logo SDS
Dnešní datum: 28. 09. 2023   | Hlavní stránka | Tématické skupiny | Seznam rubrik | Download |  
zelené návěští   Hlavní menu zelený nadpis
Hlavní stránka
Kdo jsme - něco o SDS
Stanoviska SDS
Tiskové zprávy SDS
International
Staré stránky SDS

Ankety
Download
TOP 50
Tématické skupiny
Seznam rubrik (témat)

červené návěští   Rubriky červený nadpis

zelené návěští   Čtenář zelený nadpis

Jméno (přezdívka)
Heslo


Úprava osobního účtu

červené návěští   Evropská levice červený nadpis


Na web SEL

Manifest SEL
Čtěte o SEL u nás


zelené návěští   Nejčtenějąí/rok zelený nadpis

Neexistují vhodná data!


červené návěští   SDS červený nadpis
Strana demokratického socialismu
Přípotoční 869/19
101 00 Praha 10
Návątěvy po předchozí dohodě
tel.:
(420) 608 630 506
(420) 608 181 054
(420) 728 074 253 (nejlépe SMS)
Bankovní spojení - transparentní účet pro příjem darů: 2101181284/2010
Případné dárce žľádáme, aby ve "zprávě pro příjemce" uvedli účel daru, např.: "příspěvek na činnost SDS" a identifikovali se jménem a příjmením. Děkujeme.
secret@sds.cz
(c) SDS

Kanál RSS

TOPlist

zelené návěští   Interní statistika zelený nadpis
Denni
Max. 20
Prům. 14
21 denni
Max. 330
Prům. 224

Nyní si čte web : 37 uživ.

08. Od naąich čtenářů

* O „MOC-i“

Vydáno dne 31. 05. 2007 (7507 přečtení)

„MOC“ ako systémový, historický (časovo obmedzený) prvok spoločnosti, determinujúci jej triednu štruktúru.
Uvedomelé a živelné používanie „MOC-i“.


V tomto článku mi nepôjde ani tak o používanie „MOC-i“, tam kde je to spoločenský cieľavedome (uvedomele a konkrétne delegovanej), tu pôjde predovšetkým o systémové používanie (privlastnenej, živelne vyvinutej a pod.) fyzickej, ekonomickej, politickej, náboženskej, etickej, etnickej, národnej, pohlavnej (patriarchát – matriarchát), vekovej (dospelí – deti), dnes aj ekologickej a inej „MOC-i“ jednej skupiny obyvateľstva v komunite (triedy) voči inej skupine (triede) a to v rodine počnúc a celosvetovou komunitou končiac.

Vzorovým a nevyvrátiteľným príkladom nám môže byť otroctvo. Fyzická „MOC“ otrokára nad otrokom vznikla živelne, a preto bola v otrokárskej spoločnosti systémovo a dokonca uvedomelé používaná (aj časť otrokov bola presvedčená, že bez nej by nemohla existovať a fungovať spoločnosť a toto možno tvrdiť aj dnes, že v danom období bez systémového používania fyzickej „MOC-i“ ochraňovanej aj „MOC-ou“ politickou by sa spoločnosť zmietala v chaose). Použitie „MOC-i“ bolo však uvedomele delegované? NIE! Prišiel však čas keď spoločnosť zistila, že tomu tak nemusí už byť a fyzická „MOC“, ako systémový prvok sa v spoločnosti prestala používať, používa sa len, ako konkrétne delegovaná (napríklad sudcom, aby mohli zatvárať spoločnosti nebezpečné osoby do väzenia). Samozrejme ak opomenieme nelegálne používanie „MOC-i“ vojenskej, teroristickej a pod.(vojenská moc sa dnes mimo jednoznačnej obrany používa vždy nelegálne, pretože o nej rozhoduje systémová politická „MOC“, ktorá nie je uvedomele a konkrétne delegovaná).

