logo SDS
Dnešní datum: 28. 09. 2023   | Hlavní stránka | Tématické skupiny | Seznam rubrik | Download |  
zelené návěští   Hlavní menu zelený nadpis
Hlavní stránka
Kdo jsme - něco o SDS
Stanoviska SDS
Tiskové zprávy SDS
International
Staré stránky SDS

Ankety
Download
TOP 50
Tématické skupiny
Seznam rubrik (témat)

červené návěští   Rubriky červený nadpis

zelené návěští   Čtenář zelený nadpis

Jméno (přezdívka)
Heslo


Úprava osobního účtu

červené návěští   Evropská levice červený nadpis


Na web SEL

Manifest SEL
Čtěte o SEL u nás


zelené návěští   Nejčtenějąí/rok zelený nadpis

Neexistují vhodná data!


červené návěští   SDS červený nadpis
Strana demokratického socialismu
Přípotoční 869/19
101 00 Praha 10
Návątěvy po předchozí dohodě
tel.:
(420) 608 630 506
(420) 608 181 054
(420) 728 074 253 (nejlépe SMS)
Bankovní spojení - transparentní účet pro příjem darů: 2101181284/2010
Případné dárce žľádáme, aby ve "zprávě pro příjemce" uvedli účel daru, např.: "příspěvek na činnost SDS" a identifikovali se jménem a příjmením. Děkujeme.
secret@sds.cz
(c) SDS

Kanál RSS

TOPlist

zelené návěští   Interní statistika zelený nadpis
Denni
Max. 20
Prům. 9.9
21 denni
Max. 330
Prům. 230.8

Nyní si čte web : 35 uživ.

04. Kolektivní práce

* Návrh Akčního programu ČSSD do voleb 2006

Vydáno dne 29. 01. 2005 (6853 přečtení)

Materiál předložený programové konferenci (2. mimořádné rozšířené zasedání ÚVV ČSSD) v Kongresovém centru, dne 29. 1. 2005. Další informace o zasedání výkonného výboru naleznete ZDE, ZDE a ZDE.

ČSSD zamýšlí zvýšit růst hospodářství, životní úrovně a zaměstnanosti:

 • Rozšířením podpory exportu (novými programy MPO a zkvalitněním služeb pro exportéry, od r. 2006)
 • Zajištěním stabilního hospodářského rámce pro růst ekonomiky a pro přijetí eura dalším snižováním schodku veřejných financí (od r. 2006)
 • Podporou firemních investic do vývoje, do výroby a do slueb s vysokou přidanou hodnotou (novelou zákona o investičních pobídkách (od r. 2005 - 2006)
 • Zvýšením výdajů státu na vědu, výzkum, vysoké školy a účinností jejich vynakládání (od r. 2005 - 2006)

ČSSD bude podporovat podnikání:

 • Urychlením zápisu do obchodního rejstříku a zřízením jednotného registračního místa pro podnikatele (od r. 2005 - 2006)
 • Zvýšením podpory malého a středního podnikání prostřednictvím programů, financovaných z EU, zvýšením dotací, zlevněním úvěrů a rozšířením poradenství (od r. 2005 - 2006)
 • Zjednoduší a zrychlí úpadkové řízení novým zákonem o úpadku (platným od června 2006)
 • Novým zákonem odstartuje projekty partnerství veřejného a soukromého sektoru (od ledna 2006)

ČSSD hodlá snížit daně:

 • Zdanění právnických osob má být ve srovnání s rokem 2003 sníženo o 30 procent (snižováním sazeb DPPO a zrychlením odpisů, platnost 2005, 2006)
 • ČSSD prosadí odpočet daní na vědu a výzkum ve dvojnásobné výši od daňového základu (od r. 2005 - 2006)
 • Sníží daně nízce a středně příjmovým skupinám (od ledna 2006)

ČSSD chce investovat do vzdělání a do lidských zdrojů:

 • Zlepší přístup dospělých ke vzdělávání (zákonem o dalším vzdělávání, platným od ledna 2006)
 • Reformou vysokých škol "zajistí jejich světovou úroveň" (2005 - 2006)
 • Realizací školského zákona zvýší uplatnění učňů a středoškoláků na trhu práce (2005, 2006)
 • Zahájí národní program "Angličtina pro všechny" (od r, 2005)

