logo SDS
Dnešní datum: 01. 12. 2023   | Hlavní stránka | Tématické skupiny | Seznam rubrik | Download |  
zelené návěští   Hlavní menu zelený nadpis
Hlavní stránka
Kdo jsme - něco o SDS
Stanoviska SDS
Tiskové zprávy SDS
International
Staré stránky SDS

Ankety
Download
TOP 50
Tématické skupiny
Seznam rubrik (témat)

červené návěští   Rubriky červený nadpis

zelené návěští   Čtenář zelený nadpis

Jméno (přezdívka)
Heslo


Úprava osobního účtu

červené návěští   Evropská levice červený nadpis


Na web SEL

Manifest SEL
Čtěte o SEL u nás


zelené návěští   Nejčtenějąí/rok zelený nadpis

Neexistují vhodná data!


červené návěští   SDS červený nadpis
Strana demokratického socialismu
Přípotoční 869/19
101 00 Praha 10
Návątěvy po předchozí dohodě
tel.:
(420) 608 630 506
(420) 608 181 054
(420) 728 074 253 (nejlépe SMS)
Bankovní spojení - transparentní účet pro příjem darů: 2101181284/2010
Případné dárce žľádáme, aby ve "zprávě pro příjemce" uvedli účel daru, např.: "příspěvek na činnost SDS" a identifikovali se jménem a příjmením. Děkujeme.
secret@sds.cz
(c) SDS

Kanál RSS

TOPlist

zelené návěští   Interní statistika zelený nadpis
Denni
Max. 30
Prům. 10.4
21 denni
Max. 604
Prům. 354.7

Nyní si čte web : 58 uživ.

02. Články, statě, projevy

* Projev po podpisu mnichovské smlouvy

Vydáno dne 14. 10. 2005 (9073 přečtení)

Projev poslance Klementa Gottwalda na 8. schůzi stálého výboru Národního shromáždění dne 11. října 1938, v němž definuje přístup předválečné KSČ k aktuální situaci

Dovolte, abych řekl několik slov k věci, která naši a mezinárodní veřejnost nejvíce zajímá. Lid Československa je hluboce pobouřen a rozhořčeně před celým světem protestuje proti násilí, které je na něm a na jeho zemi pácháno. Bylo-li již mnichovské ujednání aktem neobyčejné zvůle, to, co se děje po mnichovském ujednání a nad ně, přesahuje všechny meze a nemá v dějinách příkladu. Jsou obsazována čistě česká města a obvody. Skoro milión Čechů má pňjít pod panství Třetí mše a Polska. Metodicky jsou přervány všechny hlavní železniční a silniční spoje, zabírány důležité průmyslové obvody a surovinové základny. Republika je oklešťována a mrzačena tak, aby útočníku byla vydána na milost a nemilost.

/Předsednictví převzal místopředseda, sociální demokrat senátor dr. Soukup./

Ruka útočníkova zasahuje však i do vnitřních poměrů ve zbývajícím Československu. Útočník si vynucuje obětování demokratických představitelů. Na Slovensku a v Podkarpatsku prosazuje do vlády své agenty, aby s jejich pomocí celistvost zbývajících částí republiky neustále ohrožoval a soudržnost českých zemí se Slovenskem a Podkarpatskem podkopal. Činí nátlak, aby pomocí vnitřní reakce byla jednota československého lidu rozbita, demokratická práva a svobody dělnictva a ostatního lidu odbourány, demokratická zřízení odstraněna a Československo tím přivedeno pod úplnou nadvládu Třetí říše.

Troufalá útočnost nepřítelova byla podnícena osudnou kapitulací československé vlády dne 30. záři t.r. My přede vším národem.a celým světem prohlašujme, že vláda neměla ni ústavního, ni politického práva kapitulovat. Lid chtěl bojovat. Armáda chtěla bojovat. Celý národ chtěl svoji zemi bránit všemi prostředky. Prostředky k obraně zde byly. Armáda byla mobilizována. Na hranicích stála skvělá opevnění. A všechen lid byl ochoten obětovat poslední, aby svou zem, svoji státní a národní existenci obhájil.

Když už vláda až do 30. záři ustupovala, měla aspoň 30. záři možnost obrátit. Vždyť mnichovské ultimatum přesahovalo nejen berchtesgadenský plán, přijatý vládou 21. září, nýbrž dokonce i godesbergské memorandum, které bylo původně i Chamberlainem odmítnuto.

