofií udržitelného života.

PROTO VYZÝVÁME VŠECHNY LIDI DOBRÉ VŮLE: ZMĚŇME V TOMTO DUCHU SVÉ POLITICKÉ A SPOLEČENSKÉ PRIORITY!:

 1. Vyzýváme odpovědné politické představitele, aby navrhovali, podporovali a prosazovali vytvoření nové bezpečnostní architektury, do níž budou zahrnuty i ty státy, které byly dosud označovány za nepřátelské.
 2. Vyzýváme příslušná ministerstva, aby v praxi důsledně uplatňovala principy Deklarace OSN o kultuře míru a nenásilí, aby do učebních osnov zavedla výchovu ke kultuře míru a nenásilí a aby podporovala politiku založenou na těchto zásadách.
 3. Vyzýváme voliče, aby podporovali pouze takové politiky, kteří se přihlásí k mírovým principům uvedeným v tomto dokumentu, zavážou se je respektovat a budou je prosazovat v praxi.
 4. Vyzýváme představitele církví, nevládních organizací, osobnosti kulturního, vědeckého a společenského života, aby aktivně podporovali mírová řešení, aby se stali vyslanci míru a osvobozování ducha člověka od sklonů k násilí. Vyzýváme je k odvaze bránit menšinové názory empatie, sounáležitosti a racionality ve většinové atmosféře nenávisti, strachu a vášní.

Je potřeba otevřeně říci, že tu jsou politici, novináři a aktivisté, kteří ve společnosti pěstují nenávist, předsudky a fobie, jež nejednou zacházejí až za hranici šovinismu, že existují veřejní činitelé, kteří jsou vždy ochotni a připraveni obhajovat válku, podpořit zbrojení a upřednostnit konfrontaci. Pokládáme za důležité se od takovýchto lidí distancovat. Více zbraní znamená méně důvěry, více vojáků znamená méně spolupráce. Nepřejeme si, aby se přes naše země přesouvaly vojenské konvoje a aby tu vznikaly vojenské základny. Chceme stát, v němž se rodí mírové iniciativy a vzkvétá kultura, věda a vzdělání. Chceme, aby střední Evropa byla mostem přátelství, ne hranicí konfrontace, aby měla podobu holubice míru, a ne pudlíka moci. Chceme spravedlivý světový řád, ve kterém se velmoci nebudou chovat jako gangsteři a malé státy jako jejich prostitutky. Chceme, aby lidi poutaly vztahy přízně, ne aby se rozdělovali.

Válka znamená prohru pro všechny. Je to selhání lidského rozumu, je to neschopnost porozumět druhému, je to barbarská rezignace na civilizované řešení sporu. Mír není porážkou druhého, mír je vítězstvím všech. Kapitulace bez odstranění příčin konfliktu není mírem, je jen dočasným příměřím, které v sobě kumuluje všechny nevyřešené křivdy až k vypuknutí války nové. Chceme překonat začarovaný kruh násilí a budovat základy trvalého míru. Nejsme naivní, abychom neviděli konflikty a spory, ale jsme přesvědčeni, že jejich řešení by se mělo hledat za jednacím stolem, ne na bojišti. Bez nové bezpečnostní architektury, která odstraní z mezinárodních vztahů nerovnost, nebude existovat ani funkční bezpečnost, ani udržitelný mír. A na začátku tohoto procesu nestojí techničtí experti, ale pevná vůle mírumilovných lidí. Proto je důležité, aby duchovně a morálně nezávislé osobnosti spojily svůj vliv a své síly k obhajobě bratrství mezi národy, k prosazování kultury míru a k odmítnutí války jako nejohavnějšího ze všech zločinů.

