logo SDS
Dnešní datum: 30. 11. 2022   | Hlavní stránka | Tématické skupiny | Seznam rubrik | Download |  
zelené návěští   Hlavní menu zelený nadpis
Hlavní stránka
Kdo jsme - něco o SDS
Stanoviska SDS
Tiskové zprávy SDS
International
Staré stránky SDS

Ankety
Download
TOP 50
Tématické skupiny
Seznam rubrik (témat)

červené návěští   Rubriky červený nadpis

zelené návěští   Čtenář zelený nadpis

Jméno (přezdívka)
Heslo


Úprava osobního účtu

červené návěští   Evropská levice červený nadpis


Na web SEL

Manifest SEL
Čtěte o SEL u nás


zelené návěští   Nejčtenějąí/rok zelený nadpis

Neexistují vhodná data!


červené návěští   SDS červený nadpis
Strana demokratického socialismu
Přípotoční 869/19
101 00 Praha 10
Návątěvy po předchozí dohodě
tel.:
(420) 608 630 506
(420) 608 181 054
(420) 728 074 253 (nejlépe SMS)
Bankovní spojení - transparentní účet pro příjem darů: 2101181284/2010
Případné dárce žľádáme, aby ve "zprávě pro příjemce" uvedli účel daru, např.: "příspěvek na činnost SDS" a identifikovali se jménem a příjmením. Děkujeme.
secret@sds.cz
(c) SDS

Kanál RSS

TOPlist

zelené návěští   Interní statistika zelený nadpis
Denni
Max. 29
Prům. 14.7
21 denni
Max. 435
Prům. 217

Nyní si čte web : 62 uživ.

02. Články, statě, projevy

* Říjnová revoluce a mezinárodní vztahy

Vydáno dne 08. 11. 2007 (5832 přečtení)

Slavná epocha přechodu od kapitalismu k socialismu, započatá Říjnovou revolucí, pokračuje i dnes. Byly a budou úspěchy a porážky, budou se střídat období revolučního vzestupu a útlumu, ale ve svém konečném výsledku přivede tento proces vítězství socialismu v celosvětovém měřítku.

Síly kapitalismu nezdolaly Říjnovou revoluci ani občanskou válkou, ani zahraniční ozbrojenou intervencí. V roce 1922 se zrodil Sovětský svaz, stát, jenž byl téměř sedm desetiletí nadějí a oporou národů bojujících za svoji svobodu.

Kapitalismus rozpoutal 2. světovou válku, když zplodil fašistické Německo. Socialistický Sovětský svaz to byl, kdo se rozhodující měrou zasloužil o vítězství nad fašismem. Nesouhlasím s názory, které tvrdí, že v našich zemích nebyl budován socialismus, ale státní kapitalismus nebo stalinistická diktatura či ještě něco jiného.

Rok 1945 přinesl nový vzestup socialistických revolucí

Poválečné uspořádání Evropy určily dohody mezi vítěznými mocnostmi, podepsané na jaltské konferenci v r. 1945. Sovětský svaz, využívaje možností, jaké zaručovalo mezinárodní právo, pomáhal národům východní Evropy v osvobozeneckém boji od pozůstatků feudalismu a kapitalistického vykořisťování.

V roce 1949 zvítězila socialistická revoluce v Číně. Čína zároveň upevnila svoji státní nezávislost. Nová Čína se stala současně i nezávislou Čínou. V následujícím desetiletí zvítězil socialismus ve Vietnamu, Koreji, na Kubě, o něco později v Laosu. Všude tam byl navzájem spojen boj za socialismus a za státní samostatnost. To dalo těmto zemím dlouholetý a pevný základ, kterým neotřásla ani buržoazní kontrarevoluce let 1989-1991.

