logo SDS
Dnešní datum: 28. 09. 2023   | Hlavní stránka | Tématické skupiny | Seznam rubrik | Download |  
zelené návěští   Hlavní menu zelený nadpis
Hlavní stránka
Kdo jsme - něco o SDS
Stanoviska SDS
Tiskové zprávy SDS
International
Staré stránky SDS

Ankety
Download
TOP 50
Tématické skupiny
Seznam rubrik (témat)

červené návěští   Rubriky červený nadpis

zelené návěští   Čtenář zelený nadpis

Jméno (přezdívka)
Heslo


Úprava osobního účtu

červené návěští   Evropská levice červený nadpis


Na web SEL

Manifest SEL
Čtěte o SEL u nás


zelené návěští   Nejčtenějąí/rok zelený nadpis

Neexistují vhodná data!


červené návěští   SDS červený nadpis
Strana demokratického socialismu
Přípotoční 869/19
101 00 Praha 10
Návątěvy po předchozí dohodě
tel.:
(420) 608 630 506
(420) 608 181 054
(420) 728 074 253 (nejlépe SMS)
Bankovní spojení - transparentní účet pro příjem darů: 2101181284/2010
Případné dárce žľádáme, aby ve "zprávě pro příjemce" uvedli účel daru, např.: "příspěvek na činnost SDS" a identifikovali se jménem a příjmením. Děkujeme.
secret@sds.cz
(c) SDS

Kanál RSS

TOPlist

zelené návěští   Interní statistika zelený nadpis
Denni
Max. 20
Prům. 9.9
21 denni
Max. 330
Prům. 230.8

Nyní si čte web : 36 uživ.

02. Články, statě, projevy

* Projev k programovým otázkám

Vydáno dne 29. 01. 2005 (6996 přečtení)

Projev úřadujícího předsedy Stanislava Grosse, přednesený na 2. mimořádném rozšířeném zasedání ÚVV ČSSD k programovým otázkám, Kongresové centrum, dne 29. 1. 2005.

Další informace o zasedání výkonného výboru (programové konferenci) naleznete ZDE, ZDE a ZDE.


Vážené kolegyně, vážení kolegové, vážená hosté,

jsem přesvědčen, že jsme si všichni vědomi, jak závažný úkol dnes před námi stojí: Chceme aktualizovat a modernizovat dlouhodobý program České strany sociálnědemokratické pro mimořádně složité a významné období. Myslím, že jsme si všichni vědomi, že nejde v žádném případě o prázdnou frázi. V květnu minulého roku naše země vstoupila do Evropské unie a všichni se učíme žít v tomto novém, pro nás životně důležitém společenství vyspělých demokratických států. Všichni se učíme využívat jeho výhody a všichni také se učíme nést společnou evropskou odpovědnost. Evropská unie je ohromný humanistický projekt, který pro mírovou a prosperující Evropu nemá čestnou sociální a demokratickou alternativu. Předpokládám, že to je nám všem osobně blízké. Tato fundamentální historická změna nás ovšem přirozeně nutí k tomu, abychom také podstatně více koordinovali náš program se sociálnědemokratickými stranami Evropy, neboť ony stály u kolébky současného unikátního evropské modelu sociálně tržní ekonomiky,  mají dlouhodobé zkušenosti s realistickým zvyšováním kvality života občanů EU za situace tvrdé globální konkurence.  A co je nejdůležitější, sociálnědemokratické strany jsou dnes hlavním motorem naplnění koncepce trvale udržitelného rozvoje, slučujícího hospodářské, sociální a ekologické aspekty života společnosti.

Chtěl bych vás proto všechny vyzvat, abyste velmi pozorně četli Politickou deklaraci vedoucích představitelů evropských socialistických a sociálněde-mokratických stran, která byla přijata v prosinci roku 2004 v Bruselu a kterou máte k dispozici v kolekci programových materiálů.  Tuto deklaraci bychom měli vnímat jako evropský rámec našich diskusí o našem vlastním programu, ve kterém se naprosto jasně projevuje snaha prakticky sladit sociálnědemokratickou víru v evropský sociální model s reálnými nároky „prorůstově orientované a kooperativní hospodářské politiky“, založené na paktu o stabilitě a růstu. Jsem přesvědčený, že bychom měli všichni, až se rozproudí debata v sekcích i na plénu o našem programu, přijmout tento mezinárodní evropský text  jako výzvu k pochopení pro reálné požadavky doby, a tedy i k našem sjednocování a vzájemné toleranci.

Jak jsme připravovali náš dlouhodobý program a jak budeme dále pracovat?