Za takových okolností vláda mohla a měla mnichovský diktát odmítnout a prohlásit všechny své dřívější přísliby územních ústupků za zrušené. Vláda měla prohlásit, že podle československé ústavy nemá vůbec práva rozhodovat o celistvosti republiky, o tom že může rozhodnout jen Národní shromáždění. Vláda měla v plném rozsahu trvat na závazcích, které Francie vůči Československu smluvně přijala. Vláda se měla obrátit na Společnost národů a žádat na ochranu Československa uplatnění stanov Společnosti národů. Vláda se měla obrátit na všechny vlády, které podepsaly Briand-Kelloggův pakt o nepoužívání násilí. Konečně měla vláda dát armádě rozkaz, aby v případě vojenského útoku zvenčí byly všechny pozice hájeny, a měla mobilizovat všechny další síly k tomu potřebné.

Lid, který mohutným vystoupením 22. září svrhl Hodžovu vládu proto, poněvadž dala neústavně souhlas k berchtesgadenskému paktu mezi Hitlerem a Chamberlainem, očekával zejména po provedené mobilizaci, že politice neustálého ustupování je učiněn konec. Široké vrstvy členstva všech politických stran a velmi mnozí významní činitelé těchto stran považovali po provedené mobilizaci za samozřejmé, že se hranice a opevnění budou hájit. Tím hlubší byl otřes, když se 30. záři veřejnost dověděla, že i nová vláda kapituluje, že protiústavně a bez boje vydává útočníkovi velké oblasti republiky.

Jistěže postupem londýnské a pařížské vlády byla situace republiky velmi ztížena. Avšak není pravdivé tvrzení, že nezbývalo nic než kapitulovat bez boje. Především není jisté, že by nepřítel vojenský útok vůbec zahájil, kdyby věděl, že se strany Československa narazí na branný odpor. Podle taktiky útočníkovy se dá spíše předpokládat, v takovém případě by ke zbrani nesáhl. Za druhé není pravda, že bychom v případě obrany proti vojenskému vpádu zůstali sami. Vždyť závazek Francie, přijít nám v případě vojenského napadení na pomoc, trval. O stanovisku Sovětského svazu není pochyb. A Anglie by se v takovém případě nevyhnula nutnosti zasáhnout ve prospěch Francie a tím i ve prospěch náš. Avšak předpokladem k tomu bylo, abychom sami nekapitulovali, abychom se sami bránili. Je přece samozřejmé: jak mi může někdo pomáhat, když sám v rozhodující chvíli kapituluji, když se sám v rozhodující chvíli nebráním?

Jestliže náš lid je právem pobouřen bezohlednými činy útočníka, jestliže je právem rozhořčen postupem londýnské a pařížské vlády, pak současně se právem ptá, které jsou ony vnitřní síly, které přivodily osudnou kapitulaci 30. září.

Beze sporu je, že za tímto černým pátkem vězí temné síly reakčního velkokapitálu. Třídní zájmy reakční velkoburžoazie v Anglii a Franci to byly, které velely v Mnichově na účet Československa zachraňovat Hitlerův režim. Třídní síly reakční buržoazie v Československu to byly, které velel kapitulovat a obětovat zájmy státu, republiky a národa třídním zájmům velkoburžoazní smetánky. Máme co činit s dalekosáhlým spiknutím proti lidu, proti republice a proti demokracii.

Byla to jedině komunistická strana, která hrozící nebezpečí včas viděla, před ním varovala a do posledního okamžiku osudné kapitulace se snažila o odvrácení nejhoršího. Někteří činitelé z koaličních stran dávali nám v mnohém za pravdu. A víme jistě, že s námi souhlasila většina stoupenců nejen stran socialistických, nýbrž všech koaličních stran bez rozdílu, včetně strany národního sjednocení a strany agrární. Proč nebyla prosazena jednotná vůle lidu? Proto, poněvadž ve vládě a ve vládních stranách panoval nedemokratický postup. Jednotlivci rozhodovali samozvaně a neodpovědně, aniž se ptali na mínění svých voličů a svých stran. A tak se stalo, že v rozhodujících hodinách 30. září, kdy šlo vskutku o šibeniční lhůty, byla nejen široká veřejnost, ale i vedení koaličních stran postavena před hotovou věc. A tu se bohužel stalo, že i ony skupiny a jednotlivci koaličních stran, kteří se až do 30. září do 12 hodin v poledne stavěli proti kapitulaci, rezignovaně svěsili hlavu a podrobili se. Nejednali správně, a my jsme přesvědčeni, že kdyby ve svém odporu proti kapitulantství šli společně s námi už dříve a do důsledků, nemusilo dojít k hanbě, kterou nyní prožíváme. Ano, k hanbě! Neboť: Máme právo protestovat proti zvůli a násilí útočníka; máme právo klnout zradě kapitalistických vlád, které se nazývaly dříve našimi „spojenci“ a „přáteli“, avšak máme také povinnost, abychom zjistili, že národ tak jednotný a odhodlaný bránit svoji zemi, se skvělými prostředky obrany, se skvělou mobilizovanou armádou neměl a nesměl být veden k hanbě kapitulace bez boje, neměla nesměl být vydán krutému útočníku na pospas.

