STŘEDA 21. SRPNA

Kolem 1.00 hod. Čs. rozhlas v Praze vyzval posluchače, aby čekali u přijímačů na důležitou zprávu ústředního výboru KSČ. (OS)

Krátce po 1.00 hod. Předsednictvo ÚV KSČ odhlasovalo většinou hlasů proti čtyřem (Biľak, Kolder, Rigo, Švestka) text provolání Všemu lidu Československé socialistické republiky
(Práce, 21. 8. 1968)

Mezi 1.15 a 1.30 hod. Z budovy ÚV KSČ byl telefonicky oznámen Čs. rozhlasu v Praze text provolání Všemu lidu ČSSR. (OS)

Po 1.30 hod. Ve vysílání Čs. rozhlasu byl až do dvou hodin několikrát přečten text prohlášení předsednictva UV KSČ. Na příkaz ředitele Ústřední správy spojů Karla Hoffmanna však byl z provozu vyřazen vysílač na středních vlnách, takže většina posluchačů zaslechla jen část první věty provolání. Vysílání bylo pravděpodobně slyšitelné jen v pražském rozhlasu po drátě. (OS)

2.00 hod. (?) Na letišti v Ruzyni začaly přistávat v minutových intervalech sovětské vojenské letouny AN-12 s vojáky a těžkou bojovou technikou. (Tisk)

Po 2.00 hod. Vedoucí tajemník MV KSČ v Praze B. Šimon odešel sdělit A. Dubčekovi návrhy vedení MV KSČ na některá naléhavá opatření: 1. svolat poradu delegátů zvolených na XIV. mimořádný sjezd KSČ, 2. připravit generální stávku, 3. připravit provolání komunistickým stranám světa. (OS)

Kolem 3.00 hod. V budově předsednictva vlády byl zatčen sovětskými výsadkáři předseda čs. vlády inž. O. Černík. (Tisk)

Jak byl zatčen Oldřich Černík

Podle informací pracovníků z předsednictva vlády ve tři hod. ráno dne 21. srpna vnikli do kanceláře předsedy vlády sovětští parašutisté, postavili všechny pracovníky přítomné v jeho kanceláři ke zdi a Oldřicha Černíka vyvedli pod bajonety. Dvacet minut poté volal předsedu vlády Alexander Dubček, chtěl s Oldřichem Černíkem hovořit, ale pracovník ministerstva už mohl Alexandru Dubčekovi pouze oznámit, že nemůže s Černíkem mluvit, že byl odveden. Pracovník telefonoval tak pod vojenským dozorem. Alexander Dubček řekl, že on zatím na tom není tak zle a aby se drželi. Celá budova předsednictva vlády byla obsazena vojsky a pracovníci internováni do pěti hodin odpoledne. Vojáci rovněž úplně rozbili telefonní centrálu se všemi důležitými linkami. Někteří pracovníci ministerstva při této akci přišli o svoje hodinky.

Po 3.00 hod. (?) B. Šimon byl znovu vyslán k jednání s A. Dubčekem. Když však bylo zjištěno, že s A. Dubčekem už není možné se spojit, vyvíjelo vedení MV KSČ v Praze iniciativu podle původních návrhů. (OS)

Po 4.00 hod. K budově sekretariátu ÚV KSČ v Praze dorazily první sovětské obrněné vozy. Asi za hodinu poté započala akce k obsazení budovy. První tajemník ÚV KSČ a řada vedoucích funkcionářů byla v budově internována až do odpoledne.

Informace o osudné noci
(Rudé právo, 23. 8. 1968)

Zpráva o situaci v Praze
Noc na 21. srpna
(Mladá fronta, 21. 8. 1968)

4.30 hod. Čs. rozhlas v Praze začal normální ranní provoz. Vysílal provolání předsednictva ÚV KSČ a další zprávy a komentáře ke vstupu cizích vojsk na suverénní čs. území. Započala čtrnáctidenní hrdinská epopej Čs. rozhlasu.

Časně ráno. Koordinovaně s vojenskou akcí zahájila provoz ilegální vysílačka „Vltava“, která měla politicky podporovat akci okupantů.

Velitelství okupačních vojsk rozšiřovalo prohlášení k občanům ČSSR
(Podle letáku shazovaného z letadel a vrtulníků)

Kolem 5.25 hod. Ilegální vysílač Vltava rozšiřoval v české a slovenské řeči prohlášení TASS k obsazení Československa. (Zahr. pramen)

Text prohlášení blíže neurčené skupiny čs. státních a stranických činitelů, kteří údajně požádali Sovětský svaz a další socialistické země o pomoc na „záchranu socialismu“ v Československu.

5.45 hod. Ilegální vysílač Vltava rozšiřoval provolání vrchních velení pěti zemí, podílejících se na agresi, adresované Čs. lidové armádě s výzvou, aby se nedala zneužít provokatéry a aby byla připravena k společné akci proti všem útokům na socialistické vymoženosti. (Zahr. pramen)

Kolem 6.00 hod. Čs. rozhlas v Praze vysílal osobní vzkaz A. Dubčeka. Soudruh Dubček se obrací na čs. pracující s prosbou, aby nastoupili na svá obvyklá pracoviště, neboť to je v tomto okamžiku jediná možnost.

Kolem 6.00 hod. Dva pracovníci Státní bezpečnosti odvezli tajemníka ÚV KSČ a předsedu České národní rady Č. Císaře z jeho bytu na velitelství bezpečnosti v Bartolomějské ulici a vyslýchali ho. (OS)

Po 6.00 bod. Podle zpráv Čs. rozhlasu shazovala cizí letadla nad Prahou letáky, v nichž je A. Novotný označován za legálního presidenta ČSSR.

Krátce po 6.30 bod. Čs. rozhlas vysílal výzvu členů předsednictva Národního shromáždění Zedníka, Žiaka a Poledňáka všem členům předsednictva NS, aby se dostavili na zasedání.

6.35 hod. Čs. rozhlas vysílal další výzvu k lidu, aby zachoval klid a čelil obsazení pasivní resistencí.

6.45 hod. Opakovaná výzva Čs. rozhlasu ke klidu; nevyvolávat žádné ozbrojené konflikty.

