logo SDS
Dnešní datum: 30. 11. 2022   | Hlavní stránka | Tématické skupiny | Seznam rubrik | Download |  
zelené návěští   Hlavní menu zelený nadpis
Hlavní stránka
Kdo jsme - něco o SDS
Stanoviska SDS
Tiskové zprávy SDS
International
Staré stránky SDS

Ankety
Download
TOP 50
Tématické skupiny
Seznam rubrik (témat)

červené návěští   Rubriky červený nadpis

zelené návěští   Čtenář zelený nadpis

Jméno (přezdívka)
Heslo


Úprava osobního účtu

červené návěští   Evropská levice červený nadpis


Na web SEL

Manifest SEL
Čtěte o SEL u nás


zelené návěští   Nejčtenějąí/rok zelený nadpis

Neexistují vhodná data!


červené návěští   SDS červený nadpis
Strana demokratického socialismu
Přípotoční 869/19
101 00 Praha 10
Návątěvy po předchozí dohodě
tel.:
(420) 608 630 506
(420) 608 181 054
(420) 728 074 253 (nejlépe SMS)
Bankovní spojení - transparentní účet pro příjem darů: 2101181284/2010
Případné dárce žľádáme, aby ve "zprávě pro příjemce" uvedli účel daru, např.: "příspěvek na činnost SDS" a identifikovali se jménem a příjmením. Děkujeme.
secret@sds.cz
(c) SDS

Kanál RSS

TOPlist

zelené návěští   Interní statistika zelený nadpis
Denni
Max. 29
Prům. 14.8
21 denni
Max. 435
Prům. 216.3

Nyní si čte web : 65 uživ.

02. Články, statě, projevy

* Pracovní ekvivalent

Vydáno dne 12. 01. 2005 (6683 přečtení)

Stať sovětského ekonoma a statistika profesora Stanislava Strumilina z července roku 1920(18). Byla 13. přílohou v roce 1969 nakonec nevydané knihy „obrat nebo krach“. Číslování stránek odpovídá této knize.

[*130]*13

Nezbytným předpokladem přechodu Ruska k socialistickým formám výroby a rozdělování je organizování běžné evidence práce v celostátním měřítku, aby bylo možno plánovitě regulovat národní hospodářství.

[*131]Evidence hospodářských výsledků práce opět předpokládá, že je pevně stanovena evidenční jednotka, vhodná jako všeobecný ekvivalent k tomu, aby se stala dostatečně stabilním a úplně objektivním měřítkem pro hodnotové srovnávání všech vyráběných a rozdělovaných statků.

Lze si ovšem představit také čistě materiální evidenci národní výroby v pudech, aršínech, tuctech atd., aniž je jakkoli převádíme na všeobecnou hodnotovou jednotku. Ale postačí, představíme-li si pouze dvě takové neporovnatelné složky, z nichž jedna roste, kdežto druhá se zmenšuje, abychom se přesvědčili, že je úplně nemožné ohodnotit obecnou hospodářskou tendenci těchto změn. Dejme tomu například, že závod zvýšil za zkoumanou dobu výrobu lokomotiv z 20 na 30 a v souvislosti s tím snížil výrobu vagónů ze 300 na 200. Kdo může říci, nemá-li hodnotící měřítko pro srovnání mezi lokomotivou a vagónem, zda výroba stoupla, nebo poklesla.

Jedině hodnotová porovnatelnost kvalitativně různorodých statků umožňuje, aby celá tato prakticky nezjistitelná kvalitativní různorodost byla redukována s maximální myšlenkovou úsporou na několik kvantitativních rozdílů, takže výsledek nejkomplikovanější hospodářské činnosti může být vyjádřen koneckonců jedním jediným ukazatelem.

V soukromokapitalistickém hospodářství byla takovým zobecňujícím měřítkem hodnoty peněžní jednotka, přičemž oceňování všech ostatních statků touto jednotkou se dělo živelně volným soupeřením na trhu dílčích zájmů poptávky a nabídky.

S odstraněním kapitalistického hospodářství odpadá i živelný regulátor cen - volná konkurence. Papírový rubl zbavený zlatého základu nemůže být měřítkem hodnoty již pro svou krajní nestálost. Ale i stabilnější peněžní jednotka, ať už je to zlatý rubl, pud obili nebo reálná hodnota, nemohla by již sama o sobě, neexistuje-li trh, projevit svou koupěschopnost a stát se všeobecným ekvivalentem v dřívějším slova smyslu.