SEZNAM SIGNATÁŘŮ

 • Alexander Ač, environmentalista, vědecký výzkumník Akademie věd ČR (SR)
 • Anton Baláž, spisovatel a publicista (SR)
 • Jozef Banáš, spisovatel (SR) Marián Bančej, spisovatel (SR)
 • Rudolf Belan, vydavatel (SR)
 • Viera Benková, spisovatelka (Báčsky Petrovec, Srbsko)
 • Vladimír Blaho, divadelní a hudební kritik (SR)
 • Václav Cílek, geolog, klimatolog a filozof (ČR)
 • Ján Čarnogurský, advokát, bývalý předseda vlády SR (SR)
 • Milan Daniel, novinář (ČR)
 • Milan Dubček, diplomat, syn Alexandra Dubčeka (SR)
 • Vladimír Farkaš, biochemik (SR)
 • Etela Farkašová, filozofka a spisovatelka (SR)
 • Milan Ftáčnik, vysokoškolský učitel, bývalý ministr školství (SR)
 • František Gahér, filozof, bývalý rektor Univerzity Komenského (SR)
 • Ivan Gašparovič, bývalý prezident Slovenské republiky (SR)
 • Radovan Geist, politolog (SR)
 • Vladimír Godár, hudební skladatel (SR)
 • Jozef Habánik, rektor Trenčianské univerzity Alexandra Dubčeka (SR)
 • Alexander Halvoník, literární kritik a spisovatel (SR)
 • Pavol Hammel, zpěvák (SR)
 • Martin Hekrdla, novinář (ČR)
 • Jozef Heriban, spisovatel a scenárista (SR)
 • Ivan Hoffman, novinář, písničkář, protagonista Sametové revoluce (ČR)
 • Marek Hrubec, filozof a sociální vědec (ČR)
 • Anton Hykisch, spisovatel (SR)
 • Eduard Chmelár, historik, rektor Akadémie médií (SR)
 • Juraj Jakubisko, režisér (SR) Peter Jaroš, spisovatel (SR)
 • Jan Kavan, bývalý předseda Valného shromáždění OSN a exministr zahraničních věcí (ČR)
 • Norbert Kelecsényi, akademický sochař (SR)
 • Eva Kollárová, ředitelka Ústavu rusko-slovenských kulturních studií PF KU (SR)
 • Michal Kováč, bývalý prezident Slovenské republiky (SR)
 • Mária Kráľovičová, herečka (SR)
 • Oskar Krejčí, politolog, prorektor Vysoké školy mezinárodních a veřejných vztahů (ČR)
 • Rudolf Kropil, prezident Slovenské konference rektorů, rektor TU ve Zvoleně (SR)
 • Adriana Kučerová, operní zpěvačka (SR)
 • Peter Lipa, zpěvák a skladatel (SR)
 • Jozef Lysý, politolog (SR)
 • Albert Marenčin, spisovatel a scenárista (SR)
 • Jozef Migaš, diplomat, bývalý předseda NR SR (SR)
 • František Novosád, filozof (SR)
 • Karol Polák, sportovní komentátor (SR)
 • Michal Polák, ekonom a filozof (SR)
 • Miro Procházka, režisér (SR)
 • Lenka Procházková, spisovatelka, signatářka Charty 77 (ČR)
 • Miroslav Prokeš, environmentalista (ČR)
 • Milan Rašla, rektor Vysokej školy múzických umení (SR)
 • Gabriela Rothmayerová, spisovatelka a publicistka (SR)
 • Silvia Ruppeldtová, prekladatelka a publicistka (SR)
 • Ladislav Sabo, akademický sochař (SR)
 • Tatiana Sedová, filozofka (SR)
 • Brigita Schmögnerová, ekonomka, bývalá ministryně financí (SR)
 • Rudolf Schuster, bývalý prezident Slovenské republiky (SR)
 • Vladimír Skalský, předseda Svetového združenia Slovákov v zahraničí (ČR)
 • Karel Srp, předseda Jazzové sekce a bývalý politický vězeň (ČR)
 • Ján Stena, sociolog (SR)
 • František Škvrnda, bezpečnostní expert (SR)
 • Ivan Štampach, teolog a publicista (ČR)
 • Ilona Švihlíková, ekonomka (ČR)
 • Braňo Tichý, občanský aktivista (SR)
 • Viktor Timura, historik a spisovatel (SR)
 • Božidara Turzonovová, herečka (SR)
 • Petr Uhl, novinář, signatář Charty 77 (ČR)
 • Terézia Ursínyová, muzikologička (SR)
 • Ondrej Zimka, akademický malíř (SR)
 • Ondrej Zimka III., akademický sochař (SR)
 • Milka Zimková, herečka a spisovatelka (SR)
 • Milina Zimková, akademická malířka (SR)
 • Petr Žantovský, vysokoškolský učitel, mediální analytik (ČR)

Podepsat dokument můžete na stránkách prohlášení ZDE i vy.


