Rukopisy „Grundrisse“

Autor: Karel Marx <(at)>, Téma: 01. Knihy, Vydáno dne: 06. 02. 2005

(Ekonomické rukopisy z let 1857-1859)
Dodatky k Marxovým a Engelsovým spisům
Svazek I

Málokteré Marxovo dílo je v poslední době tak citováno jako právě tyto ekonomické rukopisy a zlomky, které byly po desítkách let nalezeny v archívech německé sociální demokracie. Jejich studium umožnilo lépe porozumět Marxovu způsobu uvažování a v některých ohledech pomohlo s interpretací jeho myšlenek. Jsou svědectvím o tom, jak se Marx chystal na problematiku politické ekonomie.

Rukopisy byly poprvé vydány v německém originálu „Grundrisse der Kritik der politischen Ökonomie (Rohentwurf) 1857-1858, Anhang 1850-1859“ Nakladatelstvím cizojazyčné literatury v Moskvě péčí moskevského Institutu Marxe-Engelse-Lenina v letech 1939-1941. Jako fotootisk moskevského vydání vyšel pak v roce 1953 rukopis i v berlínském nakladatelství Dietz Verlag.

V roce 1971 vyšel v Nakladatelství Svoboda v Praze první ze tří svazků těchto rukopisů v překladu Mojmíra a Ruth Hrbkových. Úvodní stať „Marxova cesta revoluční kritiky“ napsal Radovan Richta a redakční předmluvu k českému vydání napsala Bohumila Žežulková.

S ohledem na to, že je toto dílo často citováno s uvedením místa v knize, najdete v textu i označení začátků jednotlivých stran dosud jediného českého vydání (např. začátek stránky 433 je označen jako [*433]). Číslování stránek nenajdete pouze v poznámkách, které jsou v knize na stranách 387-412. Odkazy na tyto poznámky jsou označeny horním indexem, např. [5]. Uvedením hvězdičky před číslo jsme označili vysvětlivky (např. [*5]), které jsou v knize označovány nesystematicky různými značkami a uváděny vždy na příslušných stránkách pod čarou.

Práce na našem zveřejnění rukopisů bude trvat delší dobu, tak mějte strpení.

Na našich starých stránkách dále najdete:

Nedočkaví zájemci si mohou přečíst anglický překlad Grundrisse ZDE.

Doporučujeme zajímavý referát Miroslava Křížka Marxova cesta k vědeckému pochopení světa.


[*433]Obsah svazku I
(číslování stránek podle knihy)

Radovan Richta: Marxova cesta revoluční kritiky [*7]-[*25]

Redakční předmluva k českému vydání [*27]-[*34]

Karel Marx
Rukopisy „Grundrisse“
(Ekonomické rukopisy z let 1857-1859)

ÚVOD (sešit M) [*35]-[*65]

1. Výroba [*37]

2. Všeobecný vztah výroby, rozdělování, směny a spotřeby [*42]

3. Metoda politické ekonomie [*54]

4. Výroba. Výrobní prostředky a výrobní vztahy. Výrobní vztahy a směnné vztahy. Formy státu a formy vědomí v poměru k výrobním a směnným vztahům. Právní vztahy a rodinné vztahy [*62]

(Řecké umění a moderní společnost) [*63]

KAPITOLA O PENĚZÍCH (sešit I a II) [*67]-[*197]

Alfred Darimon: O reformě bank. Paříž [*69]

[Vývoz zlata a krize] [*80]

[Směnitelnost a oběh bankovek] [*86]

[Hodnota a cena] [*92]

[Zboží a peníze] [*96]

[*434]Za prvé: [Směnitelnost zboží za peníze] [*103]

Za druhé: [Z-P. P-Z] [*104]

Za třetí: [Osamostatnění směny vůči směňujícím] [*104]

Aforismy [*105]

Za čtvrté: [Vznik peněz] [*106]

[„Economist“ o penězích] [*108]

[Vydávání hodinových poukázek] [*109]

[Směnná hodnota a soukromá výroba] [*111]

[Peníze jako společenský vztah] [*112]

[Vznik peněz] [*122]

[Peníze jako míra] [*124]

[Peníze jako všeobecný ekvivalent] [*124]

Poznámka na okraj [*126]

[Pracovní doba jako všeobecný ekvivalent] [*127]

[Pracovní doba a společenská výroba] [*129]

[Materiální nositelé peněžního vztahu] [*131]

a) Zlato a stříbro v poměru k ostatním kovům [*131]

b) Kolísání poměrů hodnot mezi různými kovy [*138]

[Peněžní oběh a oběh zboží] [*143]