[*132]V pracovní společnosti ztrácejí vzájemné hodnotové vztahy všechny své mlhavé fetišistické příkrasy. Už to nejsou polomystické vztahy věcí, s jim věčně vlastními metafyzickými substancemi hodnot, ale nejprostší vztahy lidí v procesu výroby a směny jejich vzájemných pracovních služeb. Hodnota věcí se již tedy neprojevuje živelně - na obchodníkově pultě, daleko za zády výrobce, ale zcela cílevědomě a plánovitě, bezprostředně před očima tohoto výrobce, tím, že se vypočítá, kolik práce vynaložil v dílně, u stroje.

Směna zboží bude u nás nesporně ještě dlouho existovat jak v oblasti mezinárodních styků, tak i ve vzájemných vztazích s vesnicí. Ale obecně vzato je to všechno přechodný, dočasný jev. Časem dospěje pracovní společnost zcela k rozdělování svých statků nikoli podle zásady vzájemnosti, ekvivalent za ekvivalent, ale podle zásady souměřitelnosti daných zdrojů s potřebami svých členů.

Poslání hodnotového měřítka v pracovní společnosti spočívá tedy nikoli v tom, aby se správným oceněním během směny na zboží neprodělalo, ale v tom, aby se při sestavení celostátního plánu dostatečně plánovitě rozdělily pracovní zdroje země proporcionálně k jejím skutečným potřebám.

V souladu s tímto posláním nutno pokládat v pracovní společnosti za nejvhodnější, ba dokonce jedině možné měřítko hodnoty pracovní ekvivalent. Nikoli zlatý rubl, ba ani ne pud obilí, ale jedině běžný den prosté nekvalifikované práce. A to proto, že pouze taková měřítka umožní vyjádřit každý výrobní program přímo množstvím zvolených pracovních jednotek, např. pracovních dnů, nezbytných k výrobě všech statků stanovených plánem, a tedy rázem umožní zjistit, zda tento program odpovídá existujícím zdrojům příslušných pracovních odvětví v jednotlivém případě i v souhrnu v celé zemi.

Zavedení pracovní evidenční jednotky musí předcházet určité přípravné práce přímo na jednotlivých [*133]pracovištích, v kancelářích a podnikových kalkulačních odděleních, a potom závěrečné práce shrnující a koordinující místní materiály na příslušných poradách a ve speciálních komisích při ústředních koordinačních a evidenčních orgánech.

Všechny státní podniky a sovětská hospodářství sestaví, dejme tomu do měsíce, „Rozpočty vynaložené práce ke splnění výrobního programu v druhém pololetí roku 1920“ a k ním přiloží všechny nezbytné kalkulace z dřívějších let, jakož i platné výrobní normy a úkolové sazby všech operací včleněných do výrobního programu.

Na základě těchto materiálů a znaleckých posudků odborníků se v ústředí urychleně vypracují a vydají tyto pomůcky pro pracovní evidenci: 1. systematická nomenklatura výrobků a materiálů s pevnou standardizací stanovených sortimentů a značek (normový přehled sortimentu); 2. všeobecně schválené instrukce o normách společensky nutného času k provedení různých prací a operací pro rok 1921- sem budou zařazeny normy pro mírovou dobu a nezbytné průměrné přirážky k nim v souladu s dobovými podmínkami, se zřetelem k průměrné kvalifikací v hodinách a v převodu na jednoduchou práci první tarifní sazby - v pracovních dnech a konečně 3. přehled norem pro pracovní ocenění výrobků a materiálů pro rok 1921, franko - výrobce, v pracovních dnech.

Na základě uvedených pomůcek dokáže každý účetní vést účetnictví v nových evidenčních jednotkách a sestavit bilanci, která ukáže hospodářské výsledky výrobních operací daného podniku. Přitom „schválené instrukce“ a „přehled norem“ budou na základě nově docházejících evidenčních údajů periodicky přezkoumávány a znovu vydávány.

Pracovní evidenční jednotka nevylučuje možnost používat současně i libovolné peněžní jednotky k rozpočtovým operacím týkajícím se směny zboží a jakýchkoli jiných plateb. Nutno jedině stanovit paritu této peněžní [*134]jednotky s jednotkou pracovní, a kolísá-li přitom peněžní jednotka, pak i kursovní veličinu tohoto kolísání.