6.50 bod. Výzva k mládeži, aby zachovávala klid a nevyvolávala konflikty.

6.50 hod. Čs. rozhlas vysílal výzvu vládních orgánů k obyvatelstvu, aby zbytečně nevycházelo do ulic a pokud možno setrvalo na svých pracovištích.

Krátce před 7.00 hod. Zahájeno vysílání Čs. televize v Praze. Vzhledem k tomu, že vysílač na Petříně v Praze byl obsazen sovětskými vojáky, vysílal přímo vysílač Cukrák u Zbraslavi. Po obsazení strahovské stanice, přenášející signál na Cukrák (v 11 hod.), zajistili technici improvizované přímé spojení. (Čs. rozhlas a Lidová demokracie, 21. 8. 1968)

Před 7.00 hod. K mimořádnému zasedání se sešlo ČSAV v Praze. V 7 hodin bylo přijato prohlášení, jež v 8.12 hod. vysílala Čs. televize. Presídium ČSAV zasedalo pak i nadále a denně projednávalo naléhavé otázky práce pracovišť ČSAV. Přijalo celou řadu dokumentů, prohlášení a výzev, adresovaných velvyslanectví SSSR (protest proti nezákonné okupaci), sovětským vojákům, vědcům celého světa apod.
(Materiály ČSAV)

Presidium Československé akademie věd k okupaci

V první den protiprávní okupace Československé socialistické republiky, uskutečněné proti vůli československých ústavních činitelů a všeho lidu, dne 21. srpna 1968, se v časných ranních hodinách sešlo presidium Československé akademie věd.

Presidium ČSAV projednalo a vydalo toto prohlášení:

Československá akademie věd stojí jednoznačně za Dubčekovým vedením strany, legálně zvoleným presidentem republiky Ludvíkem Svobodou a Černíkovou vládou.

Odsuzujeme okupaci Československa vojsky Varšavského paktu, která nemá nic společného se spojeneckými závazky a je hrubým porušením zásad mezinárodního práva, státní suverenity a ve svých důsledcích velmi poškozuje věc socialismu v očích národů celého světa.

Presidiu ČSAV se podařilo navázat spojení s velkou částí členů Akademie a s většinou pracovišť ČSAV. Všichni vyslovili souhlas s tímto prohlášením a podporu všem dalším akcím presidia ČSAV.

Dále odeslalo presidium ČSAV telegram vyslanectví SSSR v Praze

Vážení soudruzi,

protože nemáme možnost navázat styk se sovětskými vědci, prosíme Vás, abyste předali vedení Akademie SSSR, s níž nás spojuje těsná dlouholetá soudružská spolupráce při rozvíjení pokrokové vědy, náš protest proti násilné, nezákonné a protiprávní okupaci Československa.

Jménem ČSAV podepsali akademik Ivan Málek, akademik J. Macek, člen korespondent J. Pluhař, Ladislav Němec, člen korespondent F. Vodička, akademik J. Filip, člen korespondent B. Rosický, dr. J. Mach, dr. M. Šmidák.

Presidium ČSAV se dále obrátilo na vědce celého světa s výzvou v několika světových jazycích

Ve chvíli, kdy je naše země obsazena protiprávně okupačními vojsky, obracíme se na Vás s naléhavou výzvou, abyste všemi prostředky pomohli naší spravedlivé věci.

V Praze dne 21. 8. 1968

Jménem českých a slovenských vědců
Čs. akademie věd

Tuto výzvu se podařilo poslat také UNESCO do Paříže.

7.00 hod. Čs. rozhlasu došla rezoluce vojenské jednotky Mladá, která vyzývala k okamžitému svolání mimořádného XIV. sjezdu KSČ.

Po 7.00 hod. Čs. rozhlas vysílal výzvu OV KSČ Praha 2 se žádostí, aby bylo okamžitě svoláno pokračování městské konference KSČ a aby byl svolán mimořádný XIV. sjezd KSČ.

7.10 hod. Čs. rozhlas oznámil všem Pražanům, kteří přišli k budově rozhlasu, že budova ÚV KSČ je obsazena sovětskými jednotkami. Tím se vysvětluje, proč nikdo z vedoucích představitelů dosud veřejně nevystoupil.

7.10 hod. Čs. rozhlas oznámil, že v Praze se tvoří před potravinovými obchody fronty.

Chleba bude

Už od časných ranních hodin se před prodejnami potravin a mlékárnami tvořily dlouhé fronty občanů. Matky i otcové projevovali obavy ze zhoršeného zásobování. Je to zcela pochopitelná obava, protože okupační vojska zatarasila svými tanky pražské ulice a mosty. Potravin je ovšem dost, a tak není důvod k obavám. Telefonovali jsme hned dopoledne do Pražských pekáren v Holešovicích. Výroba chleba jede naplno. Chléb se nakládá a rozváží, ovšem jsou potíže při průjezdu zásobovacích aut ulicemi. V pražských mlékárnách v Radlicích, Vysočanech, v Hostivicích a v ostatních mlékárnách nezaznamenali dosud žádné potíže v přísunu mléka a slibují, že cisterny s mlékem se dostanou do mlékárny a mléko do obchodů tak jako v ostatní dny, i kdyby auta s mlékem musela hlavní centra Prahy objíždět oklikami. Z Potravin Praha vzkazují: aby nevznikla panika v zásobování, zavedli jsme „Prodej do jedné ruky“. Prodáváme každému kupujícímu 2 kg mouky, 1 kg cukru, půl kila másla, čtvrt kg sádla, pět vajec a jeden kus mýdla, tři konzervy a 5 kg brambor. Nemějte obavy, potravin je dost, jde jen o to, dostat je do obchodů, což je zatím problém pouze v Praze.

Myslím, že mohu všem matkám s nákupními taškami - neboť jsem také matka a stejně jako ony zastižena okupací nepřipravena - říci: Vydržte, nepodlehněte okamžité panice! Jídla bude dost pro naše děti i pro nás.
(Druhá zvláštní Mladá fronta, 21. 8. 1968)

7.15 hod. Čs. rozhlas žádá občany Prahy, kteří se shromažďují na Staroměstském náměstí, aby se rozešli a zachovali klid a rozvahu. To je naše nejlepší zbraň.