V rámci programu MPSV zahájí ČSSD moderní rekvalifikační programy (2005 - 2006) a bude realizovat podpůrné programy pro znevýhodněné skupiny (nařízením vlády, 2005-2006)

ČSSD podpoří

 • výstavbu nových průmyslových zón (usnesením vlády od června 2005)
 • tvorbu nových pracovních míst v regionech s vyšší zaměstnaností (usnesením vlády od let 2005 - 2006)

ČSSD bude zlepšovat výkon státní správy:

 • zjednodušením právního prostředí ve výkonu veřejné správy zrušením nadbytečných předpisů (2005, 2006)
 • snížením administrativy a zjednodušením styku občanů s úřady (elektronickým propojením úřadů [e-government] a vyřizováním úředních úkonů přes internet, 2006)
 • modernizací ústřední státní správy (realizací procesních auditů, snížením počtu ústředních orgánů, od r. 2006)

ČSSD chce podpořit rozvoj venkova:

 • přijetím nového národního plánu rozvoje venkova (2005, 2006)
 • zlepšením ochrany krajiny před přírodními živly, přijetím strategie ochrany před povodněmi a programem obnovy rybníků a rekonstrukcí vodních nádrží (2005, 2006)

ČSSD chce zlepšovat dopravu:

 • Zvýšením bezpečnosti silničního provozu (novelou zákona o provozu na pozemních komunikacích od února 2005)
 • Zpoplatněním vybrané silniční sítě (zavedením mýtného, novelou zákona a nařízením vlády, od r. 2005)
 • Zrychlením výstavby silnic, dálnic a železničních koridorů (prostřednictvím státního rozpočtu a opatřením vlády, 2005, 2006)

ČSSD zlepší vymahatelnost práva:

 • zrychlením práce soudů omezením administrativní zátěže soudců (prostřednictvím zákonných novel, platných od ledna 2006)
 • doplněním stavu soudců a státních zástupců a vyrovnáním regionálních rozdílů v obsazenosti soudů (nařízením vlády od ledna 2006)
 • zvýšením odpovědnosti předsedů soudů a odpovědnosti za stav justice v krajích (usnesením vlády, 2005, 2006)

ČSSD hodlá snižovat kriminalitu:

 • účinnějším postihem trestným činů prostřednictvím nových trestněprávních úprav (od ledna 2006)
 • posílením prevence v oblasti kriminality (resortními programy, od r. 2005-2006)
 • omezením pouliční prostituce (přijetím nového zákona od ledna 2006)

ČSSD bude bojovat s korupcí:

 • zavedením nových forem odhalování korupce (novelou zákona od r. 2006)
 • podporou nevládních organizací v boji proti korupci (prostřednictvím resortních programů od r. 2005 - 2006)
 • novými opatřeními proti korupci při zadávání veřejných zakázek (prostřednictvím novely zákona a nového zákona o veřejných zakázkách, 2005-2006)

ČSSD bude zvyšovat spravedlivost systému sociálního zabezpečení:

 • úpravou sociálních dávek zvýší ochotu lidí hledat si práci (prostřednictvím nové zákonné úpravy od r. 2006)
 • zvýší motivaci lidí pracovat (novelizací zákona o dani z příjmu a nařízením vlády o minimální mzdě, od r. 2006)
 • opatřeními proti zneužívání systému nemocenského pojištění (přijetím nového zákona o nemocenském pojištění, od r. 2006)
 • zlepšením kvality života lidí se zdravotním pojištěním (novým zákonem, od r. 2006)

ČSSD zreformuje důchodový systém hledáním celospolečenského konsensu a zpracováním koncepce reformy do nového zákona (2006)

ČSSD bude zlepšovat kvalitu životního prostředí

 • podporou výroby elektřiny a tepla z alternativních paliv z obnovitelných zdrojů (přijetím nového zákona a prováděcích předpisů k zákonům, od dubna 2005)
 • výstavbou čistíren odpadních vod a kanalizačních systémů u měst nad 2000 obyvatel do r. 2006 a 2010 (realizacím programů EU a dalšími rozpočtovými opatřeními)
 • zavedením evropského systému obchodování s povolenkami na emise (nařízením vlády od března 2005)

