logo SDS
Dnešní datum: 30. 11. 2023   | Hlavní stránka | Tématické skupiny | Seznam rubrik | Download |  
zelené návěští   Hlavní menu zelený nadpis
Hlavní stránka
Kdo jsme - něco o SDS
Stanoviska SDS
Tiskové zprávy SDS
International
Staré stránky SDS

Ankety
Download
TOP 50
Tématické skupiny
Seznam rubrik (témat)

červené návěští   Rubriky červený nadpis

zelené návěští   Čtenář zelený nadpis

Jméno (přezdívka)
Heslo


Úprava osobního účtu

červené návěští   Evropská levice červený nadpis


Na web SEL

Manifest SEL
Čtěte o SEL u nás


zelené návěští   Nejčtenějąí/rok zelený nadpis

Neexistují vhodná data!


červené návěští   SDS červený nadpis
Strana demokratického socialismu
Přípotoční 869/19
101 00 Praha 10
Návątěvy po předchozí dohodě
tel.:
(420) 608 630 506
(420) 608 181 054
(420) 728 074 253 (nejlépe SMS)
Bankovní spojení - transparentní účet pro příjem darů: 2101181284/2010
Případné dárce žľádáme, aby ve "zprávě pro příjemce" uvedli účel daru, např.: "příspěvek na činnost SDS" a identifikovali se jménem a příjmením. Děkujeme.
secret@sds.cz
(c) SDS

Kanál RSS

TOPlist

zelené návěští   Interní statistika zelený nadpis
Denni
Max. 30
Prům. 16.3
21 denni
Max. 604
Prům. 352

Nyní si čte web : 75 uživ.

02. Články, statě, projevy

* O heslu Spojených států evropských

Vydáno dne 22. 09. 2007 (7500 přečtení)

V 40. čísle „Social-Demokrata“ jsme oznámili, že konference zahraničních sekcí naší strany se usnesla, aby jednání o heslu „Spojených států evropských“ bylo odloženo, dokud nebude prodiskutována v tisku hospodářská stránka věci.

Diskuse o této otázce nabyla na naší konferenci jednostranně politického rázu. Zčásti to snad bylo způsobeno tím, že v manifestu ústředního výboru je toto heslo přímo formulováno jako heslo politické („nejnaléhavějším politickým požadavkem...“ — praví se v manifestu). Přitom se tam mluví nejen o republikánských Spojených státech evropských, nýbrž se také zvlášť zdůrazňuje, že „není-li spojováno s požadavkem revolučního svržení monarchie německé, rakouské a ruské“, je toto heslo nesmyslné a falešné.

Mít námitky proti tomuto pojetí otázky jedině s hlediska politického významu tohoto hesla — na příklad s hlediska, že zastírá heslo socialistické revoluce nebo je zatlačuje do pozadí atd., je naprosto nesprávné. Politické přeměny opravdu demokratické, tím spíše pak politické revoluce, nemohou nikdy, za žádných okolností, zastřít heslo socialistické revoluce, ani je zatlačit do pozadí. Naopak, vždy ji uspišují, vytvářejí pro ni širší základnu, získávají pro socialistický boj nové vrstvy maloburžoasie a poloproletářských mas. Kromě toho však jsou politické revoluce neodvratné v procesu socialistické revoluce, kterou nelze pokládat za jediný akt, nýbrž za epochu bouřlivých politických a hospodářských otřesů, nejostřejšího třídního boje, občanské války, revolucí a kontrarevolucí.

Je-li však heslo „republikánských Spojených států evropských, uvedené ve spojitost s revolučním svržením tří nejreakčnějších evropských monarchií s ruskou v čele, naprosto nesporné jako politické heslo, zbývá ještě velmi důležitá otázka, jaký je hospodářský obsah a význam tohoto hesla. S hlediska hospodářských podmínek imperialismu, t. j. vývozu kapitálu a rozdělení světa mezi „pokročilé“ a „civilisované“ koloniální mocnosti, jsou Spojené státy evropské za kapitalismu buď nemožné, nebo reakční.