Aby sa mohla „MOC“ uplatňovať vznikli k tejto potrebe aj jej zodpovedajúce komunity – rodina, regióny, štát, medzinárodných inštitúcii (SB, MMF apod.), pre tento účel sa buduje aj OSN a pod. Mnoho teoretických výstupov, ale aj reálnych rebélii je smerovaných proti existencii týchto inštitúcii, alebo predpokladá ich historickú (dočasnú) úlohu. Sú takéto úvahy opodstatnené? Nie sú! Ak má spoločnosť fungovať ako celok, potom musí mať svoju organizačnú štruktúru (výrobnú, ekonomickú, spoločenskú, územnú a pod.) aby bolo jasné aká „MOC“ v organizačnej jednotke sa používa, aké sú jej hranice a pod., pretože bez toho by nemohla existovať organizovanosť, ale ani „uvedomelá sloboda“ ktorá musí byť nielen povolená, ale aj garantovaná komunitou!!!

V čom je problém?

Rôzne formy „MOC-i“ sú zastrešované a sceľované v komunite „MOC-ou“ politickou. Politická „MOC“, ako systémový prvok vznikala postupne, a teda jej vznik treba považovať za živelný. Naviac politickú „MOC“ formovali predovšetkým vládnuce triedy na ochranu svojej „MOC-i“ (fyzickej či ekonomickej1), preto jej nielen hovoríme, ale je to aj skutočne „MOC“ triedna (vládnucej triedy). Rebéliu vlastne provokuje nie štát a pod., ale systémová živelne vyvinutá politická „MOC“.

Marx a komunisti učenie o triedach veľmi dobre rozpracovali žiaľ nedokončili a takéto nedokončené učenie aplikovali v praxi, čim „POLITICKÚ „MOC“ i seba historický znemožnili. Z politickej „MOC-i“ živelne vyvinutej, povýšenej na „uvedomelú“ v rukách komunistov, vznikla dokonala karikatúra jej vlastnej podstaty a potreby pre spoločnosť.

Je to na smiech i k plaču, ale Marxovi a komunistom za to patrí jedno historické poďakovanie a nie len za to.

Ďalší dôvod na poďakovanie im patrí za to, že podvedome túto skutočnosť cítili a tejto „MOC-i“ sa vzdali, bez použitia „MOC-i“ fyzickej, ktorú mali k dispozícii.

Toto však nie je všetko. Ďalšie historické poďakovanie im prináleží za budovanie socializmu, i keď oni sami (to čo vedeli naši otcovia) to dnes nevedia, teda nevedia, čo je to socializmus!

Socializmus je spoločenské vlastníctvo kapitálu, ktoré likviduje podmienky na uplatňovanie ekonomickej „MOC-i“ jednej skupiny občanov (triedy vlastníkov kapitálu) voči ostatnej časti spoločnosti – proletariátu (nevlastníkov2). Marx túto potrebu (zospoločenštenia) chcel dokázať v Kapitále, žiaľ Kapitál to nedokazuje, Kapitál (politická rozprávka) túto potrebu len politický (ideologický) zdôvodňuje. Túto pravdu3 socializmus praktický potvrdil. Majster, riaditeľ atď. majú v socializme ekonomickú „MOC“ len delegovanú a môžu byť jej kedykoľvek zbavený. Naviac ľubovoľný občan, ako bezpodielový vlastník kapitálu má právo na informácie o tom, ako sa s ním hospodári, ale aj právo na jeho užívanie pre obživu seba a svojej rodiny (v kapitalizme neznáme či dokonca zakázané práva). Žiaľ komunisti to nepochopili a skôr ako pustili politickú „MOC“ z rúk, zlikvidovali svoje zdravé dieťa – socializmus. Socializmus z hľadiska systémovej ekonomickej „MOC-i“ však nie je ešte ekonomický beztriedna spoločnosť. Je potrebný ešte druhý (v poznaní a aplikácii ekonomickej „MOC-i“ - ekonómii) revolučný krok, ktorý potvrdí prvý tak, že už nebude pochyb, že bol správny. Pre pochopenie pointy: kapitalizmus je, z hľadiska systémovej fyzickej „MOC-i“, už beztriedna spoločnosť, zatiaľ čo feudalizmus ňou ešte nebol, ale nebol už ani otroctvom.