ČSSD zaručí všeobecnou dostupnost zdravotní péče:

 • uhájením dostupné sítě veřejných zdravotnických potřeb pro všechny občany (přijetím nových zákonů, od r. 2006)
 • zajištěním hospodářské stability veřejného zdravotního pojištění (novelizací zákonů o VZP a resortních zaměstnaneckých pojišťoven, od r. 2006)
 • zlepšením odměňování zdravotnických pracovníků úsporami v systému (2005, 2006)
 • posílením práv pacientů (zvýšením jejich informovanosti, mimosoudním vyřizováním stížností a zlepšenou komunikací mezi pacienty a zdravotníky, od r. 2006)
 • zamezením plýtvání ve zdravotnictví

ČSSD zlepší dostupnost bydlení:

 • podporou družstevní bytové výstavby na neziskovém principu (zákonem od července 2005)
 • podporou neziskových společností pro bydlení (zákonem od srpna 2005)
 • podporou dostupnosti bydlení pro mladé lidi (nové byty, rekonstrukce, nařízením vlády od září 2005)

ČSSD bude bránit práva spotřebitelů:

 • bude je chránit před klamavou reklamou (novelizací zákonů od června 2005)
 • zajistí kvalitní a cenově dostupné potraviny z českého zemědělství (2005, 2006)

ČSSD bude podporovat děti a rodinu:

 • zlepšením podmínek pro výkon náhradní rodinné péče a podporou pro ohrožené rodiny (zákonem od června 2006)
 • daňovým zvýhodněním rodin s dětmi (novelou zákona DPFO, 2005, 2006)
 • zlepšením pracovního uplatnění rodičů s malými dětmi (nařízením vlády a resortními programy, 2005, 2006)
 • zlepšením dostupnosti bytů pro rodiny (nařízením vlády, 2005, 2006)

ČSSD bude racionálně nakládat z penězi z EU:

 • využije prostředky z evropských strukturálních fondů pro rozvoj zaměstnanosti a podnikání
 • vyjedná maximum finančních prostředků z fondů EU na léta 2007-2013 (od r. 2006)

ČSSD posílí postavení ČR jako rovnoprávného člena Evropské unie:

 • zasadí se o přijetí Smlouvy o ústavě pro Evropu referendem
 • připraví ČR na kvalitní zvládnutí budoucího předsednictví v EU
 • připraví ČR na odstranění kontrol na hranicích (schengenský systém, od r. 2006)

Související články:
(ČR - strany: ČSSD)