Dočasná porážka

Proč se podařilo kapitalismu dočasně zvítězit nad socialismem? Především proto, že přestala existovat vojenská rovnováha. Síly kapitalismu se již nemusely obávat vypuknutí 3. světové války, protože po změně poměru sil si byly jisty svým vítězstvím. Vojenská rovnováha nebyla porušena proto, že Sovětský svaz a socialistický tábor by nevydržely závody ve zbrojení, vyvolané USA. Držely by se i nadále, přestože pro ně to bylo daleko těžší, než pro USA, disponující mohutnou ekonomickou základnou. Narušení rovnováhy způsobily politické příčiny. Ve vedení Sovětského svazu od začátku 60. let se začalo upevňovat mínění, že socialistické revoluce úspěšně pokračují, okupované země dosahují nezávislosti, a za takové situace se naskýtá možnost ustupovat Západu ve vojenské oblasti, v oblasti zbrojení. Sovětské vedení odmítlo názor vedení Číny, které vyžadovalo rozhodný boj proti imperialismu.

Byl to chybný výklad zásady mírového soužití. V důsledku toho Sovětský svaz začátkem 60. let demontoval část svých pozemních a vojenských námořních sil. Kromě toho od konce 60. let uzavřel s USA celou řadu dohod o omezení a likvidaci zbrojení, které porušily těžce dosaženou vojenskou rovnováhu, navíc učinily postavení Sovětského svazu zranitelným. To neznamená, že nebylo třeba vynakládat úsilí na odzbrojení, ale je skutečností, že přivolalo ztrátu rovnováhy. Bez ní se stala socialistická soustava ve všech ostatních oblastech napadnutelnou, vždyť právě vojenská síla socialismu zadržovala světový kapitalismus.

K příčinám, které vyvolaly buržoazní kontrarevoluce let 1989-91, patří i ta okolnost, že imperialismus nastoupil do útoku proti socialistickému táboru v hospodářské, vojenské, ideologické a politické oblasti najednou. Tak jako v minulosti misionáři ještě dlouho před kolonizátory, tak i vlivy kapitalismu ještě před kontrarevolucí pronikaly do socialistických zemí a připravovaly ideologický rozvrat. Dosáhly rozkladu společnosti v socialistických zemích. Podařilo se část inteligence a politického vedení obalamutit tvrzením, že pro nápravu chyb socialismu je jediným řešením obnovení kapitalismu. Síly kapitalismu podle zkušenosti z let 1956 a 1968 nestavěly lid před volbou, zda socialismus nebo kapitalismus. Nebylo barikád. Byly jen pokojné kontrarevoluce.

Mluvíme-li o příčinách, nelze ani opomenout to, že v 70. letech v důsledku růstu cen nafty se akumulovaly v kapitalistických zemích velké peněžní zásoby. Ty byly využity k podněcování socialistických zemí, zápasících s těžkostmi, aby přijímaly půjčky ze Západu. Brzy se ukázalo, že cílem půjček je vynucení politických ústupků.

Nebylo by možné provést buržoazní kontrarevoluce, nebo jen s obrovským úsilím, kdyby v jednotlivých socialistických zemích neexistovaly také vnitřní příčiny. Ta hlavní byla v tom, že ve vedení socialistických zemí v důsledku špatného chápání a prosazování vedoucí úlohy strany se zformovalo oportunistické křídlo, které postupně vzdalo pozice socialismu. Takový politický směr bylo možné pozorovat již po XX. sjezdu KSSS, kdy pod záminkou boje s omyly Stalinova období se zřeklo vedení i celé řady vymožeností socialistického zřízení.

Později pod hesly přestavby, otevřenosti, modernizace a sblížení s Evropou, a pod lživým heslem depolitizace byly armáda a orgány státní bezpečnosti odděleny od kontroly strany a lidu. Tyto síly v podstatě všude připravily a provedly změnu zřízení. Vědomě překročily hranici, za níž již nejde o reformu socialismu, ale o návrat ke kapitalismu.

Nelze ani opomenout skutečnost, že přestala existovat dřívější jednota mezinárodního dělnického hnutí. Na začátku 60. let se rozešly KSSS a KS Číny, a to rozdělilo jednotu hnutí. Gorbačovovo vedení neusilovalo o usmíření a možnost společně čelit hrozbě kontrarevoluce, a navíc v roce 1989 chtělo Číně vnutit svůj program přestavby.