Postupovali jsme v podstatně tradiční stranickou cestou. Redakční skupina programové rady ČSSD inovovala program na základě podkladů, které dostala od odborných komisí i jednotlivců, kteří se jednotlivými oblastmi systematicky zabývají. Inovace programu se zaměřila především na 3. kapitolu (Jaký svět chceme vytvářet) a 4. kapitolu (Jakou Evropu spoluvytváříme). Kromě těchto kapitol o globalizaci a evropeizaci nedošlo v ostatních kapitolách k větším úpravám. Proto se na tomto našem zasedání o programu zaměřme na diskusi o jednotlivých kapitolách v kontextu kapitol 3 a 4, které udávají nový směr uvažování o evropské a globální spravedlnosti.

Ostatní kapitoly budou dopracovány na základě diskusí, které proběhnou na této konferenci. Dosud je totiž redakční skupina neprojednala a neschválila, a proto je nutné se jimi společně zabývat v tomto širším stranickém a odborném prostředí. Kromě kapitoly 3. a 4. (europeizace a globalizace) jste tedy obdrželi kapitoly prakticky neinovované. Byly Vám zaslány právě z tohoto důvodu, abyste mohli vyjádřit názor na potřebu jejich aktualizace a modernizace a o těchto námětech diskutovat. Na základě vašich názorů a připomínek pak bude práce na inovaci našeho programu pokračovat a program se bude postupně zpřesňovat a přizpůsobovat novým podmínkám.

Naším úkolem tedy není dnes schválit dlouhodobý program ČSSD. Našim úkolem je projednat, a bude-li na tom shoda, schválit kapitoly 3. a 4. Dalším, našim velmi důležitým úkolem je podat své připomínky a náměty. Vést o nich programovou diskusi a případně přijmout doporučení pro zpracování dalších programových kapitol. Na jejich základě by měla redakční skupina vypracovat východiska pro inovaci dalších částí programu a pokračovat ve své práci. Na sjezdu bychom pak měli schválit minimálně programové memorandum, které by obsahovalo zásadní programové směřování ČSSD a stalo se základem pro zpracování konečné verze  našeho dlouhodobého programu. Prosím Vás proto o aktivní přístup k našemu jednání, od kterého očekávám vytyčení hlavních směru modernizace a aktualizace dalších programových otázek.

Chci zdůraznit, že tento postup považuji za velmi důležitý, protože musíme být schopni jako ČSSD demonstrovat před veřejnosti naši dělnost, naši schopnost vést solidní, věcné diskuse a prokázat myšlenkovou otevřenost a modernost v rámci celoevropského sociálnědemokratického konceptu.


Vážení hosté, kolegyně a kolegové,

nyní mi dovolte několik úvodních poznámek ke klíčovým programovým otázkám, kterými se dnes budeme zabývat.

EU - europeizace

Když jsme v květnu minulého roku vstoupili jako stát do Evropské unie, prožívali jsme jako sociální demokraté nejen velkou radost, ale také oprávněnou hrdost. Proroctví o sociálních a ekonomických otřesech se nenaplnila, naše ekonomika naopak velmi úspěšně roste, stává se stále více evropsky a mezinárodně konkurenceschopnou, rostou mzdy a zkvalitňuje se i sociální zázemí našich občanů. Tímto historickým krokem se občanům ČR také otevřela možnost podílet se na rozhodování v rámci Evropské unie, kterou se snažíme maximálně využít. Rychle se učíme pracovat v rámci evropských struktur a připravujeme mladou generaci na ještě vyšší uplatnění v jejich rámci evropských struktur.

Naši lidé si také začínají plně uvědomovat, že sociální stát už není možné realizovat jen v úzkém národním prostoru a že je nutné plně respektovat evropské i celosvětové prostředí.  To je velmi důležitý posun, který musíme podpořit a na něm spolupracovat s ostatními evropskými státy a sociálnědemokratickými stranami.

Jakou Evropu tedy vlastně chceme spoluvytvářet?

Vyjděme ze čtyř základních cílů, které vytyčila již zmíněná porada představitelů Evropských socialistů a sociálních demokratů a pokusme se je přiměřeně přizpůsobit našim podmínkám.

  1. „Evropu sociálního pokroku a plné, (tedy co nejvyšší) zaměstnanosti“ musíme spolubudovat realistickým přizpůsobováním našeho sociálního systému osvědčeným modelům a reálným trendům jak v rámci měnícího se evropského konceptu sociálního státu, tak v rámci moderní evropské aktivní politiky  zaměstnanosti, založené do značné míry na komplexní konkurenceschopnosti naší země i celé Evropy.
  2. Pro naplnění cíle Bezpečného životního prostředí a jeho ochranu musíme systematicky a dlouhodobě vytvářet podmínky v souladu se standardy EU a současně musíme aktivně překonávat naše dosavadní slabosti v oblasti životního prostředí, aniž bychom ohrozili náš vlastní hospodářský růst. Musíme vytvářet tlak na globální vnímání tohoto problému, aby odpovědní neztrácely konkurenceschopnost díky ekologickému dumaingu
  3. Evropa svobody, bezpečnosti a spravedlnosti je náš velký úkol,  který nás musí vést k definitivní vnitřní stabilizaci a ukotvení našeho obnoveného demokratického řádu, politické, duchovní, kulturní a etnické svobody, založené na sociální spravedlnosti a velké sociální zodpovědnosti. Současně se také musíme zaměřit na spolupráci v rámci Evropy i mimo ni, abychom pomohli překonávat stará i nová napětí a konflikty. Nesmíme se bát evropské spolupráce a sjednocování Evropy a musíme být schopni přijmout i politické důsledky tohoto procesu.
  4. My jako stát i jako demokratická politická strana máme mimořádný zájem na naplnění cíle Silnější Evropa pro mírový svět. Jen silná demokratická Evropa může nejen pomoci účinně ochránit tento svět a miliony lidí před lokálními válkami, terorismem a sociálními katastrofami, ale také nabídnout přitažlivý model pro ostatní země a civilizační okruhy.   