Související články:
(Světová politika)

®ádnou válku naąím jménem ! (15.04.2018)
®Žádná raketa není mírová. Nečekejme na říjen! (08.04.2017)
Za novou politiku uvolnění! (03.08.2015)
Opět válka v Evropě? Ne naším jménem! (09.12.2014)
Ode zdi ke zdi (19.09.2014)
Libye – triumf pokrytectví! (24.10.2011)
Hold Islandu aneb fakta o revoluci, která nastartovala nejen Španělsko (01.06.2011)
Historie šíření islámu (12.04.2010)
Jeden sen, jeden svět? (07.10.2008)
Bílý dům - Rusko musí vrátit zbraně vojenských sil USA, ukořistěné v Gruzii (21.08.2008)
Nezvyšovat nebezpečí jaderného konfliktu (14.10.2006)
Atomové odzbrojení nemá alternativu (12.10.2006)
Pozvánka na přednášku (24.08.2006)
Kauza Miloševič aneb Kdo vlastně zemřel v Haagu (23.03.2006)
Miloševič musel zemřít (15.03.2006)
Putin uctil památku padlých vojáků Rudé armády (03.03.2006)
Zastavte válku proti Íránu dříve, než začne! (19.02.2006)
Drak a orel se spolu snaží vyjít (24.11.2005)
Václav Havel a invaze do Iráku (se stálým zřetelem k sovětské okupaci Československa v roce 1968) (31.08.2005)
Výbuchy (09.07.2005)
Politické informace a rady Michaela Moore´a (03.07.2005)
Stanovisko SDS k výročí OSN (02.07.2005)
Poslední absolutní monarchie v Africe má novou ústavu (14.06.2005)
Čína v současné světové dynamice akumulace a třídního boje jako výzva pro radikální levici (15.04.2005)
Jiná zpráva o Janu Pavlu II. (11.04.2005)
Demonstrace mezi pomlázkou a klobásami (20.03.2005)
Dva zjazdy a jeden pohreb (10.02.2005)
Darebácké státy (06.01.2005)
Nové revolty proti systému (30.11.2003)

[Akt. známka (jako ve škole): 1,00 / Počet hlasů: 1] 1 2 3 4 5

Celý článek | Autor: administrator | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek

červené návěští   Hlavní zprávy červený nadpis

zelené návěští   Novinky zelený nadpis
16.04.2018: Letní univerzita Evropské levice 2018
Letní univerzita EL se koná ve dnech 11. aľ 15. července 2018 ve Vídni pod mottem "Dialog pro pokrok v Evropě. 200 let od narození Karla Marxe, 100 let od konce 1. světové války. Bliľąí informace o účastnickém poplatku a registrační formulář jsou k dispozici na stránkách Evropské levice.

16.06.2017: Opět útoky spamovacích robotů
Doąlo k opakovaným útokům robotů sázejících do komentářů texty s podivnými "inzeráty" (podle vąech známek činskými). Jen poslední dvě dávky představovaly více neľ 200 těchto pseudokomentářů, které maľeme. bahis siteleri

16.06.2017: Někdo/něco zde krade ľ a ą?
V uplynulých dnech doąlo k technické závadě, v jejímľ důsledku se "beze stop" z některých článků (ale i z větąiny komentářů) ztratila vąechna písmena "ľ" a "ą" (nebo jenom jejich emosčást). Za závadu se omlouváme a na jejím odstranění pracujeme (zatím pátráním po příčině).

09.05.2017: Pietní akt na Oląanech
Jako kaľdoročně, i letos poloľila 9. 5. v 9 hodin delegace zástupců CV SDS a výboru praľské organizace SDS květiny k památníku padlých rudoarmějců na oląanském hřbitově. Při té přileľitosti jsme pietně vzpomněli i padlých daląích armád (včetně československé), kteří jsou na Oląanech uloľeni.

červené návěští   Anketa červený nadpis
V současnosti rozvířil hladinu návrh přijmout do ČR 50 syrských válečných sirotků. Co si o něm myslíte?