Pracovní evidence nesporně v praxi zpočátku narazí na množství velmi závažných, někdy téměř nepřekonatelných překážek. Ale je nutno je překonat, neboť bez pracovního měřítka hodnoty není možná evidence hospodářských výsledků socialistického hospodaření, a tedy není možné ani jeho plánovité řízení. Jinak řečeno, ten z nás, kdo by pokládal pracovní evidenci za prakticky neuskutečnitelnou, považoval by tím za naprosto neuskutečnitelnou iluzi také náš hospodářský ideál - socialismus.

Trudovoj ekvivalent, Ekonomičeskaja žízň, čís. 167, 31. července 1920.


Související články:
(Historie - SSSR)

Nová revoluce v Rusku (06.11.2017)
„Absurdní představa“ (17.07.2017)
Otázka národností čili „autonomizace“ (21.08.2008)
Dopis G. V. Plechanovovi (25.01.2008)
Nepravdy, nenávist a nedomyšlenosti (13.11.2007)
Říjnová revoluce a mezinárodní vztahy (08.11.2007)
Ozbrojené povstání (06.11.2007)
Experiment, který měl spasit svět (06.11.2007)
Čí je to vina, když loď ztroskotá? (29.10.2007)
Válka a sociální demokracie Ruska (24.09.2007)
Lenin zemřel (21.01.2007)
Krize v sovětských systémech od Stalina ke Gorbačovovi (07.04.2006)
Rusko osudově touží po pořádku (28.02.2006)
Pomoc afghánské revoluci (27.12.2005)
Vzniká společenství nezávislých států - SSSR zaniká (07.12.2005)
Nový převrat na Rusi? (06.11.2005)
Osobnost Lenin (23.04.2005)
Ruští komunisté chtějí rehabilitovat Stalina (18.04.2005)
Dekret RLK o spotřebním družstevnictví (16.01.2005)
Dopis N. I. Bucharinovi (březen-duben 1921) (16.01.2005)
Dekret VÚVV o zavedení naturální daně místo povinného odvádění přebytků potravin a surovin (16.01.2005)
Referát na X. sjezdu KSR(b) o zavedení naturální daně místo povinnosti odvádět všechny přebytky (16.01.2005)
Předběžný koncept tezí o rolnictvu (16.01.2005)
IV/ První kroky Nepu (16.01.2005)
Usnesení VIII. všeruského sjezdu sovětů o upevnění a rozvoji rolnického a vesnického hospodářství (12.01.2005)
Hrdinské období Velké ruské revoluce (12.01.2005)
Referát na VIII. všeruském sjezdu sovětů (12.01.2005)
„obrat nebo krach“ (20.10.2004)

[Akt. známka (jako ve škole): 0 / Počet hlasů: 0] 1 2 3 4 5

Celý článek | Autor: Stanislav Strumilin | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: Ekonomičeskaja žízň, čís. 167, 31. července 1920

červené návěští   Hlavní zprávy červený nadpis

zelené návěští   Novinky zelený nadpis
16.04.2018: Letní univerzita Evropské levice 2018
Letní univerzita EL se koná ve dnech 11. aľ 15. července 2018 ve Vídni pod mottem "Dialog pro pokrok v Evropě. 200 let od narození Karla Marxe, 100 let od konce 1. světové války. Bliľąí informace o účastnickém poplatku a registrační formulář jsou k dispozici na stránkách Evropské levice.

16.06.2017: Opět útoky spamovacích robotů
Doąlo k opakovaným útokům robotů sázejících do komentářů texty s podivnými "inzeráty" (podle vąech známek činskými). Jen poslední dvě dávky představovaly více neľ 200 těchto pseudokomentářů, které maľeme. bahis siteleri

16.06.2017: Někdo/něco zde krade ľ a ą?
V uplynulých dnech doąlo k technické závadě, v jejímľ důsledku se "beze stop" z některých článků (ale i z větąiny komentářů) ztratila vąechna písmena "ľ" a "ą" (nebo jenom jejich emosčást). Za závadu se omlouváme a na jejím odstranění pracujeme (zatím pátráním po příčině).

09.05.2017: Pietní akt na Oląanech
Jako kaľdoročně, i letos poloľila 9. 5. v 9 hodin delegace zástupců CV SDS a výboru praľské organizace SDS květiny k památníku padlých rudoarmějců na oląanském hřbitově. Při té přileľitosti jsme pietně vzpomněli i padlých daląích armád (včetně československé), kteří jsou na Oląanech uloľeni.

červené návěští   Anketa červený nadpis
V současnosti rozvířil hladinu návrh přijmout do ČR 50 syrských válečných sirotků. Co si o něm myslíte?