Proto jsme také pevně rozhodnuti podpořit přijetí Smlouvy o Ústavě pro Evropu, proto jsme rozhodnutí podpořit všechny pokusy o racionální a přiměřené prohloubení další integrace v rámci Evropské unie včetně integrace politické a ekonomické, multikulturní, ekologické a bezpečnostní.

ČSSD právě z těchto důvodů musí svést rozhodný a svým způsobem osudový zápas s vážnou hrozbou politické izolace České republiky, kterou jí naprosto bezohledně připravuje tichá modro-rudá koalice ODS a KSČM. Odmítnutí Evropské smlouvy by se mohlo stát národní tragedií, protože by logicky vedlo k nebezpečné izolaci naší země od hlavního evropského proudu a k oslabení důvěryhodnosti České republiky pro ostatní státy i pro významné seriózní investory. Jde o mimořádně vážnou hrozbu, jejímž následkem může být i oslabení euroatlantické vazby naší země. ČSSD proto musí být schopna spojit všechny odpovědné a svobodymilovné občany k tomu, aby dokázali demokratickou cestou zabránit tomuto podivnému spiknutí proti Evropské ústavní smlouvě.

I když se nám podaří zabránit ODS a KSČM v izolaci ČR, nepodléhejme v žádném případě iluzi,  že se jednoduše schováme pod solidární deštník EU. Musíme prokázat především vlastní schopnosti o jakoukoliv z evropského kontextu vytrženou politiku, kterou v rámci EU musíme brát s velkou rezervou a opatrností. Musíme dobře rozumět všem dokumentům EU zejména Lisabonskému procesu a jeho dynamice.

I Evropská unie je a bude muset být ještě dlouhou dobu založena na tvrdé konkurenci a bude velmi těžké hájit sociální a ekologické vize v konfrontaci se zeměmi s nižšími náklady. Občané zemí EU jsou si tohoto problému dobře vědomi a populistické a utopické postoje k sociálnímu státu u nich  nezískávají trvalou podporu. Příkladem pro nás může být významné posílení pružnosti pracovního trhu v sousedním Německu, které uskutečnila SPD a která po počátečním propadu voličské důvěry se znovu úspěšně vrací na své dřívější pozice. I když úplně srovnávat nejde vzhledem k různým výchozím pozicím.

Všichni jsme si dobře vědomi, do jakých poloh dnes reálně převádí globální konkurence situaci v národních ekonomikách, v EU i v celém světě. Intenzívní globální konkurence států i vnitřní hospodářská soutěž v rámci EU  ovšem není a nesmí být důvodem k rezignaci na vysoce humánní cíle, jež jsou v základech EU i nové Evropské ústavní smlouvy. Nová situace je naopak velkou výzvou pro nás sociální demokraty. Vždyť Evropská unie jako jediné velké mezinárodní uskupení států nabízí naději, že velké problémy dnešního globalizovaného světa budou v jejím nově integrovaném rámci zvládnuty s bezpříkladnou sociální a ekologickou odpovědností a citlivostí.  To ovšem od nás všech vyžaduje velkou odbornou erudici a světový rozhled. Bez nich nám jako straně hrozí velké riziko provincialismu a staromilství..

My se jako sociální demokraté ČR do evropského sociálně demokratického proudu  přirozeně musíme zařadit bez dogmatického lpění na starých vizích a spolupodílet se na reálném naplnění tohoto úkolu.

Bohužel u nás jsou mnozí lidé stále ještě poplatní popřevratovému modelu myšlení ODS, která mentálně zvládá vždy jen jednoduchá revoluční řešení.  Proto stále nabízí jako recept na zvládnutí současné situace bezohledné přizpůsobení se českých občanů globálnímu sociálnímu dumpingu právě velmi drastickou, chladem doslova promodralou  verzí národního dumpingu, který my rozhodně odmítáme.