Toto období bylo provázeno přeměnou sociální základny západoevropských komunistických stran, růstem vlivu inteligence, proporcionálním snížením skutečně dělnických kádrů. V Evropě vznikly eurokomunistické strany, které nepřijaly revoluční odkaz Října ani zkušenost socialistických zemí, stavěly do popředí zvláštnosti západoevropských zemí a vystavovaly revizi zásady marxismu. Takové směry i v současné době mají neblahý vliv na evropské komunistické hnutí, zabraňují dělnické třídě v boji, vyvolávají iluzi, že je možné dosáhnout socialismu cestou integrace se systémem buržoazní demokracie.

Kontrarevoluční převraty let 1989-1991 uvrhly svět zpět. Síly kapitálu přinutily síly socialismu k všeobecnému ústupu, ale nepodařilo se jim zničit socialismus. Za poslední dvě desetiletí se postavila celá řada zemí do přední linie boje proti imperialismu.

Říjnová revoluce potvrdila, že uvnitř proudů dělnického hnutí jenom radikální revoluční proud, jenom komunisté berou na sebe odpovědnost a jsou schopni dovést do konce socialistickou revoluci, že marxismus-leninismus je spolehlivou ideologickou zbraní.

Celé dějiny Říjnové revoluce jsou důkazem toho, že bez organizované, ukázněné marxisticko-leninské strany, budované na zásadách demokratického centralismu, nemohou pracující masy zvítězit, ani udržet moc, ani pomoci ostatním. Příklad Říjnové revoluce nás učí, že pracující člověk nemůže dosáhnout ničeho bez boje proti kapitalismu.

Jednota mezinárodního komunistického hnutí je nevyhnutelná

Říjen a desetiletí od něho uplynulá potvrzují nevyhnutelnost mezinárodní spolupráce a akční jednoty.

Třetí Komunistická internacionála let 1919-1943 byla účinnou bojovou organizací a fórem spolupráce v protifašistickém boji v mezinárodním měřítku. Především proto, že sjednocovala komunistické strany a nezúčastnily se jí reformistické sociálnědemokratické strany. Dále Kominterna se opírala o sílu a podporu Komunistické strany Sovětského svazu a sovětského státu. Rozpuštění Komunistické internacionály bylo vážným historickým omylem.

Dnes nemají komunisté mezinárodní organizaci, a ani jedna země nepodporuje svými hospodářskými a politickými možnostmi komunistické hnutí. Nejsilnější komunistické strany si nekladou za úkol sjednocení komunistického hnutí. Zdůvodňuje se to chybami dřívější Kominterny a také tezí o tom, že v dnešní době je nutná co nejširší spolupráce všech levicových organizací.

Ano, spolupráce levicových sil v nejširším smyslu slova je nevyhnutelná. Tomu však neodporuje, navíc podmínkou toho je vytvoření nové mezinárodní bojové organizace marxisticko-leninských stran, skutečně bojujících proti kapitalismu. Je nevyhnutelné nejen to, aby komunisté uvnitř širších levicových hnutí a organizací vytvářeli samostatný pól, ale i to, aby se organizovali v samostatnou sílu. Napomáhalo by to soustředění a účelnému využití sil a vytvoření materiální základny komunistického hnutí.

Pokud nevytvoříme mezinárodní organizaci komunistických sil, komunistické strany jedna po druhé se rozdrobí v nerovném boji s vnitřní a mezinárodní buržoazií probíhajícím uvnitř každé země.

vedoucí oddělení mezinárodní politiky ÚV KSČM

Haló noviny, 7. 11. 2007, Hassan Charfo


Související články:
(Historie - SSSR)