7.15 hod. Čs. rozhlas oznamuje, že dnes se svolává mimořádné zasedání Čs. strany socialistické na dopoledne.

7.15 hod. Čs. rozhlas znovu prosí, aby občané nestavěli barikády. Potřebujeme volné ulice. Dále oznamuje, že došlo k prvním srážkám s okupačním vojskem.

7.20 hod. Čs. rozhlas vysílal výzvu všem členům Svazu protifašistických bojovníků, aby se dostavili v 8.00 hod. na společnou schůzku.

7.20 hod. Čs. rozhlas vysílal zprávu z Vysočan, kde je zatím klid a většina pracujících nastoupila do práce. K pracujícím mnohde promluvili ředitelé závodů a seznámili je se situací.

7.25 hod. (kolem 7.30 hod.) Čelo kolony sovětských tanků dorazilo do blízkého okolí budovy Čs. rozhlasu v Praze-Vinohradech.

7.30 hod. Čs. rozhlas hlásí: pod rozhlasem stojí 6 tanků, neví se, jak dlouho ještě bude možno vysílat.

Jak hlásil rozhlas
(Mladá fronta, 21. 8. 1968)

7.35 hod. Čs. rozhlas hlásí, že jednotky okupantů blížící se k rozhlasu pálí světelné i ostré náboje. Jsou několik metrů od rozhlasu.

7.35 hod. Čs. rozhlas: směrem od Václavského náměstí navršena barikáda a několik set lidí se snaží těly zabránit tankům v postupu. Na budovu rozhlasu dopadají desítky střel a nad ní přelétají letadla typu Antonov s obřími stíhačkami. Čs. rozhlas vyzývá, aby se lidé snažili diskutovat s vojáky - je to naše jediná zbraň.

7.35 hod. Čs. rozhlas: ÚV ČSM svolává na dnešek mimořádné zasedání do Prahy do budovy na náměstí Maxima Gorkého.

V ranních hodinách. Vyšla zvláštní vydání hlavních čs. deníků s provoláním předsednictva ÚV KSČ Všemu lidu Československé socialistické republiky.

Provolání redakce Rudého Práva
(Rudé právo, zvláštní vydání, 21. 8. 1968)

Pozn.: Podobné prohlášení redakčních kolektivů otiskla řada dalších deníků, např. Mladá fronta, Zemědělské noviny, Práce, Večerní Praha, Lidová demokracie ad.

7.45 hod. Čs. rozhlas: Ministerstvo zahraničních věcí žádá Čs. rozhlas, aby několikráte opakoval, že tato okupace je neoprávněná. Ministerstvo zahraničních věcí je obklíčeno vojskem.

Staroměstské náměstí v hodině dvanácté

Praha 21. 8. 1968, 8.00 ráno. Kulomety ve tvaru půlměsíce, obojživelníky, strnulé tváře sovětských vojáků a jejich velitelů. Kolem Husova pomníku stovky Pražanů. Jeden československý voják a jeden civil vynesli na vrchol pomníku československou státní vlajku. Přímo pod věží Staroměstské radnice zasloužilá umělkyně Vlasta Chramostová vede se sovětským kapitánem tento dialog: „Proč jste přišli? Vždyť jste naši přátelé. A přátelé na návštěvu se zbraní nechodí. My chceme klid, svobodu, suverenitu a přátelství.“ - Funkcionář SČSP se přidává: „Jsem dvacet pět let komunistou a přítelem Sovětského svazu. Devadesát procent národa stojí za Dubčekem. Dubček chce socialismus. Proč jste tedy přišli?“

Skupina sovětských vojáků na obojživelníku za asistence několika Pražanů diskutuje nad mimořádným vydáním Rudého práva. Z protější strany náměstí zní neustále volání „Dubček, Dubček, Dubček ...“ Příchod na Staroměstské náměstí z Celetné ulice je uzavřen sovětskými vojáky. Prapory nad hlavou majestátního Husa neustále vlají. V jednom rohu náměstí zpívají občané státní hymnu. Diskuse se sovětským kapitánem pokračuje. Říká: „Všechno bude v pořádku.“ Lidé namítají: „Ale kdy? Až vy odjedete domů. Chcete být přece i nadále naši přátelé.“

V očích mnoha lidí jsou slzy. Kdyby přítomní sovětští vojáci a velitelé v nich dovedli číst, pochopili by. Ne, my nejsme zrádci.
(Práce, 2. zvláštní vydání, 21. 8. 1968)

8.15 hod. Projev presidenta republiky L. Svobody, přenášený Čs. rozhlasem.

Krátce před 9.00 hod. dočasně umlkli hlasatelé pražského rozhlasu. Budovu obsadili sovětští vojáci, je slyšet rachot kulometných a samopalných salv a československá státní hymna.

Zpráva o situaci v Praze
Psáno horkým perem

(Svobodné slovo, 22. 8. 1968)

9.30 hod.

Záznam o telefonickém rozhovoru poslance Poledňáka s presidentem republiky

21. srpna 1968 v 9.30 hod. jsem volal Kancelář presidenta republiky. U telefonu byl vedoucí Kanceláře dr. Ladislav Novák. Žádal jsem ho, aby zprostředkoval členům předsednictva NS, které v této chvíli zasedá, přijetí u presidenta republiky.

Soudruh Novák konzultoval tuto žádost s presidentem republiky, který byl přítomen. Po krátké pauze převzal telefonický rozhovor president republiky Ludvík Svoboda. Vysvětlil jsem, že předsednictvo NS v tomto okamžiku vykonává funkci pléna NS a že považujeme za nutné poradit se o otevření pléna NS a konzultovat aktuální situaci.

Soudruh Svoboda mi sdělil, že právě požádal, aby mu byla poskytnuta možnost projet Prahou, vidět situaci a navštívit předsednictvo UV strany. Sdělil mi, že o jeho žádosti má být rozhodnuto. Neřekl mi kým. Ptal se rovněž na přítomnost s. Smrkovského. Sdělil jsem mu, že není přítomen, že s ním nemáme spojení a nevíme, kde je.

