logo SDS
Dnešní datum: 22. 09. 2023   | Hlavní stránka | Tématické skupiny | Seznam rubrik | Download |  
zelené návěští   Hlavní menu zelený nadpis
Hlavní stránka
Kdo jsme - něco o SDS
Stanoviska SDS
Tiskové zprávy SDS
International
Staré stránky SDS

Ankety
Download
TOP 50
Tématické skupiny
Seznam rubrik (témat)

červené návěští   Rubriky červený nadpis

zelené návěští   Čtenář zelený nadpis

Jméno (přezdívka)
Heslo


Úprava osobního účtu

červené návěští   Evropská levice červený nadpis


Na web SEL

Manifest SEL
Čtěte o SEL u nás


zelené návěští   Nejčtenějąí/rok zelený nadpis

Neexistují vhodná data!


červené návěští   SDS červený nadpis
Strana demokratického socialismu
Přípotoční 869/19
101 00 Praha 10
Návątěvy po předchozí dohodě
tel.:
(420) 608 630 506
(420) 608 181 054
(420) 728 074 253 (nejlépe SMS)
Bankovní spojení - transparentní účet pro příjem darů: 2101181284/2010
Případné dárce žľádáme, aby ve "zprávě pro příjemce" uvedli účel daru, např.: "příspěvek na činnost SDS" a identifikovali se jménem a příjmením. Děkujeme.
secret@sds.cz
(c) SDS

Kanál RSS

TOPlist

zelené návěští   Interní statistika zelený nadpis
Denni
Max. 4
Prům. 3
21 denni
Max. 330
Prům. 208.9

Nyní si čte web : 69 uživ.

04. Kolektivní práce

* Ustavující akt Spojenectví Práce a Solidarity

Vydáno dne 11. 07. 2011 (7931 přečtení)

My, občanské a politické organizace, iniciativy, ale i jednotlivci, sdružující se na společné platformě Spojenectví Práce a Solidarity (SPaS), jsme přesvědčeni, že se lidé práce musí znovu chopit emancipační iniciativy a získat zpět postavení, které jim ve společnosti, založené na solidaritě, právem náleží. Chceme tomuto procesu napomoci tím, že účinně sdružujeme své síly, společně hledáme akční program a koordinujeme akce odporu proti všem snahám tomuto procesu bránit.

Naše společné cíle a hodnoty otevřeně předkládáme v tomto prohlášení. Jsme přesvědčeni, že je nesdílíme jen my, že podobně smýšlejících společenských sil i jednotlivců je v české společnosti velké množství.

Vyzdvihnutím práce chceme společně oslovit ty, kteří se živí poctivou prací, ať už jako zaměstnanci, osoby samostatně výdělečně činné či malí a střední podnikatelé. Chceme oslovit i ty, kteří se v produktivním věku živili poctivou prací, vytvářeli hodnoty a dnes mnohdy žijí na hranici chudoby. Chceme vyjadřovat zájmy těch, kteří žijí z práce při vytváření společensky potřebných hodnot a kteří mají zcela jiné zájmy než ti, kdo jen na práci jiných parazitují.

Solidaritu považujeme spolu se svobodou a rovností za klíčové hodnoty moderní společnosti. Solidarita pro nás neznamená jen odstraňování nejkřiklavějších a nejtíživějších rozporů charitou. Solidaritu považujeme za základní princip, bez nějž se nemůže lidská společnost rozvíjet, bez nějž se stává džunglí. Základním pilířem každé fungující demokratické společnosti musí být tedy solidarita majetných s méně majetnými či zdravých s nemocnými a odpovídající zabezpečení sociálně slabých. Popření významu solidarity a podpora egoismu vedou k netolerovatelnému růstu sociálně patologických jevů, jako jsou korupce a parazitismus. Úspěšný boj s těmito jevy tedy musí být založen právě na podpoře solidarity, na systematickém vytváření solidární společnosti, schopné lepší komunikace při hledání spravedlivého řešení společenských problémů.