Čo z doteraz uvedeného plynie?

  1. Systémovú politickú „MOC“ v dnešnej podobe (všeobecnú a živelne vyvinutú vládnucimi triedami) treba analyzovať, odstrániť a nahradiť „politickou MOC-ou“ uvedomelé delegovanou.
  2. Učenie o triedach má podstatne širší zmysel, než aký mu dal Marx, ale predovšetkým, ako ho sprznili komunisti (uspôsobili potrebe svojej politickej „MOC-i“).
  3. Hovoriť o beztriednej spoločnosti všeobecne bez definície obsahu beztriednosti je nezodpovedné a idealistické!
  4. Hovoriť dnes o všeobecnej slobode je to isté, ako hovoriť o nej v Starovekom Grécku či Ríme4.

Pre dnešok to stačilo. Pravdu treba prežuť, prediskutovať a pod., aby z nej nebolo bolenie hláv, skôr ako budeme hovoriť o projekcii „Uvedomelé delegovanej „MOC-i POLITICKEJ“.

Andrej Sablič, Michalovce, 29. 5. 2007

PS: Moje poďakovanie patrí skupinke diskutujúcich na http://www.sds.cz/, ktorý má občas vyprovokujú, aby som rozmýšľal aj o veciach, ktorým sa bežne nevenujem.


Poznámky:

1 Kapitalizmus – systémová, živelne vyvinutá ekonomická „MOC“, zároveň šedá to eminencia systémovej „MOC-i“ politickej. SB a MMF sú jej inštitúciami a preto sú choré a zlé. Ak padne systémová ekonomická „MOC“ neznamená, že bude treba ich zrušiť, dostanú len uvedomele a konkrétne delegovanú „MOC“ a budú plne slúžiť celej spoločnosti a nie jednej triede či skupinke štátov. Takto treba vidieť aj kapitalistu, on nie je rakovinotvornou bunkou spoločnosti, tou je funkcia, ktorú mu spoločnosť pridelila. Kapitalista, komunista, kňaz, príslušník ŠTB a pod. to nie sú genetické ale spoločenské produkty.

2 Z pohľadu „MOC-i“ ekonomickej neexistuje robotnícka trieda, pretože jej protipólom by bola trieda duševných pracovníkov. Protipólom kapitalistov, teda tých ktorí rozhodujú o deľbe spoločenskej produkcie od najmenšej komunity po celosvetovú je proletariát, teda ľudia ktorý nemajú právo na tejto činnosti sa podieľať, dokonca cez zákony o ochrane osobných údajov majú to výslovne zakázané.

3 Teoretický to dokazujem v článku: „Ekonómia v súčasnom stave je zlodejská „vedná“ disciplína (chorá ideológia), a preto by mala byť exkomunikovaná zo spoločnosti serióznych vedných disciplín.“

4 Len pre zamyslenie sa nad tým ako sa uplatňuje dnes ekonomická MOC v umeleckej tvorbe: v Literárních novinách 2007-20 na straně 15: „Takže kapitalismus představuje pro tvorbu drastičtější omezení než komunismus? Je paradoxní, že komunismus, který měl ve svém slovníku heslo Všechno pro lid, toleroval spoustu výrobků, které lid vůbec nezajímaly.“


Související články:
(Problémy - demokracie)

