logo SDS
Dnešní datum: 30. 11. 2023   | Hlavní stránka | Tématické skupiny | Seznam rubrik | Download |  
zelené návěští   Hlavní menu zelený nadpis
Hlavní stránka
Kdo jsme - něco o SDS
Stanoviska SDS
Tiskové zprávy SDS
International
Staré stránky SDS

Ankety
Download
TOP 50
Tématické skupiny
Seznam rubrik (témat)

červené návěští   Rubriky červený nadpis

zelené návěští   Čtenář zelený nadpis

Jméno (přezdívka)
Heslo


Úprava osobního účtu

červené návěští   Evropská levice červený nadpis


Na web SEL

Manifest SEL
Čtěte o SEL u nás


zelené návěští   Nejčtenějąí/rok zelený nadpis

Neexistují vhodná data!


červené návěští   SDS červený nadpis
Strana demokratického socialismu
Přípotoční 869/19
101 00 Praha 10
Návątěvy po předchozí dohodě
tel.:
(420) 608 630 506
(420) 608 181 054
(420) 728 074 253 (nejlépe SMS)
Bankovní spojení - transparentní účet pro příjem darů: 2101181284/2010
Případné dárce žľádáme, aby ve "zprávě pro příjemce" uvedli účel daru, např.: "příspěvek na činnost SDS" a identifikovali se jménem a příjmením. Děkujeme.
secret@sds.cz
(c) SDS

Kanál RSS

TOPlist

zelené návěští   Interní statistika zelený nadpis
Denni
Max. 30
Prům. 16.3
21 denni
Max. 604
Prům. 352.5

Nyní si čte web : 85 uživ.

02. Články, statě, projevy

* Nástup mladé levice

Vydáno dne 06. 04. 2008 (9805 přečtení)

Pod tímto názvem zveřejnila Ročenka Reportéra v roce 1968 článek Jaroslava Mecera o formování levicové mládeže v předvečer okupace Československa nacistickou armádou. Bylo by jistě zajímavé porovnat osud této mládežnické instituce s jinými v jiných dobách - třeba Svazu klubů mládeže koncem 60. let či Komunistického svazu mládeže dnes. (mn)

K 30. výročí vzniku Národního hnutí pracující mládeže

Byli jsme tenkrát mladí a prožívali jsme — vlastně poprvé ve svém životě opravdu historické, v plném smyslu toho slova tragické a tím vším svrchovaně vzrušující chvíli. Mám tu na mysli oněch několik podzimních a zimních měsíců osmatřicátého roku a začátku roku 1939, které v padesátileté historii Československa označujeme jako období tak zvané „druhé republiky“.

Ono to samozřejmě bylo tak, že tenkrát všechno to, co se dělo, celou tu strašlivou absurditu kolem tehdejší „československé krize“, celou tu politickou občanskou i lidskou tragédii prožívala naprosto převážně většina našich lidí — mladí i staří, leč u mladé a nejmladší generace byl prožitek všech těch nečekaných, zákeřných a krutých událostí přece jen mnohem otřesnější a citově bolestnější. Však to tehdy také byly pro naše mladé lidi opravdu tvrdé lekce: po nacistické okupaci Rakouska na jaře 1938 naše první „malá“ mobilizace, potom prudké zostření vnitřní i mezinárodní situace kolem drzých Hitlerových nároků na sudetská území Československa, naše „velká“ podzimní mobilizace a pak už prudký spád dalších událostí, ran a zásahů: Mnichov, obsazení pohraničních oblastí Československé republiky nacistickými, polskými a maďarskými armádami, abdikace legálního presidenta a jeho odlet do zahraničí, ustavení ultrareakční kolaborantské vlády, zákaz komunistické strany, první masové policejní prohlídky a prvé perzekuce i zatýkání, neustávající provokace německých nacistů, ale i českých a slovenských fašistů, vyhlášení samostatného Slovenského státu, Háchova cesta do Berlína k „jednání“ s Hitlerem, a pak už jen závěrečné finále tohoto dramatického období: obsazení zbývajících částí Československa Hitlerovým wehrmachtem, likvidace republiky a vyhlášení „protektorátu Čechy a Morava“.