V Sýrii ani ľádní váleční sirotci nejsou.
1488 (1488 hl.)
Nebrat! Jeątě by nás podřezávali.
1093 (1093 hl.)
Konečně někdo uvaľující lidsky.
966 (966 hl.)
A» se kaľdý stará o sebe, nic nám do nich není.
725 (725 hl.)
Je to sice politikum, ale krok správným směrem.
1310 (1310 hl.)
Raději bychom měli zvýąit svou ostudně nízkou rozvojovou pomoc.
914 (914 hl.)
Prohnilý humanismus !!
715 (715 hl.)

Celkem hlasovalo: 7211


zelené návěští   Vyhledávání zelený nadpis


na nových stránkách

Rozšířené vyhledávání
Tématické skupiny
Seznam autorů


Google

web
sds.cz
blisty.cz
bbc.co.uk

zelené návěští   Vaąe komentáře zelený nadpis
[15.05.2018 19:15:23]
josef mikovec
Bohumír ©meral - Mučedník ztracených a vysněných příleľitostí http://www.novarepublika.cz/2018/0 5/frantisek-ferdinand-s ...

[15.05.2018 18:54:53]
josef mikovec
Zde jest zkuąební kámen, na němľ se dokáľe, zdali jsme opravdu v dost zralí, dost socialističtí, abychom opravdu stali se v Rako ...

[21.03.2018 17:10:12]
n
Snad se něco doví,!

[19.11.2016 10:28:45]
l&s
Doplnění k Peroutkovi - Zemanův projev byl míněn dobře, bohuľel se v něm dopustil dehonestujícího přeąlapu, kdyľ prohlásil, ľe Per ...

[27.02.2016 10:01:56]
l&s
Článek pana Bělohradského není k dispozici, tak jen pár postřehů k této stati. Paní Neudorflová sice správně píše, že je chyba, k ...

[28.10.2015 09:08:14]
-ik
Dobrý den pane ©lemendo! To, co jste napsal, je konstatování stavu. A co navrhujete jako pokus o naznačení cesty? Já mysl ...

[04.09.2015 14:20:12]
n
Samozřejmě, ľe jiľ těąím na shromáľdění, jako posledně na Václaváku. Doufám, ľe nebude chybět pán ©afr, kterého tímto srdečně zvu. ...

[13.08.2015 13:11:01]
n
SDS leží v žaludku tomu zoufalému tapetáři, takže je moc známá a okolí se musí postarat o její prosazení. Prohra s US a tím i se s ...

[13.08.2015 01:44:03]
-ik
Jestli že se mi zdá, že militantní skupiny dosahují lepších výsledků, měl byc se podívat na sebe, zda nepracuji špatně. Oni mohou ...

[08.06.2015 21:05:37]
-ik
"význam evropské levice pro vývoj ve světě a její podíl na jeho spoluutváření (globalizace, přenos zkušeností z jiných čá ...

[25.05.2015 14:58:27]
n
Lidstvo v rozvinutých zemích a tím myslím i naąi zemi, jiľ dosáhli hranic daląího materiálního pokroku a jeho daląí zvyąování je n ...

[25.05.2015 08:21:23]
l&s
"Proč se myšlenka lidové fronty boje proti fašismu prosadila v našem hnutí, až když bylo fakticky pozdě? Bylo vůbec možné, ab ...

[13.05.2015 09:45:10]
Milan Neubert
-iku, napsal jste víc věcí, s řadou souhlasím. Jednu námitku ale mám: dospěli jsme k závěru, že virtuální diskuse na webu nebo na ...

[10.05.2015 23:25:51]
-ik
Mám pocit, pane Neuberte, že jste se o kontakt s lidmi ani moc nesnažil. Diskuse na stránkách SDS je nulová. A i v minulosti jst ...

[06.05.2015 10:38:48]
n
Vítám tapetáře. Čest tvoji práci. Podle množství zbytečné práce opravdu stojíš ...


Teze programu SDS
Teze programu SDS

Bahisikayet.com Extrabet Deneme bonusu Denemebonusuz.com

Deneme Bonus Veren Bahis Siteleri 2022

en iyi bahis siteleri

jetbahis-girisi.com

Rexbet-girisi.com

hovarda-girisi.com

mobilbahis giris

sekabet guncel adres

asyabahis guncel adres

Maltcasino

pinbahiskayit.com

Tyto stránky byly vytvořen prostřednictvím redakčního systému phpRS.