logo SDS
Dnešní datum: 03. 10. 2023   | Hlavní stránka | Tématické skupiny | Seznam rubrik | Download |  
zelené návěští   Hlavní menu zelený nadpis
Hlavní stránka
Kdo jsme - něco o SDS
Stanoviska SDS
Tiskové zprávy SDS
International
Staré stránky SDS

Ankety
Download
TOP 50
Tématické skupiny
Seznam rubrik (témat)

červené návěští   Rubriky červený nadpis

zelené návěští   Čtenář zelený nadpis

Jméno (přezdívka)
Heslo


Úprava osobního účtu

červené návěští   Evropská levice červený nadpis


Na web SEL

Manifest SEL
Čtěte o SEL u nás


zelené návěští   Nejčtenějąí/rok zelený nadpis

Neexistují vhodná data!


červené návěští   SDS červený nadpis
Strana demokratického socialismu
Přípotoční 869/19
101 00 Praha 10
Návątěvy po předchozí dohodě
tel.:
(420) 608 630 506
(420) 608 181 054
(420) 728 074 253 (nejlépe SMS)
Bankovní spojení - transparentní účet pro příjem darů: 2101181284/2010
Případné dárce žľádáme, aby ve "zprávě pro příjemce" uvedli účel daru, např.: "příspěvek na činnost SDS" a identifikovali se jménem a příjmením. Děkujeme.
secret@sds.cz
(c) SDS

Kanál RSS

TOPlist

zelené návěští   Interní statistika zelený nadpis
Denni
Max. 17
Prům. 8.6
21 denni
Max. 330
Prům. 239.5

Nyní si čte web : 90 uživ.

02. Články, statě, projevy

* Referát na VIII. všeruském sjezdu sovětů

Vydáno dne 12. 01. 2005 (7064 přečtení)

Výňatek sjezdového referátu Vladimíra Iljiče Lenina z 22. prosince 1920, který byl 14. přílohou v roce 1969 nakonec nevydané knihy „obrat nebo krach“. Číslování stránek odpovídá této knize.

[*134]*14

...Teď přejdu, soudruzi, k některým faktům naší hospodářské politiky a k našim hospodářským úkolům, které jsou, myslím, charakteristické pro nynější politickou situaci a celý přechod, před nímž stojíme. Především se musím zmínit o našem agrárním návrhu, o návrhu zákona rady lidových komisařů o upevnění a rozvoji zemědělské výroby a o pomoci rolnickému hospodářství.(19) Tento návrh zákona byl uveřejněn 14. prosince tohoto roku a o jeho hlavních rysech byli všichni místní pracovníci informováni už dříve zvláštním radiogramem, v němž byla osvětlena sama jeho podstata.

Je nutno ihned zařídit, aby tento návrh zákona byl na sjezdu co nejpečlivěji projednán z hlediska místních zkušeností (a návrh z nich vychází) - venku to už poznali - a aby byl projednán také zástupci místních výkonných výborů a jejich oddělení. Dnes už jistě ne[*135]najdeme ani jednoho soudruha, jenž by; pochyboval o nutnosti speciálních a zvlášť energických opatření, která by byla nejen pobídkou, ale i donucovacím prostředkem ke zvýšení zemědělské výroby.

Byli jsme a zůstali jsme zemí malorolnickou, takže přechod ke komunismu je pro nás nepoměrně těžší než za jakýchkoli jiných podmínek. Má-li k tomuto přechodu dojít, je zapotřebí desetkrát větší účasti rolníků samých než za války. Válka si mohla a musela vyžádat část dospělého mužského obyvatelstva. Ale naše země, země rolnická a teď ještě vyčerpaná, musí mobilizovat úplně všechno mužské i ženské obyvatelstvo dělnické i rolnické. Nebude těžké přesvědčit vás, komunisty, pracovníky zemědělských oddělení o tom, že je nutno plnit povinnosti vůči státu. V této věci, doufám, nevzniknou zde při projednávání návrhu zákona ze 14. prosince, který vám byl předložen, sebemenší zásadní neshody. Je třeba si ujasnit jinou nesnáz; nutnost přesvědčit bezpartijní rolníky. Rolníci nejsou socialisté. A sestavovat naše socialistické plány za předpokladu, že jsou socialisté, znamenalo by stavět na písku, znamenalo by nechápat naše úkoly, znamenalo by, že jsme se za tři roky nenaučili přizpůsobovat naše programy a jednání ubohé, někde až žalostné skutečnosti, v níž žijeme. Je třeba jasně si představit úkoly, které máme před sebou. Prvním úkolem je: sjednotit komunisty, pracovníky zemědělských oddělení, shrnout jejich zkušenosti, zjistit, co bylo venku vykonáno, a vtělit to do návrhů zákonů, které budou vydávány v centru jménem státních instituci, jménem všeruského sjezdu sovětů. A my doufáme, že to spolu s vámi dokážeme. To je však teprve první krok. Druhým krokem je přesvědčit bezpartijní rolníky, právě bezpartijní, protože oni jsou masa a protože to, co jsme s to vykonat, můžeme vykonat jedině tehdy, když na tuto masu, která je sama sebou aktivní a iniciativní, zapůsobíme, aby si jasněji uvědomila, že se musí dát do této práce. Rolnické hospodářství nemůže žít postaru. Jestliže jsme se mohli dostat z prvního období válek, [*136]z druhého období válek se nedostaneme tak snadno, a proto je nutno věnovat této stránce zvláštní pozornost.