Období „druhé republiky“ netrvalo dlouho, necelý půlrok. Byla to ovšem jen prvá, úvodní fáze nastupujícího temna, které potom — v ještě mnohem drastičtější variantě — trvalo plných šest let, po celou dobu nacistické okupace Československa. Tehdejší mladá, politicky levicově — to jest socialisticky a poctivě demokraticky — orientovaná generace vstupovala do tohoto období „druhé republiky“ s jednou velkou, základní politickou zkušeností: doslova už v prvních dnech v nové situaci si uvědomila, že je třeba rychle radikálně a zásadně skončit s někdejší politickou a organizační roztříštěností, že je nutné soustředit a sjednotit všechny zdravé síly mladé pokrokové generace, a že je tudíž nezbytné vytvořit širokou a akceschopnou bojovou jednotu veškeré progresivní pracující a studující mládeže.

Tento záměr byl tehdy spontánně vyvolán třemi základními skutečnostmi: za prvé — mladí lidé měli smutné a zcela konkrétní zkušenosti z nedávné minulosti, kdy po celou dobu dvaceti let trvání první republiky byly při „pluralitě“ téměř dvaceti politických stran politicky i organizačně roztříštěny i síly mladé generace tak, že nebylo možné jednotně a s úspěchem bojovat za oprávněné životní požadavky a potřeby mladých lidí; za druhé — mladá politická levice si hned na začátku „druhé republiky“ jasně uvědomila, že je třeba vytvořit novou jednotnou organizaci veškeré pokrokové mládeže zejména také proto, že bude třeba účinně čelit náporu nejen zahraniční, ale i domácí politické reakce. Na hranicích okleštěné republiky stále bezprostředně hrozilo akutní nebezpečí hitlerovského nacismu, uvnitř země se pak formoval domácí, o nic méně však agresívní agrární, stříbrňácký, gajdovský a vlajkařský fašismus. A konečně za třetí — mladí lidé si uvědomovali, že ani Mnichov, ani rozbití republiky neznamená konec všeho, že mohou přijít a že patrně také přijdou situace ještě mnohem vážnější a komplikovanější, a že právě proto je naléhavě třeba, aby mladá pokroková generace vytvořila širokou a pevnou jednotu, která by byla připravena a schopna jednotně, a tím i účinně reagovat na jakoukoliv příští situaci. Pravicové a reakční síly — od agrárníků až po pravicové křídlo národních socialistů — se tehdy začaly soustřeďovat a sjednocovat do vládnoucí strany Národní jednoty, a její mládež vytvořila tzv. Mladou národní jednotu. Mladí lidé na politické levici pocítili naléhavou nutnost vytvořit proti tomuto nástupu sjednocující se domácí reakce jako obrannou hráz — jednotu celé mladé pokrokové generace.

A tak v polovině října 1938 vznikla myšlenka spojit a sjednotit síly všech dosavadních levicových mládežnických organizací a vytvořit novou, jednotnou organizaci, která by soustředila veškerou pokrokovou mládež, především mladé dělníky, zemědělskou mládež, mladou inteligenci, ale i všechnu ostatní naši pracující, studující a učňovskou mládež. Myšlenka byla rychle realizována: vzniklo Národní hnutí pracující mládeže — NHPM. U jeho zrodu se tehdy spojili především mladí lidé ze tří někdejších samostatných levicových mládežnických organizaci: mladí komunisté ze Svazu mladých (který byl krátce předtím Beranovon vládou zakázán), dále sociálně demokratická mládež a konečně pokroková část mládeže národně socialistické. Mladí lidé z těchto tří mládežnických organizací také tvořili prvotní členskou základnu nové organizace. Ovšem do Národního hnutí pracující mládeže se hned od počátku hlásily další tisíce mladých lidí, kteří až dosud většinou stáli stranou politického a veřejného života, a kteří předtím nebyli vůbec organizováni v žádné z dřívějších mládežnických organizací, kteří však nyní ve vážné krizové situaci našich národů pocítili potřebu i nutnost posílit vytvářející se jednotu mladé protifašistické fronty.

V listopadu a v prosinci 1938 vznikaly stovky a stovky základních organizací, a to nejen ve velkých průmyslových centrech (v Plzni, Brně, Ostravě, Olomouci a jinde), ale i v menších městech (Tábor, Náchod, Týniště n. Orl., Jindřichův Hradec apod.) a také v docela malých obcích a vesničkách (Dolánky u Bakova, Doubravčany, Ráječko, Suché Vrbné, Horní Heršpice a mnoho dalších). Vlna politické aktivity, spontánního nadšení, organizační a pracovní obětavosti mladých lidí v celém Národním hnutí pracující mládeže byla tenkrát ohromná a v dosavadní dvacetileté historii mladých generací Československa opravdu neměla obdoby.