Soudruh Svoboda pak projevil souhlas, že poté, kdy uskuteční projížďku Prahou a návštěvu předsednictva ústředního výboru - bude-li mu poskytnuta tato možnost - přijme delegaci předsednictva NS. Bude to pravděpodobně v poledních nebo odpoledních hodinách.

Hovořil poslanec Poledňák

Poznámka redakce:

Ve své dopolední schůzi zvolilo předsednictvo NS delegaci (vedoucí poslanec Zdeněk Fierlinger, členové: místopředseda NS ss. Andrej Žiak a Josef Zedník, posl. Alois Poledňák, posl. Dušan Špálovský a generální tajemník NS s. Vladimír Kaigl), jejímž posláním bylo sdělit stanovisko předsednictva NS k situaci velvyslanci SSSR a ihned poté navázat osobní spojení s presidentem republiky s. Svobodou.

(Materiály Národního shromáždění)

10.00 hod. Sovětské jednotky začaly vyklízet redakci a tiskárnu Rudého práva v Praze.

Prohlášení kolektivu Rudého práva

10.07 hod. Zahájena 85. mimořádná schůze předsednictva Národního shromáždění (přerušena v 10.20 hod.). Předsednictvo NS přijalo výzvu adresovanou předsedům vlád a předsedům parlamentů pěti států podílejících se na obsazení Československa, podepsanou 16 členy PNS, schválilo dopis PNS sovětskému velvyslanectví a určilo delegaci, jejímž posláním bylo sdělit sovětskému velvyslanci stanovisko PNS k situaci a ihned poté navázat osobní styk s presidentem republiky. Složení delegace: poslanci Fierlinger (vedoucí delegace), Poledňák, Špálovský, Zedník, Žiak a gen. tajemník NS doc. Kaigl. Delegace odjela v 10.20 hod. na sovětské velvyslanectví.

Předsednictvo Národního shromáždění, řádně svolané na den 21. 8. 1968, přijalo na své schůzi toto prohlášení.

10.15 hod. Výzva představitelů tvůrčích a uměleckých svazů vysílaná v televizi, opakovaná v rozhlase: Ve 12.00 hod. bude dvouminutová manifestace, při níž se zastaví všechen provoz v ulicích. Tím také uctíme památku těch, kteří již padli.

Po 10.00 hod. MV KSČ vydal prohlášení ke komunistickým a dělnickým stranám světa a stanovisko k situaci adresované občanům hlavního města.

Po celý den a po celou noc až do 6 hod. ráno 22. srpna byl z budovy MV KSČ v Praze udržován telefonický styk s krajskými sekretariáty KSČ v českých zemích a s MV KSS v Bratislavě a průběžně zajišťováno soustředění delegátů zvolených na XIV. mimořádný sjezd KSČ. (OS)

Městský výbor KSČ v Praze zasedal nejprve v Celetné, později ve Sněmovní ulici. Dopoledne byly vyslány do krajů spojky, aby zajistily příjezd delegátů XIV. mimořádného sjezdu KSČ do Prahy. (OS)

Současně se předsednictvo rozhodlo informovat o vzniklé situaci rumunské a jugoslávské velvyslanectví a požádat je o vyřízení vzkazů ústředním výborům jejich komunistických stran. Požaduje, aby tyto orgány se urychleně zabývaly vzniklou situací v ČSSR.

Městský stranický orgán ujišťuje Pražany, že je v plné aktivitě, a žádá o plnou podporu svých snah.
Městský výbor KSČ v Praze (Večerní Praha, 21. 8. 1968)

V průběhu dne zveřejnila řada organizací stanovisko k okupaci.

Prohlášení SPB

Předsednictvo ÚV Svazu protifašistických bojovníků a všechny odbojové složky vyslovují bezvýhradnou podporu ústavním představitelům ČSSR a presidentu republiky Ludvíku Svobodovi, plnou důvěru a podporu ústřednímu výboru KSČ v čele se s. Alexandrem Dubčekem a celému dubčekovskému vedení. Vyzýváme všechny české a slovenské odbojáře, aby ve spolupráci s ostatními organizacemi Národní fronty podporovali a plnili směrnice legální vlády v této závažné chvíli. Věříme, že tak jako tomu bylo v minulosti, i nyní ukáží naši odbojáři vysokou politickou a národní uvědomělost a pohotovost v zájmu pomoci ohrožené vlasti.
(Práce, 2. zvláštní vydání, 21.8.1968)

Prohlášení branného a bezpečnostního výboru NS

Branný a bezpečnostní výbor Národního shromáždění vyzývá všechny příslušníky Čs. lidové armády a Sboru národní bezpečnosti, aby zůstali věrni Alexandru Dubčekovi, ústřednímu výboru KSČ a presidentu republiky Ludvíku Svobodovi.

Branný a bezpečnostní výbor je vyzývá, aby odmítli propůjčit se k činům, které by poskvrnily čest těchto důležitých národních orgánů. K těmto slovům se připojují i členové branného a bezpečnostního výboru.
(Práce, 2. zvláštní vydání, 21. 8. 1968)

Prohlášení předsednictva Svazu čs. novinářů

V těchto těžkých chvílích se sešlo předsednictvo Svazu českých novinářů, aby vyjádřilo znovu pevnou víru v cestu, kterou naše komunistická strana, naše vláda, celý náš národ nastoupily po lednu. Chceme znovu před celým národem prohlásit, že zůstaneme pevně za presidentem Svobodou, za řádně zvoleným předsednictvem ÚV KSČ a soudruhem Dubčekem, za zákonnou vládou vedenou Oldřichem Černíkem, za vedením NS v čele se soudruhem Smrkovským. Nikomu jinému sloužit nechceme a nemůžeme. Vyzýváme všechny novináře, aby vytrvali v duchu pokrokových a demokratických tradic našeho lidu a neučinili nic, za co by se v budoucnu mohli stydět.
(Večerní Praha, 21. 8. 1968)