Máme právo a povinnost volat na soud lidu a dějin zejména všechny ony živly a síly, které tuto hanebnou kapitulaci po dlouhou dobu záměrně připravovaly, které se spikly s nepřítelem proti vlastnímu lidu, národu a republice.

Lid, národ a republika doplácejí na tuto kapitulaci strašně. Nejen ztrátami sty, území, lidí a hodnot všeho druhu, nýbrž také svou ctí. Neklamte se! Útočník, který se nás včera obával, dnes námi opovrhuje. A různí ti západní „přátelé“ - ne lid, nýbrž vlády - kteří nás dnes farizejsky litují, budou námi zítra pohrdat. A demokratická veřejnost v celém světě si už dnes klade pro ni nevysvětlitelnou otázku: Bojovali Habešané. Bojovali a bojují Španělé. Bojovali a bojují Číňané. Proč se bez boje vzdali Čechoslováci, kteří měli vše, co k obraně potřebovali. Věřte mi: Byl jsem jako komunista vždy hrdý na národ husitů, k němuž patřím. Vím, že tento český lid zůstal i nadále národem husitů. Avšak nemohu být jako Čech, ani jako komunista hrdý na činy vlád, které přivedly národ až k 30. září a k nynějším jeho následkům. Za to se musejí stydět všichni, jimž zbyl v těle alespoň kousek cti.

Dnes píšeme jedenáctý říjen a máme hranice stále pohyblivé. Nevíme, co bude útočník ještě chtít. To, co jsme zde včera slyšeli od pana ministra zahraničních věcí, bylo přímo zdrcující pro stát. Rozhodně je však nutno, aby vláda a všechny strany jednou řekly: Dost! Nelze přijímat jako hotový fakt, obsazuje-li útočník čistě české kraje a soustavně přetíná spojovací tepny republiky. Chápeme, že v důsledku dosavadních kapitulací je republika v těžkém postavení, avšak vláda má přesto povinnost obrátit se na Londýn a Paříž a žádat, aby byl aspoň onen mnichovský diktát, který Londýn a Paříž spolupodepsaly, respektován. Vždyť po pravdě řečeno svět stále neví, jaké neslýchané násilí je na nás pácháno, jak ďábelsky rafinovaně jsou podtínány kořeny našeho státního a národního života. To je nutné křičet do světa každý den, každou hodinu a na všechny možné instance. Myslí-li si někdo, že trpným přihlížením k tomu, co se děje, si nakloní útočníka k milosti, šeredně klame sebe i druhé. Tento útočník nezná slitování. Jen vědomí, že byt' v poslední chvíli narazí na branný odpor, může brzdit jeho dobyvačné choutky. Máme oprávněné obavy, že toto nedala vláda útočníku dosti jasně najevo. Zejména považujeme za chybu, že byl vládou dán souhlas k demobilizaci ve chvíli, kdy nejsou pevně stanoveny nové hranice Československa. Nicméně však jsme názoru, že i nynější stav naší armády je - při správném jejím vedení - s to vynutit si respekt útočníka a tím i takové nové hranice republiky, které pro ni nebudou strategicky úplně beznadějné.

V Berlíně je nutno říci: Pánové, jestliže i po tom všem, co jsme vám bez boje dali, budete nás nutit, abychom se vzdali toho posledního, tj. zbytku naší republiky, pak budeme bojovat. Za těžších podmínek než předtím, avšak bojovat budeme. A přes to přese všechno: Máme za co bojovat a máme čím bojovat.