V ústředí NHPM byly zahájeny práce na programu nové organizace, v lednu 1939 začal vycházet oficiální týdeník Národního hnutí pracující mládeže — „Hlas mladých“, do něhož vřelým pozdravem přispěl mj. i básník František Halas; byly pořádány velké masově politické a kulturní akce, jako byl např. „Večer Jiřího Wolkera“ dne 30. ledna 1939 v pražské Lucerně, kde promluvil dr. A. M. Píša; na dny 8. dubna 1939 byl pečlivě připravován ustavující sjezd NHPM.

Národní hnutí pracující mládeže zaznamenalo v krátké době opravdu ohromný rozmach, stávalo se významnou politickou silou zejména tím, že získávalo desetitisíce mladých lidí, kteří dobře pochopili úkoly a poslání této nové mládežnické organizace v tehdejší dramatické a historické době. Jeden z četných představitelů NHPM, mladý komunista Miloš Krásný, bývalý vedoucí funkcionář Svazu mladých (který byl později nacisty zatčen a zavražděn), k poslání NHPM do prvního čísla „Hlasu mladých“ napsal: „Činíme konec roztříštěnosti mládeže. Nastoupili jsme cestu sjednocení všech jejích sil v Národním hnutí pracující mládeže a uskutečňujeme tímto činem to, po čem mládež vždy volala. Slučují se organizace mládeže v jednu všem společnou organizaci, která chce v těchto těžkých dobách ... dát své mladé síly zájmům národa a lidu ... Chceme a budeme vychovávat v mládeži národní sebevědomí v duchu bojů našeho národa za svobodu, tak, jak nás tomu učí buditelé českého národa a jeho tradice... Budujme důvěru jednoho ke druhému... Naše organizace NHPM bude vybudována na zásadách vnitřní demokracie a členové budou rozhodovat o jejích krocích a zájmech, řídíce se jediným vodítkem: prospěti mladé generaci, národu, republice, jejímu lidu ...“

V jiném programovém článku otištěném v „Hlasu mladých“ se k poslání NHPM mj. říká: „Národní hnutí pracující mládeže bude sloužit národním a státním zájmům v demokratickém duchu. Bude sloužit jeho lidu a především mladé generaci... Našimi nejdražšími statky zůstává státní samostatnost, občanská svoboda, svoboda vědy a sociální spravedlnost. Národní kulturu a tradice nelze odstraňovat mávnutím ruky. Ty je nutno hájit. Nebudeme lhát a zapírat svou minulost, svou tradici národní, nebudeme zapírat ideály, jimiž jsme žili...“

Takto se také začal postupně rýsovat, upřesňovat a formulovat i budoucí program Národního hnutí pracující mládeže, o němž měl pak definitivně rozhodnout připravovaný dubnový sjezd. A byla to právě takto politicky a programová zacílená činnost NHPM, která do jeho řad získala desetitisíce našich mladých, pokrokových lidí. Ovšem činnosti Národního hnutí pracující mládeže si velmi brzy a pozorně, ale také velmi podrážděně začala všímat nejen naše domácí reakce, ale také německý nacistický tisk. Prvním práskačem se tu ukázal agrární „Večer“, který na adresu Beranovy vlády a nepřímo i nacistickému Berlínu na NHPM zažaloval, že mladí lidé organizovaní v tomto hnutí jsou „...vlastně zakuklení marxisté a komunisté“. Po zadu samozřejmě nezůstal ani fašistický plátek politického dobrodruha Jiřího Stříbrného „Polední list“, který v článku plném denunciací, prudce napadl týdeník NHPM „Hlas mladých“, že prý píše „... s trestuhodnou neodpovědností způsobem, který maří každou snahu naší nové zahraniční politiky, usilující o získání důvěry...“ — rozuměj důvěry Hitlerova nacistického Německa. V jiném článku „Polední list“ žaluje na „Hlas mladých“, že otiskl text nejnovější písničky „A jak teprv bude hezky od Voskovce a Wericha, kteří těsně předtím odjeli do zahraničí, aby se vyhnuli dřívější či pozdější perzekuci.