Rada NVP: Zachovejte klid a pořádek

Rada Národního výboru hlavního města se obrací na všechny Pražany a vyzývá je, aby zachovali klid a rozvahu a pořádek v našem stověžatém městě. Provádí opatření, aby chod městského hospodářství včetně zásobování byl zajištěn. Žádá všechny Pražany, aby zbytečně netvořili fronty před obchody, zejména potravinářskými, protože zásobování všech obyvatel se zabezpečuje. Rada Národního výboru hlavního města Prahy se obrací na všechny pracovníky Dopravního podniku města Prahy s výzvou, aby svou ukázněností pomohli zabezpečit plynulý chod všech prostředků hromadné dopravy v Praze. Ty pracovníky, kteří zatím nenastoupili ještě do práce, žádáme, aby okamžitě nastoupili na svá místa.
(Večerní Praha, 21. 8. 1968)

Prohlášení sekretariátu ÚRO a předsedů ÚV odborových svazů a výzva odborovým organizacím světa

10.45 hod. Předsednictvo NS vydalo zprávu o průběhu svého zasedání a o krocích, jež podniká. Opakovalo výzvu všem poslancům, aby se dostavili na svolanou schůzi pléna NS. (Dopis presidenta republiky o svolání NS zaslán dodatečně.)

Zpráva z předsednictva NS - 21. 8. 1968 - 10.45 hod.

Předsednictvo NS na své mimořádné schůzi dne 21. srpna 1968 zasedá od ranních hodin a jedná o vážné situaci, která vznikla obsazením ČSSR vojsky SSSR, NDR, PLR, MLR a BLR.

Předsednictvo NS usiluje o navázání kontaktů k jednání s velvyslancem SSSR v Praze a s velitelem vojsk na území republiky.

Předsednictvo NS, opírajíc se o své ústavní postavení, je na svém místě. Snaží se o navázání spojení s presidentem republiky a předsednictvem vlády. O výsledcích jednání bude obyvatelstvo podle možností informováno.

Předsednictvo NS zdůrazňuje, že na území republiky platí zákony republiky, vyzývá obyvatelstvo k jejich respektování a žádá, aby se obyvatelé vystříhali všech akcí, které by mohly být považovány za provokace, aby se tak předešlo zbytečnému krveprolití.

Předsednictvo NS znovu vyzývá všechny poslance NS, aby se neprodleně dostavili na svolanou schůzi pléna NS. Žádá poslance, aby použili všech dostupných dopravních prostředků. Zároveň žádá KNV a ONV, aby pomohly dopravními prostředky poslancům NS.

J. Valo, v.r., 1. místopředseda NS

(Materiály Národního shromáždění)

11.30 hod. Čs. rozhlas: V dopoledních hodinách 21. 8. zasedal ústřední výbor strany socialistické a vydal prohlášení k situaci.

Jediné řešení - odchod vojsk
(Svobodné slovo, 22. 8. 1968)

11.43 hod. Zahájena schůze poslanců Národního shromáždění, která po přerušení ve 12.15 hod. byla znovu zahájena ve 14.35 hod. jako 26. mimořádná schůze pléna NS. (Materiály NS)

12.00 hod. Generální stávka. Přesně ve dvanáct hodin ustal v Praze veškerý pohyb v ulicích. Občané uposlechli výzvy představitelů tvůrčích a uměleckých svazů ke dvouminutové protestní stávce proti okupaci naší země.
(Lidová demokracie, 21. 8. 1968)

Kolem poledne. Sovětská vojska podle zprávy Čs. rozhlasu obsadila a tanky obklíčila vysílač Cukrák u Zbraslavi.

12.25 hod. Čs. rozhlas vysílal zprávu MV KSČ, aby se všechny KV KSČ vyjádřily k okamžitému svolání XIV. mimořádného sjezdu KSČ.

12.25 hod. Čs. rozhlas vysílal v několika jazycích výzvu spisovatelům, intelektuálům a umělcům celého světa, kde se mj. říká: Stalinismus znemožnil perspektivu lidského socialismu. ČSSR stála v čele nové cesty proti tomuto zlu. Okupace ČSSR zasadila ránu všem pokrokovým silám na světě. Žádáme, aby se pokrokové osobnosti na celém světe postavily nejen za naši zemi, ale i za sebe a nedovolily, aby bylo zneužito jejich jmen. Podepsán Svaz spisovatelů, výtvarných umělců, architektů, filmových a televizních pracovníků, novinářů ČSSR.

12.30 hod. Čs. rozhlas: Tragická bilance dnešního dopoledne: ČTK byla informována pražskou záchrannou službou, že v nemocnici do této chvíle je 25 raněných od rozhlasu, z Klárova a Václavského náměstí; zraněni byli střelnou zbraní. Jsou již také mrtví.

12.30 hod. Čs. rozhlas: ČTK obdržela neoficiální zprávu, že s. Dubček, Smrkovský, Černík, Kriegel jsou stále drženi v budově ÚV KSČ a s. Císař v Bartolomějské ulici.

12.55 hod. Čs. rozhlas vysílal prohlášení skupiny členů čs. vlády.
(Lidová demokracie, 2. zvláštní vydání, 21. 8. 1968)

Zpráva o situaci v Praze
Omezená železniční doprava

Jak dnes po 13. hodině informoval zpravodaje ČTK náčelník Severozápadní dráhy ing. L. Kašpar, jsou okupována a vyřazena z provozu pražská nádraží Hlavní a Střed. Je znemožněn pohyb vlaků přes smíchovský železniční most v Praze. Vlaky dojíždějí do okrajových pražských nádraží.

Osobní přeprava je zablokována rovněž v Brně a Plzni. Nákladová doprava pracuje celkem normálně a soustřeďuje se na zásobování obyvatelstva. Na okupovaných nádražích cizí vojáci znemožňují železničním zaměstnancům pohyb a ruší i jejich telefonní spojení.