Kapitál se stal mezinárodním a monopolistickým. Svět je rozdělen mezi hrstku velmocí, t. j. států, které tyjí z velkorysého olupování a utiskování národů. Čtyři evropské velmoci: Anglie, Francie, Rusko a Německo, s obyvatelstvem 250—300 milionů, o plošné výměře kolem 7 milionů km2 mají kolonie s obyvatelstvem téměř půl miliardy (494,5 milionu), o plošné výměře 64,6 milionu km2, tedy rovnající se téměř polovině veškeré zeměkoule (133 i milionů km2 bez polární oblasti). Přidejte k tomu tři asijské státy: Čínu, Turecko a Persii, které jsou nyní trhány na kusy lupiči, vedoucími „osvobozenskou“ válku, totiž Japonskem, Ruskem, Anglií a Francií. Tyto tři asijské státy, které lze nazvat polokoloniemi (ve skutečnosti jsou dnes z devíti desetin koloniemi), mají 360 milionů obyvatel a plošnou výměru 14,5 milionu km2 (t. j. téměř o polovinu více, než činí výměra celé Evropy).

Kromě toho Anglie, Francie a Německo umístily v cizině nejméně 70 miliard rublů kapitálu. Výběrčími „zákonitého“ důchodu z této pěkné sumičky — důchodu, převyšujícího tři miliardy rublů ročně — jsou zde výbory milionářů jednotlivých zemí, zvané vládami, disponující vojskem a válečným loďstvem a „umisťující“ v koloniích a polokoloniích synky a protěžence „pánů miliardářů“ na funkce místokrálů, konsulů, vyslanců, všemožných vysokých úředníků, páterů a jiných pijavic.

Tak je v epoše nejvyššího rozvoje kapitalismu zorganisováno olupování kolem jedné miliardy obyvatel světa hrstkou velmocí. A za kapitalismu je jiná organisace nemožná. Že by se velmoci vzdaly kolonií, „sfér vlivu“ a vývozu kapitálu? Myslet si něco takového by znamenalo sklesnout na úroveň kněžoura, jenž každé neděle káže bohatým o vznešenosti křesťanství a radí jim, aby dávali dárky chudým... nu, ne-li už několik miliard, tož alespoň několik set rublů ročně.

Spojené státy evropské se za kapitalismu rovnají paktu k rozdělení kolonií. Avšak za kapitalismu je nemožná jiná základna, jiná zásada dělení než síla. Miliardář se nemůže dělit s někým jiným o národní „důchod“ kapitalistické země jinak, než „podle kapitálu“ (a to ještě s nádavkem, aby větší kapitál dostal větší podíl, než mu patří). Kapitalismus znamená soukromé vlastnictví výrobních prostředků a anarchii výroby. Propagovat „spravedlivé“ rozdělení důchodu na této základně je proudhonismus, tupohlavost maloměšťáka a šosáka. Nelze dělit jinak než „podle síly“. A síla se mění s hospodářským rozvojem. Po r. 1871 zesílilo Německo třikrát až čtyřikrát rychleji než Anglie a Francie, Japonsko desetkrát rychleji než Rusko. Aby byla vyzkoušena opravdová síla kapitalistického státu, není a nemůže být jiného prostředku než válka. Válka neodporuje zásadám soukromého vlastnictví, nýbrž je přímým a nevyhnutelným důsledkem těchto zásad. Za kapitalismu je nemožný rovnoměrný růst v hospodářském rozvoji jednotlivých hospodářství a jednotlivých států. Za kapitalismu jsou nemožné jiné prostředky k občasné obnově porušené rovnováhy než krise v průmyslu a války v politice.

Jsou možné ovšem dočasné úmluvy mezi kapitalisty a mezi mocnostmi. V tomto smyslu jsou možné také Spojené státy evropské jako pakt evropských kapitalistů... o čem? Jedině o tom, jak by společně potlačovali socialismus v Evropě, jak by společně chránili naloupené kolonie proti Japonsku a Americe, státům, které se cítí nanejvýš zkráceny nynějším rozdělením kolonií a vzmohly se v posledním půlstoletí mnohem rychleji než zaostalá, monarchistická Evropa, která začala hnít stářím. V porovnání se Spojenými státy americkými znamená Evropa, všeobecně řečeno, hospodářskou stagnaci. Na soudobé hospodářské základně, t. j. za kapitalismu, by Spojené státy evropské znamenaly organisaci reakce k zabrzdění rychlejšího vývoje Ameriky. Doby, kdy věc demokracie a socialismu byla spjata toliko s Evropou, jsou nenávratně ty tam.