Solidaritu znemožňuje postupná demontáž sociálního státu pomocí privatizace veřejných služeb, zejména ve zdravotnictví, sociální oblasti a školství, což vede k narušení principu rovnosti příležitostí. Lidská práva tak, jak jsou popsána ve Všeobecné deklaraci lidských práv, nesmějí být dále pošlapávána. Příliš mnoho lidí v dnešní České republice nemá příležitost pracovat v souladu se svou kvalifikací, nebo není spravedlivě odměňováno. Kvalitní bydlení a vzdělávání jsou pro mnoho lidí nedostupné. Mnozí politici pod vlivem neoliberální ideologie neustále zvyšují nejistotu lidí, stále více upírají lidem sociální zabezpečení a omezují dostupnost zdravotní péče. I když politici své cíle za pomoci většinových médií zakrývají, jde o přímý útok na ústavou zaručená práva. S tím se nelze smiřovat, zvrátit tento stav je naším hlavním úkolem.

Privatizace veřejných služeb se šíří i do zdravotnictví nebo školství. Navrhované školné hrozí, že časem bude vzdělání jen výsadou bohatých. Nadstandard ve zdravotnictví řady evropských zemí umožňuje bohatším občanům zakoupit si větší pohodlí, ale u nás plánovaný nadstandard ohrožuje kvalitu zdravotní péče, která musí být dostupná všem. Diskusi o důchodové reformě nesmí vést pouze politici a vybraní odborníci, protože to není jen odborná, ale i navýsost politická záležitost. Vycházíme z toho, že je třeba neoslabovat první pilíř průběžného systému a podporované soukromé připojištění založit na plné dobrovolnosti.

Jsme si vědomi toho, že většina tíživých hospodářských a společenských problémů se netýká pouze České republiky, že proto ani jejich řešení nebude možné jen v národním rámci. Globální ekonomická krize prvního desetiletí 21. století signalizuje hluboké problémy systému, který čerpá omezené přírodní zdroje bez valného ohledu k regeneračním schopnostem naší planety, vyrábí stále více zboží pro uměle vyvolávané potřeby a přitom systematicky zadlužuje konečné spotřebitele, nebývale rozšiřuje příjmovou a majetkovou nerovnost mezi lidmi a odsouvá stále více lidí na okraj společnosti. Vážíme si života, proto usilujeme o jeho kvalitu i o jeho udržitelnost.

Deformovaný pohled a hodnoty nadnárodních korporací a finančních institucí ovládajících přes média značnou část veřejného mínění a jejich obvykle neodpovědné a sobecké chování, generující mimořádné hospodářské výkyvy, je umožněno chybějící či nedostatečnou kontrolou ze strany veřejných institucí a občanské veřejnosti vůbec. Právo občanů České republiky na plnou a objektivní informovanost musí být důsledně respektováno. Podceňuje se orientace společnosti na vzdělání, na myšlení překonávající oborové horizonty, orientace na rozvoj infrastruktury a průmyslu, na vysokou přidanou hodnotu výrobků a služeb, na otázky jejich vlivu na životní prostředí a kvalitu života, na zaměstnanost a realizaci a rozvoj pracovní síly.

Metodu škrtů v sociální oblasti a veřejném sektoru při léčbě rozpočtových deficitů považujeme za zásadně chybnou. Klíčem k reálné solidaritě a současně k hospodářskému růstu je pro nás návrat k progresivnímu zdanění, potlačení daňových úniků, správa státního a obecního majetku bez korupce, podpora domácí podnikatelské aktivity včetně podpory výzkumu, vývoje a inovací, boj s monopoly všeho druhu a zdanění neproduktivního finančního kapitálu (Tobinova daň).

Domníváme se, že obnova hospodářského růstu sama o sobě nestačí, ale že řešení společenských problémů bude vyžadovat zásadní úpravy modelů ekonomických a společenských aktivit, kdy se občané sami stanou spolutvůrci potřebných změn, nebudou se spoléhat pasivně na politiky, ale budou aktivně navrhovat, zkoušet a zavádět přijatelné alternativní postupy.