Veřejnost se vyzývá, aby omezila cesty po železnici.
(Lidová demokracie, 21. 8. 1968)

13.30 hod. Čs. rozhlas zveřejnil provolání čs. zahraničních vojáků druhé světové války adresované sovětským vojákům, v němž se mj. praví:

My, zahraniční vojáci druhé světové války, především my, kteří jsme po boku vás, sovětských vojáků, osvobozovali tuto republiku, bojovali proti německému fašismu, obracíme se na vás s touto výzvou! Naše republika až do dnešního dne žila poslední měsíce v klidu, nikým nebyla ohrožena. ÚV KSČ pod vedením s. Dubčeka, za kterým se shromáždil téměř celý národ, se právě připravuje na svůj vpravdě historický sjezd, který znamená důležitý mezník v historii socialismu. Nepotřebujeme žádné pomoci ze zahraničí, nikoho nevoláme na pomoc, kterou nepotřebujeme. Jako druhy ve zbrani vás zapřísaháme, neznásilněte rudými zbraněmi malé národy Čechů a Slováků, přinesete nám neštěstí, přinesete ho i sobě. Násilím nelze prosazovat velkou myšlenku socialismu. Naopak tímto zásahem jste prokázali platnou službu našim odpůrcům.V čem by potom byl rozdíl proti našemu obsazení v r. 1939?

Ústřední výbor I. a II. odboje

Zpráva o situaci v Praze
Praha bez benzínu

Jak ve středu ve 14.00 hod. sdělil zpravodaji ČTK technický náměstek ředitele Pražského dopravního podniku J. Kučera, je autobusová a tramvajová doprava v Praze úplně zastavena. Nedostává se pohonných hmot, protože n. p. Benzina byl okupován cizími vojsky. Podle kusých hlášení bylo při záboru Prahy poškozeno nebo zničeno asi 20 autobusů a asi 10 tramvajových souprav.
(Lidová demokracie, 21. 8. 1968)

Krátce po 14.00 hod. A. Dubček, J. Smrkovský, Zd. Kriegel a J. Špaček byli převezeni sovětským obrněným transportérem z budovy ÚV KSČ na neznámé místo. (OS)

14.35 hod. Zahájena přerušená schůze poslanců NS, která jako 26. mimořádné zasedání pléna NS schválila dosavadní kroky předsednictva NS, projednala situaci a vydala toto prohlášení.

V odpoledních hodinách. Na sekretariátu OV KSČ Praha-východ se sešlo zasedání pléna KV KSČ Středočeského kraje. Rezoluce přijatá na zasedání nebyla zveřejněna. (OS)

Zpráva o situaci v Praze

Václavské náměstí středa odpoledne. Na Vinohradské se ještě valí k obloze dým z hořících domů, potkáváme zakouřeného mladíka, odnášejícího si smutný suvenýr -nábojnici z 85mm děla. Fontána pod Muzeem tiše šumí, tak jako včera, jako by se nic nestalo. Ale když zvedneš oči k fasádě Muzea, strneš. Z temného podkladu svítí stovky bílých ďobanců. Tank zavadil anténou o trolej - a to stačilo, aby vznikla palba, která na dlouhá léta poznačila památnou budovu vévodící Václavskému náměstí.

Vojáci, jděte domů! Rychle! - vyzývá rusky nápis, upevněný na podstavci sochy sv. Václava. A pod ním kolem sochy sedí tiše mladí i starší. Sv. Václav je ozdoben československými vlajkami. Je tu i několik letáků, vyzývajících okupační vojska k odchodu. Podpisy: Polygrafia Praha, Universita Karlova. Nápis na soše, kterého si normálně ani nevšimneme: „Nedej zahynout nám, ni budoucím“, dostává dnes živý význam. Je doplněn transparentem vyjadřujícím názor nás všech: Dubček, hurá! Zasmušile sedí lidé na podstavci sochy. Na rohu postávají hloučky, poslouchají tranzistory. Den, na který nikdy nezapomeneme...
(Rudé právo, 22. 8. 1968)

Leták Karlovy university v Praze 21. 8. 1968

Universita Karlova, věrna svým tradicím humanismu, vědy, pokroku a pravdy, co nejrozhodněji protestuje proti postupu pěti spřátelených vlád Varšavské smlouvy, jímž byly porušeny zásady vztahů mezi socialistickými zeměmi a základní normy mezinárodního práva.

Věda a její lidskost může růst jen tam, kde panuje svoboda, samostatnost, státní suverenita a mír. Proto Universita Karlova všemi svými silami stojí za našimi představiteli státní moci a komunistické strany, kteří v polednovém období vytvářeli všechny podmínky pro mírový a úspěšný rozvoj života našeho socialistického státu. A proto žádá okamžitý odchod okupačních vojsk z území našeho státu.

UK také věří, že vědecký svět podpoří solidárně její stanovisko.

Leták University 17. listopadu v Praze

Wir ehemaligen Studenten, welche am 17. November 1939 in nazistische Konzentrationslager verschleppt wurden, erklären feierlich, dass wir fest und treu hinter unserem Präsidenten Armeegeneral Ludwig Svoboda, hinter dem Vorsitzenden der Nationalversammlung, Josef Smrkovský, hinter der legalen Regierung der Tschechoslowakischen Sozialistischen Republik mit Ing. Oldřich Černík an der Spitze und hinter dem Aktionsprogramm der Kommunistischen Partei der Tschechoslowakei und ihres Zentralausschusses unter Führung des ersten Sekretärs Alexander Dubček stehen.

Wir wenden uns daher an die gesamte Weltöffentlichkeit mit der Bitte um Unterstützung, namentlich an die ehemaligen Häftlinge der nazistischen Konzentrationslager und an die Studenten der Welt mit der Aufforderung:

Verhütet die zweite Okkupation der Tschechoslowakei!

Die Verenigung ,,17. November“
Verband der antifaschistischen K
ämpfer
Prag, 21. August 1968

Výzva spojeneckým vojákům!

Soudruzi!

Přijeli jste k nám v přesvědčení, že budete ochraňovat věc socialismu v naší zemi. Sami jste se přesvědčili, že je u nás klid a že nepůsobí u nás žádné kontrarevoluční živly. Komunistická strana Československa vede lid dále na principech socialismu a učení marx-leninismu. Proto nevidíme důvodu k obsazení našeho území spojeneckými vojsky Varšavské smlouvy. Z vlastních smutných zkušeností s německým militarismem jsme schopni hájit západní hranici s vědomím, že ji hájíme nejen pro nás, ale pro celý socialistický mírový tábor, jehož jsme součástí. Proto se dnes na Váš příjezd k nám nedíváme tak, jako v r. 1945, kdy jste nás osvobodili od hitlerovského útisku, ale jako na nežádoucí okupační armádu. Tento Váš ozbrojený zásah do suverenity našeho státu by narušil nadlouho naše vzájemné přátelské vztahy.

