Všeobecné kecy, fakty a nezodpovedané otázky

Karol Ondriaš

Motto:

Poznanie iných ľudí, krajín, kultúr a názorov 
vždy človeka obohacuje.
(povedalo to už veľa ľudí)

Nikto nie je tak beznádejne zotročený, ako tí, 
ktorí falošne veria, že sú slobodní.
Johann W. von Goethe

Venovanie

Túto knihu venujem všetkým tým, ktorí mi dali lásku, priateľstvo a poznanie, a ktorí prispeli, prispievajú a budú prispievať aby náš ľudský svet išiel dopredu múdro, zvedavo sa obzerajúc a so všetkou zodpovednosťou bol pripravený riešiť otázky, ktoré nás ešte len čakajú.


© Karol Ondriaš 2001
© design Karol Ondriaš a Juraj Janošovský
Vydala:
Agentúra IQ+, Janošovský v edici Alternatíva, Bratislava, 2000
Druhé upravené vydání (prošlo jazykovou úpravou)
ISBN: 80-967979-3-X
Bratislava, 2001
Knihu možno objednat:
Agentúra IQ+ Janošovský, Karpatská 2, 811 05 Bratislava. 
janokery@hotmail.com; alternat@ba.telecom.sk;
tel: +421 7 65314106


Obsah

 


RNDr. Karol Ondriaš, DrSc. se narodil na Slovensku v Žitavanech 30. 3. 1952. Pracuje jako vedoucí vědecký pracovník Ústavu molekulární fyziologie a genetiky SAV v Bratislave.
Po ukončení základní školy se vyučil dřevorubcem na Oravě ve Veličné. Střední lesnickou technickou školu v Liptovském Hrádku ukončil roku 1972 a Přírodovědeckou fakultu UK v Bratislavě, specializaci biofyzika, v roce 1977. Jako pracovník Slovenskej akademie věd působil vědecky pět let na několika univerzitách v USA. Jako spoluautor publikoval více než 60 vědeckých prací v renomovaných odborných časopisech v oboru molekulární biofyzika, z toho 12 publikoval v USA a 27 v západní Evropě.
Politicky působí na Slovensku v KSS jako její místopředseda.