Ani po 21 letech demokracie naše republika dosud nemá v přímém rozporu s Ústavou ČR zákon o obecném referendu. My se však domníváme, že už nadešel čas začít zavádět prvky participativní demokracie, že lidé jsou dostatečně způsobilí k tomu, aby se mohli významným způsobem účastnit rozhodování o společných záležitostech. Podstatně častější přímá účast občanů na rozhodování na všech úrovních by mohla vést ke kvalitativnímu zlepšení parlamentní demokracie, přispět k rozvoji občanské společnosti a klást odpor přirozeně vznikajícím korupčním mechanismům při správě státního a obecního majetku.

Dnešní doba je pro občany velmi obtížná, podobně jako tomu bylo ve 20. století po velké hospodářské krizi a před druhou světovou válkou. Poučeno touto minulostí je naše Spojenectví rozhodnuto vystupovat proti všem formám populismu, který se snaží vytěžit politický kapitál ze současné sociálně obtížné situace. Proto se jednoznačně distancujeme od jakéhokoliv šíření xenofobie (např. aktivity D.O.S.T., Národní sjednocení, Dělnická strana sociální spravedlnosti).

Ctíme své levicové kořeny, a proto jsme - vedeni historií i touhou po míru - rozhodnuti vyvažovat své vlastenectví internacionální vizí. Jako občané České republiky stojíme před řešením obdobných problémů jako mnoho jiných národů, dlouhodobé řešení naší emancipace je s velkou pravděpodobností i řešením emancipace lidí vůbec. Podporujeme proto každou nadnárodní integraci, pokud je založena na vzájemné solidaritě, na spolupráci a na silné orientaci v sociální a ekologické oblasti. Podporujeme Evropu skutečně demokratickou, Evropu sociálně spravedlivou, Evropu občanů s jejich aktivním podílem na rozhodování. Stavíme se proti pevnosti Evropa, kde rozhoduje finanční kapitál, ratingové agentury a úzká elita bez toho, aby se občané k zásadním otázkám mohli vyjádřit a aby spolurozhodovali o agendě, která se má na evropské úrovni projednávat. Dobře si při tom uvědomujeme relativní bezradnost Evropské unie při řešení důsledků hospodářské krize, která ukazuje na nízkou akceschopnost a neefektivitu současných politik Unie, které mnohdy narážejí na malé nebo nedostatečné kompetence ve vybraných oblastech. Tím pak ztrácí nejen evropská ekonomika, ale i dřívější duch sjednocení celé Evropy od Atlantiku za Ural.

Spojenectví Práce a Solidarity považujeme za dlouhodobý projekt. Chceme se propojovat s dalšími sítěmi organizací různého typu. Mohou to být družstva, ekologická, genderová či duchovní hnutí a další iniciativy, třeba i platformy nebo místní organizace politických stran, s nimiž nás bude spojovat hledání alternativy k současnému neudržitelnému systému a důraz na aktivity zdola. Emancipace člověka musí být dílem člověka samotného.

Věříme, že Spojenectví Práce a Solidarity může zásadně přispět k zastavení hospodářského a sociálního rozvratu a k nastoupení cesty ke společnosti založené na solidaritě a odpovědnosti.


Související články:
(ČR - neoliberální reforma)