Tyto a četné další denunciace pražského reakčního tisku nezůstaly samozřejmě bez odezvy u nacistů a vzápětí vzbudily mimořádný zájem Berlína o NHPM. Tak např. velký nacistický list „Völkischer Beobachter“ přinesl podrážděnou zprávu o „Hlasu mladých“, kde mj. vadil citát ze Sládka „... a dokud slunce s nebe neservali — my na bojišti prvním jara vanem — jak podupaná tráva znovu vstanem!“ — kterým byl v „Hlasu mladých“ uveden článek, žádající, abychom věnovali i nadále pozornost naší armádě a stáli i po Mnichově dále na stráži. Pražská nacistická tisková agentura „Prager Zeitungs-Dienst“ ve své kritice „Hlasu mladých“ byla nejvíce pobouřena tím, že v prvním čísle týdeníku NHPM byl na úvodní stránce otištěn velký portrét prvního presidenta Československé republiky a pod ním slova, která nad jeho rakví proslovil jeho nástupce: „Presidente Osvoboditeli, odkazu, který jste vložil do našich rukou, věrni zůstaneme!“ Tatáž nacistická tisková agentura byla jindy opět rozhořčena i článkem, v němž se mj. psalo, že by bylo omylem se domnívat, že „... Mnichov je posledním listem evropských dějin“.

Reprodukce prvé stránky 2. čísla "Hlasu mladých", na níž je vidět, jak v listě NHPM řádila tehdejší cenzura. Škrty v textu označují, co všechno bylo cenzurou konfiskováno.Množící se prudké útoky pražského reakčního a berlínského nacistického tisku proti Národnímu hnutí pracující mládeže a proti jeho „Hlasu mladých“ přineslo brzy své ovoce: v druhém čísle „Hlasu mladých“ byla celá polovina již zařazených článků a materiálů cenzurou zakázána (příklad „závadnosti“ textu úvodníku můžete posoudit ZDE - poznámka SDS), a třetí číslo časopisu, které bylo kompletně připraveno k tisku, už nevyšlo vůbec. Redakce „Hlasu mladých“ byla policejně zapečetěna a další vydávání listu zakázáno. Agrární „Večer“ o tom přinesl tuto zprávu:

„Mládež sociálně demokratická, komunistická a ona malá část mládeže nár. soc. která se vždycky klonila ke komunismu, utvořily společné Národní hnutí pracující mládeže. To začalo vydávat nový týdeník „Hlas mladých“, který se snažil psát aspoň mezi řádky vyloženě komunisticky a byl přeplněn poťouchlostmi. Protože trpění takových z části zločinných a z části nerozumných výstřelků mohlo by ohrozit zájmy republiky vážněji, než má široká veřejnost o tom ponětí, policejní ředitelství v Praze „Hlas mladých“ zastavilo.“

To bylo začátkem února 1939 ...

Pak už se události u nás i ve světě řítily prudkým a nezastavitelným tempem: přišel 15. březen 1939, totální okupace Československa nacisty, protektorát, druhá světová válka... — Národní hnuti pracující mládeže bylo samozřejmě hned po 15. březnu 1939 rozpuštěno a zakázáno; jeho legální činnost trvala tedy necelý půlrok. A přece i tato krátká existence NHPM měla pro celý další politický vývoj a aktivitu tehdejší pokrokové mládeže obrovský a zcela mimořádný význam. Především v tom, že se tomuto hnutí podařilo sjednotIt veškeré socialistické a důsledně demokratické síly mladé generace, že se mu podařilo zaměřit aktivitu mládeže na důsledný boj proti fašismu, proti národní nesvobodě, proti sociálnímu útlaku, proti jakémukoliv politickému a kulturnímu zpátečnictví a konzervatismu.