Dále je nutné podle našeho názoru rázně zastavit chaos, který zavládl mezi českým územím a pražskou vládou a mezi Slovenskem a Podkarpatskem. Nalhává si do kapsy ten, kdo si myslí, že odevzdáním Slovenska do rukou hlinkovců je věc soužití Cechů a Slováků v jednom státě řešena. Právě naopak. Tím, že se sidorovským živlům dostalo protiústavně na Slovensku moci, je soudržnost republiky rušena a právě ony síly, které vždycky pracovaly pro demokratické spojení Čechů a Slováků v jednom státě, jsou rozbíjeny. Toho důkazem je zastavení činnosti komunistické strany na Slovensku, které je - provedeno protiústavní vládou - samo protiústavní, protizákonné a protidemokratické.

Zbyla li u pražské vlády jen špetka politického smyslu a úmyslu pro záchranu jednotného Československa, musí učinit vše, aby byly okamžitě zastaveno perzekuční tažení proti komunistické straně na Slovensku, které by zítra nebo pozítří - a o tom si nedělejte žádných iluzí - postihlo nejen ostatní dělnické strany, nýbrž i strany jiné, mezi nimi i stranu agrární, a které by ve svých důsledcích vedlo k úplnému separatismu, jehož představiteli jsou právě ony živly, které dobře známe jako lidi Varšavy, Budapešti a Berlína.

Na vládě republiky nutno žádat - chce-li se nazývat skutečně vládou - aby odmítla hrubé zasahování do vnitřních poměrů republiky. Berlínu musí být upřeno právo vynucovat si obětování demokratických představitelů republiky. Nechť je Národní shromáždění v ústavní lhůtě svoláno k svobodné volbě nového demokratického prezidenta. My komunisté v této pro republiku osudové choti prohlašujeme, že splnění všech úkolů, které v této námi nezaviněné těžké situaci vyvstávají před republikou, vyžaduje nejpevnější sjednocení všeho lidu v republice. Prohlašujeme, že svorná fronta národa musí mít nejširší rozměry a musí semknout k společnému postupu i ty politické činitele a politické strany, které se do 30. září sebepříkřeji rozcházely.

Hraje-li dnes někdo v republice pod vlivem anebo za podpory zvenčí s diktátorskými choutkami, musí si uvědomit, že si hraje s osudem zbývající části republiky. My zejména pánům z agrární strany připomínáme osud Stambolijského, Witose, osud charvátské selské strany Mačkovy, osud národních zaranistů v Rumunsku.

Zejména agrární strana jako strana selského lidu má mít největší zájem na udržení demokratického parlamentního řádu, bez něhož by vůbec nemohla jako strana existovat.

Dělnictvo a my jak při obraně republiky, tak i při budování státu v jeho nových, užších hranicích chceme se pozitivně podílet na řešení všech problémů při novém budování státu, problémů ústavních, politických, hospodářských atd. Tuto vůli proklamujeme jako komunistická strana, neboť čím těžší chvíle, tím větší odpovědnost má každý z nás nejen za osud dělnictva, nýbrž i za osud národa a země.

Místopředseda dr. Soukup. „Vážený ,stálý výbore! Jsem ex presidio nucen vyslovit své nejhlubší politování nad tím, že pan poslanec Gottwald v nejtěžší chvíli národa a státu pronesl největší útoky a nejúžasnější obvinění obou nynějších vlád republiky takovým způsobem, jenž je schopen rozrušit veřejný klid u nás a vést k dalším těžkým mezinárodním konfliktům. Já jsem jako předseda povinen volat pana poslance Gottwalda za všechny tyto útoky a obvinění k pořádku /výkřiky Klementa Gottwalda/ a vyhradit celou tuto řeč cenzuře prezídia stálého výboru. Další slovo si vyžádal pan poslanec Gajda. Prosím, aby se ujal slova.“

11. října 1938, Klement Gottwald


Související články:
(ČR - historie)