Turecko: Erdoganova vláda musí reagovat na tužby po demokracii a svobodě (03.06.2013)
K obecnému referendu (26.11.2011)
Josefe Dobeši, podejte demisi (07.11.2011)
V Praze jde o peníze vždycky až v první řadě (26.05.2011)
Pražská rarita - diumvirát v čele kontrolního výboru (01.03.2011)
Pomůže ÚS referendu? (07.11.2009)
Soumrak „přeběhlíků“? (01.04.2009)
Jak získat občany pro účast na veřejné správě obce? (25.11.2008)
SDS proti aroganci moci (02.07.2008)
Otevřený dopis studentů bývalému prezidentovi k výročí 17. listopadu (17.11.2007)
Svoboda, Politkovská a Rusko (09.10.2007)
Proč zrovna odmocnina? (05.07.2007)
Lid jsme my (26.05.2007)
Demokracie, meč a váhy (10.05.2007)
Otevřený dopis Poslanecké sněmovně (01.05.2007)
Bohatství, příjem a moc (17.04.2007)
Šikana v blázinci (03.07.2006)
Neumíme žít bez nepřítele (15.06.2006)
Předvolební mumraj jako příležitost k hlubší reflexi fungování českého reálného kapitalismu (11.06.2006)
Úcta k ústavě – jak se to hodí? (09.06.2006)
Stanovisko SDS k aktuální politické situaci (06.05.2006)
Pozvánka na první setkání fóra (06.05.2006)
Za demokratickou a sociální republiku (06.05.2006)
Politická příživa (05.05.2006)
Nová Solidarita v Polsku? (20.04.2006)
Proč se neklaním „demokracii“ (19.04.2006)
Hloupý zákon mě málem stál život (13.04.2006)
Smějí být v demokracii povoleny jen demokratické názory? (19.12.2005)
Demokratický azimut (30.05.2005)
Limity demokracie aneb každé ovoce má svého „červa“ (04.05.2005)
Srovnání chápání a významu demokracie v České republice a v Německu (22.05.2004)
Žádné „zločiny komunismu“ neexistují (10.02.2003)
Stanovisko SDS k porušování demokracie v ČR stranami, zastoupenými v Parlamentě (18.05.2002)
Společně za demokracii (16.05.2002)
Rakouská investice do českých poslanců (23.03.2002)

[Akt. známka (jako ve škole): 0 / Počet hlasů: 0] 1 2 3 4 5

Celý článek | Autor: Andrej Sablič | Počet komentářů: 6 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek

červené návěští   Hlavní zprávy červený nadpis

zelené návěští   Novinky zelený nadpis
16.04.2018: Letní univerzita Evropské levice 2018
Letní univerzita EL se koná ve dnech 11. aľ 15. července 2018 ve Vídni pod mottem "Dialog pro pokrok v Evropě. 200 let od narození Karla Marxe, 100 let od konce 1. světové války. Bliľąí informace o účastnickém poplatku a registrační formulář jsou k dispozici na stránkách Evropské levice.

16.06.2017: Opět útoky spamovacích robotů
Doąlo k opakovaným útokům robotů sázejících do komentářů texty s podivnými "inzeráty" (podle vąech známek činskými). Jen poslední dvě dávky představovaly více neľ 200 těchto pseudokomentářů, které maľeme. bahis siteleri

16.06.2017: Někdo/něco zde krade ľ a ą?
V uplynulých dnech doąlo k technické závadě, v jejímľ důsledku se "beze stop" z některých článků (ale i z větąiny komentářů) ztratila vąechna písmena "ľ" a "ą" (nebo jenom jejich emosčást). Za závadu se omlouváme a na jejím odstranění pracujeme (zatím pátráním po příčině).

09.05.2017: Pietní akt na Oląanech
Jako kaľdoročně, i letos poloľila 9. 5. v 9 hodin delegace zástupců CV SDS a výboru praľské organizace SDS květiny k památníku padlých rudoarmějců na oląanském hřbitově. Při té přileľitosti jsme pietně vzpomněli i padlých daląích armád (včetně československé), kteří jsou na Oląanech uloľeni.

červené návěští   Anketa červený nadpis
V současnosti rozvířil hladinu návrh přijmout do ČR 50 syrských válečných sirotků. Co si o něm myslíte?

V Sýrii ani ľádní váleční sirotci nejsou.
1769 (1769 hl.)
Nebrat! Jeątě by nás podřezávali.
1353 (1353 hl.)
Konečně někdo uvaľující lidsky.
1381 (1381 hl.)
A» se kaľdý stará o sebe, nic nám do nich není.
891 (891 hl.)
Je to sice politikum, ale krok správným směrem.
1521 (1521 hl.)
Raději bychom měli zvýąit svou ostudně nízkou rozvojovou pomoc.
1315 (1315 hl.)
Prohnilý humanismus !!
896 (896 hl.)