Národní hnutí pracující mládeže bylo dobrou školou mladých lidí pro následující tvrdý ilegální boj proti nacistickým okupantům, který potom naše mládež vedla po celých šest let až do konce druhé světové války. Tohoto ilegálního protinacistického odboje se aktivně zúčastnily v různých bojových skupinách tisíce mladých příslušníků NHPM. Byly vydávány a kolportovány vlastní ilegální časopisy a tiskoviny, byly organizovány nejrůznější odbojové protinacistické akce, mládež NHPM bojovala na domácí frontě v partyzánských oddílech a v zahraničí — na Západě i v Sovětském svazu — v čs. vojenských jednotkách. Mnoho příslušníků Národního hnutí pracující mládeže bylo gestapem zatčeno, vězněno v nacistických kriminálech a koncentrácích, četní z nich tu byli povražděni nebo umučeni, mnozí padli na válečných frontách i v závěrečných bojích při Pražském povstání v květnu 1945.

Po skončení druhé světové války vstupovala tato mladá generace do nového života republiky politicky zkušenější a zralejší: měla své tvrdé zkušenosti z období kolem Mnichova, z doby „druhé republiky“, ze své práce v Národním hnutí pracující mládeže, z činnosti a bojů v době nacistické okupace Československa. A právě z té doby měla opět jednu zkušenost nejzákladnější: vědomí naprosté nezbytnosti uchování a upevnění jednoty celé pokrokové mladé generace, oné jednoty, kterou vytvořila v NHPM v oněch dramatických měsících podzimu 1938 a začátku roku 1939. Za tuto nemechanickou, tvůrčí a akceschopnou jednotu nepřestávali tito mladí lidé bojovat ani po roce 1945. Měli své představy o novém, socialistickém uspořádání společnosti a byli přesvědčeni, že právě k realizaci těchto představ je i v nových podmínkách třeba především této jednoty.

Dnes jsou tito někdejší mladí lidé, kteří se před třiceti roky sdružili v širokém Národním hnutí pracující mládeže, už zralí pětačtyřicátníci, pětapadesátníci a snad i šedesátníci, tedy lidé v létech; která bývají už dostatečně naplněna jak životními poznatky, tak zkušenostmi z politické a veřejné aktivity. A právě v letošním jubilejním roce republiky mají možnost poměřovat své někdejší mladistvé politické představy a ideály se současnými realitami politického dneška. Patrně většina z celé této generace, která vzešla z někdejšího Národního hnutí pracující mládeže, dochází dnes k upřímným a poctivým závěrům, že v celém poválečném období při výstavbě naší socialistické společnosti bylo jistě už velmi mnoho vykonáno, leč že zůstává ještě velmi mnohé, co teprve čeká na své naplnění a realizaci.

Letošní polednový obrodný proces, polednové programové a pracovní zacílení činnosti strany, vlády i všech ostatních našich veřejných organizací a institucí vytvořilo dobré předpoklady pro to, aby výstavba socialistické společnosti dále pokročila. Příslušníci někdejšího Národního hnutí pracující mládeže mohou mít při tom dobrý pocit: že totiž jejich někdejší usilování, jejich někdejší mladistvé představy o příštím socialistickém uspořádání společnosti korespondují ve všech základních bodech s tím, oč dnes za vedení strany usiluje zatím ve vzácné jednotě drtivá většina našeho lidu: o socialismus s lidskou tváří ...

Reportérova ročenka 1968, Jaroslav Mecer


Související články:
(ČR - historie)