Jak radikalizovat ČSSD? (28.03.2010)
Házení vajíčky, házení fašismem (02.06.2009)
ČSSD - nová hesla a realita (02.07.2008)
Oni jsou ochotni udělat úplně všechno, aby si udrželi moc (06.01.2008)
Hroziti Blairem (29.06.2007)
Organizace ČSSD v Zemanově bydlišti ukončila činnost (27.03.2007)
Projev na mimořádném zasedání ÚVV ČSSD 26. června 2004 (25.03.2007)
Jak se nejspíše dohodl Klaus se Zemanem, aneb v jednotě je síla (24.03.2007)
Jak dál? Převzít opět iniciativu! (08.03.2006)
Dokud budu mít vliv na politiku ČSSD, nebudou poplatky u lékaře ani školné, říká Jiří Paroubek (04.02.2006)
Paroubek, nebo svoboda (19.01.2006)
Premiérův poradce: ČSSD si musí udržet otevřené dveře ke KSČM (12.01.2006)
Možnosti podle Zemana (04.01.2006)
Nejde jen o průzkumy preferencí (03.01.2006)
Paroubek dal sociálním demokratům jasně najevo, jak vypadá a jak jedná konzervativní levicový lídr (29.09.2005)
Ticho po levici (07.07.2005)
Po Modré šanci přijde červenohnědé nebezpečí (16.05.2005)
Zprávy o levicové frakci ČSSD (14.05.2005)
Miloš Zeman přiznal: Chtěl jsem spojit ČSSD s KSČM (10.05.2005)
Frakce ČSSD chystá ustavující konferenci (01.05.2005)
Vystoupení na zasedání ÚVV ČSSD (23.04.2005)
„Programové prohlášení frakce sociálně-demokratické levice“ není východisko, ale cesta do slepé uličky (31.03.2005)
Poslední večeře českých sociálních demokratů (30.03.2005)
Per astera ad astra? (30.03.2005)
Sjezd ČSSD - definitivně do ... prava? (29.03.2005)
Rozhovor s delegátem, exministrem Ivanem Davidem (29.03.2005)
Vyhrál mrtvý muž (28.03.2005)
Programové prohlášení frakce sociálně-demokratické levice ČSSD (27.03.2005)
Median: Lidé soudí, že nejlepším šéfem ČSSD by byl Zeman (25.03.2005)
Část ČSSD vyzvala Grosse k omluvě za zradu programu (24.03.2005)
Za Zemanem na chalupě byl velvyslanec USA (24.03.2005)
Kdybych byl prezident, nebyla by ČSSD v tak ubohé pozici (12.03.2005)
S modernizací ČSSD nelze otálet (09.03.2005)
Upřímnost bez billboardů? (23.02.2005)
Po Praze se povídá... (23.02.2005)
Emancipační strategie - hlas minulosti? (22.02.2005)
Kurz němčiny pro premiéry (16.02.2005)
Projev k programovým otázkám (29.01.2005)
Základní (dlouhodobý) program ČSSD (verze 6) (29.01.2005)
Středový volič a ČSSD (28.01.2005)
V modré dálce rudý květ (27.01.2005)
Nestačí myslet to upřímně, musíme poctivě pracovat! (19.01.2005)
Chci být v Senátu, aby Senát mohl tleskat (24.12.2004)
Dvě cesty (21.12.2004)

[Akt. známka (jako ve škole): 1,00 / Počet hlasů: 1] 1 2 3 4 5

Celý článek | Autor: administrator | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek

červené návěští   Hlavní zprávy červený nadpis

zelené návěští   Novinky zelený nadpis
16.04.2018: Letní univerzita Evropské levice 2018
Letní univerzita EL se koná ve dnech 11. aľ 15. července 2018 ve Vídni pod mottem "Dialog pro pokrok v Evropě. 200 let od narození Karla Marxe, 100 let od konce 1. světové války. Bliľąí informace o účastnickém poplatku a registrační formulář jsou k dispozici na stránkách Evropské levice.

16.06.2017: Opět útoky spamovacích robotů
Doąlo k opakovaným útokům robotů sázejících do komentářů texty s podivnými "inzeráty" (podle vąech známek činskými). Jen poslední dvě dávky představovaly více neľ 200 těchto pseudokomentářů, které maľeme. bahis siteleri

16.06.2017: Někdo/něco zde krade ľ a ą?
V uplynulých dnech doąlo k technické závadě, v jejímľ důsledku se "beze stop" z některých článků (ale i z větąiny komentářů) ztratila vąechna písmena "ľ" a "ą" (nebo jenom jejich emosčást). Za závadu se omlouváme a na jejím odstranění pracujeme (zatím pátráním po příčině).

09.05.2017: Pietní akt na Oląanech
Jako kaľdoročně, i letos poloľila 9. 5. v 9 hodin delegace zástupců CV SDS a výboru praľské organizace SDS květiny k památníku padlých rudoarmějců na oląanském hřbitově. Při té přileľitosti jsme pietně vzpomněli i padlých daląích armád (včetně československé), kteří jsou na Oląanech uloľeni.

červené návěští   Anketa červený nadpis
V současnosti rozvířil hladinu návrh přijmout do ČR 50 syrských válečných sirotků. Co si o něm myslíte?

V Sýrii ani ľádní váleční sirotci nejsou.
1771 (1771 hl.)
Nebrat! Jeątě by nás podřezávali.
1355 (1355 hl.)
Konečně někdo uvaľující lidsky.
1382 (1382 hl.)
A» se kaľdý stará o sebe, nic nám do nich není.
891 (891 hl.)
Je to sice politikum, ale krok správným směrem.
1521 (1521 hl.)
Raději bychom měli zvýąit svou ostudně nízkou rozvojovou pomoc.
1316 (1316 hl.)
Prohnilý humanismus !!
896 (896 hl.)