Československo od Května do Února (1945-1948) (20.02.2018)
Největąí český disident – Jan Hus (07.07.2017)
Mír! Suverenitu! Demokracii! (11.11.2016)
14. říjen (29.10.2016)
Ako to s rozbitím Československa popravde bolo (29.10.2016)
Dík praľské německé university (16.03.2016)
Praha v noci na čtvrtek (15.03.2016)
Německo přijímá ochranu nad českými zeměmi (15.03.2016)
Mistr Jan Hus a Svobodova trilogie (04.06.2015)
Československo pod nacistickým panstvím (1939-1945) (18.05.2015)
Co lze nyní napsat (21.04.2015)
Odsun Němců z Československa (22.03.2015)
Sejdeme se 15. března v 15 hodin (12.03.2015)
Tabulky - Svět a Československo ve 20. století (17.01.2015)
První Československá republika (2) (17.01.2015)
První Československá republika (17.01.2015)
Odsun Němců z Československa (3) (19.08.2014)
Pietní akt u Hlávkovy koleje (10.11.2013)
Odsun Němců z Československa (2) (20.08.2013)
Nepřepisujme dějiny (10.05.2012)
Ustavující sjezd KSČ a výtky Kominterny (11.07.2011)
Třetí odboj v "Politickém spektru" (22.10.2010)
Fenomén Rusko (07.05.2010)
Sněhová bouře v polovině března (15.03.2010)
Masarykovi k narozeninám. (09.03.2010)
Dvacátý první srpen potřetí (21.08.2009)
Nástup mladé levice (06.04.2008)
Výnos Vůdce a říšského kancléře Adolfa Hitlera, kterým se vyhlašuje "Protektorát Čechy a Morava" (17.03.2008)
Všechno je relativní, pane nadporučíku! (05.03.2008)
Beseda o tématu národní identity (13.03.2007)
Setkání v Českém Krumlově (20.10.2006)
Protokol o ukončení platnosti Varšavské smlouvy podepsán (01.07.2006)
Vyhlazení Lidic (10.06.2006)
Atentát pozvedl prestiž českého národa (29.05.2006)
Projev Reinharda Heydricha o plánech na likvidaci českého národa (29.05.2006)
Volby v roce 1946 vyhrál favorit (27.05.2006)
O zlém brouku Bramborouku (12.05.2006)
Pražské květnové povstání roku 1945 (08.05.2006)
Český lid povstal proti okupantům (07.05.2006)
Zemřel bývalý diplomat Rudolf Slánský (18.04.2006)
Zpráva ÚV KSČS o činnosti strany od mimořádného sjezdu KSČ (2) (09.04.2006)
Podpisy pod prezidentskými dekrety (27.03.2006)
Zánik první republiky (1933–1939) (14.03.2006)
Cesty podivných reforem (11.03.2006)
Cesty podivných reforem (2) (11.03.2006)
Svět a Československo ve 20. století (04.03.2006)
Dopis Závodnímu výboru ROH (22.02.2006)
TK ministra zahraničních věcí ČSSR (14.12.2005)
Císař a král František Josef I. zemřel (20.11.2005)
Národní výbor ujímá se vlády v Československém státě! (28.10.2005)
Nobelova cena J. Seifertovi (12.10.2005)
Peněžní reforma a zrušení lístků - cesta k dalšímu rozvoji našeho hospodářství (31.05.2005)
Fakta nejsou důležitá (28.04.2005)
Američané mohli dobýt Prahu (26.04.2005)

[Akt. známka (jako ve škole): 0,50 / Počet hlasů: 2] 1 2 3 4 5

Celý článek | Autor: Klement Gottwald | Počet komentářů: 1 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek

červené návěští   Hlavní zprávy červený nadpis

zelené návěští   Novinky zelený nadpis
16.04.2018: Letní univerzita Evropské levice 2018
Letní univerzita EL se koná ve dnech 11. aľ 15. července 2018 ve Vídni pod mottem "Dialog pro pokrok v Evropě. 200 let od narození Karla Marxe, 100 let od konce 1. světové války. Bliľąí informace o účastnickém poplatku a registrační formulář jsou k dispozici na stránkách Evropské levice.

16.06.2017: Opět útoky spamovacích robotů
Doąlo k opakovaným útokům robotů sázejících do komentářů texty s podivnými "inzeráty" (podle vąech známek činskými). Jen poslední dvě dávky představovaly více neľ 200 těchto pseudokomentářů, které maľeme. bahis siteleri

16.06.2017: Někdo/něco zde krade ľ a ą?
V uplynulých dnech doąlo k technické závadě, v jejímľ důsledku se "beze stop" z některých článků (ale i z větąiny komentářů) ztratila vąechna písmena "ľ" a "ą" (nebo jenom jejich emosčást). Za závadu se omlouváme a na jejím odstranění pracujeme (zatím pátráním po příčině).

09.05.2017: Pietní akt na Oląanech
Jako kaľdoročně, i letos poloľila 9. 5. v 9 hodin delegace zástupců CV SDS a výboru praľské organizace SDS květiny k památníku padlých rudoarmějců na oląanském hřbitově. Při té přileľitosti jsme pietně vzpomněli i padlých daląích armád (včetně československé), kteří jsou na Oląanech uloľeni.

červené návěští   Anketa červený nadpis
V současnosti rozvířil hladinu návrh přijmout do ČR 50 syrských válečných sirotků. Co si o něm myslíte?