Nová revoluce v Rusku (06.11.2017)
„Absurdní představa“ (17.07.2017)
Otázka národností čili „autonomizace“ (21.08.2008)
Dopis G. V. Plechanovovi (25.01.2008)
Nepravdy, nenávist a nedomyšlenosti (13.11.2007)
Ozbrojené povstání (06.11.2007)
Experiment, který měl spasit svět (06.11.2007)
Čí je to vina, když loď ztroskotá? (29.10.2007)
Válka a sociální demokracie Ruska (24.09.2007)
Lenin zemřel (21.01.2007)
Krize v sovětských systémech od Stalina ke Gorbačovovi (07.04.2006)
Rusko osudově touží po pořádku (28.02.2006)
Pomoc afghánské revoluci (27.12.2005)
Vzniká společenství nezávislých států - SSSR zaniká (07.12.2005)
Nový převrat na Rusi? (06.11.2005)
Osobnost Lenin (23.04.2005)
Ruští komunisté chtějí rehabilitovat Stalina (18.04.2005)
Dekret RLK o spotřebním družstevnictví (16.01.2005)
Dopis N. I. Bucharinovi (březen-duben 1921) (16.01.2005)
Dekret VÚVV o zavedení naturální daně místo povinného odvádění přebytků potravin a surovin (16.01.2005)
Referát na X. sjezdu KSR(b) o zavedení naturální daně místo povinnosti odvádět všechny přebytky (16.01.2005)
Předběžný koncept tezí o rolnictvu (16.01.2005)
IV/ První kroky Nepu (16.01.2005)
Usnesení VIII. všeruského sjezdu sovětů o upevnění a rozvoji rolnického a vesnického hospodářství (12.01.2005)
Hrdinské období Velké ruské revoluce (12.01.2005)
Referát na VIII. všeruském sjezdu sovětů (12.01.2005)
Pracovní ekvivalent (12.01.2005)
„obrat nebo krach“ (20.10.2004)

[Akt. známka (jako ve škole): 0,33 / Počet hlasů: 3] 1 2 3 4 5

Celý článek | Autor: Hassan Charfo | Počet komentářů: 47 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: Haló noviny

červené návěští   Hlavní zprávy červený nadpis

zelené návěští   Novinky zelený nadpis
16.04.2018: Letní univerzita Evropské levice 2018
Letní univerzita EL se koná ve dnech 11. aľ 15. července 2018 ve Vídni pod mottem "Dialog pro pokrok v Evropě. 200 let od narození Karla Marxe, 100 let od konce 1. světové války. Bliľąí informace o účastnickém poplatku a registrační formulář jsou k dispozici na stránkách Evropské levice.

16.06.2017: Opět útoky spamovacích robotů
Doąlo k opakovaným útokům robotů sázejících do komentářů texty s podivnými "inzeráty" (podle vąech známek činskými). Jen poslední dvě dávky představovaly více neľ 200 těchto pseudokomentářů, které maľeme. bahis siteleri

16.06.2017: Někdo/něco zde krade ľ a ą?
V uplynulých dnech doąlo k technické závadě, v jejímľ důsledku se "beze stop" z některých článků (ale i z větąiny komentářů) ztratila vąechna písmena "ľ" a "ą" (nebo jenom jejich emosčást). Za závadu se omlouváme a na jejím odstranění pracujeme (zatím pátráním po příčině).

09.05.2017: Pietní akt na Oląanech
Jako kaľdoročně, i letos poloľila 9. 5. v 9 hodin delegace zástupců CV SDS a výboru praľské organizace SDS květiny k památníku padlých rudoarmějců na oląanském hřbitově. Při té přileľitosti jsme pietně vzpomněli i padlých daląích armád (včetně československé), kteří jsou na Oląanech uloľeni.

červené návěští   Anketa červený nadpis
V současnosti rozvířil hladinu návrh přijmout do ČR 50 syrských válečných sirotků. Co si o něm myslíte?

V Sýrii ani ľádní váleční sirotci nejsou.
1488 (1488 hl.)
Nebrat! Jeątě by nás podřezávali.
1093 (1093 hl.)
Konečně někdo uvaľující lidsky.
966 (966 hl.)
A» se kaľdý stará o sebe, nic nám do nich není.
725 (725 hl.)
Je to sice politikum, ale krok správným směrem.
1310 (1310 hl.)
Raději bychom měli zvýąit svou ostudně nízkou rozvojovou pomoc.
914 (914 hl.)
Prohnilý humanismus !!
715 (715 hl.)

