„obrat nebo krach“

Hledání optimální alternativy ekonomické politiky socialistického státu

Ludvík Brázda

Pod tímto provokujícím názvem měla v roce 1969 vyjít v nakladatelství Svoboda publikace - komentovaný sborník dokumentů, týkajících se počátečního vývoje sovětského ekonomického modelu. Nikdy nevyšla. Zachránilo se tehdy jen pár exemplářů. Náklad byl „zatčen“ ještě v tiskárně před zknihováním. Proto vám také vpravo nabízíme místo obálky pouze kopii 3. strany.

Sborník sestavil, předmluvu, úvody ke kapitolám a poznámky napsal v roce 1968 Ludvík Brázda. Kniha se týká sporů o pojetí socialismu, o jeho tržní a centralistický model. Začíná Karlem Marxem, který se domníval, že v socialistické společnosti bude funkce tržního mechanismu nahrazena racionálním centrálním řízením výroby, přes jeho následovníky, kteří dlouho podporovali pojetí socialismu beztržního přes obecná konstatování řady ekonomů o praktické neuskutečnitelnosti takového socialismu.

Na jednotlivých dokumentech (celkem 38) pak lze sledovat vlastní dějinný experiment sovětského Ruska, kde se dostaly prognózy a teorie socialismu do kontaktu s praxí. Autor ukazuje, že výstavba nové společnosti v hospodářsky a vcelku i kulturně zaostalé zemi po dlouhá léta nedovolila vyřešit dilema socialismu tržního či centralistického. Přes všechny peripetie válečného komunismu či nové ekonomické politiky a kolektivizace. Můžete se dočíst i o diskusích o mechanismu fungování socialistické ekonomiky v polovině dvacátých let mezi Bucharinem a Preobraženským, o představách, že proces likvidace obchodu, volné hry cen, poptávky a nabídky bude brzy ukončen a plán se prý stane jediným regulátorem ekonomických procesů.

Protože si knížku asi sotva někde vypůjčíte, budeme v textu označovat i začátky stránek (třeba desátá strana bude uvedena jako [*10] - hvězdička odlišuje označení stránky od odkazů na vysvětlivky a literaturu); čísla v kulatých závorkách jako (10) odkazují na poznámky, které tvoří samostatný oddíl na konci knihy.

V průběhu prací na přípravě celého textu nebudou některé odkazy směrem dozadu knihy funkční...
Na nových stránkách najdete tuto knížku ZDE.


[*340]Obsah

Předmluva

I/ Teorie a prognózy

 1. K. Marx - B. Engels, Výroky o socialismu a komunismu [*32]
 2. K. Kautsky, Den po revoluci (1902), výňatky [*41]
 3. Rezoluce VII. konference SDDSR(b) (květen 1917) O současné situaci, výňatky [*43]
 4. V. I. Lenin, Hrozící katastrofa a jak jí čelit (10. - 14. září 1917), výňatek [*45]
 5. V. I. Lenin, Udrží bolševici statní moc? (1. října 1917), výňatek [*48]

II/ Představy a skutečnost

 1. V. I. Lenin, Deset tezí o sovětské moci, VII. sjezd KSR(b) (6. - 8. března 1918), výňatek [*69]
 2. V. I. Lenin, Nejbližší úkoly sovětské moci (březen-duben 1918), výňatek [*70]
 3. Teze levých komunistů o současné situaci (duben 1918), výňatek [*74]
 4. V. I. Lenin, Referát na zasedání VÚVV (29. dubna 1918), výňatek [*81]
 5. V. I. Lenin, O „levém“ dětinství a maloměšťáctví (5. května 1918), výňatek [*86]

[*341]

III/ „Proletářská ekonomika“

 1. Program KSR(b) přijatý na VIII. sjezdu strany (březen 1919), výňatky [*114]
 2. N. Bucharin, J. Preobraženskij, Abeceda komunismu (1920), výňatky [*120]
 3. S. Strumilin, Pracovní ekvivalent (červenec 1920) [*130]
 4. V. I. Lenin, Referát na VIII. všeruském sjezdu sovětů (22. prosince 1920), výňatek [*134]
 5. Usnesení VIII. všeruského sjezdu sovětů o upevnění a rozvoji rolnického a vesnického hospodářství (28. prosince 1920), výňatky [*138]
 6. L. Kricman, Hrdinské období velké ruské revoluce (1923--1924), výňatky [*141]

IV/ První kroky Nepu

 1. V. I. Lenin, Předběžný koncept tezí o rolnictvu (8. února 1921) [*177]
 2. V. I. Lenin, Referát na X. sjezdu KSR(b) o zavedení naturální daně místo povinnosti odvádět všechny přebytky (15. března 1921) [*177]
 3. Dekret VÚVV o zavedení naturální daně místo povinného odvádění přebytků potravin a surovin (21. března 1921) [*193]
 4. V. I. Lenin, Dopis N. I. Bucharinovi (březen až duben 1921) [*195]
 5. Dekret RLK o spotřebním družstevnictví (7. dubna 1921) [*195]

[*342]

 1. Dekret RLK o směně (24. května 1921) [*199]
 2. M. Olminskij, O knize soudruha N. Bucharina (červen 1921) [*200]
 3. M. I. Kalinin, Na nové cestě (červenec 1921) [*209]
 4. Nařízení RLK o realizaci zásad nové ekonomické politiky (9. srpna 1921) [*213]
 5. V. I. Lenin, Referát na II. všeruském sjezdu komisí pro politickou osvětu (17. října 1921), výňatky [*219]
 6. V. I. Lenin, Referát na VII. moskevské gubernské konferenci KSR(b) (29. října 1921) [*227]
 7. K. Radek, Cesty ruské revoluce (podzim 1921),výňatky [*245]
 8. V. I. Lenin, O významu zlata dnes a po úplném vítězství socialismu (5. listopadu 1921) [*260]
 9. V. I. Lenin, Dopis G. M. Kržižanovskému (prosinec 1921) [*268]
 10. V. I. Lenin, Dopis L. D. Trockému (21. ledna 1921) [*268]
 11. V. Smirnov, Naše ekonomická politika (leden-únor 1922) [*269]
 12. V. I. Lenin, Dopis G. J. Sokolnikovovi (1. února 1922) [*288]
 13. Rezoluce XI. sjezdu KSR(b) Nová ekonomická politika a odbory (27. III. - 2. IV. 1922),výňatek [*289]
 14. N. Bucharin, Referát na IV. kongresu KI, Otázky programu (listopad 1922), výňatek [*290]
 15. L. D. Trockij, Hospodářská situace Sovětského Ruska z hlediska úkolů socialistické revoluce (prosinec 1922), teze [*291]
 16. E. H. Carr, Bolševická revoluce 1917 až 1923 (1950-1953), výňatky [*301]
 17. M. Dobb, Rozvoj sovětské ekonomiky od r. 1917 (1948), výňatky [*304]

Poznámky [*309]


Poslední stránka - tiráž

[*343]

„obrat nebo krach“
Hledání optimální alternativy ekonomické politiky socialistického státu
Sestavil Ludvík Brázda.
Obálku navrhl a graficky upravil Leo Novotný. Vydání I. Praha 1969.
Vydalo nakladatelství Svoboda jako svou 2856. publikaci.
Odpovědná redaktorka Alena Holečková. Technický redaktor Václav Sokol.
Vytisklo Rudé právo, tiskařské závody, Praha. AA 19,47, VA 19,74. Náklad 2000.
Tematická skupina 00/4.
Cena kart. výt. 20,- Kčs.
66/505 - 21 - 8.5

25 - 065 – 69 Kčs 20,-