Spojené státy světové (a nikoliv evropské) jsou tou státní formou sjednocení a svobody národů, kterou uvádíme ve spojitost se socialismem — dokud úplné vítězství komunismu nezpůsobí, že nadobro zmizí každý, tedy i demokratický stát. Jako samostatné heslo bylo by však heslo Spojených států světových sotva správné, za prvé proto, jelikož splývá vjedno se socialismem, a za druhé proto, jelikož by mohlo vést k nesprávnému názoru, že vítězství socialismu v jedné zemi je nemožné, a k nesprávnému chápání poměrů takové země k zemím ostatním.

Nerovnoměrnost hospodářského a politického vývoje je absolutním zákonem kapitalismu. Z toho vyplývá, že je možné vítězství socialismu nejdříve v několika málo zemích nebo dokonce v jedné odděleně vzaté kapitalistické zemi. Vítězný proletariát této země, po vyvlastnění kapitalistů a zorganisovaní socialistické výroby ve své zemi postavil by se proti ostatnímu kapitalistickému světu, získávaje na svou stranu utiskované třídy jiných zemí, rozněcuje u nich povstání proti kapitalistům a vystupuje v případě nutnosti dokonce brannou mocí proti vykořisťovatelským třídám a jejich státům. Politickou formou společnosti, ve které zvítězí proletariát a svrhne buržoasii, bude demokratická republika, stále více koncentrující síly proletariátu toho nebo onoho národa či těch nebo oněch národů v boji proti státům, které ještě nepřešly k socialismu. Odstranění tříd je nemožné bez diktatury utiskované třídy, proletariátu. Svobodné sjednocení národů na podkladě socialismu je nemožné bez více méně delšího úporného boje socialistických republik se státy opozdilými.

Z těchto důvodů, na základě důkladného projednání otázky na konferenci zahraničních sekcí sociálně demokratické dělnické strany Ruska, i po konferenci, dospěla redakce ústředního orgánu k závěru, že heslo Spojených států evropských je nesprávné.

Uveřejněno v časopise „Social-Demokrat“, č. 44, 23. srpna 1915.

V. I. Lenin, Spisy, 3. vyd., rusky, sv. XVIII, str. 230—233.


Související články:
(EU - Evropská ústava/Lisabon)