Odpovědnost nás také musí vést k naprosto realistickému pochopení povahy dnešního světa. Nesmíme podléhat žádným iluzím o možnostech sociálnědemokratických stran v Evropě i ve světě dosáhnout v dohledné době nějaké zásadní změny ve světové ekonomice a její regulaci. Pro dnešní svět je příznačný nebývale tvrdý konkurenční boj velkých nadnárodních firem, který se opírá o jejich obrovskou ekonomickou, výzkumnou a znalostní i lidskou kapacitu. Tento vývoj má své negativní i pozitivní stránky, jež vyžadují velmi realistické hodnocení a také promyšlené, nikoliv ukvapené a verbálně odvážné reakce. Musíme si plně uvědomit, že do tvrdé soutěže se dostávají nejen firmy, ale dnes také státy, které usilují o přitažlivost právě pro tyto velké investory. Imperativ vysoké zaměstnanosti a prosperity se nedá nijak obejít. Abychom jej zvládli, musíme v této soutěži obstát, snažit se o co největší kupní sílu obyvatel, čímž podpoříme sektor služeb, kde je vysoký potenciál zaměstnanosti. Totéž se týká exportních možností. 

Ekonomická soutěž mezi státy se v dohledné době nejen nezastaví, ale i přes všechny více či méně těžko splnitelné programové proklamace politiků  se pravděpodobně ještě zostří. Musíme být proto realisty a být připraveni i na horší časy v souvislosti s nástupem nových velkých ekonomik jako je Čína, Indie a další země, které dnes dokáží vážně ohrozit celá tradiční odvětví zaměstnanosti. Musíme být proto velmi praktičtí, velmi aktivní a musíme umět využít v maximální míře moderní státní politiky, podporující národní konkurenceschopnost.

Chceme-li mít morální právo a obecnou podporu vést tuto zemi v dalších letech, musíme mít odvahu současnou situaci řádně analyzovat a občanům poctivě popsat a sdělit. Musíme být schopni mobilizovat občany naší země k tomu, aby dokázali v této soutěži čestně obstát, protože v tuto dobu již není možné ani chvíli „stát opodál“. Je to ovšem nejen naše národní povinnost, ale také velká povinnost vůči zemím v podobné situaci prokázat, že ČR jako malá evropská postkomunistická země i přes všechny handicapy způsobené minulostí se dokáže ve světové soutěží prosadit, ale to právě při zachování vysokého standardu sociálního státu a politické stability a občanské soudržnosti.

Osobně proto považuji za jádro tohoto dlouhodobého programu kapitolu „Základní sociálně demokratické hodnoty“ a „Cíle sociální demokracie v současném světě“. To jsou naše majáky, které nás orientují při řešení konkrétních situací a které nás neomylně vedou k tomu, abychom nikdy nezapomínali na ty, kdo jsou v těžkých a obtížných životních situacích, abychom pracovali pro život co největšího počtu lidí a jeho důstojný a plný obsah.  Musíme přitom realisticky dbát na vytváření zdrojů pro naplnění naší vize demokratického, sociálně odpovědného, ekologicky citlivého a přitom výkonného a svobodného státu.

Chci zdůraznit, že právě toto je ideový a mravní rámec naší programové konference. Bylo by velkou a neodpustitelnou chybou, kdyby nás toto jednání rozdělilo a oslabilo. Program, který zde dnes diskutujeme,  jen těžko každého z nás uspokojí a vyjádří plně myšlenky, názory i pochyby každého člena i sympatizanta ČSSD. Někdo je víc vlevo, někdo vpravo, někdo je více ekolog, někdo více fandí ekonomické výkonnosti. Prostě absolutní názorová jednota není možná a není ani účelná. Dlouhodobý program naší strany proto musí především vyjadřovat to, co nás všechny spojuje. Jsem přesvědčený, že nás spojují právě naše sociálně demokratické hodnoty. A to ne proto, že jsou vytištěny na stránkách našeho programu,  ale proto, že jsou především v hlavách a srdcích nás všech a že jsou základem našeho rozhodování a jednání.

V žádném dlouhodobém programu nelze plně předvídat všechny konkrétní situace, které bude muset sociální demokracie v příští letech řešit. To je velmi důležité si nejen přiznat, ale také tak společně tento program formulovat a používat jej. Rozhodně by nebylo správné, abychom slibovali či odmítali něco, co nebudeme moci s jistotou splnit nebo čemu nebudeme schopni zabránit. Doba je tak složitá a dynamická, že si musíme pro budoucnost nechat dostatečný prostor pro hledání racionálních řešení, založených právě na našich sociálnědemokratických hodnotách.

Všechny naše vzájemné, často žabomyší vnitrostranické spory by měly být řešeny pod tímto zorným úhlem a veškeré naše úsilí by mělo dostat nový směr a novou intenzitu a být založeno na nových moderních metodách práce. Jinou cestu neznám a podléhání staromilství, domácí úzkoprsosti a populisticky laděnému dogmatismu považuji v tomto kontextu za nebezpečnou a pro budoucnost sociální demokracii doslova zhoubnou tendenci.