Je nutné, aby tuto nezvratnou pravdu pochopil každý bezpartijní rolník, a jsme přesvědčení, že jí pochopí. Neprožil všech těch šest strastiplných a těžkých let nadarmo. Nepodobá se již předvá1ečnému mužíkovi. Krutě trpěl, mnoho přemýšlel a přestál mnoho politických a hospodářských útrap, takže zapomněl na mnohé, co bylo dříve. Myslím, že si již sám uvědomuje, že postaru se žit nedá, že je třeba žít jinak a my musíme všechny prostředky naší propagandy, všechny možností, které nám dává náš stát, celé naše vzdělání, všechny prostředky a síly naší strany, všechno musíme soustředit a s veškerou silou toho použít k tomu, abychom bezpartijního rolníka přesvědčili. Teprve pak postavíme návrh našeho agrárního zákona - který, jak doufám, jednomyslně schválíte, samozřejmě s patřičnými opravami a dodatky - na reálnou základnu. Teprve pak bude tento návrh zákona pevný, jako je pevná naše politika, až přesvědčíme většinu rolníků a získáme je pro tuto věc, neboť - jak správně napsal soudruh Kurajev v jednom článku na základě zkušeností z Tatarské republiky - pracující střední a chudý rolník jsou přáteli sovětské moci, kdežto lajdáci jsou jejími nepřáteli.(20) To je skutečná pravda, v níž není nic socialistického, která je však tak nesporná a zřejmá, že na kterémkoli vesnickém shromáždění, na kterékoli schůzi ji bezpartijní rolníci pochopí a bude o ní přesvědčena zdrcující většina pracujícího rolnického obyvatelstva.

Soudruzi, to všechno bych vám chtěl zvlášť důrazně říci teď, kdy jsme od období válek přešli k hospodářské výstavbě. V zemi malorolníků je naším hlavním a základním úkolem umět přejít k státnímu donucování, abychom povznesli rolnické hospodářství, počínajíc nejnutnějšími, nejnaléhavějšími, rolníkovi plně srozumitelnými a zcela pochopitelnými opatřeními. A toho dosáhneme jedině tehdy, až budeme umět přesvědčit [*137]další milióny, které k tomu nejsou připraveny. Na to je třeba vynaložit všechny síly a postarat se o to, aby donucovací aparát, oživený a posílený, dostal pevný základ a byl připraven k dalšímu rozsáhlejšímu přesvědčování. Pak ukončíme tuto válečnou kampaň vítězně. Nyní začíná válečné tažení proti pozůstatkům konzervatismu, zaostalosti a nedůvěry v rolnických masách. Tady starými prostředky nezvítězíme; vítězství dobudeme propagandou, agitací a organizovaným působením, kterému jsme se naučili, a tím dokážeme, že nejen budou přijaty dekrety, zřízeny instituce, že se haldy papíru dostanou do pohybu - nestačí, že se posypou rozkazy, ale že z jara bude všechno zaseto lépe než dosud, že v hospodářství malorolníka dojde k určitému zlepšení, třeba jen nejelementárnějšímu - čím obezřetněji budeme postupovat, tím lépe -, které však musí být provedeno stůj co stůj v masovém měřítku. Pochopíme-li správně svůj úkol a věnujeme-li bezpartijnímu rolníkovi všechnu pozornost, soustředíme-li všechno své umění, všechny zkušeností, získané za tři roky, zvítězíme. Nezvítězíme-li v tomto směru, nezlepšíme-li prakticky hospodářství malorolníka v masovém měřítku, není pro nás záchrany: bez této základny není možná žádná hospodářská výstavba a sebevětší plány se rovnají nule. Nechť to soudruzi mají na pamětí a vštěpují to rolníkům; nechť řeknou arzamasským bezpartijním rolníkům - a takových je deset patnáct miliónů -, že nelze donekonečna hladovět a mrznout, neboť jinak budeme v příštím období válek svržení. Jde tu o státní zájem, o zájem našeho státu. Kdo v tomto směru projevuje sebemenší slabost, sebemenší nedbalost, ten se dopouští největšího přestupku proti dělnicko-rolnické moci, pomáhá statkáři a kapitalistovi, a statkář a kapitalista mají po ruce svou armádu, mají ji připravenu, aby se na nás mohli vrhnout, jakmile jen zpozorují, že slábneme. A není jiné cesty, jak bychom zesílili, než povznést naši hlavní oporu - zemědělství a průmysl ve městech a tuto oporu nemůžeme povznést jinak, než přesvědčíme-li o tom bezpartijního rolníka, zmobilizujeme-li mu na pomoc všechny síly, pomůžeme-li mu skutkem...