Celkem hlasovalo: 9132


zelené návěští   Vyhledávání zelený nadpis


na nových stránkách

Rozšířené vyhledávání
Tématické skupiny
Seznam autorů


Google

web
sds.cz
blisty.cz
bbc.co.uk

zelené návěští   Vaąe komentáře zelený nadpis
[15.05.2018 19:15:23]
josef mikovec
Bohumír ©meral - Mučedník ztracených a vysněných příleľitostí http://www.novarepublika.cz/2018/0 5/frantisek-ferdinand-s ...

[15.05.2018 18:54:53]
josef mikovec
Zde jest zkuąební kámen, na němľ se dokáľe, zdali jsme opravdu v dost zralí, dost socialističtí, abychom opravdu stali se v Rako ...

[21.03.2018 17:10:12]
n
Snad se něco doví,!

[19.11.2016 10:28:45]
l&s
Doplnění k Peroutkovi - Zemanův projev byl míněn dobře, bohuľel se v něm dopustil dehonestujícího přeąlapu, kdyľ prohlásil, ľe Per ...

[27.02.2016 10:01:56]
l&s
Článek pana Bělohradského není k dispozici, tak jen pár postřehů k této stati. Paní Neudorflová sice správně píše, že je chyba, k ...

[28.10.2015 09:08:14]
-ik
Dobrý den pane ©lemendo! To, co jste napsal, je konstatování stavu. A co navrhujete jako pokus o naznačení cesty? Já mysl ...

[04.09.2015 14:20:12]
n
Samozřejmě, ľe jiľ těąím na shromáľdění, jako posledně na Václaváku. Doufám, ľe nebude chybět pán ©afr, kterého tímto srdečně zvu. ...

[13.08.2015 13:11:01]
n
SDS leží v žaludku tomu zoufalému tapetáři, takže je moc známá a okolí se musí postarat o její prosazení. Prohra s US a tím i se s ...

[13.08.2015 01:44:03]
-ik
Jestli že se mi zdá, že militantní skupiny dosahují lepších výsledků, měl byc se podívat na sebe, zda nepracuji špatně. Oni mohou ...

[08.06.2015 21:05:37]
-ik
"význam evropské levice pro vývoj ve světě a její podíl na jeho spoluutváření (globalizace, přenos zkušeností z jiných čá ...

[25.05.2015 14:58:27]
n
Lidstvo v rozvinutých zemích a tím myslím i naąi zemi, jiľ dosáhli hranic daląího materiálního pokroku a jeho daląí zvyąování je n ...

[25.05.2015 08:21:23]
l&s
"Proč se myšlenka lidové fronty boje proti fašismu prosadila v našem hnutí, až když bylo fakticky pozdě? Bylo vůbec možné, ab ...

[13.05.2015 09:45:10]
Milan Neubert
-iku, napsal jste víc věcí, s řadou souhlasím. Jednu námitku ale mám: dospěli jsme k závěru, že virtuální diskuse na webu nebo na ...

[10.05.2015 23:25:51]
-ik
Mám pocit, pane Neuberte, že jste se o kontakt s lidmi ani moc nesnažil. Diskuse na stránkách SDS je nulová. A i v minulosti jst ...

[06.05.2015 10:38:48]
n
Vítám tapetáře. Čest tvoji práci. Podle množství zbytečné práce opravdu stojíš ...


Teze programu SDS
Teze programu SDS

Bahisikayet.com Extrabet Deneme bonusu Denemebonusuz.com

Deneme Bonus Veren Bahis Siteleri 2022

en iyi bahis siteleri

jetbahis-girisi.com

Rexbet-girisi.com

hovarda-girisi.com

mobilbahis giris

sekabet guncel adres

asyabahis guncel adres

Maltcasino

pinbahiskayit.com

Tyto stránky byly vytvořen prostřednictvím redakčního systému phpRS.