Musíme si velmi jasně uvědomit, že jsme na české politické scéně jedinou perspektivní necírkevní, v tomto smyslu skutečně občanskou stranou, která svůj program a veškerou svou činnost zakládá na sociální odpovědnosti a která proto může nastupující problémy, výzvy a ohrožení zvládnout. Jsme stranou, která nejde a nepůjde za konkurenceschopností lidí a za hospodářským růstem cestou snižování mezd a důchodového a zdravotního zajištění, ale právě cestou kvalitního, moderního a všem dostupného vzdělání. Na českém politickém hřišti jsme také jediná strana, která je rozhodnuta udržet maximálně možný rozsah sociálního státu a dále prakticky zvýšit jeho kvalitu a výkonnost. Chceme všem lidem v naší zemi zajistit, abych jejich životní podmínky byly důstojné a solidní. My nemáme v tuto chvíli právo selhat a spekulovat o tom, že když prohrajeme nadcházející volební zápas s českým lehkomyslným neoliberalismem s vinětou ODS, že se budeme jako strana v politickém ústraní regenerovat a čekat, až nám tragické sociální důsledky obnoveného vládnutí ODS přinesou zpět politické vavříny. My si takové osobní a stranické sobectví dovolit nemůžeme, protože bychom poškodili miliony našich občanů a jejich rodin a právem bychom jednou byli za takové chování historií odsouzeni.

ČSSD stojí před historickým úkolem zabránit ODS v uskutečnění jejích voluntaristických sociálních a ekonomických experimentech, které mohou vést ke zhroucení ekonomiky českého státu, k uvržení nebývale velké části občanů do krajní a těžko snesitelné chudoby. Takový vývoj může ohrozit sociální soudržnost naší společnosti a vést k velmi nebezpečnému ohrožení naší demokracie. I když leccos naznačuje, že představitelé ODS svou Modrou šanci nemyslí úplně vážně, jde o příliš velké riziko, pokud by tato strana v příštích volbách získala nekontrolovatelnou moc. Proto musíme  v tomto a příštím roce svést  tvrdý rozhodný zápas s touto stranou.

Co chceme – jak budeme reagovat
Akční program

Z toho co jsem již řekl vyplývá, že bychom měli být velmi obezřetní, abychom si nestavěli různé dogmatické překážky pro budoucí vývoj a budoucí situace. Této chyby jsme se občas dopouštěli v minulosti. Slibovali jsme někdy věci, které jsme nakonec v daných koaličních konstelacích, vzhledem k rozpočtovým možnostem státu, právním bariérám či životní nutností, nemohli naplnit. Vysloužili jsme si tím poškození reputace naší strany jako plně důvěryhodného a dostatečně realistického politického subjektu a stali jsme se zbytečně snadným terčem útoků médií. Tuto situaci nyní obtížně napravujeme velmi tvrdou konkrétní prací ve vládě, vaší každodenní prací pro sociální demokracii, i otevřenými postoji vůči veřejnosti a snahou o obnovení dialogu o řadě velmi citlivých otázek nejen uvnitř strany, ale také před veřejností.

Tuto situaci chceme řešit i přijetím Akčního programu do voleb 2006. Na tomto programu se shodli naši ministři a byl Vám zde rozdán. Akční program rozpracovává vládní prohlášení a je s ním v souladu. Jedná se o konkrétní úkoly, jejichž splnění v tomto volebním období je možné a zároveň žádoucí vzhledem k potřebě hospodářského růstu ČR i vzhledem k zájmům a potřebám občanů.

Existuje i mnoho oblastí, jejichž řešení je a bude obtížné, ale zároveň je v poměrně krátkém časovém horizontu nezbytné.

Patří k nim důchodová reforma, vzdělávání a zdravotnictví.

Tak například důchodová reforma. Zde náš program sice dává přednost jednomu systému tj. známému systému zdánlivých účtů NDC, ale současně počítá s jeho problémy. My chceme, aby ke konkrétním rozhodnutím strany došlo na základě výpočtu, na základě zvážení pozitiv i negativ, a také na základě celkové politické situace a sociálně ekonomické rozvahy. Musíme brát v úvahu i možnost, že by reálně hrozilo takové vítězství ODS, které by nezvratně znamenalo zavedení rovných důchodových „žebračenek“ a velmi rizikového a neodpovědného systému nepovinného individuálního připojištění.

Podobná situace je v oblasti zdravotnictví. Naším cílem je rovný přístup k veřejné zdravotní péči pro všechny občany a naše hodnoty a cíle, podobně jako etické imperativy zdravotní péče, nás vedou k tomu, abychom se snažili tento záměr naplnit i za cenu přijatelných státních výdajů a vysokého stupně solidarity. Veřejné zdravotnictví je ovšem jedním z nejsložitějších společenských, ekonomických a etických problémů moderních vyspělých společností. Jeho řešení vyžaduje vysoce kvalifikovaný systémový přístup, v němž se musí uplatnit také motivace všech občanů k tomu, aby tento systém nezneužívali, řídili se pokyny lékařů a sami si svého zdraví vážili a o něj se starali. Naše hodnoty jsou zárukou, že my jako sociální demokraté, pokud to budeme moci rozhodnout nebo podstatně ovlivnit, v žádném případě nepřipustíme takové změny ve zdravotnictví, které by jakkoliv nebezpečně omezily přístup všech občanů k současnému vysokému standardu lékařské péče. Ale na druhé straně musíme také hledat cesty, které omezí plýtvání a které přinesou další zdroje do této oblasti.