Stanovisko SDS k volbě nejvyšších funkcionářů EU (22.11.2009)
Republiku si zaplevelit nedáme (29.10.2009)
K postupu České republiky při přijímání Lisabonské smlouvy (15.12.2008)
On-line rozhovor s německým europoslancem (14.12.2008)
Zápis z přijetí delegace Evropského parlamentu prezidentem republiky Václavem Klausem (06.12.2008)
Nález Ústavního soudu ve věci Lisabonské smlouvy (4) (01.12.2008)
Nález Ústavního soudu ve věci Lisabonské smlouvy (3) (01.12.2008)
Nález Ústavního soudu ve věci Lisabonské smlouvy (2) (01.12.2008)
Nález Ústavního soudu ve věci Lisabonské smlouvy (01.12.2008)
Evropská dialektika (23.06.2008)
Nebude-li pršet, nezmoknem… (17.06.2008)
Stanovisko SDS k ratifikaci Reformní smlouvy (15.12.2007)
Vládní smlouva musí být předložena referendu EU (22.10.2007)
The government’s treaty must be put to referendum EU (21.10.2007)
Evropa jako nová hranice (04.10.2007)
Pražské prohlášení (18.09.2007)
Od Evropské ústavy k nové smlouvě: změna názvu, podstata nezměněna (20.07.2007)
Proč mají matematici rádi odmocninu (29.06.2007)
Iniciativa za Evropské ústavodárné shromáždění (07.03.2007)
Euroústava není potřebná (01.03.2007)
EU Constitutional base has to be decided in a democratic way (03.02.2007)
Diskutujte v rámci „plánu D“ (03.04.2006)
Evropská ústava – obtížný krok (22.02.2006)
Klaus odmítá centralizaci a navrhuje Organizaci evropských států (30.08.2005)
Iniciativa "Za novou Evropu" (08.07.2005)
Stanovisko SDS k vzniku evropské ústavy (18.06.2005)
Spojme se pro novou naději (16.06.2005)
Telička navrhl nezávazné referendum k EU (15.06.2005)
Sněmovna bude debatovat o českém stanovisku pro summit EU (14.06.2005)
Ústava pro krále (07.06.2005)
Stanovisko SEL k referendu ve Francii (06.06.2005)
Poučení z krizového vývoje v EU po referendech ve Francii a Nizozemí (05.06.2005)
Evropský lid existuje a ví, co říká (05.06.2005)
Potřebujeme čas (31.05.2005)
Návrat politiky do Francie (30.05.2005)
Experti: Francouzské „ne“ euroústavě může být i pozitivní (29.05.2005)
Prohlášení SDS k referendu ve Francii (09.04.2005)
Za mírovou Evropu solidarity (16.03.2005)
Diskutujme o euroústavě co nejvíce (14.02.2005)
Dopis Pavla Rychetského Václavu Klausovi (14.02.2005)
Dopis předsedovi Ústavního soudu (02.02.2005)
4. kapitola DDP ČSSD (29.01.2005)
Francouzské referendum: první křest ohněm pro evropskou ústavu (25.01.2005)
Co udělá 40 tisíc francouzských socialistů? (12.12.2004)
Euroústava a česká otázka (11.11.2004)
Tisková zpráva SDS 041014 (14.10.2004)
Dopis shromáždění „Za sociální republiku“ (14.10.2004)
Prohlášení klubu „Nový svět“ Socialistické strany Francie (19.06.2004)

[Akt. známka (jako ve škole): 0 / Počet hlasů: 0] 1 2 3 4 5

Celý článek | Autor: Vladimír Iljič Lenin | Počet komentářů: 9 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek

červené návěští   Hlavní zprávy červený nadpis

zelené návěští   Novinky zelený nadpis
16.04.2018: Letní univerzita Evropské levice 2018
Letní univerzita EL se koná ve dnech 11. aľ 15. července 2018 ve Vídni pod mottem "Dialog pro pokrok v Evropě. 200 let od narození Karla Marxe, 100 let od konce 1. světové války. Bliľąí informace o účastnickém poplatku a registrační formulář jsou k dispozici na stránkách Evropské levice.

16.06.2017: Opět útoky spamovacích robotů
Doąlo k opakovaným útokům robotů sázejících do komentářů texty s podivnými "inzeráty" (podle vąech známek činskými). Jen poslední dvě dávky představovaly více neľ 200 těchto pseudokomentářů, které maľeme. bahis siteleri

16.06.2017: Někdo/něco zde krade ľ a ą?
V uplynulých dnech doąlo k technické závadě, v jejímľ důsledku se "beze stop" z některých článků (ale i z větąiny komentářů) ztratila vąechna písmena "ľ" a "ą" (nebo jenom jejich emosčást). Za závadu se omlouváme a na jejím odstranění pracujeme (zatím pátráním po příčině).

09.05.2017: Pietní akt na Oląanech
Jako kaľdoročně, i letos poloľila 9. 5. v 9 hodin delegace zástupců CV SDS a výboru praľské organizace SDS květiny k památníku padlých rudoarmějců na oląanském hřbitově. Při té přileľitosti jsme pietně vzpomněli i padlých daląích armád (včetně československé), kteří jsou na Oląanech uloľeni.

červené návěští   Anketa červený nadpis
V současnosti rozvířil hladinu návrh přijmout do ČR 50 syrských válečných sirotků. Co si o něm myslíte?