Československo od Května do Února (1945-1948) (20.02.2018)
Největąí český disident – Jan Hus (07.07.2017)
Mír! Suverenitu! Demokracii! (11.11.2016)
14. říjen (29.10.2016)
Ako to s rozbitím Československa popravde bolo (29.10.2016)
Dík praľské německé university (16.03.2016)
Praha v noci na čtvrtek (15.03.2016)
Německo přijímá ochranu nad českými zeměmi (15.03.2016)
Mistr Jan Hus a Svobodova trilogie (04.06.2015)
Československo pod nacistickým panstvím (1939-1945) (18.05.2015)
Co lze nyní napsat (21.04.2015)
Odsun Němců z Československa (22.03.2015)
Sejdeme se 15. března v 15 hodin (12.03.2015)
Tabulky - Svět a Československo ve 20. století (17.01.2015)
První Československá republika (2) (17.01.2015)
První Československá republika (17.01.2015)
Odsun Němců z Československa (3) (19.08.2014)
Pietní akt u Hlávkovy koleje (10.11.2013)
Odsun Němců z Československa (2) (20.08.2013)
Nepřepisujme dějiny (10.05.2012)
Ustavující sjezd KSČ a výtky Kominterny (11.07.2011)
Třetí odboj v "Politickém spektru" (22.10.2010)
Fenomén Rusko (07.05.2010)
Sněhová bouře v polovině března (15.03.2010)
Masarykovi k narozeninám. (09.03.2010)
Dvacátý první srpen potřetí (21.08.2009)
Výnos Vůdce a říšského kancléře Adolfa Hitlera, kterým se vyhlašuje "Protektorát Čechy a Morava" (17.03.2008)
Všechno je relativní, pane nadporučíku! (05.03.2008)
Beseda o tématu národní identity (13.03.2007)
Setkání v Českém Krumlově (20.10.2006)
Protokol o ukončení platnosti Varšavské smlouvy podepsán (01.07.2006)
Vyhlazení Lidic (10.06.2006)
Atentát pozvedl prestiž českého národa (29.05.2006)
Projev Reinharda Heydricha o plánech na likvidaci českého národa (29.05.2006)
Volby v roce 1946 vyhrál favorit (27.05.2006)
O zlém brouku Bramborouku (12.05.2006)
Pražské květnové povstání roku 1945 (08.05.2006)
Český lid povstal proti okupantům (07.05.2006)
Zemřel bývalý diplomat Rudolf Slánský (18.04.2006)
Zpráva ÚV KSČS o činnosti strany od mimořádného sjezdu KSČ (2) (09.04.2006)
Podpisy pod prezidentskými dekrety (27.03.2006)
Zánik první republiky (1933–1939) (14.03.2006)
Cesty podivných reforem (11.03.2006)
Cesty podivných reforem (2) (11.03.2006)
Svět a Československo ve 20. století (04.03.2006)
Dopis Závodnímu výboru ROH (22.02.2006)
TK ministra zahraničních věcí ČSSR (14.12.2005)
Císař a král František Josef I. zemřel (20.11.2005)
Národní výbor ujímá se vlády v Československém státě! (28.10.2005)
Projev po podpisu mnichovské smlouvy (14.10.2005)
Nobelova cena J. Seifertovi (12.10.2005)
Peněžní reforma a zrušení lístků - cesta k dalšímu rozvoji našeho hospodářství (31.05.2005)
Fakta nejsou důležitá (28.04.2005)
Američané mohli dobýt Prahu (26.04.2005)

[Akt. známka (jako ve škole): 0 / Počet hlasů: 0] 1 2 3 4 5

Celý článek | Autor: Jaroslav Mecer | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: Reportér

červené návěští   Hlavní zprávy červený nadpis

zelené návěští   Novinky zelený nadpis
16.04.2018: Letní univerzita Evropské levice 2018
Letní univerzita EL se koná ve dnech 11. aľ 15. července 2018 ve Vídni pod mottem "Dialog pro pokrok v Evropě. 200 let od narození Karla Marxe, 100 let od konce 1. světové války. Bliľąí informace o účastnickém poplatku a registrační formulář jsou k dispozici na stránkách Evropské levice.

16.06.2017: Opět útoky spamovacích robotů
Doąlo k opakovaným útokům robotů sázejících do komentářů texty s podivnými "inzeráty" (podle vąech známek činskými). Jen poslední dvě dávky představovaly více neľ 200 těchto pseudokomentářů, které maľeme. bahis siteleri

16.06.2017: Někdo/něco zde krade ľ a ą?
V uplynulých dnech doąlo k technické závadě, v jejímľ důsledku se "beze stop" z některých článků (ale i z větąiny komentářů) ztratila vąechna písmena "ľ" a "ą" (nebo jenom jejich emosčást). Za závadu se omlouváme a na jejím odstranění pracujeme (zatím pátráním po příčině).

09.05.2017: Pietní akt na Oląanech
Jako kaľdoročně, i letos poloľila 9. 5. v 9 hodin delegace zástupců CV SDS a výboru praľské organizace SDS květiny k památníku padlých rudoarmějců na oląanském hřbitově. Při té přileľitosti jsme pietně vzpomněli i padlých daląích armád (včetně československé), kteří jsou na Oląanech uloľeni.

červené návěští   Anketa červený nadpis
V současnosti rozvířil hladinu návrh přijmout do ČR 50 syrských válečných sirotků. Co si o něm myslíte?