V. I. Lenin, Spisy, sv. 31, Praha 1955, str. 503-506.


Související články:
(Historie - SSSR)

Nová revoluce v Rusku (06.11.2017)
„Absurdní představa“ (17.07.2017)
Otázka národností čili „autonomizace“ (21.08.2008)
Dopis G. V. Plechanovovi (25.01.2008)
Nepravdy, nenávist a nedomyšlenosti (13.11.2007)
Říjnová revoluce a mezinárodní vztahy (08.11.2007)
Ozbrojené povstání (06.11.2007)
Experiment, který měl spasit svět (06.11.2007)
Čí je to vina, když loď ztroskotá? (29.10.2007)
Válka a sociální demokracie Ruska (24.09.2007)
Lenin zemřel (21.01.2007)
Krize v sovětských systémech od Stalina ke Gorbačovovi (07.04.2006)
Rusko osudově touží po pořádku (28.02.2006)
Pomoc afghánské revoluci (27.12.2005)
Vzniká společenství nezávislých států - SSSR zaniká (07.12.2005)
Nový převrat na Rusi? (06.11.2005)
Osobnost Lenin (23.04.2005)
Ruští komunisté chtějí rehabilitovat Stalina (18.04.2005)
Dekret RLK o spotřebním družstevnictví (16.01.2005)
Dopis N. I. Bucharinovi (březen-duben 1921) (16.01.2005)
Dekret VÚVV o zavedení naturální daně místo povinného odvádění přebytků potravin a surovin (16.01.2005)
Referát na X. sjezdu KSR(b) o zavedení naturální daně místo povinnosti odvádět všechny přebytky (16.01.2005)
Předběžný koncept tezí o rolnictvu (16.01.2005)
IV/ První kroky Nepu (16.01.2005)
Usnesení VIII. všeruského sjezdu sovětů o upevnění a rozvoji rolnického a vesnického hospodářství (12.01.2005)
Hrdinské období Velké ruské revoluce (12.01.2005)
Pracovní ekvivalent (12.01.2005)
„obrat nebo krach“ (20.10.2004)

[Akt. známka (jako ve škole): 0 / Počet hlasů: 0] 1 2 3 4 5

Celý článek | Autor: Vladimír Iljič Lenin | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: 22. 12. 1920

červené návěští   Hlavní zprávy červený nadpis

zelené návěští   Novinky zelený nadpis
16.04.2018: Letní univerzita Evropské levice 2018
Letní univerzita EL se koná ve dnech 11. aľ 15. července 2018 ve Vídni pod mottem "Dialog pro pokrok v Evropě. 200 let od narození Karla Marxe, 100 let od konce 1. světové války. Bliľąí informace o účastnickém poplatku a registrační formulář jsou k dispozici na stránkách Evropské levice.

16.06.2017: Opět útoky spamovacích robotů
Doąlo k opakovaným útokům robotů sázejících do komentářů texty s podivnými "inzeráty" (podle vąech známek činskými). Jen poslední dvě dávky představovaly více neľ 200 těchto pseudokomentářů, které maľeme. bahis siteleri

16.06.2017: Někdo/něco zde krade ľ a ą?
V uplynulých dnech doąlo k technické závadě, v jejímľ důsledku se "beze stop" z některých článků (ale i z větąiny komentářů) ztratila vąechna písmena "ľ" a "ą" (nebo jenom jejich emosčást). Za závadu se omlouváme a na jejím odstranění pracujeme (zatím pátráním po příčině).

09.05.2017: Pietní akt na Oląanech
Jako kaľdoročně, i letos poloľila 9. 5. v 9 hodin delegace zástupců CV SDS a výboru praľské organizace SDS květiny k památníku padlých rudoarmějců na oląanském hřbitově. Při té přileľitosti jsme pietně vzpomněli i padlých daląích armád (včetně československé), kteří jsou na Oląanech uloľeni.