Žádáme Vás proto, odejděte z našeho území jako přátelé a nevměšujte se do našeho vnitřního vývoje. Pro naše vzájemné vztahy by bylo další stupňování Vaší činnosti u nás tragickým nedorozuměním.

Jménem všech pracujících n. p. Polygrafia, Praha 2
V Praze dne 21. srpna 1968

17.10 hod. Čs. rozhlas vysílal prohlášení České národní rady přijaté na odpolední schůzi.

Členové České národní rady přijali na včerejší odpoledni schůzi v Praze 2 prohlášení.

V textu prvního píší: Bratrům Slovákům! My, členové České národní rady z Čech, Moravy a Slezska, kteří jsme se mohli sejít v této osudové chvíli, vás ujišťujeme, že jsme pevně přesvědčeni o zdaru díla, jež jsme započali. Ruku v ruce a ve vzájemné důvěře s vámi dovršíme federativní úpravu soužití našich národů v Československé federativní socialistické republice, jakmile budeme moci svobodně vyjádřit vůli našich národů. Neustupujeme ani za současné situace od rozhodnutí dovršit toto dílo k 28. říjnu.

Druhé prohlášení je následující:

Členové České národní rady z Čech, Moravy a Slezska, kteří se mohli sejít v Praze, podávají jménem celé České národní rady rozhodný protest proti zatčení dr. Čestmíra Císaře.

Prohlašují, že všechny osoby, které spáchaly únos předsedy České národní rady, jsou za tento zločin plně odpovědny. Vyzýváme je, aby s tímto vědomím okamžitě soudruha Císaře propustily na svobodu.
(Svoboda, 22. 8. 1968)

Kolem 17.00 hod. Při převáženi z Bartolomějské ulice na sovětské velvyslanectví se Č. Císaři podařilo uniknout a odjet z Prahy. (OS)

Kolem 18.00 hod. B. Šimon byl odvezen z budovy ÚV KSČ sovětským vojenským vozidlem na neznámé místo. (OS)

V odpoledních hodinách. V nepřítomnosti předsedy a místopředsedů vlády se za předsednictví ministryně B. Machačové sešla mimořádná schůze vlády. (Tisk)

V průběhu dne vydalo čs. ministerstvo zahraničních věcí prohlášení k situaci a zaslalo velvyslancům ČSSR v Moskvě, Berlíně, Varšavě, Budapešti a Sofii dvě nóty k předání vládám, u nichž jsou akreditováni.

Prohlášení ministerstva zahraničních věcí ČSSR

Ministerstvo zahraničních věcí, z pověření vlády ČSSR a se souhlasem presidenta republiky, udělilo dnes pokyn velvyslancům v SSSR, PLR, NDR, MLR a BLR, aby ihned předali vládám SSSR, PLR, NDR, MLR a BLR energický protest s požadavkem, aby okamžitě byla ukončena protiprávní okupace Československa a stažena všechna vojska z československého území. Vláda ČSSR mimo jiné vyslovila v této dějinné chvíli naději, že vlády a lid SSSR, PLR, NDR, MLR a BLR pochopí vážnost situace vytvořené tímto aktem, jejž není možno nikterak vysvětlit, tím méně zdůvodnit, a umožní neprodleně československému lidu a jeho zákonným představitelům, aby mohli neprodleně pokračovat ve své normální činnosti.
(Dokumenty a prameny MZV)

Nóty MZV zaslané velvyslancům ČSSR v Moskvě, Varšavě, Berlíně, Budapeští a Sofií k předání vládám, u nichž jsou akreditováni

V průběhu dne (?)

Prohlášení předsednictva ÚV Národní fronty

Předsednictvo ÚV Národní fronty sešlo se v těchto vážných chvílích k mimořádné schůzi a přijalo toto prohlášení:

Obsazení svrchovaného území ČSSR ozbrojenými silami Sovětského svazu, Polska, Maďarska, Bulharska a NDR znamená porušení ustanovení Varšavské smlouvy. Protestujeme proti tomuto činu, který odporuje základním normám mezinárodního práva, jakož i přátelským a soudružským vztahům mezi socialistickými zeměmi. Předsednictvo ÚV NF vyslovuje přesvědčení, že v těchto vážných okamžicích projeví náš lid rozvahu a moudrost a v důstojném klidu bude dále plnit své úkoly ve prospěch naší socialistické vlasti a zůstane věrni svým řádně zvoleným ústavním a politickým činitelům. Obracíme se k Národním a Vlasteneckým frontám a všem politickým a společenským organizacím Sovětského svazu, Polska, Maďarska, Bulharska a NDR s naléhavou výzvou, aby působily na své vlády a odpovědné činitele, aby vydali příkaz ke stažení svých vojsk z území ČSSR v zájmu přátelství a míru, v zájmu myšlenky socialismu na celém světě. Předsednictvo ÚV NF konstatuje, že v tomto stanovisku je plně podporováno představiteli čs. politických stran a společenských organizací, které přijaly svá samostatná prohlášení.
(Práce, 21. 8. 1968)

Kolem 19.00 hod. Čs. rozhlas vysílal prohlášení vlády ČSSR Všemu lidu Československa.

Ve večerních hodinách. Poslanci Národního shromáždění vyslechli zprávu delegace, jež navštívila sovětské velvyslanectví a odevzdala prohlášení NS. Rada S. I. Prasolov ujistil delegaci, že bude požadavky tlumočit na příslušných místech a telefonicky oznámí, kdy a s kým z vojenských velitelů bude moci NS jednat. (Slib nedodržel.)

Posl. M. Miková se pokoušela jednat v budově ÚV KSČ, nebyla však do budovy vpuštěna; také na sovětském velvyslanectví nebyla přijata.
(Čs. rozhlas. 22. 8. 9.00 hod.)