[Obecný pojem oběhu] [*144]

a) [Oběh cen] [*145]

[Cena] [*146]

[Početní peníze] [*148]

b) [Oběživo] [*151]

[Množství obíhajících peněz] [*152]

K odstavci a) [*153]

[Směna a výroba směnných hodnot] [*154]

[Oběh jako špatně nekonečný proces] [*155]

[Realizace cen a osamostatnění všeobecného ekvivalentu] [*156]

[Všeobecný ekvivalent] [*157]

[Oddělení koupě a prodeje] [*158]

[Peníze a dělba práce] [*158]

[*435][Z - P - Z. P - Z - P] [*159]

[Peníze jako všeobecné zboží smluv] [*161]

[Peníze jako míra, jako platební prostředek a jako směnný prostředek] [*171]

[Záměna určení peněz] [*172]

[Suma cen a masa zboží v poměru k množství oběživa] [*172]

[Oběživo] [*172]

c) [Peníze jako materiální reprezentant bohatství (hromadění peněz)] [*175]

[Námezdní práce a kapitál] [*183]

[Mince a světové peníze] [*184]

[Učlenění systému buržoazní ekonomie do šesti oddílů] [*185]

[Mince a světové peníze] [*186]

[Všeobecný reprezentant bohatství] [*187]

[Hromadění peněz. (Tvorba pokladu)] [*188]

[Tvorba pokladu a akumulace kapitálu] [*189]

[Peníze jako platební prostředek] [*194]

[Osnova kapitoly o penězích] [*195]

[Drahé kovy jako nositelé peněžního vztahu] [*196]

[Zvrat v zákonu přivlastňování] [*196]

KAPITOLA O KAPITÁLU

První oddíl: Výrobní proces kapitálu (sešit II-III-IV) [*199]-[*372]

Kapitola o penězích jako kapitálu [*201]

[Rozdíl mezi hodnotou a kapitálem] [*213]

[Oběh zboží, peněžní oběh a hromadění kapitálu] [*215]

[Oběh zboží a zbožní výroba] [*218]

[Přechod od prostého oběhu zboží ke kapitalistické výrobě] [*219]

1. Oběh a směnná hodnota pocházející z oběhu jsou předpokladem kapitálu [*222]

[*436]2. Směnná hodnota pocházející z oběhu jako jeho předpoklad, zachovávající se v něm a zmnohonásobující prostřednictvím práce [*227]

[Učlenění systému buržoazní ekonomie do šesti oddílů] [*227]

[Co se rozumí pod „společností“] [*228]

[Směna mezi kapitálem a prací a mezi prostými majiteli zboží] [*228]

[Hodnota a užitná hodnota pro kapitál] [*230]

Dva různé procesy při směně mezi kapitálem a prací [*238]

[Učlenění pojmu kapitál ze tří hledisek] [*239]

Kapitál a moderní pozemkové vlastnictví [*240]

[Trh] [*244]

[Kapitalistický námezdní systém] [*247]

[Zvrat v zákonu přivlastňování] [*257]

[Kapitalistický pracovní proces] [*260]

[Kapitalistický výrobní proces] [*267]

[Hodnototvorný proces a výrobní náklady] [*274]

[Výrobní náklady] [*281]

[Původní akumulace kapitálu] [*282]

[Všeobecný výrobní proces jako prvek kapitalistického výrobního způsobu] [*283]

[Rozvržení kapitoly o výrobě a kapitoly o směnné hodnotě čili o prostém oběhu zboží] [*283]

[Výroba nadhodnoty] [*284]

[Moderní buržoazní ekonomové, Ricardo, fyziokraté a A. Smith o zhodnocovacím procesu] [*290]

[Občanské bohatství jako prostředník] [*295]

[Ricardovo tvrzení o nadhodnotě] [*296]

[Výroba nadhodnoty, zhodnocování kapitálu a produktivita práce] [*297]

[Tři zákony o nadhodnotě a zisku] [*303]-[*306]

[*437][Růst produktivní síly a ceny] [*306]

[Ricardo o růstu hodnoty kapitálu] [*313]

[Pracovní proces] [*319]

[Absolutní a relativní nadpráce] [*325]

[Zachování hodnoty a růst hodnoty] [*332]

[Zisk a nadhodnota. Různá organická skladba kapitálu] [*339]

[Současné pracovní dny] [*369]

Příloha
Bastiat a Carey [*375]-[*386]

Poznámky [*387]-[*412]

Seznam literatury [*413]

Jmenný rejstřík [*425]

Postavy z mytologie a krásné literatury [*432]