červené návěští   Anketa červený nadpis
V současnosti rozvířil hladinu návrh přijmout do ČR 50 syrských válečných sirotků. Co si o něm myslíte?

V Sýrii ani ľádní váleční sirotci nejsou.
1774 (1774 hl.)
Nebrat! Jeątě by nás podřezávali.
1355 (1355 hl.)
Konečně někdo uvaľující lidsky.
1387 (1387 hl.)
A» se kaľdý stará o sebe, nic nám do nich není.
893 (893 hl.)
Je to sice politikum, ale krok správným směrem.
1522 (1522 hl.)
Raději bychom měli zvýąit svou ostudně nízkou rozvojovou pomoc.
1322 (1322 hl.)
Prohnilý humanismus !!
898 (898 hl.)

Celkem hlasovalo: 9151


zelené návěští   Vyhledávání zelený nadpis


na nových stránkách

Rozšířené vyhledávání
Tématické skupiny
Seznam autorů


Google

web
sds.cz
blisty.cz
bbc.co.uk

zelené návěští   Vaąe komentáře zelený nadpis
[15.05.2018 19:15:23]
josef mikovec
Bohumír ©meral - Mučedník ztracených a vysněných příleľitostí http://www.novarepublika.cz/2018/0 5/frantisek-ferdinand-s ...

[15.05.2018 18:54:53]
josef mikovec
Zde jest zkuąební kámen, na němľ se dokáľe, zdali jsme opravdu v dost zralí, dost socialističtí, abychom opravdu stali se v Rako ...

[21.03.2018 17:10:12]
n
Snad se něco doví,!

[19.11.2016 10:28:45]
l&s
Doplnění k Peroutkovi - Zemanův projev byl míněn dobře, bohuľel se v něm dopustil dehonestujícího přeąlapu, kdyľ prohlásil, ľe Per ...

[27.02.2016 10:01:56]
l&s
Článek pana Bělohradského není k dispozici, tak jen pár postřehů k této stati. Paní Neudorflová sice správně píše, že je chyba, k ...

[28.10.2015 09:08:14]
-ik
Dobrý den pane ©lemendo! To, co jste napsal, je konstatování stavu. A co navrhujete jako pokus o naznačení cesty? Já mysl ...

[04.09.2015 14:20:12]
n
Samozřejmě, ľe jiľ těąím na shromáľdění, jako posledně na Václaváku. Doufám, ľe nebude chybět pán ©afr, kterého tímto srdečně zvu. ...

[13.08.2015 13:11:01]
n
SDS leží v žaludku tomu zoufalému tapetáři, takže je moc známá a okolí se musí postarat o její prosazení. Prohra s US a tím i se s ...

[13.08.2015 01:44:03]
-ik
Jestli že se mi zdá, že militantní skupiny dosahují lepších výsledků, měl byc se podívat na sebe, zda nepracuji špatně. Oni mohou ...

[08.06.2015 21:05:37]
-ik
"význam evropské levice pro vývoj ve světě a její podíl na jeho spoluutváření (globalizace, přenos zkušeností z jiných čá ...

[25.05.2015 14:58:27]
n
Lidstvo v rozvinutých zemích a tím myslím i naąi zemi, jiľ dosáhli hranic daląího materiálního pokroku a jeho daląí zvyąování je n ...

[25.05.2015 08:21:23]
l&s
"Proč se myšlenka lidové fronty boje proti fašismu prosadila v našem hnutí, až když bylo fakticky pozdě? Bylo vůbec možné, ab ...

[13.05.2015 09:45:10]
Milan Neubert
-iku, napsal jste víc věcí, s řadou souhlasím. Jednu námitku ale mám: dospěli jsme k závěru, že virtuální diskuse na webu nebo na ...

[10.05.2015 23:25:51]
-ik
Mám pocit, pane Neuberte, že jste se o kontakt s lidmi ani moc nesnažil. Diskuse na stránkách SDS je nulová. A i v minulosti jst ...

[06.05.2015 10:38:48]
n
Vítám tapetáře. Čest tvoji práci. Podle množství zbytečné práce opravdu stojíš ...


Teze programu SDS
Teze programu SDS

Bahisikayet.com Extrabet Deneme bonusu Denemebonusuz.com

Deneme Bonus Veren Bahis Siteleri 2022

en iyi bahis siteleri

jetbahis-girisi.com

Rexbet-girisi.com

hovarda-girisi.com

mobilbahis giris

sekabet guncel adres

asyabahis guncel adres

Maltcasino

pinbahiskayit.com

Tyto stránky byly vytvořen prostřednictvím redakčního systému phpRS.