Ve večerních hodinách agentura TASS vydala prohlášení o situaci v Československu.

22.00 hod. Po vypáleni barevných světlic zahájily sovětské jednotky na různých místech Prahy palbu. Tento manévr trvající vždy s přestávkami někdy až do 22.30. se opakoval po několik dni. (OS)

22.30 hod. Čs. rozhlas vysílal druhý projev presidenta republiky L. Svobody k situaci.

Večer a v noci.

Schůze části členů ÚV KSČ v hotelu Praha

Podle hodnověrných informací se v noci ze středy 21. srpna na čtvrtek 22. srpna 1968 sešlo v hotelu asi 50 členů Ústředního výboru Komunistické strany Československa, aby zaujali stanovisko k situaci vzniklé okupací naší republiky cizími vojsky. Sovětští důstojníci přišli do místnosti s některými představiteli ÚV KSČ - byli mezi nimi mj. Vasil Biľak, František Barbírek, Drahomír Kolder a Alois Indra - po celý čas neopustili zasedací síň. Z podnětu některých představitelů ÚV KSČ byla vydána rezoluce, jejíž snahou je kodifikovat dosavadní stav. V rezoluci není jediná zmínka o odchodu okupačních vojsk a o propuštění představitelů strany a státu z internace.
(Zemědělské noviny, 22. 8. 1968)

Po 23.00 hod. Čs. rozhlas vysílá prohlášení Historického ústavu ČSAV v Praze k situaci.

Večer prvního dne v ulicích Prahy
Proč? Počemu?

Ozvuky celých desítek kulometných dávek mě ve středu pozdě večer přivedly před spořitelnu na Václavském náměstí. Pak jsme tam s kapitánem sovětské armády šlapali po střepech a patronách ještě kolem jedenácté, dokud naší výměnu názorů nepřerušil příjezd sanitky. Žádali toho kapitána, aby vůz doprovodil k raněnému na Jiráskově náměstí, kam se šlo dostat jen Resslovou ulicí, která je však právě pod palbou. Jel jsem s sebou a my všichni - ten sovětský kapitán, náš důstojník, dva saniťáci a já jsme se přece jen dostali na místo ve zdraví. Raněný mezitím zemřel. Tentokrát to byl sovětský voják zastřelen prý záškodníkem, snad z okna jednoho z protějších domů…

Bylo to potom mnoho střelby, stáli jsme kryti pancéři tanků u Jiráskova mostu a opět - vzrušená beseda. Sovětský podplukovník, velící tomuto úseku od Resslovy ulice po Jiráskovo náměstí a na nábřeží k Mánesu, na otázku, proč jsou tady, odpovídal stejně jako další sovětští důstojníci přítomní té naší besedě. Přijeli nás prý chránit před kontrarevolucí. Byli jsme tu čtyři na čtyři, ti dva saniťáci, kteří již byli při pěti mrtvých, ten sovětský výsadkář byl jejich šestým padlým a rozvezli po nemocnicích přes 30 raněných. Pak tu byl kapitán naší armády, který se právě vrátil ze zásahu proti náhodnému požáru v domě na Náplavní ulice. Potom občan, který vážil cestu z Ruské třídy po několika pražských nemocnicích, kde nabízel krev, předtím dal sedmkrát svou krev pro Vietnam.

Uváděli jsme naše argumenty a když jsme se rozcházeli, řekli jsme shodně: Neřekneme vám nashledanou, nepopřejeme štěstí, ani ruku vám nepodáme. Snad tohle byl ten poslední argument. Opravdu jsem viděl v očích sovětského kapitána slzy. Zaškubalo to i v tváři podplukovníkově. Vojáci, kteří postávali kolem a předtím jenom poslouchali, zřetelně sklopili hlavy. Odcházeli jsme, ten kapitán ještě za námi pár kroků po odešel a řekl: Budeme přemýšlet, o čem tu byla řeč. Bojím se, že v lecčems máte pravdu vy. Je to strašná tragédie. A když chcete, napište to.“ Když je to tak, řekl jsem, možná, že si někde a jinde snad přece zas podáme ruku.
(Rudé právo, 23. 8. 1968, zvláštní sjezdové číslo)

O vývoji událostí 20. a 21. srpna 1968 v aparátu Státní bezpečnosti

VÝZVA
velitele spojeneckých vojsk v Praze a Středočeském kraji

V zájmu ochrany veřejného pořádku a normální, nerušené činnosti státních orgánů, bylo zřízeno vojenské velitelství v městě a Středočeském kraji.

Byl jsem pověřen povinnostmi vojenského velitele a z této své povinnosti v zájmu občanů hlavního města Prahy a Středočeského kraje vyhlašuji:

  1. S cílem zajistit bezpečnost pracujících a ochránit obyvatele Prahy před nebezpečím ohrožení akcemi extrémních a chuligánských živlů, se kterými se setkávali Pražané v nedávných dnech, obracím se na všechny občany města s prosbou, aby, není-li to nezbytné, nevycházeli ze svých domovů mezi 22.00 hod. večerní až 5.00 hod. ranní. Je ve vlastním zájmu občanů, zejména dětí a mládeže, aby se v uvedené době nezdržovali na ulicích a v parcích.
  2. Až do odvolání zákaz konání veřejných shromáždění a jiných podobných akcí s platností od půlnoci 21. srpna 1968.
  3. Všem příslušným odpovědným funkcionářům zajistit plynulou činnost obchodní sítě, pravidelnost dopravy, plný chod elektráren a podniků zajišťujících služby obyvatelstvu.
  4. Vzhledem ke vzniklé situaci považuji za nezbytné, aby rozhlasové a televizní vysílání a vydávání deníků, týdeníků a jiných tiskovin, bylo podmíněno souhlasem příslušných orgánů.
  5. Obracím se na občany a všechny odpovědné funkcionáře Prahy a Středočeského kraje s naléhavou žádostí přísně dodržovat požadavky této mojí výzvy.

Vojenský velitel v Praze a Středočeském kraji gardový generálporučík I. Veličko