V Sýrii ani ľádní váleční sirotci nejsou.
1881 (1881 hl.)
Nebrat! Jeątě by nás podřezávali.
1434 (1434 hl.)
Konečně někdo uvaľující lidsky.
1484 (1484 hl.)
A» se kaľdý stará o sebe, nic nám do nich není.
964 (964 hl.)
Je to sice politikum, ale krok správným směrem.
1587 (1587 hl.)
Raději bychom měli zvýąit svou ostudně nízkou rozvojovou pomoc.
1433 (1433 hl.)
Prohnilý humanismus !!
966 (966 hl.)

Celkem hlasovalo: 9749


zelené návěští   Vyhledávání zelený nadpis


na nových stránkách

Rozšířené vyhledávání
Tématické skupiny
Seznam autorů


Google

web
sds.cz
blisty.cz
bbc.co.uk

zelené návěští   Vaąe komentáře zelený nadpis
[15.05.2018 19:15:23]
josef mikovec
Bohumír ©meral - Mučedník ztracených a vysněných příleľitostí http://www.novarepublika.cz/2018/0 5/frantisek-ferdinand-s ...

[15.05.2018 18:54:53]
josef mikovec
Zde jest zkuąební kámen, na němľ se dokáľe, zdali jsme opravdu v dost zralí, dost socialističtí, abychom opravdu stali se v Rako ...

[21.03.2018 17:10:12]
n
Snad se něco doví,!

[19.11.2016 10:28:45]
l&s
Doplnění k Peroutkovi - Zemanův projev byl míněn dobře, bohuľel se v něm dopustil dehonestujícího přeąlapu, kdyľ prohlásil, ľe Per ...

[27.02.2016 10:01:56]
l&s
Článek pana Bělohradského není k dispozici, tak jen pár postřehů k této stati. Paní Neudorflová sice správně píše, že je chyba, k ...

[28.10.2015 09:08:14]
-ik
Dobrý den pane ©lemendo! To, co jste napsal, je konstatování stavu. A co navrhujete jako pokus o naznačení cesty? Já mysl ...

[04.09.2015 14:20:12]
n
Samozřejmě, ľe jiľ těąím na shromáľdění, jako posledně na Václaváku. Doufám, ľe nebude chybět pán ©afr, kterého tímto srdečně zvu. ...

[13.08.2015 13:11:01]
n
SDS leží v žaludku tomu zoufalému tapetáři, takže je moc známá a okolí se musí postarat o její prosazení. Prohra s US a tím i se s ...

[13.08.2015 01:44:03]
-ik
Jestli že se mi zdá, že militantní skupiny dosahují lepších výsledků, měl byc se podívat na sebe, zda nepracuji špatně. Oni mohou ...

[08.06.2015 21:05:37]
-ik
"význam evropské levice pro vývoj ve světě a její podíl na jeho spoluutváření (globalizace, přenos zkušeností z jiných čá ...

[25.05.2015 14:58:27]
n
Lidstvo v rozvinutých zemích a tím myslím i naąi zemi, jiľ dosáhli hranic daląího materiálního pokroku a jeho daląí zvyąování je n ...

[25.05.2015 08:21:23]
l&s
"Proč se myšlenka lidové fronty boje proti fašismu prosadila v našem hnutí, až když bylo fakticky pozdě? Bylo vůbec možné, ab ...

[13.05.2015 09:45:10]
Milan Neubert
-iku, napsal jste víc věcí, s řadou souhlasím. Jednu námitku ale mám: dospěli jsme k závěru, že virtuální diskuse na webu nebo na ...

[10.05.2015 23:25:51]
-ik
Mám pocit, pane Neuberte, že jste se o kontakt s lidmi ani moc nesnažil. Diskuse na stránkách SDS je nulová. A i v minulosti jst ...

[06.05.2015 10:38:48]
n
Vítám tapetáře. Čest tvoji práci. Podle množství zbytečné práce opravdu stojíš ...


Teze programu SDS
Teze programu SDS

Bahisikayet.com Extrabet Deneme bonusu Denemebonusuz.com

Deneme Bonus Veren Bahis Siteleri 2022

en iyi bahis siteleri

jetbahis-girisi.com

Rexbet-girisi.com

hovarda-girisi.com

mobilbahis giris

sekabet guncel adres

asyabahis guncel adres

Maltcasino

pinbahiskayit.com

Tyto stránky byly vytvořen prostřednictvím redakčního systému phpRS.