Celkem hlasovalo: 9126


zelené návěští   Vyhledávání zelený nadpis


na nových stránkách

Rozšířené vyhledávání
Tématické skupiny
Seznam autorů


Google

web
sds.cz
blisty.cz
bbc.co.uk

zelené návěští   Vaąe komentáře zelený nadpis
[15.05.2018 19:15:23]
josef mikovec
Bohumír ©meral - Mučedník ztracených a vysněných příleľitostí http://www.novarepublika.cz/2018/0 5/frantisek-ferdinand-s ...

[15.05.2018 18:54:53]
josef mikovec
Zde jest zkuąební kámen, na němľ se dokáľe, zdali jsme opravdu v dost zralí, dost socialističtí, abychom opravdu stali se v Rako ...

[21.03.2018 17:10:12]
n
Snad se něco doví,!

[19.11.2016 10:28:45]
l&s
Doplnění k Peroutkovi - Zemanův projev byl míněn dobře, bohuľel se v něm dopustil dehonestujícího přeąlapu, kdyľ prohlásil, ľe Per ...

[27.02.2016 10:01:56]
l&s
Článek pana Bělohradského není k dispozici, tak jen pár postřehů k této stati. Paní Neudorflová sice správně píše, že je chyba, k ...

[28.10.2015 09:08:14]
-ik
Dobrý den pane ©lemendo! To, co jste napsal, je konstatování stavu. A co navrhujete jako pokus o naznačení cesty? Já mysl ...

[04.09.2015 14:20:12]
n
Samozřejmě, ľe jiľ těąím na shromáľdění, jako posledně na Václaváku. Doufám, ľe nebude chybět pán ©afr, kterého tímto srdečně zvu. ...

[13.08.2015 13:11:01]
n
SDS leží v žaludku tomu zoufalému tapetáři, takže je moc známá a okolí se musí postarat o její prosazení. Prohra s US a tím i se s ...

[13.08.2015 01:44:03]
-ik
Jestli že se mi zdá, že militantní skupiny dosahují lepších výsledků, měl byc se podívat na sebe, zda nepracuji špatně. Oni mohou ...

[08.06.2015 21:05:37]
-ik
"význam evropské levice pro vývoj ve světě a její podíl na jeho spoluutváření (globalizace, přenos zkušeností z jiných čá ...

[25.05.2015 14:58:27]
n
Lidstvo v rozvinutých zemích a tím myslím i naąi zemi, jiľ dosáhli hranic daląího materiálního pokroku a jeho daląí zvyąování je n ...

[25.05.2015 08:21:23]
l&s
"Proč se myšlenka lidové fronty boje proti fašismu prosadila v našem hnutí, až když bylo fakticky pozdě? Bylo vůbec možné, ab ...

[13.05.2015 09:45:10]
Milan Neubert
-iku, napsal jste víc věcí, s řadou souhlasím. Jednu námitku ale mám: dospěli jsme k závěru, že virtuální diskuse na webu nebo na ...

[10.05.2015 23:25:51]
-ik
Mám pocit, pane Neuberte, že jste se o kontakt s lidmi ani moc nesnažil. Diskuse na stránkách SDS je nulová. A i v minulosti jst ...

[06.05.2015 10:38:48]
n
Vítám tapetáře. Čest tvoji práci. Podle množství zbytečné práce opravdu stojíš ...


Teze programu SDS
Teze programu SDS

Bahisikayet.com Extrabet Deneme bonusu Denemebonusuz.com

Deneme Bonus Veren Bahis Siteleri 2022

en iyi bahis siteleri

jetbahis-girisi.com

Rexbet-girisi.com

hovarda-girisi.com

mobilbahis giris

sekabet guncel adres

asyabahis guncel adres

Maltcasino

pinbahiskayit.com

Tyto stránky byly vytvořen prostřednictvím redakčního systému phpRS.