Bylo by možné uvádět další příklady, jež jasně prokazují, jak pružní musíme být v praktických politických řešeních, ale jak zásadoví musíme být při dodržování našich klíčových hodnot a cílů. Veřejnost vždy velmi dobře pozná, kdy podléháme svodům populismu, kdy jednáme v jejím zájmu a kdy i tvrdší opatření přinášejí významný společenský prospěch. Naší straně musí ovšem být vždy cizí nafoukanost a sobectví, pohrdání životními podmínkami obyčejných lidí i povrchní ekonomismus. Současně musíme být otevření vůči racionálním řešením, jež odpovídají dnešní situaci. Musíme je umět najít a prosazovat. Rozhodně je ovšem nesmíme ponechávat napospas pravicovým politikům, kteří je pak zdeformují, a to zpravidla v ostrém rozporu se zájmy těch nejvíce ohrožených sociálních skupin.

Závěrem

Předložený návrh programu se pokouší reagovat na tyto složité otázky dnešní doby. Před sebou máme inovované kapitoly o evropských a globálních otázkách. Vypracováním  těchto kapitol bylo splněno zadání inovovat náš  program vzhledem ke vstupu ČR do EU a vzhledem ke změnám v globální situaci. Domnívám se, že kapitoly 3. a 4. o europeizaci a globalizaci byly po obsahové stránce inovovány kvalitně. Podle mého názoru by měly být po zapracování připomínek z dnešní diskuse přijaty.

Je nutno dopracovat kapitoly o národní sociální soudržnosti, ekonomice, demokracii, životním prostředí atd. Diskuse na tato témata probíhají v současné době.

Základní program byl před dvěma roky na XXXI. sjezdu ČSSD přijat jako otevřený dokument. Označení „otevřený dokument“ umožňuje, aby se Základní program vyhnul dvěma extrémům. Na jedné straně otevřenost znamená skutečnost, že program může a má být průběžně inovován podle zásadních historických podmínek a změn. Dlouhodobý program totiž není žádné neměnné dogma. Na druhé straně se však  nemůže otáčet jako korouhvička ve větru podle toho či onoho momentálního veřejného mínění. Základní program musí být rozpracovanou formulací dlouhodobého směřování strany, jehož stálost dodává straně důvěryhodnost a jistotu v očích jejích členů, příznivců a voličů. Proto navrhuji, aby byl Dlouhodobý program i po jeho dopracování  přijat opět jako otevřený dokument.

Na závěr bych ještě rád dodal, že pevně doufám, že se nám zde podaří prodiskutovat hlavní otázky aktualizace a inovace dlouhodobého programu úspěšně pro naši stranu a ke spokojenosti účastníků tohoto zasedání.

Věřím, že z tvorby dlouhodobého programu neuděláme nástroj rozdělení naší strany a zbytečného mocenského boje. Věřím, že se shodneme na poctivém, otevřeném a nedogmatickém přístupu k našemu programu. Věřím, že právě tento náš nový program bude otevírat nové perspektivy sociální demokracie v naší zemi a že bude dobrým východiskem pro jeho volební verzi. Věřím, že se s ním budou moci identifikovat sympatizující občané a všichni potenciální voliči, že bude přitažlivý nejen pro starší občany, ale též pro mladou generaci, jíž jsme dosud neuměli dostatečně úspěšně oslovit.

Dovolte mi, abych v závěru svého úvodního vystoupení zdůraznil to nejdůležitější. Náš program může obsahovat sebekrásnější formulace a přitažlivé cíle a hodnoty. Lidé ale vždy budou především hodnotit naše skutky, naši schopnost úspěšné vládnout, řešit jejich závažné problémy a jednat spolehlivě a eticky. A právě těmto stránkám naší práce se musíme věnovat co nejvíce a s plným nasazením.

Je to naše povinnost vůči všem sociálním demokratům, kteří právě pro tyto hodnoty a cíle věnovali své úsilí a životy. Je to také naše povinnost vůči nám samým jako sociálním demokratům i vůči občanům našeho státu. Ovšem je to také naše povinnost vůči nastupujícím generacím, jejichž budoucnost nesmí být ohrožena a zmarněna nejen novými pravicovými experimenty, ale ani starým a hodně zatuchlým levicovým utopismem.

Přeji nám všem přátelské a odpovědné jednání na této konferenci.