Celkem hlasovalo: 7211


zelené návěští   Vyhledávání zelený nadpis


na nových stránkách

Rozšířené vyhledávání
Tématické skupiny
Seznam autorů


Google

web
sds.cz
blisty.cz
bbc.co.uk

zelené návěští   Vaąe komentáře zelený nadpis
[15.05.2018 19:15:23]
josef mikovec
Bohumír ©meral - Mučedník ztracených a vysněných příleľitostí http://www.novarepublika.cz/2018/0 5/frantisek-ferdinand-s ...

[15.05.2018 18:54:53]
josef mikovec
Zde jest zkuąební kámen, na němľ se dokáľe, zdali jsme opravdu v dost zralí, dost socialističtí, abychom opravdu stali se v Rako ...

[21.03.2018 17:10:12]
n
Snad se něco doví,!

[19.11.2016 10:28:45]
l&s
Doplnění k Peroutkovi - Zemanův projev byl míněn dobře, bohuľel se v něm dopustil dehonestujícího přeąlapu, kdyľ prohlásil, ľe Per ...

[27.02.2016 10:01:56]
l&s
Článek pana Bělohradského není k dispozici, tak jen pár postřehů k této stati. Paní Neudorflová sice správně píše, že je chyba, k ...

[28.10.2015 09:08:14]
-ik
Dobrý den pane ©lemendo! To, co jste napsal, je konstatování stavu. A co navrhujete jako pokus o naznačení cesty? Já mysl ...

[04.09.2015 14:20:12]
n
Samozřejmě, ľe jiľ těąím na shromáľdění, jako posledně na Václaváku. Doufám, ľe nebude chybět pán ©afr, kterého tímto srdečně zvu. ...

[13.08.2015 13:11:01]
n
SDS leží v žaludku tomu zoufalému tapetáři, takže je moc známá a okolí se musí postarat o její prosazení. Prohra s US a tím i se s ...

[13.08.2015 01:44:03]
-ik
Jestli že se mi zdá, že militantní skupiny dosahují lepších výsledků, měl byc se podívat na sebe, zda nepracuji špatně. Oni mohou ...

[08.06.2015 21:05:37]
-ik
"význam evropské levice pro vývoj ve světě a její podíl na jeho spoluutváření (globalizace, přenos zkušeností z jiných čá ...

[25.05.2015 14:58:27]
n
Lidstvo v rozvinutých zemích a tím myslím i naąi zemi, jiľ dosáhli hranic daląího materiálního pokroku a jeho daląí zvyąování je n ...

[25.05.2015 08:21:23]
l&s
"Proč se myšlenka lidové fronty boje proti fašismu prosadila v našem hnutí, až když bylo fakticky pozdě? Bylo vůbec možné, ab ...

[13.05.2015 09:45:10]
Milan Neubert
-iku, napsal jste víc věcí, s řadou souhlasím. Jednu námitku ale mám: dospěli jsme k závěru, že virtuální diskuse na webu nebo na ...

[10.05.2015 23:25:51]
-ik
Mám pocit, pane Neuberte, že jste se o kontakt s lidmi ani moc nesnažil. Diskuse na stránkách SDS je nulová. A i v minulosti jst ...

[06.05.2015 10:38:48]
n
Vítám tapetáře. Čest tvoji práci. Podle množství zbytečné práce opravdu stojíš ...


Teze programu SDS
Teze programu SDS

Bahisikayet.com Extrabet Deneme bonusu Denemebonusuz.com

Deneme Bonus Veren Bahis Siteleri 2022

en iyi bahis siteleri

jetbahis-girisi.com

Rexbet-girisi.com

hovarda-girisi.com

mobilbahis giris

sekabet guncel adres

asyabahis guncel adres

Maltcasino

pinbahiskayit.com

Tyto stránky byly vytvořen prostřednictvím redakčního systému phpRS.