Parlamentní demokracie a odbory (29.04.2012)
Sobotní pražská demonstrace byla školou demokracie (22.04.2012)
Stanovisko CV SDS k návrhům ministra školství, mládeže a tělovýchovy Dobeše (06.02.2012)
SPaS vás zve na Staroměstské náměstí (08.11.2011)
Zúčtujem spolu (23.10.2011)
Zbavme se této vlády! (19.10.2011)
Řekněte své NE politice proti zájmům lidí! (18.10.2011)
Je třeba spojit se do jednoho silného proudu (01.10.2011)
Festival za demisi vlády v Praze 21. září (14.09.2011)
Co dělat teď a co potom ? (22.06.2011)
Pouze na první pohled (20.06.2011)
Prohlášení Spojenectví práce a solidarity (SPaS) k postupu vlády vůči odborářské stávce (12.06.2011)
Stačil jeden rok?! (11.06.2011)
Výzva SPaS k vaření vlády 25. května 2011 (24.05.2011)
Spojenectví práce a solidarity vyzývá občany k podpoře odborářské demonstrace 21. 5. (16.05.2011)
Vezmi dědka a bábu za ruku... (14.05.2011)
»Vařit vládu« budeme i 11. května (06.05.2011)
Uvaříme vládu! (05.05.2011)
Demonstrace 7. května 2011 (05.05.2011)
Akci »Uvařte vládu« zopakujeme (29.04.2011)
Vaření vlády - happening nebo politika? (28.04.2011)
Uvaříme vládu! (18.04.2011)
Natvrdlou vládu je třeba povařit (16.04.2011)
O důchodové reformě pohledem zdola (28.03.2011)
Solidarita, spravedlnost, důchody (10.06.2010)
Nebát se a nekrást? (20.04.2010)
Sjezd ODS aneb Talleyrand by si smlsnul (08.12.2008)
Privatizace veřejného sektoru útokem na střední třídu (13.10.2008)
Nejen o ČSSD a demokratickém socialismu (28.06.2008)
Do pytle! (18.03.2008)
Odbory vyhlásily kvůli reformám stávkovou pohotovost (03.03.2008)
... o to se vláda nestará (22.02.2008)
Jsme si rovni? (29.01.2008)
Otevřená Pandořina skříňka státního rozpočtu (24.10.2007)
Rozpočty domácností čeká od ledna zemětřesení (14.10.2007)
Vládní reformní balík je útokem na sociální stát a vede k rozpadu české společnosti (06.08.2007)
Připravujeme generální stávku (06.08.2007)
Neúspěšná generální stávka by byla dvojnásobná prohra (01.08.2007)
Základem důchodové reformy by měl být celospolečenský konsensus (31.07.2007)
Čtení situace (12.07.2007)
Zeptali jsme se Čeňka Miloty (03.04.2007)
Vláda se dohodla na detailech daňové a sociální reformy (03.04.2007)
Politika frustrace (12.02.2006)
Hop na modrý špek (02.01.2006)
Důchodová reforma trochu jinak (22.04.2005)
Hartz po česku (20.01.2005)
Tušení nechutné budoucnosti (15.12.2004)
Stanovisko SDS k připravované reformě (06.09.2003)

[Akt. známka (jako ve škole): 1,00 / Počet hlasů: 1] 1 2 3 4 5

Celý článek | Autor: administrator | Počet komentářů: 17 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek

červené návěští   Hlavní zprávy červený nadpis

zelené návěští   Novinky zelený nadpis
16.04.2018: Letní univerzita Evropské levice 2018
Letní univerzita EL se koná ve dnech 11. aľ 15. července 2018 ve Vídni pod mottem "Dialog pro pokrok v Evropě. 200 let od narození Karla Marxe, 100 let od konce 1. světové války. Bliľąí informace o účastnickém poplatku a registrační formulář jsou k dispozici na stránkách Evropské levice.

16.06.2017: Opět útoky spamovacích robotů
Doąlo k opakovaným útokům robotů sázejících do komentářů texty s podivnými "inzeráty" (podle vąech známek činskými). Jen poslední dvě dávky představovaly více neľ 200 těchto pseudokomentářů, které maľeme. bahis siteleri

16.06.2017: Někdo/něco zde krade ľ a ą?
V uplynulých dnech doąlo k technické závadě, v jejímľ důsledku se "beze stop" z některých článků (ale i z větąiny komentářů) ztratila vąechna písmena "ľ" a "ą" (nebo jenom jejich emosčást). Za závadu se omlouváme a na jejím odstranění pracujeme (zatím pátráním po příčině).

09.05.2017: Pietní akt na Oląanech
Jako kaľdoročně, i letos poloľila 9. 5. v 9 hodin delegace zástupců CV SDS a výboru praľské organizace SDS květiny k památníku padlých rudoarmějců na oląanském hřbitově. Při té přileľitosti jsme pietně vzpomněli i padlých daląích armád (včetně československé), kteří jsou na Oląanech uloľeni.

červené návěští   Anketa červený nadpis
V současnosti rozvířil hladinu návrh přijmout do ČR 50 syrských válečných sirotků. Co si o něm myslíte?