Návrh Akčního programu ČSSD do voleb 2006


Související články:
(ČR - strany: ČSSD)

Jak radikalizovat ČSSD? (28.03.2010)
Házení vajíčky, házení fašismem (02.06.2009)
ČSSD - nová hesla a realita (02.07.2008)
Oni jsou ochotni udělat úplně všechno, aby si udrželi moc (06.01.2008)
Hroziti Blairem (29.06.2007)
Organizace ČSSD v Zemanově bydlišti ukončila činnost (27.03.2007)
Projev na mimořádném zasedání ÚVV ČSSD 26. června 2004 (25.03.2007)
Jak se nejspíše dohodl Klaus se Zemanem, aneb v jednotě je síla (24.03.2007)
Jak dál? Převzít opět iniciativu! (08.03.2006)
Dokud budu mít vliv na politiku ČSSD, nebudou poplatky u lékaře ani školné, říká Jiří Paroubek (04.02.2006)
Paroubek, nebo svoboda (19.01.2006)
Premiérův poradce: ČSSD si musí udržet otevřené dveře ke KSČM (12.01.2006)
Možnosti podle Zemana (04.01.2006)
Nejde jen o průzkumy preferencí (03.01.2006)
Paroubek dal sociálním demokratům jasně najevo, jak vypadá a jak jedná konzervativní levicový lídr (29.09.2005)
Ticho po levici (07.07.2005)
Po Modré šanci přijde červenohnědé nebezpečí (16.05.2005)
Zprávy o levicové frakci ČSSD (14.05.2005)
Miloš Zeman přiznal: Chtěl jsem spojit ČSSD s KSČM (10.05.2005)
Frakce ČSSD chystá ustavující konferenci (01.05.2005)
Vystoupení na zasedání ÚVV ČSSD (23.04.2005)
„Programové prohlášení frakce sociálně-demokratické levice“ není východisko, ale cesta do slepé uličky (31.03.2005)
Poslední večeře českých sociálních demokratů (30.03.2005)
Per astera ad astra? (30.03.2005)
Sjezd ČSSD - definitivně do ... prava? (29.03.2005)
Rozhovor s delegátem, exministrem Ivanem Davidem (29.03.2005)
Vyhrál mrtvý muž (28.03.2005)
Programové prohlášení frakce sociálně-demokratické levice ČSSD (27.03.2005)
Median: Lidé soudí, že nejlepším šéfem ČSSD by byl Zeman (25.03.2005)
Část ČSSD vyzvala Grosse k omluvě za zradu programu (24.03.2005)
Za Zemanem na chalupě byl velvyslanec USA (24.03.2005)
Kdybych byl prezident, nebyla by ČSSD v tak ubohé pozici (12.03.2005)
S modernizací ČSSD nelze otálet (09.03.2005)
Upřímnost bez billboardů? (23.02.2005)
Po Praze se povídá... (23.02.2005)
Emancipační strategie - hlas minulosti? (22.02.2005)
Kurz němčiny pro premiéry (16.02.2005)
Návrh Akčního programu ČSSD do voleb 2006 (29.01.2005)
Základní (dlouhodobý) program ČSSD (verze 6) (29.01.2005)
Středový volič a ČSSD (28.01.2005)
V modré dálce rudý květ (27.01.2005)
Nestačí myslet to upřímně, musíme poctivě pracovat! (19.01.2005)
Chci být v Senátu, aby Senát mohl tleskat (24.12.2004)
Dvě cesty (21.12.2004)

[Akt. známka (jako ve škole): 1,00 / Počet hlasů: 1] 1 2 3 4 5

Celý článek | Autor: administrator | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek

červené návěští   Hlavní zprávy červený nadpis

zelené návěští   Novinky zelený nadpis
16.04.2018: Letní univerzita Evropské levice 2018
Letní univerzita EL se koná ve dnech 11. aľ 15. července 2018 ve Vídni pod mottem "Dialog pro pokrok v Evropě. 200 let od narození Karla Marxe, 100 let od konce 1. světové války. Bliľąí informace o účastnickém poplatku a registrační formulář jsou k dispozici na stránkách Evropské levice.

16.06.2017: Opět útoky spamovacích robotů
Doąlo k opakovaným útokům robotů sázejících do komentářů texty s podivnými "inzeráty" (podle vąech známek činskými). Jen poslední dvě dávky představovaly více neľ 200 těchto pseudokomentářů, které maľeme. bahis siteleri

16.06.2017: Někdo/něco zde krade ľ a ą?
V uplynulých dnech doąlo k technické závadě, v jejímľ důsledku se "beze stop" z některých článků (ale i z větąiny komentářů) ztratila vąechna písmena "ľ" a "ą" (nebo jenom jejich emosčást). Za závadu se omlouváme a na jejím odstranění pracujeme (zatím pátráním po příčině).