V Sýrii ani ľádní váleční sirotci nejsou.
1685 (1685 hl.)
Nebrat! Jeątě by nás podřezávali.
1277 (1277 hl.)
Konečně někdo uvaľující lidsky.
1235 (1235 hl.)
A» se kaľdý stará o sebe, nic nám do nich není.
847 (847 hl.)
Je to sice politikum, ale krok správným směrem.
1468 (1468 hl.)
Raději bychom měli zvýąit svou ostudně nízkou rozvojovou pomoc.
1180 (1180 hl.)
Prohnilý humanismus !!
850 (850 hl.)

Celkem hlasovalo: 8542


zelené návěští   Vyhledávání zelený nadpis


na nových stránkách

Rozšířené vyhledávání
Tématické skupiny
Seznam autorů


Google

web
sds.cz
blisty.cz
bbc.co.uk

zelené návěští   Vaąe komentáře zelený nadpis
[15.05.2018 19:15:23]
josef mikovec
Bohumír ©meral - Mučedník ztracených a vysněných příleľitostí http://www.novarepublika.cz/2018/0 5/frantisek-ferdinand-s ...

[15.05.2018 18:54:53]
josef mikovec
Zde jest zkuąební kámen, na němľ se dokáľe, zdali jsme opravdu v dost zralí, dost socialističtí, abychom opravdu stali se v Rako ...

[21.03.2018 17:10:12]
n
Snad se něco doví,!

[19.11.2016 10:28:45]
l&s
Doplnění k Peroutkovi - Zemanův projev byl míněn dobře, bohuľel se v něm dopustil dehonestujícího přeąlapu, kdyľ prohlásil, ľe Per ...

[27.02.2016 10:01:56]
l&s
Článek pana Bělohradského není k dispozici, tak jen pár postřehů k této stati. Paní Neudorflová sice správně píše, že je chyba, k ...

[28.10.2015 09:08:14]
-ik
Dobrý den pane ©lemendo! To, co jste napsal, je konstatování stavu. A co navrhujete jako pokus o naznačení cesty? Já mysl ...

[04.09.2015 14:20:12]
n
Samozřejmě, ľe jiľ těąím na shromáľdění, jako posledně na Václaváku. Doufám, ľe nebude chybět pán ©afr, kterého tímto srdečně zvu. ...

[13.08.2015 13:11:01]
n
SDS leží v žaludku tomu zoufalému tapetáři, takže je moc známá a okolí se musí postarat o její prosazení. Prohra s US a tím i se s ...

[13.08.2015 01:44:03]
-ik
Jestli že se mi zdá, že militantní skupiny dosahují lepších výsledků, měl byc se podívat na sebe, zda nepracuji špatně. Oni mohou ...

[08.06.2015 21:05:37]
-ik
"význam evropské levice pro vývoj ve světě a její podíl na jeho spoluutváření (globalizace, přenos zkušeností z jiných čá ...

[25.05.2015 14:58:27]
n
Lidstvo v rozvinutých zemích a tím myslím i naąi zemi, jiľ dosáhli hranic daląího materiálního pokroku a jeho daląí zvyąování je n ...

[25.05.2015 08:21:23]
l&s
"Proč se myšlenka lidové fronty boje proti fašismu prosadila v našem hnutí, až když bylo fakticky pozdě? Bylo vůbec možné, ab ...

[13.05.2015 09:45:10]
Milan Neubert
-iku, napsal jste víc věcí, s řadou souhlasím. Jednu námitku ale mám: dospěli jsme k závěru, že virtuální diskuse na webu nebo na ...

[10.05.2015 23:25:51]
-ik
Mám pocit, pane Neuberte, že jste se o kontakt s lidmi ani moc nesnažil. Diskuse na stránkách SDS je nulová. A i v minulosti jst ...

[06.05.2015 10:38:48]
n
Vítám tapetáře. Čest tvoji práci. Podle množství zbytečné práce opravdu stojíš ...


Teze programu SDS
Teze programu SDS

Bahisikayet.com Extrabet Deneme bonusu Denemebonusuz.com

Deneme Bonus Veren Bahis Siteleri 2022

en iyi bahis siteleri

jetbahis-girisi.com

Rexbet-girisi.com

hovarda-girisi.com

mobilbahis giris

sekabet guncel adres

asyabahis guncel adres

Maltcasino

pinbahiskayit.com

Tyto stránky byly vytvořen prostřednictvím redakčního systému phpRS.