V Sýrii ani ľádní váleční sirotci nejsou.
1765 (1765 hl.)
Nebrat! Jeątě by nás podřezávali.
1351 (1351 hl.)
Konečně někdo uvaľující lidsky.
1375 (1375 hl.)
A» se kaľdý stará o sebe, nic nám do nich není.
890 (890 hl.)
Je to sice politikum, ale krok správným směrem.
1518 (1518 hl.)
Raději bychom měli zvýąit svou ostudně nízkou rozvojovou pomoc.
1310 (1310 hl.)
Prohnilý humanismus !!
894 (894 hl.)

Celkem hlasovalo: 9103


zelené návěští   Vyhledávání zelený nadpis


na nových stránkách

Rozšířené vyhledávání
Tématické skupiny
Seznam autorů


Google

web
sds.cz
blisty.cz
bbc.co.uk

zelené návěští   Vaąe komentáře zelený nadpis
[15.05.2018 19:15:23]
josef mikovec
Bohumír ©meral - Mučedník ztracených a vysněných příleľitostí http://www.novarepublika.cz/2018/0 5/frantisek-ferdinand-s ...

[15.05.2018 18:54:53]
josef mikovec
Zde jest zkuąební kámen, na němľ se dokáľe, zdali jsme opravdu v dost zralí, dost socialističtí, abychom opravdu stali se v Rako ...

[21.03.2018 17:10:12]
n
Snad se něco doví,!

[19.11.2016 10:28:45]
l&s
Doplnění k Peroutkovi - Zemanův projev byl míněn dobře, bohuľel se v něm dopustil dehonestujícího přeąlapu, kdyľ prohlásil, ľe Per ...

[27.02.2016 10:01:56]
l&s
Článek pana Bělohradského není k dispozici, tak jen pár postřehů k této stati. Paní Neudorflová sice správně píše, že je chyba, k ...

[28.10.2015 09:08:14]
-ik
Dobrý den pane ©lemendo! To, co jste napsal, je konstatování stavu. A co navrhujete jako pokus o naznačení cesty? Já mysl ...

[04.09.2015 14:20:12]
n
Samozřejmě, ľe jiľ těąím na shromáľdění, jako posledně na Václaváku. Doufám, ľe nebude chybět pán ©afr, kterého tímto srdečně zvu. ...

[13.08.2015 13:11:01]
n
SDS leží v žaludku tomu zoufalému tapetáři, takže je moc známá a okolí se musí postarat o její prosazení. Prohra s US a tím i se s ...

[13.08.2015 01:44:03]
-ik
Jestli že se mi zdá, že militantní skupiny dosahují lepších výsledků, měl byc se podívat na sebe, zda nepracuji špatně. Oni mohou ...

[08.06.2015 21:05:37]
-ik
"význam evropské levice pro vývoj ve světě a její podíl na jeho spoluutváření (globalizace, přenos zkušeností z jiných čá ...

[25.05.2015 14:58:27]
n
Lidstvo v rozvinutých zemích a tím myslím i naąi zemi, jiľ dosáhli hranic daląího materiálního pokroku a jeho daląí zvyąování je n ...

[25.05.2015 08:21:23]
l&s
"Proč se myšlenka lidové fronty boje proti fašismu prosadila v našem hnutí, až když bylo fakticky pozdě? Bylo vůbec možné, ab ...

[13.05.2015 09:45:10]
Milan Neubert
-iku, napsal jste víc věcí, s řadou souhlasím. Jednu námitku ale mám: dospěli jsme k závěru, že virtuální diskuse na webu nebo na ...

[10.05.2015 23:25:51]
-ik
Mám pocit, pane Neuberte, že jste se o kontakt s lidmi ani moc nesnažil. Diskuse na stránkách SDS je nulová. A i v minulosti jst ...

[06.05.2015 10:38:48]
n
Vítám tapetáře. Čest tvoji práci. Podle množství zbytečné práce opravdu stojíš ...


Teze programu SDS
Teze programu SDS

Bahisikayet.com Extrabet Deneme bonusu Denemebonusuz.com

Deneme Bonus Veren Bahis Siteleri 2022

en iyi bahis siteleri

jetbahis-girisi.com

Rexbet-girisi.com

hovarda-girisi.com

mobilbahis giris

sekabet guncel adres

asyabahis guncel adres

Maltcasino

pinbahiskayit.com

Tyto stránky byly vytvořen prostřednictvím redakčního systému phpRS.