09.05.2017: Pietní akt na Oląanech
Jako kaľdoročně, i letos poloľila 9. 5. v 9 hodin delegace zástupců CV SDS a výboru praľské organizace SDS květiny k památníku padlých rudoarmějců na oląanském hřbitově. Při té přileľitosti jsme pietně vzpomněli i padlých daląích armád (včetně československé), kteří jsou na Oląanech uloľeni.

červené návěští   Anketa červený nadpis
V současnosti rozvířil hladinu návrh přijmout do ČR 50 syrských válečných sirotků. Co si o něm myslíte?

V Sýrii ani ľádní váleční sirotci nejsou.
1771 (1771 hl.)
Nebrat! Jeątě by nás podřezávali.
1355 (1355 hl.)
Konečně někdo uvaľující lidsky.
1382 (1382 hl.)
A» se kaľdý stará o sebe, nic nám do nich není.
891 (891 hl.)
Je to sice politikum, ale krok správným směrem.
1521 (1521 hl.)
Raději bychom měli zvýąit svou ostudně nízkou rozvojovou pomoc.
1316 (1316 hl.)
Prohnilý humanismus !!
896 (896 hl.)

Celkem hlasovalo: 9132


zelené návěští   Vyhledávání zelený nadpis


na nových stránkách

Rozšířené vyhledávání
Tématické skupiny
Seznam autorů


Google

web
sds.cz
blisty.cz
bbc.co.uk

zelené návěští   Vaąe komentáře zelený nadpis
[15.05.2018 19:15:23]
josef mikovec
Bohumír ©meral - Mučedník ztracených a vysněných příleľitostí http://www.novarepublika.cz/2018/0 5/frantisek-ferdinand-s ...

[15.05.2018 18:54:53]
josef mikovec
Zde jest zkuąební kámen, na němľ se dokáľe, zdali jsme opravdu v dost zralí, dost socialističtí, abychom opravdu stali se v Rako ...

[21.03.2018 17:10:12]
n
Snad se něco doví,!

[19.11.2016 10:28:45]
l&s
Doplnění k Peroutkovi - Zemanův projev byl míněn dobře, bohuľel se v něm dopustil dehonestujícího přeąlapu, kdyľ prohlásil, ľe Per ...

[27.02.2016 10:01:56]
l&s
Článek pana Bělohradského není k dispozici, tak jen pár postřehů k této stati. Paní Neudorflová sice správně píše, že je chyba, k ...

[28.10.2015 09:08:14]
-ik
Dobrý den pane ©lemendo! To, co jste napsal, je konstatování stavu. A co navrhujete jako pokus o naznačení cesty? Já mysl ...

[04.09.2015 14:20:12]
n
Samozřejmě, ľe jiľ těąím na shromáľdění, jako posledně na Václaváku. Doufám, ľe nebude chybět pán ©afr, kterého tímto srdečně zvu. ...

[13.08.2015 13:11:01]
n
SDS leží v žaludku tomu zoufalému tapetáři, takže je moc známá a okolí se musí postarat o její prosazení. Prohra s US a tím i se s ...

[13.08.2015 01:44:03]
-ik
Jestli že se mi zdá, že militantní skupiny dosahují lepších výsledků, měl byc se podívat na sebe, zda nepracuji špatně. Oni mohou ...

[08.06.2015 21:05:37]
-ik
"význam evropské levice pro vývoj ve světě a její podíl na jeho spoluutváření (globalizace, přenos zkušeností z jiných čá ...

[25.05.2015 14:58:27]
n
Lidstvo v rozvinutých zemích a tím myslím i naąi zemi, jiľ dosáhli hranic daląího materiálního pokroku a jeho daląí zvyąování je n ...

[25.05.2015 08:21:23]
l&s
"Proč se myšlenka lidové fronty boje proti fašismu prosadila v našem hnutí, až když bylo fakticky pozdě? Bylo vůbec možné, ab ...

[13.05.2015 09:45:10]
Milan Neubert
-iku, napsal jste víc věcí, s řadou souhlasím. Jednu námitku ale mám: dospěli jsme k závěru, že virtuální diskuse na webu nebo na ...

[10.05.2015 23:25:51]
-ik
Mám pocit, pane Neuberte, že jste se o kontakt s lidmi ani moc nesnažil. Diskuse na stránkách SDS je nulová. A i v minulosti jst ...

[06.05.2015 10:38:48]
n
Vítám tapetáře. Čest tvoji práci. Podle množství zbytečné práce opravdu stojíš ...


Teze programu SDS
Teze programu SDS

Bahisikayet.com Extrabet Deneme bonusu Denemebonusuz.com

Deneme Bonus Veren Bahis Siteleri 2022

en iyi bahis siteleri

jetbahis-girisi.com

Rexbet-girisi.com

hovarda-girisi.com

mobilbahis giris

sekabet guncel adres

asyabahis guncel adres

Maltcasino

pinbahiskayit.com

Tyto stránky byly vytvořen prostřednictvím redakčního systému phpRS.