V Sýrii ani ľádní váleční sirotci nejsou.
1880 (1880 hl.)
Nebrat! Jeątě by nás podřezávali.
1433 (1433 hl.)
Konečně někdo uvaľující lidsky.
1484 (1484 hl.)
A» se kaľdý stará o sebe, nic nám do nich není.
964 (964 hl.)
Je to sice politikum, ale krok správným směrem.
1587 (1587 hl.)
Raději bychom měli zvýąit svou ostudně nízkou rozvojovou pomoc.
1433 (1433 hl.)
Prohnilý humanismus !!
966 (966 hl.)

Celkem hlasovalo: 9747


zelené návěští   Vyhledávání zelený nadpis


na nových stránkách

Rozšířené vyhledávání
Tématické skupiny
Seznam autorů


Google

web
sds.cz
blisty.cz
bbc.co.uk

zelené návěští   Vaąe komentáře zelený nadpis
[15.05.2018 19:15:23]
josef mikovec
Bohumír ©meral - Mučedník ztracených a vysněných příleľitostí http://www.novarepublika.cz/2018/0 5/frantisek-ferdinand-s ...

[15.05.2018 18:54:53]
josef mikovec
Zde jest zkuąební kámen, na němľ se dokáľe, zdali jsme opravdu v dost zralí, dost socialističtí, abychom opravdu stali se v Rako ...

[21.03.2018 17:10:12]
n
Snad se něco doví,!

[19.11.2016 10:28:45]
l&s
Doplnění k Peroutkovi - Zemanův projev byl míněn dobře, bohuľel se v něm dopustil dehonestujícího přeąlapu, kdyľ prohlásil, ľe Per ...

[27.02.2016 10:01:56]
l&s
Článek pana Bělohradského není k dispozici, tak jen pár postřehů k této stati. Paní Neudorflová sice správně píše, že je chyba, k ...

[28.10.2015 09:08:14]
-ik
Dobrý den pane ©lemendo! To, co jste napsal, je konstatování stavu. A co navrhujete jako pokus o naznačení cesty? Já mysl ...

[04.09.2015 14:20:12]
n
Samozřejmě, ľe jiľ těąím na shromáľdění, jako posledně na Václaváku. Doufám, ľe nebude chybět pán ©afr, kterého tímto srdečně zvu. ...

[13.08.2015 13:11:01]
n
SDS leží v žaludku tomu zoufalému tapetáři, takže je moc známá a okolí se musí postarat o její prosazení. Prohra s US a tím i se s ...

[13.08.2015 01:44:03]
-ik
Jestli že se mi zdá, že militantní skupiny dosahují lepších výsledků, měl byc se podívat na sebe, zda nepracuji špatně. Oni mohou ...

[08.06.2015 21:05:37]
-ik
"význam evropské levice pro vývoj ve světě a její podíl na jeho spoluutváření (globalizace, přenos zkušeností z jiných čá ...

[25.05.2015 14:58:27]
n
Lidstvo v rozvinutých zemích a tím myslím i naąi zemi, jiľ dosáhli hranic daląího materiálního pokroku a jeho daląí zvyąování je n ...

[25.05.2015 08:21:23]
l&s
"Proč se myšlenka lidové fronty boje proti fašismu prosadila v našem hnutí, až když bylo fakticky pozdě? Bylo vůbec možné, ab ...

[13.05.2015 09:45:10]
Milan Neubert
-iku, napsal jste víc věcí, s řadou souhlasím. Jednu námitku ale mám: dospěli jsme k závěru, že virtuální diskuse na webu nebo na ...

[10.05.2015 23:25:51]
-ik
Mám pocit, pane Neuberte, že jste se o kontakt s lidmi ani moc nesnažil. Diskuse na stránkách SDS je nulová. A i v minulosti jst ...

[06.05.2015 10:38:48]
n
Vítám tapetáře. Čest tvoji práci. Podle množství zbytečné práce opravdu stojíš ...


Teze programu SDS
Teze programu SDS

Bahisikayet.com Extrabet Deneme bonusu Denemebonusuz.com

Deneme Bonus Veren Bahis Siteleri 2022

en iyi bahis siteleri

jetbahis-girisi.com

Rexbet-girisi.com

hovarda-girisi.com

mobilbahis giris

sekabet guncel adres

asyabahis guncel adres

Maltcasino

pinbahiskayit.com

Tyto stránky byly vytvořen prostřednictvím redakčního systému phpRS.