V Sýrii ani ľádní váleční sirotci nejsou.
1882 (1882 hl.)
Nebrat! Jeątě by nás podřezávali.
1435 (1435 hl.)
Konečně někdo uvaľující lidsky.
1485 (1485 hl.)
A» se kaľdý stará o sebe, nic nám do nich není.
964 (964 hl.)
Je to sice politikum, ale krok správným směrem.
1587 (1587 hl.)
Raději bychom měli zvýąit svou ostudně nízkou rozvojovou pomoc.
1434 (1434 hl.)
Prohnilý humanismus !!
966 (966 hl.)

Celkem hlasovalo: 9753


zelené návěští   Vyhledávání zelený nadpis


na nových stránkách

Rozšířené vyhledávání
Tématické skupiny
Seznam autorů


Google

web
sds.cz
blisty.cz
bbc.co.uk

zelené návěští   Vaąe komentáře zelený nadpis
[15.05.2018 19:15:23]
josef mikovec
Bohumír ©meral - Mučedník ztracených a vysněných příleľitostí http://www.novarepublika.cz/2018/0 5/frantisek-ferdinand-s ...

[15.05.2018 18:54:53]
josef mikovec
Zde jest zkuąební kámen, na němľ se dokáľe, zdali jsme opravdu v dost zralí, dost socialističtí, abychom opravdu stali se v Rako ...

[21.03.2018 17:10:12]
n
Snad se něco doví,!

[19.11.2016 10:28:45]
l&s
Doplnění k Peroutkovi - Zemanův projev byl míněn dobře, bohuľel se v něm dopustil dehonestujícího přeąlapu, kdyľ prohlásil, ľe Per ...

[27.02.2016 10:01:56]
l&s
Článek pana Bělohradského není k dispozici, tak jen pár postřehů k této stati. Paní Neudorflová sice správně píše, že je chyba, k ...

[28.10.2015 09:08:14]
-ik
Dobrý den pane ©lemendo! To, co jste napsal, je konstatování stavu. A co navrhujete jako pokus o naznačení cesty? Já mysl ...

[04.09.2015 14:20:12]
n
Samozřejmě, ľe jiľ těąím na shromáľdění, jako posledně na Václaváku. Doufám, ľe nebude chybět pán ©afr, kterého tímto srdečně zvu. ...

[13.08.2015 13:11:01]
n
SDS leží v žaludku tomu zoufalému tapetáři, takže je moc známá a okolí se musí postarat o její prosazení. Prohra s US a tím i se s ...

[13.08.2015 01:44:03]
-ik
Jestli že se mi zdá, že militantní skupiny dosahují lepších výsledků, měl byc se podívat na sebe, zda nepracuji špatně. Oni mohou ...

[08.06.2015 21:05:37]
-ik
"význam evropské levice pro vývoj ve světě a její podíl na jeho spoluutváření (globalizace, přenos zkušeností z jiných čá ...

[25.05.2015 14:58:27]
n
Lidstvo v rozvinutých zemích a tím myslím i naąi zemi, jiľ dosáhli hranic daląího materiálního pokroku a jeho daląí zvyąování je n ...

[25.05.2015 08:21:23]
l&s
"Proč se myšlenka lidové fronty boje proti fašismu prosadila v našem hnutí, až když bylo fakticky pozdě? Bylo vůbec možné, ab ...

[13.05.2015 09:45:10]
Milan Neubert
-iku, napsal jste víc věcí, s řadou souhlasím. Jednu námitku ale mám: dospěli jsme k závěru, že virtuální diskuse na webu nebo na ...

[10.05.2015 23:25:51]
-ik
Mám pocit, pane Neuberte, že jste se o kontakt s lidmi ani moc nesnažil. Diskuse na stránkách SDS je nulová. A i v minulosti jst ...

[06.05.2015 10:38:48]
n
Vítám tapetáře. Čest tvoji práci. Podle množství zbytečné práce opravdu stojíš ...


Teze programu SDS
Teze programu SDS

Bahisikayet.com Extrabet Deneme bonusu Denemebonusuz.com

Deneme Bonus Veren Bahis Siteleri 2022

en iyi bahis siteleri

jetbahis-girisi.com

Rexbet-girisi.com

hovarda-girisi.com

mobilbahis giris

sekabet guncel adres

asyabahis guncel adres

Maltcasino

pinbahiskayit.com

Tyto stránky byly vytvořen prostřednictvím redakčního systému phpRS.